ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 03000000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) จำนวนยอดไลค์เพจ Facebook
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนยอดไลค์เพจ Facebook

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :5,000.00

ผลงาน :19,637.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
19,637.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำหน้า page Facebook และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสอบแข่งขันฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 และมีผู้กดถูกใจ Page Facebook ขณะนี้ จำนวน 14,129 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 และมีผู้กดถูกใจ Page Facebook ขณะนี้ จำนวน 14,729 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 และมีผู้กดถูกใจ Page Facebook ขณะนี้ จำนว 19,637 คน และจำนวนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 97.9 มีความพึงพอใจ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๔ - การเมืองสีขาว

(2) มีการศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .....
[มิติที่ 1 : ]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
มีการศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .....

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .....

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอต่อ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอนรอนำเข้า อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประเมินผลรายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ กระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ การกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(4) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

หน่วยนับ :จำนวน (ไฟล์)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ไฟล์))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ประชุมวางแผนการดำเนินงาน, รวบรวมข้อมูล และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ประชุมวางแผนการดำเนินงาน, รวบรวมข้อมูล และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ประชุมวางแผนการดำเนินงาน, รวบรวมข้อมูล จัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งกองทะเบียนประวัติข้าราชการเพื่อเผยแพร่ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานเชิญวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไม่ให้ปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราวและหมวดสาธารณูปโภค - กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้มีหนังสือ ที่ กท 0306/0452 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดและมีรายงานผลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณภายหลังการปรับโอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไม่ให้ปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราวและหมวดสาธารณูปโภค - กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้มีหนังสือ ที่ กท 0306/0452 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดและมีรายงานผลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณภายหลังการปรับโอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ผลงานที่หน่วยงานนำเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ร้อยละ 20
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ผลงานที่หน่วยงานนำเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ร้อยละ 20

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เตรียมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ศ่าว่าการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผลงานที่หน่วยงานข้อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการในแต่ละประเภทว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพของ กทม. ผลการปฏิบัติงานจริง เพื่อจัดทำประกาศผลพิจารณารางวัลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีหน่วยที่ส่งผลงานเข้าขอรับรางวัลจำนวน 8 ผลงาน ได้รับรางวัล ดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน และรางวัลระดับชมเชย จำนวน 6 ผลงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษากรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากได้กรอบตัวชี้วัดฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 แล้ว 1 ตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำคลิปวิดีโอชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 พร้อมทั้งคู่มือการประเมินผลฯ ทั้ง 5 องค์ประกอบ พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.31


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
99.31

100 / 100
2
99.31

100 / 100
3
99.31

0 / 0
4
99.31

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งาน อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 3 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 97.92 รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 99.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งาน อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 3 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 97.92 รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 99.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งาน อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 3 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 97.92 รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 99.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งาน อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 3 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 97.92 รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 99.31

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :88.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
88.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองสรรหาบุคคลได้ประชุมพิจารณาตำแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว และจะพิจารณาหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กองสรรหาบุคคลได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 2. จัดทำระบบรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยสำนักงาน ก.ก. ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 3. สำนักงาน ก.ก. ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 4. สำนักงาน ก.ก. ได้มีประกาศ เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำนักงาน ก.ก. ขอชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2. ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งกำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 3. ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 4. ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ/ทดสอบปฏิบัติ ใน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ และนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ/ทดสอบปฏิบัติ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 6. รับหลักฐาน (ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน และ 8 ธันวาคม 2563) ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองผลผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. และกรุงเทพมหานคร 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 8. ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ - กำหนดการทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (โดยวิธีสอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 - กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 9. ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและจัดทำร่างประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งกำหนดสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จัดทำคำสั่งฯ จัดทำเอกสารสำหรับการอบรม และอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉาะตำแหน่ง รุ่นที่ 1 วันที่ 11,13 และ 16 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - รุ่นที่ 1 วันที่ 11,13 และ 16 ธันวาคม 2562 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.43 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.25 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100 รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - รุ่นที่ 1 วันที่ 11,13 และ 16 ธันวาคม 2562 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.43 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.25 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100 รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - รุ่นที่ 1 วันที่ 11,13 และ 16 ธันวาคม 2562 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.43 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.25 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100 รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ข้อสอบที่สร้างและพัฒนามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มงาน/ฝ่าย ด้วยการนำเสนอและดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปี 2) อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มงาน/ฝ่าย ด้วยการนำเสนอและดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปี 2) อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้าประจำปี 2563 เป็นโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ข้าราชการทุกคนจัดทำข้อเสนองานหรือสิ่งที่อยากพัฒนา/ปรับปรุงใหม่ในสำนักงาน ก.ก. อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ตามหนังสือที่ กท 0302/1425 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้าประจำปี 2563 เป็นโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดการประชุมนำเสนอโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปีที่ 2) และรายงานผลการเสนอโครงการพัฒนางานประจำสำนักงาน ก.ก. (R2R ปีที่ 2) ให้ผู้บริหารได้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หลังจากสถานการณ์ดีขึ้นได้มีการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ (ครั้งที่ 2) ของสำนักงาน ก.ก. จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ พร้อมดำเนินการวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร และแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (R2R ปี2) 2. ดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (R2R ปี2)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานเชิญวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ชะลอการอบรมเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดและมีรายงานผลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณภายหลังการปรับโอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดและมีรายงานผลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณภายหลังการปรับโอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับระบบคุณธรรม ตาม พ.ร.บ.กทม.2554 และขอชะลอโครงการเนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย ประกอบกับหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กองพิทักษ์ระบบคุณธรรมพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้างต้น ในการนี้ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการเลื่อนโครงการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

14/04/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 26/05/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 17/06/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 26/05/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 17/06/2563 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครละบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามหนังสือ ที่ กท 0307/288 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงาน ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงาน ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :91.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
91.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบกลาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น และจัดแสดงผลงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบกลางในการจัดแสดงผลงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลคลิ๊ปวิดีโอที่หน่วยงานเจ้าของผลงานจัดทำเพื่อนำไปจัดแสดงผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. และเว็บไวต์ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-หน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ีมีความโดดเด่นฯ จำนวน 13 โครงการ โดยได้จัดแสดงผลงานผ่าน เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลและให้สำนักพัฒนาสังคมยืนยันกลุ่มวิชาและคุณวุฒิที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำประกาศรับสมัครสอบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำหนังสือเสนอขอชะลอการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0302/576 ลว. 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ชะลอการเปิดรับสัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป และหนังสือกองสรรหาบุคคล ที่ กท 0302/372 ลว. 9 เมษายน 2563 เรื่อง การชะลอโครงการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และมติที่ประชุมผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เห็นควรชะลอการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อนหนี้ผู้กพันและขอคืนเงินงบประมาณ จำนวน 2,831,200 บาทให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป จึงยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน ภายในเดือนเมษายน 2564
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน ภายในเดือนเมษายน 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยน รูปแบบและเวลาการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาข้อมูลและนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยน รูปแบบและเวลาการทำงานต่ออ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับ ยุทธศาตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างวิเคราห์ผลการทำงานที่บ้านของหน่วยงานในสังกัด กทม. เพื่อรายงานผู้บริหารทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ซึ่งทุกส่วนราชการในสังกัด กทม. ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงานแล้ว และสำนักงาน ก.ก. ได้รายงานผลการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบฯ ต่อรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 และ อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์และการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 และจะรายงาน ก.ก. เพื่อทราบ ต่อไปในเดือน ส.ค.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(17) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอด ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอด ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดรายงานสรุปยอด ทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดรายงานสรุปยอด ทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดรายงานสรุปยอด ทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดรายงานสรุปยอด ทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายละเอียดรายงานงบการเงินประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นตามแผนงานที่วางไว้ ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายละเอียดรายงานงบการเงินประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นตามแผนงานที่วางไว้ ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายละเอียดรายงานงบการเงินประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นตามแผนงานที่วางไว้ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายละเอียดรายงานงบการเงินประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นตามแผนงานที่วางไว้ ภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :71.30


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.99

100 / 100
2
24.99

100 / 100
3
48.00

0 / 0
4
71.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินเดือน ค้าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินเดือน ค้าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 20 มี.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินเดือน ค้าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - ..18 มิ.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินเดือน ค้าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - ..30 ก.ย. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2.อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนฯ (แบบ 1 กท) และบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนฯ (แบบ 2 กท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2. อยู่ระหว่างติดตามผลการใช้งานระบบฯของหน่วยงานนำร่อง และดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานนำร่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำกระบวนงานแสดงรายการเลื่อนเงินเดือนฯ ในรูปแบบทะเบียนประวัติฯ (ก.ก.1), กระบวนงานการย้ายข้าราชการในหน่วยงานเดียวกัน และติดตามผลการใช้ระบบฯ ของหน่วยงานนำร่อง โดยมีหน่วยงานเข้าใช้งานแล้ว จำนวน 34 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก.โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารอบที่ 3 (พ.ค.63 - ส.ค.63) ลดลงจากรอบที่ 2 (ม.ค.63 - เม.ย.63) คือจากร้อยละ 17.6943 เป็นร้อยละ 15.0405 2.สรุปผลแบบสำรวจความคิดเห็นในการใช้งานระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมมหานครสามัญอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรายงานผลโครงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมมหานครสามัญอิเล็กทรอนิกส์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการเชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด และสำนักงาน ก.ก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงาน ก.ก. รับผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 โดยเรียงอันดับประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 4 อันดับ พร้อมผลคะแนนความพึงพอใจ จากข้อคำถามทั้งหมด 19 ข้อ ดังนี้ 1. ข้อ 1.18 การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับอัตราว่างในหน่วยงานของท่าน (3.354) 2. ข้อ 1.19 การสรรหาบุคลากรให้กับหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมระดับใด (3.390) 3. ข้อ 1.17 การกำหนดคุณสมับติของข้าราชการในการดำรงตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม (3.491) 4. ข้อ 1.16 การสร้างความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกแต่งตั้ง วิธีการเทียบตำแหน่ง รวมถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างชัดเจน (3.521) อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการนำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ข้อ 1.18 การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับอัตราว่างในหน่วยงานของท่าน (3.354) อยู่ระหว่างดำเนินการและจะนำเสนอร่างกฏ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณา ในเดือน พฤษภาคม 2563 2. ข้อ 1.19 การสรรหาบุคลากรให้กับหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมระดับใด (3.390) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 3. ข้อ 1.17 การกำหนดคุณสมบัติของข้าราชการในการดำรงตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม (3.491) ดำเนินการทบทวนมาตรการกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในส่วนของคุณวุฒิการศึกษาไปแล้ว 2 สายงาน ได้แก่ สายงานวิชาการศึกษา และสายงานวิชาการสุขาภิบาล และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสนอโครงการศึกษาปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำารบริหารทรัพยากรบุคคลบุคคล 4. ข้อ 1.16 การสร้างความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกแต่งตั้ง วิธีการเทียบตำแหน่ง รวมถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างชัดเจน (3.521) ดำเนินการจัดประชุมให้ความเห็นการปรับปรุงการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันและมาตรานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/สำนักงานเขต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงได้ดำเนินการเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคถุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557) และการขอยกเลิกการกำหนดการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการส่งผลการสำรวจความพึงพอใจให้สำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว โดยรอบที่ 2 ได้คะแนน 3.754 และคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 รอบ คือ 3.713

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการ/แก้ปัญหาความเสี่ยงดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งานที่ 1 : งานด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ วางแผน และประสานงาน มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) ดำเนินการสำรวจความสุข/ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักงาน ก.ก. ก่อนดำเนินกิจกรรม ผ่าน Google Docs (2) ดำเนินการจัดตั้งชมรมและเชิญชวนบุคลากรทำกิจกรรมร่วมกันภายในชมรมต่างๆ ตามอัธยาศัย (3) จัดการประกวดภาพถ่ายสะท้อนความสุขของบุคลากรภายใต้หัวข้อ Happy Heart งานที่ 2 : งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เป็นเหตุให้ติดเชื้อและเจ็บป่วย มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning จำนวน 2 ครั้ง (2) ดำเนินการประสานขอเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยจากสำนักอนามัย เพื่อใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (3) ดำเนินการจัดทำและประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ก.ก. ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน งานที่ 3 : งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาต่อยอด) มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์เบื้องต้นก่อนดำเนินกิจกรรมผ่าน Google Docs (2) ดำเนินการจัดประกวดภาพถ่ายสะท้อนการออกกำลังกายและสุขภาพที่แข็งแรง ภายใต้หัวข้อ Happy Body (3) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ Office Syndrome (4) แชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Office Syndrome และการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรสำนักงาน ก.ก. ผ่านช่องทาง Line Application

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำนักงาน ก.ก. ได้จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือที่ กท 0301/782 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้รายงานว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อความสุขความพึงพอใจในการทำงานด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ วางแผน และประสานงาน ซึ่งเดิมได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสำนักงาน ก.ก. มีความสุข/ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เสนอแนะขอปรับแนวทางการประเมิน เป็น สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสุข/ลดความเครียดในการทำงานของบุคลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ ทั้งนี้ อีก 2 กิจกรรม ไม่กระทบต่อตัวชี้วัดฯ ที่ได้กำหนดไว้ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานและแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 2. สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ทั้ง 3 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเวียนแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดนำข้อปฏิบัติฯ ไปดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และจัดส่งเอกสารตามตัวชี้วัดให้สำนักอนามัยภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน (ตุลาคม - ธันวาคม) ดังนี้ 1. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 3. คัดเลือก "ข้อมูลการพ้นราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร" เป็นข้อมูลที่จะพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 4. กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คณะทำงาน ฯ ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันของสำนักงาน ก.ก. ตามบัญชีตัวชี้วัดระดับเมืองที่เกี่ยวข้องในแบบ สยป. 4.1 (1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานในแบบ สยป. 4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้ว 2. ดำเนินการส่งแบบ สยป. 4.1 (1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป. 4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. และนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 - จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัยและดำเนินการลงโทษ แยกตามกรณี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เป็นข้อมูลเชิงสถิติ) - ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 และผลการสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 - ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี 2562 2. ดำเนินการพัฒนาตารางฐานข้อมูลผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2563 และนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 3. ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินการส่งข้อมูลประกอบตัวชี้วัดฯ และส่งเอกสารหน้าแรกของข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองให้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีความก้าวหน้าฯ ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกข้อมูลแผน ขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงาน ก.ก. ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 2. บันทึกข้อมูลสถิติการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 จำแนกตามหน่วยงาน ตำแหน่ง ระดับ และประเภทการสูญเสีย 3. บันทึกข้อมูลผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2563 โดยมีความก้าวหน้าฯ ถึงเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด