ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 7)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :97.26

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.53

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
97.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเร่งรัดเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทำการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ำหนักร้อยละ 1.5)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ำหนักร้อยละ 1.5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดส่งข้อมูลให้สำนักการคลังภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายการคลัง เพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรเริ่มดำเนินการได้หลังหยุดจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างจัดส่งข้อมูลรายไตรมาส 4 ให้สำนักการคลังภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยออดทรัพย์สิน(งบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)(น้ำหนักร้อยละ1.5)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยออดทรัพย์สิน(งบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)(น้ำหนักร้อยละ1.5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
64.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีให้สำนักการคลังภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำรายไตรมาสที่ 2 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานข้อมูลไตรมาสที่ 3 ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานข้อมูลไตรมาสที่ 4 ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 7)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- พัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาแนะนำ - สร้างความเข้าใจด้านความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางดำเนินการ - กำหนดลำดับการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 21 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 25 ครั้ง - เผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามแบบ Buddy 3 ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 31 ครั้ง - เผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามแบบ Buddy 3 ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - สรุปผลการดำเนินกิจกรรม “สพข. เพื่อนคู่คิดด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (น้ำหนักร้อยละ 7)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (น้ำหนักร้อยละ 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการทำงาน แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และประกาศนโยบายโดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการทำงานเตรียมดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1. จัดทำเนื้อหาความรู้ 2. เผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตรวจไขว้ระหว่างหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) การดำเนินการ 1. จัดทำเนื้อหาความรู้ 2. เผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แพลต์ฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เป้นต้น - ดำเนินการตรวจไขว้ระหว่างหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นอัตรารวมกับส่วนราชการอื่นในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) การดำเนินการ 1. จัดทำเนื้อหาความรู้ 2. เผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ผลการดำเนินตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด • เชิงคุณภาพ : สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 5 จากปริมาณไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลที่ได้ : สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 17.5 • เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของหน่วยงานส่วนราชการที่ดำเนินการตามแผนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลการดำเนินการ : - แผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน - ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินการ - เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่ง แผ่นพับประชาสัมพันธ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ำหนักร้อยละ 6)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ำหนักร้อยละ 6)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :82.02


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
82.02

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อย อยู่ระหว่างการสรุปผลและเตรียมการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับทราบผลการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.066 ผลการดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 4.136 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 คือ 4.101 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (น้ำหนักร้อยละ 6)
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (น้ำหนักร้อยละ 6)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บชุดข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน และเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการรอสำนักยุทธศาสตร์ฯจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการ -อยุ่ระหว่างดำเนินการตามแบบ สยป. 4.1 (1) และ แบบ สยป. 4.1 (3) เพื่อส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ผ่านทางเว็ปไซด์ -ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานไปยังระบบบันทึกฐานข้อมูล ประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามแบบทบทวนข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล โดยเป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดตามลำดับขั้นตอนครบถ้วนแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยมีความเห็นจากผู้ตรวจสอบของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านความปลอดภัยฯชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแบ่งงานตามกิจกรรมที่ 1-3 ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบให้ สนอ. ชี้แงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้คัดเลือกใหม่พร้อมกิจกรรมที่ต้องนำมาต่อยอดพัฒนา แต่งตั้งคณะทำงานหลักและย่อยในการรับผิดชอบและปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้คัดเลือกใหม่ และกิจกรรมที่นำมาพัฒนาต่อยอด รายงานผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ สนอ.เรียบร้อยภายในเดือน ธ.ค. 62 แล้ว ดำเนินโครงการตามขั้นตอนและได้จัดทำข้อปฏิบัติขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อต่างๆ ภายในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามขั้นตอนที่แผนปฏิบัติงานกำหนดไว้ ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามโครงการช่วงที่3ตามแบบรายงานที่สำนักอนามัยกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถาบันฯได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แผนปฎิบัติงานกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนาโครงการและเอกสารรายงานผลการดำเนินการและการกำกับติดตาม ตามแบบรายงานที่สำนักอนามัยได้กำหนดให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด