ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04150000

Home Home SED

๗.๑ - กฎหมาย

(1) (สกค.)ร้อยละของร่างสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของร่างสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.02

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
94.02

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 2.ตรวจสอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 กำหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม เรื่องเข้า 8 เรื่อง พิจารณาแล้ว 8 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน เรื่องเข้า 14 เรื่อง พิจารณาแล้ว 14 เรื่อง เดือนธันวาคม เรื่องเข้า 12 เรื่อง พิจารณาแล้ว 12 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 1.ตรวจร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 2.ตรวจสอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 กำหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .. เรื่องเข้า 21 เรื่อง พิจารณาแล้ว 19 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 1.ตรวจร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 2.ตรวจสอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 กำหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .. เรื่องเข้า 24 เรื่อง พิจารณาแล้ว 22 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 1.ตรวจร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 2.ตรวจสอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 กำหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 รวมเรื่องรับเข้าเข้า 117 เรื่อง เรื่องดำเนินการแล้ว 110 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (สกค.)ร้อยละของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :83.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
49.60

100 / 100
4
83.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม เรื่องเข้า 3 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 3 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน เรื่องเข้า 1 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 1 เรื่อง เดือนธันวาคม เรื่องเข้า 2 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 .ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้ว 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 .1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องเข้า 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 รวมเรื่องเข้า 18 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 15 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) (สกค.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(สกค.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :17.23

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.23

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 17.23

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 36.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 69.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 89.34

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) (สกค.2.2.1)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(สกค.2.2.1)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
1.50

100 / 100
4
1.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการจัดทำรายการบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 และ จัดส่งรายการบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จัดส่งรายการบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไข ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จัดส่งรายการบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไข ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จัดส่งรายการบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไข ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (สกค.2.2.2)คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(สกค.2.2.2)คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.10

100 / 100
3
1.11

100 / 100
4
1.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม - ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) พร้อม แบบ 4, แบบ 5 และ แบบ 6 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) พร้อม แบบ 4, แบบ 5 และ แบบ 6 เรียบร้อยแล้ว รวบรวมและส่งไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ดำเนินการรวบรวมจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) รายไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการรวบรวมจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) รายไตรมาส

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๑ - กฎหมาย

(6) (สกค.3.2)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.3.2)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.70

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.04

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน และรายงานผลลดไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 ลดได้ร้อยละ 9.55 - best service รักษารอบ ดำเนินโครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือด้านกฎหมายสำหรับกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการฟ้องร้องและต่อสู้คดีปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน... - best service ปี 2563 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน มีการประชุมซักซ้อมคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมการทำกิจกรรม โดยมีการเตรียมการเพื่อตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสำนักงานกหมายและคดีจะดำเนินการตรวจสอบกองงานผู้ตรวจ โดยมีการตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสลับตรวจ และมีการตรวจติดตามประจำเดือน - best service รักษารอบ เผยแพร่ความรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ และดำเนินการตามแนวทางและแผนปฏิบัติราชการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 - best service ปี 2563 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน มีการตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสลับตรวจ มีการตรวจติดตามประจำเดือน - best service รักษารอบ เผยแพร่ความรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ และดำเนินการตามแนวทางและแผนปฏิบัติราชการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 โครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการฟ้องร้องและการต่อสู้คดีปกครอง (รักษารอบ) - จัดทำคู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การฟ้องร้องและการต่อสู้คดีปกครอง จำนวน 1 ฉบับ โดยเผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและคดี - จัดตั้งกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ “คดีปกครอง สกค.63” โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเผยแพร่ความรู้/ข่าวสารสาระด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมตอบประเด็นปัญหา ข้อซักถาม - จำนวนปริมาณคดีของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลที่ส่งมาให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาไม่มีเรื่องส่งคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไข คิดเป็น 100% โครงการลดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - การใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลดลงร้อยละ 17.5478

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (สกค.3.3)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.3.3)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.60

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน รอการประสานจาก ผตร.เพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป และเข้าร่วมประชุมแนวทาง เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ...ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 1 และส่งกลับเรียบร้อยแล้ว ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน....ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง ...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 และรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการสำรวจความพึงพอใจ รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ 3.651 ครั้งที่ 2 ได้ 3.800 - เฉลี่ยผลความพึงพอใจ 2 ครั้ง คือ 3.727

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) (สกค.3.1)การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.3.1)การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.70

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.25

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ประชุมคณะทำงานในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนเดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ...ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร และดำเนินการส่งวาระการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 ..ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร ... โดยจัดส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (สกค.4.2)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.4.2)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน ศึกษา คัดเลือกเรื่องเพื่อนำมาดำเนินการ และจัดส่ง แบบ OCC 1, 2 และ R1 ปี 63 และเวียนข้อปฏิบัติกลาง(การใช้รถยนต์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - มีนาคม -เวียนข้อปฏิบัติกลาง(การใช้รถยนต์) และส่ง แบบ OCC 1, 2 และ R1 ปี 63 มีการแก้ไข ได้ดำเนินการปรับแก้ไขและส่งคืนรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 .เวียนข้อปฏิบัติ , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 -เวียนข้อปฏิบัติ , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดส่งแฟ้มสรุปให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(10) (สกค.4.1)ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(สกค.4.1)ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
3.90

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ....ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และเตรียมดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนและขั้นตอน โดยมีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ สยป.ตอบกลับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป...จัดเก็บและเตรียมนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บ ปรับแก้ และนำเข้าข้อมูลประจำเดือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **