ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(1) 8. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
8. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการเยือนกรุงปักกิ่งและจังหวัดฟูกูโอกะเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกเยาวชนแต่ละโครงการเรียนร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประสานกำหนดการใหม่กับเมือง โดยชะลอโครงการทุกโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอโครงการทุกโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เยาวชนโครงการเยือนกรุงปักกิ่งและจังหวัดฟูกูโอกะนำความรู้มาเผยแพร่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(2) 6. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
6. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สร้างเครือข่ายฯกับกรุงโซล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชะลอโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สร้างเครือข่ายฯกับกรุงโซลสำเร็จ 1 เครือข่าย ส่วนโครงการอื่นยกเลิกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) 7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการ TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เสร็จสิ้นประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานจัดทำระบบฯ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บริษัทผู้รับจ้างประสานรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(4) 2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.81

100 / 100
2
22.35

100 / 100
3
51.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมเบิกจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการต่อไป และมีบางโครงการต้องชะลอการจัดโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งในบางโครงการได้มีการยกเลิกดำเนินการ โดยงบประมาณที่ทำการปรับลดและยกเลิกได้โอนคืนเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักการคลังภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักการคลังภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๑ - กฎหมาย

(7) 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการดำนเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสรุปข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนในระดับเขต และสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากหน่วยงานเป้าหมายตามตัวชี้วัดอื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่องค์ความรู้ฯ ในรูปแบบเอกสารและแบบ online ทดสอบความรู้หลังการเผยแพร่ฯ รวมถึงรายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงาน ก.ก. เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนกรอกแบบสำรวจตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) 3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟาทุกชนิดถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการรายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 และเวียนแจ้งรายงานดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบและมีการดำเนินการตรวจไข้วการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักอนามั

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามมาตรการความร่วมมือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และตรวจติดตามสถานการณ์ การลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักอนามัย และรวบรวมสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(10) 4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานกับสยป.เพื่อนัดทำแผนการพัฒนาระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้นำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเมือง และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการต่างประเทศแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้นำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเมือง และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการต่างประเทศแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(11) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
76.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านช่องทาง QR Code และรวบรวมเอกสารการดำเนินงานทั้งหมดส่งสำนักอนามัยภายในกำหนดเวลา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด