ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 18000000

Home Home SED

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 6 ราย คือ 1.นายเสมา จงไชโย เรื่องขออนุเคราะห์เปลี่ยนแปลง ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัังที่4) ผู้รับผิดชอบ ได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 1704/2999 ลว.2 พย.2562) 2.นายพลาเดช อรัณยะนาค เรื่อง ขอตรวจสอบ แนวถนนโครงการในอนาคต ผู้รับผิดชอบได้ทำ หนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 174/2834 ลว.26 พย.2562) 3.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอให้ชี้แจง ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนางสาวพีรญาสว่างวงศ์ และนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอให้พิจารณาและ หาข้อเท็จจริงที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ไม่ระบุพื้นที่โล่งในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวัน ออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือ ตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ ที่ กท 1704/2028 ลว.20 พย.2562) 4.นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ กับพวก เรื่องขอทราบผล การพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ คลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบ เรียบร้อยแล้ว (ที่ กท1704/2742 ลว.14พย.2562) 5.โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสี การใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก”ประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม ก.1-11” เป็น “ประเภท พาณิชยกรรม พ.1 – พ.8” ผู้รับผิดชอบได้สำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตอบ ข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 6.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบ ข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 8 ราย คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตกใน โครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ มหานคร (ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบ ร้อยแล้ว) หนังสือที่ กท1704/191 ลงวันที่ 15มกราคม2563 2.โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสี การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม ก.1-11เป็นประเภทพาณิชยกรรม พ.1 - พ.8 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/43 ลงวันที่9มกราคม2563 3.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณาผ่อนปรน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่หยุดรถบางระมาดเขตตลิ่งชัน (สีเขียวลาย)ให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ก่อสร้างที่อยู่ อาศัยได้ ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว 4.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณาผ่อนปรน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่หยุดรถบางระมาดเขตตลิ่งชัน (สีเขียวลาย)ให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ก่อสร้างที่อยู่ อาศัยได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/312 ลงวันที่4กุมภาพันธ์2563 5.ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทรา หมู่บ้านเดอะธารา และชุมชนริมคลองบางชันขอทราบรายละเอียด ขั้นตอนการปิดประกาศร่างผังเมืองรวมกรุงเทพ มหานครและการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วน ได้เสีย ภายหลังปิดประกาศร่างผังเมืองรวมฯ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อม จัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1704/498 ลงวันที่25กุมภาพันธ์2563 6..นายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ เรื่องสอบถามความคืบหน้า และการดำเนินงาน (นโยบายโครงการเวนคืนและ ขยายเขตทางถนนในหมู่บ้านวิชิตนคร) ผู้รับผิดชอบ ได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/547ลงวันที่2มีนาคม2563 7.นายพรชัย ทองสัมฤทธิ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ ในการช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองสอง ต้นนุ่นฝั่งตะวันออก ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบ เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่กท1704/605ลงวันที่ 10มีนาคม2563 8.ประธานสภา เรื่องขอทราบผลการพิจารณากำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวาคลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่กท1704/674ลงวันที่18มีนาคม2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีผู้ยื่นหารือจำนวน9ราย คือ 1.สำนักพัฒนาสังคมเสนอให้สำนักการวางผังและ พัฒนาเมืองพิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นกรณีที่อยู่อาศัย ภายใต้การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในพื้นที่สีเขียวหรือสีเขียวลาย เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในร่างกฎ กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือจัดส่ง หนังสือแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/871ลงวันที่ 13เมษายน2563 2.หมู่บ้านปัญญาอินทราขอทราบผลการพิจารณา ข้อคัดค้านเรื่องข้อกำหนดโครงการพัฒนาขนาด ใหญ่ (PUD) และกำหนดวันปิดประกาศร่าง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่ง ตามหนังสือที่กท 704/951ลงวันที่24เมษายน2563 3.บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จากประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณ ย.1-5 เป็น ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เพื่อให้สามารถทำโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดแปลงที่ดิน50ตารางวา บ้านแฝดและบ้านแถวได้ ผู้รับผิดชอบงาน ดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือ ที่ กท1704/1102 ลงวันที่15พฤษภาคม2563 4.นายณรงค์ฤทธิ์ สุดทองคงและนาวสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ เรื่องขอชี้แจงข้อเท็จจริงและขอ ให้พิจารณาแก้ไขแผนผังแสดงที่โล่ง ล.5-33 ตาม ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 704/1011ลงวันที่ 30เมษายน2563) 5.บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด(มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมฯ(ปรับปรุง ครั้งที่4)ในเขตพญาไทจากประเภทพาณิชยกรรม บริเวณพ.5-12 เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น มาก ย.13 ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่ง ตามหนังสือที่กท1704/1167ลงวันที่ 21พฤษภาคม2563 6.สำนักงานเขตตลิ่งชันแจ้งเรื่องบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน)ขอเปลี่ยนแปลง ร่างผังเมืองรวมฯ(ปรับปรุงครั้งที่4)ในแขวง บางระมาดเขตตลิ่งชันจากประเภทที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อยบริเวณ ย.1-5เป็นประเภทที่อยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เพื่อให้สามารถทำ โครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ขนาดแปลงที่ดิน50ตารางวา บ้านแฝดและบ้าน แถวได้ ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งตาม หนังสือที่กท1704/1298ลงวันที่4มิถุนายน2563 7.บริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดินจำกัด(มหาชน)ขอ ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน เนื่องจากแปลงที่ดินอยู่ ในแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมฯสาย ก18 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการขออนุญาต จัดสรรที่ดิน ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่ง ตามหนังสือที่กท1704/1319วันที่8มิถุนายน2563 8.สำนักงานเขตบางบอน ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับการก่อสร้างที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในร่างผังเมืองรวมฯ (ปรับปรุงครั้งที่4)และปลัดกรุงเทพมหานครมอบ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณา ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาและนำเรียน ปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว ตามหนังสือที่กท 1704/1328ลงวันที่8มิถุนายน2563 9.บริษัทขนส่งจำกัดขอติดตามผลการพิจารณา ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)จากการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการบริเวณ ส.-58เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.15 ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือ ที่กท1704/1421ลงวันที่18มิถุนายน2563 สรุป ทุกรายดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีผู้ยื่นหารือจำนวน 12 ราย คือ 1.นายสมคิด ตันทัดวาณิชย์กุล ขอเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ตั้งเดิมของแดนเนรมิตให้ ถูกประเภท จากประเภทสถาบันราชการฯ (สีน้ำเงิน) บริเวณ ส.-18 เป็นประเภทพาณิชยกรรมสีแดงเพื่อให้ สามารถก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ศูนย์การประชุมโรงแรมที่พักอาศัย และสำนักงาน ขนาดใหญ่พิเศษได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบ ข้อหารือและจัดส่งแล้วตามหนังสือที่กท1704/1508 ลงวันที่29มิถุนายน2563 2.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสอบถามความ คืบหน้าของการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบ ข้อหารือและจัดส่งแล้วตามหนังสือที่กท1704/1630 ลงวันที่15กรกฎาคม2563 3.บริษัทภัทรบุรีจำกัดขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณริมถนนสุขุมวิท เขตบางนา จากประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณ ย.9-32 และประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) บริเวณ พ.5-47 เป็นประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) พ.8 เพื่อวางแผน พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือและจัดส่ง แล้วหนังสือที่กท1704/1637ลว.16กรกฎาคม2563 4.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอให้ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เรื่องกิจการโรงงานลำดับที่52(2)ผู้รับผิดชอบงาน ได้ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหารือผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมถึงแนวทาง การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและตอบข้อหารือ ตามหนังสือที่กท1704/1506 ลว.29มิถุนายน2563 และจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงผู้ยื่นขอหารือแล้ว 5.นายสมศักดิ์ โอวจริยาพิทักษ์ และนางวันทนีย์ ลออวรเกียรติ เรื่อง ขอคัดค้านถนนสาย ข.39 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ 6.ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทราและพวกขอคัดค้าน การกำหนดมาตรการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือ PUD) ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารรวมมากกว่า 10,000ตารางเมตรในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนา แน่นน้อย ย.4 (สีเหลือง)ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง 2.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ต.ค. - พ.ย. 62) - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 - ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน - งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน - รายงานการศึกษา (6 เรื่อง) - ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักฯ (11 เรื่อง) - ปฏิทินกิจกรรมของสำนักฯ (4 ครั้ง) - ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (3 ราย) - ประกาศขายทอดตลาด/ประกาศ (7 เรื่อง) 4. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ธ.ค.62) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ข่าวและภาพกิจกรรม 6 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำวน 2 ครั้ง - จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ ปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ (1 - 31 ม.ค. 63) จำนวน 8 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำวน 2 ครั้ง 2. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 29 ก.พ. 63) จำนวน 12 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม 1 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำวน 2 ครั้ง - ข้อมูลด้านแผนของ สวพ. 6 เรื่อง 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 มี.ค.63) จำนวน 10 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง - ประกาศผลการสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 เรื่อง - ผลงานทางวิชาการของข้าราชการในหน่วยงาน จำนวน 3 ราย - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ (1 - 30 เม.ย.63) จำนวน 10 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ข่าว/กิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตาม ITA พ.ศ. 2563 2. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 พ.ค. 63) จำนวน 14 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 มิ.ย. 63) จำนวน 18 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ (1 - 31 ก.ค. 63) จำนวน 16 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 10 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอเปิดใช้ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ กทม. - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ใหม่ 2. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ส.ค. 63) จำนวน 28 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 9 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 15 เรื่อง - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่ 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 ก.ย. 63) จำนวน 10 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :56.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.86

100 / 100
2
30.70

100 / 100
3
45.26

100 / 100
4
56.50

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 223,822,800.- บาท - ยอดเบิกจ่าย 28,773,085.01.- บาท ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,005,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 68,167,260.30.- บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,104,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 99,162,800.96.- บาท ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 210,501,964.- บาท ยอดเบิกจ่าย 118,935,141.18.- บาท ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(6) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดส่งรายละเอียดโครงการให้ สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 2.ปรับแก้รายละเอียดโครงการตามคำแนะนำของ สำนักงาน ก.ก. 3.ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการเพื่อจัดทำ คำสั่งคณะทำงานโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ 4.อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใประโยชน์ที่ดินในเขต ผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อบันทึกหนังสือ แจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้ขอปรับกระบวนการ ดำเนินงานของโครงการ ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมฯ ได้ โดยจะขอปรับ เป็นการฝึกอบรมแบบใช้สื่อการสอนแทน 2. อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและ ประเมินผล/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง และประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 2. ประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำรายงานการดำเนินโครงการฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดที่ 3.3) 2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 2. ประมวลผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 3. กองงานผู้ตรวจราชการ ได้จัดส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1=3.929

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทำหนังสือประสานส่วนราชการของสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อให้ตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ร่วมงาน หรือติดต่อราชการ เป็นการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการฯ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 จากประชาชน ทั่วไปที่มาใช้บริการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการ แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 จากประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด กรุงเทพมหาานครเชิญประชุมสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม 3. กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร รายงานสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลคะแนนการสำรวจที่ได้ คือ 4.029

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
61.40

100 / 100
3
73.50

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" 2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 3. อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประชุมคณะกรรมการโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่า คลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ SWOT พื้นที่ย่าน 2) สรุปมรดกวัฒนธรรมอาคารที่มีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์/อาคารอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม 2.นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมกับผู้แทนประชาชน ในพื้นที่และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มเติม 1) คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลูเขตธนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมแผนที่ประกอบการนำเสนอ 2) คณะทำงานฯ ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 3) คณะทำงานฯ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ วัดกำแพง 3.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม - คณะทำงานฯพื้นที่ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ อยู่ระหว่าง การดำเนินการปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563 2.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ คณะทำงานฯนำ แผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทน ประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมและนำเสนอผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 3.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ และนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1.ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อการรายงานผลการดำเนินการโครงการ และนำเสนอเส้นทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ 3 พื้นที่ 2. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำข้อเสนอแนะจาก ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งมาพัฒนา ปรับปรุง แผนที่และแผ่นพับมรกดวัฒนธรรม 3. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำแผนที่มากำหนดเส้นทาง พร้อมทดสอบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตาม แผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 4. ส่งแผนที่ีมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง และหลวง และแผนที่มรดกวัฒนธรรม 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านตลาดพลู ย่านวังเดิม และย่านวัดกำแพง ให้สำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชั่น "มานะ" 5. การดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่ มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 5.1. จัดทำแผนที่และแผ่นพับเพื่อใช้ในกิจกรรม การท่องเที่ยวฯ 5.2 กำหนดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ และ การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยสแกน QR CODE 5.3 คณะทำงาน 3 พื้นที่ ลงพื้นที่ทดสอบเส้นทาง ท่องเที่ยวตามแผนที่ 5.4 จัดกิจกรรมท่องเที่ยวฯ ดังนี้ - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.45-16.00น. ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ - วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายถิ่น หงส์ทอง) หัวหน้าส่วนราชการสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง ได้แก่ สำนัก การจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต (สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขา กรุงเทพมหานคร สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาและ ธุรกิจนำเที่ยว (ALET) และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ได้ตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่ มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองบางหลวง และ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.53 ซึ่งมากกว่าค่าตัวชี้วัดเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อคัดเลือก งานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาวัดความเสี่ยง ในการทำงาน จำนวน 2 งาน 2. เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการ 3. ส่งโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำหนด ส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและ กำกับติดตามโครงการ (แผน OCC3 63)พร้อมแนบ หลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย ส่งรายงาน ภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่ง หลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนัก อนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทาง การดำเนินงานและหารือร่วมกันในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมีการปรับแนวทาง การประเมินผล กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) 2. จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(10) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนสถานะข้อมูล ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐาน ข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น ข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการ พัฒนาเป็นฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจ เชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดย พิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 2. จัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกภารกิจหลักที่จะ พัฒนาเป็นฐานข้อมูล 3. จัดทำแบบ สยป.4.1(1) และสยป.4.1(3) ส่งให้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในกำหนด 4. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนัก ยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลและนำเข้า ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

พัฒนาฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **