ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(1) มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกทม.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กทม.ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานงบกลางของกทม.ประจำเดือนเมษายน - เดือนมถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ดังนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รวม 12 เรื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 6 เรื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รวม 10 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รวม 28 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่มีการอนุมัติเงินประจำงวด เนื่องจากติดมาตรการ covid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต รวม 24 เรื่อง สามารถดำเนินการภายใน 15 วันทำการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่มีจำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณฯ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ไม่มีเรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 เรื่อง สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 1 เรื่อง จากสำนักงานเขตลาดกระบัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัตืฯ จำวน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ 100 ของหนังสือที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะงบกลางสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (จำนวน 3 เรื่อง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่หน่วยงานกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและบางหน่วยงานดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการให้ทุกหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันและโอนเข้างบกลางภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :92.98


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.19

100 / 100
2
33.41

100 / 100
3
68.85

95 / 100
4
92.98

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 82,784,895 บาท เบิกจ่าย จำนวน 15,887,955.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 82,835,695 บาท เบิกจ่าย จำนวน 27,678,393.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.41%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 76,239,910 บาท เบิกจ่าย จำนวน 52,338,818.36บาท คิดเป็นร้อยละ68.65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 14,572,318.76 บาท เบิกจ่าย จำนวน 13,549,691.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการตรวจสอบแบบสำรวจความพึงพอใจและกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละคำถามของแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานที่รับบริการและส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานที่รับบริการ และส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการ 2.กำหนดคะแนนของแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจและส่งผลคะแนนให้กองงานผู้ตรวจราชการ 3.ผลสำรวจความพึงพอใจของสำนักงบประมาณ ครั้งที่1/2563 คะแนนเฉลี่ย 3.971 ระดับมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 3.951 ระดับมาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **