ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 22000000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :4.03

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.60

100 / 100
2
1.63

100 / 100
3
3.46

100 / 100
4
4.03

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562 สำนักสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 12.54 (งบประมาณหลังปรับโอน 6,377,789,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 799,640,776.94 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31มีนาคม 2563 สำนักสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รวมงบกลางที่ได้รับจัดสรรทุกประเภท (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) คิดเป็นร้อยละ 32.54 (งบประมาณหลังปรับโอน 6,275,332,365 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,041,875,022.62 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,270,469,838 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,102,036,427.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2563 สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,356,675,075 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,662,958,828.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 3)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 3)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการบันทึกรายการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์งานระหว่างดำเนินการที่แล้วเสร็จเข้าเป็นครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 ของทรัพย์สินที่ได้มาในปีงบประมาณ 2562 และตรวจสอบยืนยันยอดมูลค่าทรัพย์สินต้้งแต่เริ่มได้จนถึงปี 2562 กับเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตรงกัน จึงได้บันทึกรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี และงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/6491 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการบันทึกรายการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์งานระหว่างดำเนินการที่แล้วเสร็จเข้าเป็นครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 ของทรัพย์สินที่ได้มาในปีงบประมาณ 2562 และตรวจสอบยืนยันยอดมูลค่าทรัพย์สินต้้งแต่เริ่มได้จนถึงปี 2562 กับเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตรงกัน จึงได้บันทึกรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี และงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/6491 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการบันทึกรายการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์งานระหว่างดำเนินการที่แล้วเสร็จเข้าเป็นครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 ของทรัพย์สินที่ได้มาในปีงบประมาณ 2562 และตรวจสอบยืนยันยอดมูลค่าทรัพย์สินต้้งแต่เริ่มได้จนถึงปี 2562 กับเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตรงกัน จึงได้บันทึกรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี และงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/6491 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการบันทึกรายการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์งานระหว่างดำเนินการที่แล้วเสร็จเข้าเป็นครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 ของทรัพย์สินที่ได้มาในปีงบประมาณ 2562 และตรวจสอบยืนยันยอดมูลค่าทรัพย์สินต้้งแต่เริ่มได้จนถึงปี 2562 กับเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตรงกัน จึงได้บันทึกรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี และงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/6491 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(4) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 268 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 263 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 24 มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 117 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 110 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 เมษายน 26 มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 110 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 150 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.27


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.27

100 / 100
3
4.27

100 / 100
4
4.27

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากคณะผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลความพึงพอใจครั้งที่ 1/2563 เฉลี่ย 4.268

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากคณะผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลความพึงพอใจครั้งที่ 2/2563 เฉลี่ย 4.269 สรุปผลความพึงพอใจ 2 ครั้ง เท่ากับ 4.270

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ศึกษาหลักการ ขั้นตอนการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 2. นำงานของสำนักสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ การทำงานในโรงงาน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานตรวจวัดควันดำ และงานตัดแต่งไม้สูง มาทบทวนและประเมินผล เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของสำนักสิ่งแวดล้อม แล้วคัดเลือกงานอื่นที่มีความเสี่ยงสูงและยังไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาก่อนเลย เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 3 งาน 4. นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) เวียนแจ้งและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5. จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้รถยนต์ราชการ งานจัดทำเอกสาร และงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 6. รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 7. สรุปผลการคัดเลือกงาน พร้อมสำเนาโครงการฯ นำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Office Syndrome รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับงานขับรถยนต์และความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี การแยกประเภทมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกวิธี ท่าทางในการยกของหนัก และการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ๒. ประสานสำนักอนามัยเข้าทำการตรวจวัดแสงสว่าง ความร้อน ในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-๑. นำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่ ๒. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติแล้วนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อไป ๓. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน คือ งานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้รถยนต์ราชการ งานจัดทำเอกสาร และงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย ให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ ๔. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติเพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บริหารต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-๑. นำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย เผยแพร่และรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ๒. ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติเพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บริหารต่อไป ๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และรวบรวมหลักฐานประกอบการดำเนินการรายงานต่อสำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดส่งรายงานตามแบบ สยป.4.1(1) และแบบ สยป.4.1(3) เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ กท 1102/1001 ลว. 26 ก.พ. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างนำเข้าฐานข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดเมืองตามแนวทางที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **