ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50010000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนโครงการทั้งหมด 49 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนโครงการทั้งหมด 49 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนโครงการทั้งหมด 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ และยกเลิกโครงการ 13 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนโครงการทั้งหมด 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ และยกเลิกโครงการ 13 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :94.48

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.69

100 / 100
2
36.31

100 / 100
3
66.54

0 / 0
4
94.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 13.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 36.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 66.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 357,312,637 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 94.48

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ จ่าย ทั่วไป และย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน ธ.ค. 62 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน พ.ย. 62 2.จัดทำงบการงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในกำหนด (30 พ.ย. 62) 3.งบการเงินมีความถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขข้อทักท้วงจากกองบัญชี 4.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ-จ่าย ทั่วไป และย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน มี.ค.63 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน ก.พ. 62 2.จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในกำหนด (30 พ.ย. 62) 3.งบการเงินมีความถูกต้องไม่มีการแก้ไขข้อทักท้วงจากกองบัญชี 4.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน ก.พ. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ-จ่าย ทั่วไป และย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน มิ.ย. 63 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน พ.ค.62 2.จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในกำหนด (30 พ.ย. 62) 3.งบการเงินมีความถูกต้องไม่มีการแก้ไขข้อทักท้วงจากกองบัญชี 4.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จและจัดส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการแก้ไขหรือข้อทักท้วงจากกองบัญชี - จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน และมีเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 2.จัดส่งรายงานฯ ไตรมาสที่ 1 (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 3.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ภายในกำหนด (31 ต.ค.) 4.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 2.จัดส่งรายงานฯ ไตรมาสที่ 1 (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 3.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ภายในกำหนด (31 ต.ค.) 4.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 2.จัดส่งรายงานฯ ไตรมาสที่ 2 (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 3.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ภายในกำหนด (31 ต.ค.) 4.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในกำหนดและครบถ้วน - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 (งบทรัพย์สินประจำปี) และจัดส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถูกต้องครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(5) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)
[มิติที่ 3 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : จัดประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจพื้นที่คลองคูเมืองเดิมทั้ง 3 จุด check in และมีกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ในวันที่ 19 พ.ย. 62 และ 4 ธ.ค. 62 (ไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง) โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : 1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 4 ครั้ง และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17/2/2563 และ 24/2/2563 2.จัดกิจกรรม "เยี่ยมๆ มองๆ เที่ยวคลองรอบกรุง" จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 28/2/2563 6/3/2563 และ 8/3/2563 โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 24/4/2563 22/5/2563 และ 26-27/6/2563 โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการที่รักษาไว้/คงไว้/พัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้แก่ โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานทั้ง 3 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย - โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลอง คูเมืองเดิม การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดที่น่าท่องเที่ยว (Landmark) บริเวณคลองคูเมืองเดิม ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(6) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 275 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 233 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.73 ระหว่างดำเนินการ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 578 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 537 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.91 ระหว่างดำเนินการ 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.09 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.11 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 848 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 821 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.82 ระหว่างดำเนินการ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.18 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.21 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 1,008 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 997 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.91 ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.09 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.24 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(7) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.26

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.26

100 / 100
3
4.26

0 / 0
4
4.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และให้สำนักงานเขตกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจ ส่งกองงานผู้ตรวจราชการในวันที่ 7 มกราคม 2563 และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แจ้งกำหนดการเข้ามาทอดแบบสอบถามที่สำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพระนคร ได้คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 4.450 ปแ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพระนครได้รับคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.064 และกองงานผู้ตรวจราชการ ได้จัดประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ (คะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจ 2 ครั้ง) ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.257

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักอนามัยได้ตามกำหนด (เดือนธันวาคม 2562) ส่งเอกสารวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. สำเนาหนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 2 งาน และจัดการความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน 2. สำเนาหนังสือเวียนข้อปฏิบัติฯกลางการใช้รถยนต์ ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 3. สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯกลางการใช้รถยนต์ ครั้งที่ 1 4. สำเนาโครงการและแผนปฎิบัติงานโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามโครงการตามแผนงาน และระยะเวลาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งเอกสารให้สำนักอนามัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเมษายน 2563) ดังนี้ 1.ส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ [แบบ OCC3(63)] พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักอนามัย 2.ส่งสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯกลาง การใช้รถยนต์ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินงานตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามตัวชี้วัดในเดือนสิงหาคม 2563 สำเร็จ ดังนี้ 1. ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานทั่วไปรับผิดชอบงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ในสังกัดส่วนราชการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 2. ร้อยละ ๘๐ ของพนักงานทั่วไปรับผิดชอบงานกวาดขยะในสังกัดส่วนราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 99.65 3. ร้อยละ ๘๐ ของนายตรวจอาคาร ในสังกัดส่วนราชการฝ่ายโยธา รับผิดชอบด้านการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตพระนคร ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 - ติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line และ Facebook

** สรุปผลการดำเนินงาน **