ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50040000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน ใน 9 ลาน ได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดมวงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 28,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เป็นเงิน 45,036 บาท จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 64,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,686 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.13 - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ เป็นเงิน 60,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 1 - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,445 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 539 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 78,156 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.44 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 7 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 7 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 7 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 7 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ - ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 10. โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ - เขียนโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย - ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อย - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งถุงยางอนามัย - ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 8 แห่ง 11. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรร - จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตามพื้นที่ที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ดำเนินการกวดขัน ห้ามตั้งวางทำการค้าหรือตั้งวางสิ่งใดๆ บริเวณจุดกวดขันพิเศษและบังคับการตามกฎหมาย - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - จัดทำโครงการ - จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุด จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ และบริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) - จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ต.ค. เสนอโครงการ พ.ย. โครงการได้รับการอนุมัติ และได้ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ ธ.ค. ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ต.ค. เสนอโครงการ พ.ย. โครงการได้รับการอนุมัติ ธ.ค. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส เตรียมเอกสารแบบ ค.ร.2 และ ค.ร.3 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - สำรวจตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - เสนอผู้มีอำนาจ เห็นชอบราคากลาง และร่างรายงานขอซื้อขอจ้าง 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 - ดำเนินการตามขั้นตอนระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแล้ว อยู่ในขั้นตอนร่างสัญญา และรออนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณ 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - ยังไม่ครบกำหนดวันที่ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - เสนอผู้มีอำนาจ เห็นชอบราคากลาง และร่างรายงานขอซื้อขอจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน ใน 9 ลาน ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดมวงแค ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ ลานชุมชนซอยสองพระ ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง และลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 107,250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,410 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 128,934.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.24 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,503 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 558 ราย จ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 191,525.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.94 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 15 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ประกอบด้วย การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 ครั้ง และการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 15 ครั้ง 10. โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ - ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง 11. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางแผนการทำงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 16 มกราคม 2563 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - ออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุด จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ และบริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) - จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ม.ค. ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ ก.พ. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรส , ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส , จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ มี.ค. ดำเนินการตามโครงการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อย 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - สำรวจตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เขตบางรัก ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - เสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 เข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา , ร่างสัญญา 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - เข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน ใน 9 ลาน ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ ลานชุมชนซอยสองพระ ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง และลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนตุลาคม 62 – ปัจจุบัน จำนวน 10,477 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 140,130.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 * เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก. ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 140,130 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ * เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก. ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้ใช้ลานกีฬาจึงไม่สามารถเข้าใช้บริการลานกีฬาได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 198,428.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 - ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ เยี่ยมผู้สูงอายุ 51 ราย เยี่ยมผู้พิการ 4 ราย เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 1 ราย ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1 ราย รวมจำนวน 57 ราย - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,568 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 550 ราย จ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 306,019.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.63 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 15 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน ไตรมาสที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 ครั้ง ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 16 ครั้ง 10. โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ - ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง 11. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมผู้ประกอบการในพื้นที่เขตบางรักได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามจัดกิจกรรม ประชุม อบรมต่างๆ 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) ถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้า พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อจัดทำแบบและประมาณราคา 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด เริ่มเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ก.ย. 2563 สัญญาเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - เสนอผู้มีอำนาจฯ ลงนามบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก , ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา , ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด , ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค , ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ , ลานชุมชนซอยสองพระ , ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง , ลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดือนตุลาคม 62 – ปัจจุบัน จำนวน 15,051 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 185,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.46 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ใช้เงินงบประมาณจำนวน 64,250.- บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 222,954.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.38 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน จำนวน 20,251 คน - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 94.27 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 293,520.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.45 - ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ เยี่ยมผู้สูงอายุ 92 ราย เยี่ยมผู้พิการ 24 ราย ผู้ป่วย ผู้พิการติดเตียง 9 ราย เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 13 ราย เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 1 ราย ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1 ราย รวมจำนวน 140 ราย 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,608 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 562 ราย จ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 344,722.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.29 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 3 หรือ 4 กิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 15 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 15 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 15 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) ถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(2) ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. คณะทำงานแผนฯ ปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณและรูปแบบที่กำหนด 2. บันทึกตัวชี้วัดและโครงการลงระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 3. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน 4. รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน 2. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน 3. รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเสนอขอปรับตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ส่งให้สำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
62.35

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของทุกฝ่าย และวางแผนการก่อหนี้ได้ภายในกำหนดทุกรายการของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 และงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 2. อยู่ระหว่างทุกฝ่ายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ได้รายงานในระบบ MIS แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างทุกฝ่ายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 23 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 32.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างทุกฝ่ายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 19 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 18 ก.ย. 63 เป็นร้อยละ 79

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (30 พฤศจิกายน 2562) 3. งบการเงินมีความถูกต้อง 4. การจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงานสำหรับรอการตรวจสอบ 5. ได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2562 ให้หน่วยงานต่างๆ แล้ว ดังนี้ - ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 4308/5602 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5604 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 4308/5603 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือ กท 4308/5605 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. การบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (30 พฤศจิกายน 2562) 3. งบการเงินมีความถูกต้อง 4. การจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงานสำหรับรอการตรวจสอบ 5. ได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2562 ให้หน่วยงานต่างๆ แล้ว ดังนี้ - ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 4308/5602 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5604 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 4308/5603 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือ กท 4308/5605 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (30 พฤศจิกายน 2562) 3. งบการเงินมีความถูกต้อง 4. การจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงานสำหรับรอการตรวจสอบ 5. ได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2562 ให้หน่วยงานต่างๆ แล้ว ดังนี้ - ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 4308/5602 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5604 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 4308/5603 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือ กท 4308/5605 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (30 พฤศจิกายน 2562) 3. งบการเงินมีความถูกต้อง 4. การจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงานสำหรับรอการตรวจสอบ 5. ได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2562 ให้หน่วยงานต่างๆ แล้ว ดังนี้ - ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 4308/5602 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5604 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 4308/5603 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62 - ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือ กท 4308/5605 ลงวันที่ 26 พ.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ได้จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสแล้ว 2. ได้จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) แล้ว 3. ดำเนินการยืนยันยอดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 4. คำนวณค่าเสื่อมราคาและยืนยันยอดกับเจ้าหน้าที่บัญชีเรียบร้อยแล้ว 5. สามารถจัดส่งรายงานให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4308/5139 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 6. สามารถจัดส่งรายงานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5140 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ได้จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสแล้ว 2. ได้จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) แล้ว 3. ดำเนินการยืนยันยอดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 4. คำนวณค่าเสื่อมราคาและยืนยันยอดกับเจ้าหน้าที่บัญชีเรียบร้อยแล้ว 5. สามารถจัดส่งรายงานให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4308/5139 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 6. สามารถจัดส่งรายงานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5140 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ได้จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสแล้ว 2. ได้จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) แล้ว 3. ดำเนินการยืนยันยอดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 4. คำนวณค่าเสื่อมราคาและยืนยันยอดกับเจ้าหน้าที่บัญชีเรียบร้อยแล้ว 5. สามารถจัดส่งรายงานให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4308/5139 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 6. สามารถจัดส่งรายงานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5140 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ได้จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสแล้ว 2. ได้จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) แล้ว 3. ดำเนินการยืนยันยอดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 4. คำนวณค่าเสื่อมราคาและยืนยันยอดกับเจ้าหน้าที่บัญชีเรียบร้อยแล้ว 5. สามารถจัดส่งรายงานให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4308/5139 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 6. สามารถจัดส่งรายงานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5140 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(6) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วไปกับประชาชน หรือข้าราชการ ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร - เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ส่งกองงานผู้ตรวจ - รับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ - ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตบางรักได้รับค่าคะแนนความพึงพอใจ 4.8 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ได้แก่ 1. มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 2. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ก , หรือ ไลน์ ของ สำนักงานเขต ในระดับใด - รับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยนิด้า เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผลคะแนนของสำนักงานเขตบางรัก = 4.653 - ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การสำรวจครั้งที่ 1 : 4.843 การสำรวจครั้งที่ 2 : 4.653 ผลเฉลี่ย : 4.748

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (การรักษาหรือคงไว้) - จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์และประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการร่วมกับประชาสังคม เอกชน และจิตอาสา ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะและการนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดเก็บไขมัน 2. โครงการบางรักรวมใจ คืนคลองน่าดู คูน่ามอง (คูหลังสำนักงานเขตบางรักและคลองหัวลำโพงเก่า) - จัดทำโครงการบางรักรวมใจ คืนคลองน่าดู คูน่ามอง และประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook เว็บไซต์หน่วยงาน หนังสือพิมพ์ เพื่อสร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การบำบัดไขมัน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกไม้กินได้ ออกแบบและจัดทำสะพานเหล็กคนเดินข้าม พร้อมราวกันตก ออกแบบการวาดภาพทาสีผนังกำแพง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆในคูคลอง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย/พาหะนำโรค ออกแบบและทำซุ้มไม้ประดับ การเฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (การรักษาหรือคงไว้) - ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า - ดำเนินการร่วมกับประชาสังคม เอกชน และจิตอาสา ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะและการนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดเก็บไขมัน 2. โครงการบางรักรวมใจ คืนคลองน่าดู คูน่ามอง (คูหลังสำนักงานเขตบางรักและคลองหัวลำโพงเก่า) - ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า - ออกแบบการจัดทำสะพานเหล็กคนเดินข้าม พร้อมราวกันตก ขยายทางเดินโดยการเทคอนกรีต ออกแบบการวาดภาพทาสีผนังกำแพง เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆ ในคูคลอง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย/พาหะนำโรค เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมตาม เฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง (กลางวันและกลางคืน) ลงพื้นที่รณรงค์ไม่ทิ้งน้ำเสียลงคูคลอง รณรงค์แหล่งกำเนิดน้ำทิ้ง ให้มีความรู้ ความตระหนัก และดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ก่อนทิ้งลงสู่คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (การรักษาหรือคงไว้) - ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า - ดำเนินการร่วมกับประชาสังคม เอกชน และจิตอาสา ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะและการนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดเก็บไขมัน 2. โครงการบางรักรวมใจ คืนคลองน่าดู คูน่ามอง (คูหลังสำนักงานเขตบางรักและคลองหัวลำโพงเก่า) - ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า - จัดทำสะพานเหล็กคนเดินข้าม พร้อมราวกันตก ขยายทางเดินโดยการเทคอนกรีต ออกแบบและวาดภาพทาสีผนังกำแพง เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆ ในคูคลอง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย/พาหะนำโรค เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมตาม เฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง (กลางวันและกลางคืน) ลงพื้นที่รณรงค์ไม่ทิ้งน้ำเสียลงคูคลอง รณรงค์แหล่งกำเนิดน้ำทิ้ง ให้มีความรู้ ความตระหนัก และดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ก่อนทิ้งลงสู่คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (การรักษาหรือคงไว้) - ดำเนินการ ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง ปรับปรุงกายภาพคลองช่องนนทรี พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ กวดขัน ให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีและใช้บ่อดักไขมัน - ส่งเอกสารหลักฐานและแฟ้มผลการดำเนินงานตามโครงการ ให้สำนักงาน ก.ก. 2. โครงการบางรักรวมใจ คืนคลองน่าดู คูน่ามอง (คูหลังสำนักงานเขตบางรักและคลองหัวลำโพงเก่า) - ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆ ในคูคลอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 1 จุด จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การบำบัดไขมัน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกไม้กินได้ ลงพื้นที่รณรงค์ไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคูคลอง จัดทำยอดักขยะ เพื่อดักขยะจำพวกใบไม้ ที่ลอยมาตามกระแสน้ำ จำนวน 1 จุด บริเวณต้นคลองหัวลำโพงเก่า ถ.สุรวงศ์ เฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง (กลางวันและกลางคืน) รณรงค์แหล่งกำเนิดน้ำทิ้ง ให้มีความรู้ ความตระหนัก และดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ก่อนทิ้งลงสู่คลอง - ส่งเอกสารหลักฐานและแฟ้มผลการดำเนินงานตามโครงการ ให้สำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 1 - 15 ต.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็น 96.15 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.85 % วันที่ 16 - 31 ต.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 39 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 38 เรื่อง คิดเป็น 97.44 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.56 % เดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 1 - 15 พ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 31 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 เรื่อง คิดเป็น 96.77 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.23 % วันที่ 16 - 30 พ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 33 เรื่อง คิดเป็น 97.06 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.94 % เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 1 - 15 ธ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 เรื่อง คิดเป็น 50.00 % ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง คิดเป็น 50.00 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 16 - 31 ธ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็น 96.15 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.85 % เดือนมกราคม 2563 วันที่ 1 - 15 ม.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 33 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็น 72.72 % ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็น 27.28 % วันที่ 16 - 31 ม.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 38 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 37 เรื่อง คิดเป็น 97.37 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.63 % เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1 - 15 ก.พ.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 43 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เรื่อง คิดเป็น 65.12 % ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง คิดเป็น 34.88 % วันที่ 16 - 29 ก.พ.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 44 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 43 เรื่อง คิดเป็น 97.73 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.27 % เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 1 - 15 มี.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เรื่อง คิดเป็น 82.35 % ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็น 17.65 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 16 - 31 มี.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 40 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 37 เรื่อง คิดเป็น 92.50 % ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็น 7.50 % เดือนเมษายน 2563 วันที่ 1 - 15 เม.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 41 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เรื่อง คิดเป็น 70.73 % ระหว่างดำเนินการ 12 เรื่อง คิดเป็น 29.27 % วันที่ 16 - 30 เม.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 21 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 เรื่อง คิดเป็น 100 % วันที่ 1 - 15 พ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 36 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 34 เรื่อง คิดเป็น 94.44 % ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็น 5.56 % วันที่ 16 - 31 พ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 41 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 41 เรื่อง คิดเป็น 100 % วันที่ 1 - 15 มิ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 54 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 41 เรื่อง คิดเป็น 75.93 % ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง คิดเป็น 24.07 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 16 - 30 มิ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 36 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 36 เรื่อง คิดเป็น 100 % เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 1 - 15 ก.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 31 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็น 77.42 % ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง คิดเป็น 22.58 % วันที่ 16 - 31 ก.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 33 เรื่อง คิดเป็น 97.06 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.94 % เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 1 - 15 ส.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 28 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็น 85.71 % ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็น 14.29 % วันที่ 16 - 31 ส.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 39 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 39 เรื่อง คิดเป็น 100 % ระหว่างดำเนินการ 0 เรื่อง คิดเป็น 0 % เดือนกันยายน 2563 วันที่ 1 - 15 ก.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 28 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เรื่อง คิดเป็น 78.57 % ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็น 21.43 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(9) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ธ.ค. ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างรอแนวทางจากสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการเเก้ไขโครงการตามคำแนะนำของสำนักอนามัย - คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยง จำนวน 3 งาน โดยเป็นการต่อยอดงานเดิมที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 1 งาน และเป็นงานใหม่ 2 งาน ดังนี้ 1. งานเทศกิจอาสาจราจร ของฝ่ายเทศกิจ (ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา) 2. งานขับรถยนต์ 3. งานด้านเอกสาร/งานพิมพ์เอกสาร - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และจัดกิจกรรมให้ความรู้/เผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line group เจ้าหน้าที่ , กิจกรรม Morning Talk , จัดอบรมกิจกรรมกลุ่มย่อย, จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น - อยู่ระหว่างการนำข้อปฏิบัติการทำงานด้วยความปลอดภัยฯ ไปสู่การปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- บุคลากรของสำนักงานเขตบางรัก ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการทำงานด้วยความปลอดภัยฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย ในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยที่ดีปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(10) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วิเคราะห์ข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำไปประกอบการตัดสินใจพัฒนาเป็นฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด - ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล - นำข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ - ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalog)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalog)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด