ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50050000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งานประจำทั้ง 29 งาน ได้ดำเนินการในไตรมาสแรก โดยส่วนใหญ่มีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ25-30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งานประจำทั้ง 29 งาน ได้ดำเนินการในไตรมาสที่สองมีค่าเฉลี่ยความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 53.448

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งานประจำ ในไตรมาสที่สามมีความคืบหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 56.43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด