ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50070000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 2.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม. 2562 3.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 4 โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ทีการออกเลจรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลฯ ตั้งแต่ตุลาคม -20 ธันวาคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ 660 ราย 5 ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการครอบครัวรักการอ่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มี.ค.63 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มี.ค.63 เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 2.จัดกิจกรรมสโมสรกีฬาดุสิต เมื่อวันที่ 6 ธค.62 3.ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่ 1 เม.ย.63 -26 เม.ย.63 4.ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้รูเก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1วันที่ 19 ธ.ค.62 ครั้งที่2,3 วันที่11 ม.ค.63 ครั้งที่4 วันที่ 6 ก.พ.63 ครั้งที่ 5 วันที่ 22ก.พ.63 ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มี.ค.63 ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มี.ค.63 ครั้งที่ 8 เลื่อนเนื่องจากสถานการณืโรคโควิด 19 6.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ดำเนินการประชุมแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่เดือน ธ.ค.62-มี.ค.63 เบิกจ่ายค่าประชุมกรรมการฯตั้งแต่เดือนต.ค.62-ม.ค.63 เป็นเงิน 673,410.10 บาท 7.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 8.โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ทีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลฯ ตั้งแต่21 ธันวาคม 62 - 21 มีนาคม 63 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 ราย 9.ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 10.ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 3,568,000 บาท 11.ซ่อมแซมซอยวัดประชาระบือธรรม 499,000 บาท 12.ซ่อมแซมราวกันตก (ช่วงวัดจอมสุดาราม) 469,836 บาท 13.ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต 8,070,00 บาท 15.จ้างเหมาท่อระบายน้ำทำความสะอาดฯ จำนวน 61 ซอย เสร็จเรียบร้อยตามฎีกาเลขที่ 2642/2563 วันที่ 9 มี.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ยกเลิกกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวน68,400บาท เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด2019 และให้สำนักงานเขตโอนงบประมาณคงเหลือคืนให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 28เม.ย.63 2.โครงการการลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-21 มิ.ย.63 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน4ราย 3.จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 61ซอย เป็นเงิน 624,314บาท ตามสัญญาเลขที่ ขดส.2/2563 ลงวันที่ 3 ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เม.ย.63 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตามฎีกาเลขที่ 2642/2563 เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63(ระยะเวลา90วัน)4.ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เป็นเงิน 1,000,000 บาทตามสัญญาเลขที่ ขดส.1/2563 ลว.27 ธ.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามฎีกาเลขที่3322/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63(ระยะเวลา90วัน) 5.ซ่อมแซมราวกันตก(ช่วงวัดจอมสุดาราม)เป็นเงิน 469,836บาท ตามสัญญาเลขที่ขดส.3/2563 ลว.3/2563 ลว.30 ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่30 มี.ค.62 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามฎีกาเลขที่ 3455/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63(ระยะเวลา 60 วัน)6.ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ,โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรีผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส,โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร,โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน,ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้,ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง เลื่อนการจัดกิจกรรมเพราะติดสถานการณ์โรคระบาดCovid2019 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฒาและลานกีฬาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน2563 และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน อยู่ระหว่างตั้งเบิกเดือนเมษายน2563 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ยกเลิกกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์เนื่องจากการติดสถานการณ์โรคระบาด Covid 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเินการแล้วเสร็จ จำนวน 61 กิจกรรม ยกเลิก 8 กิจกรรม เนื่องจากการสถานการณ์โรคระบาด Covid 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
74.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน 2.เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้ทุกส่วนราชการแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 3.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยงในการทำงานของทุกส่วนราชการ โดยนำผลการประเมิน ความเสี่ยงมาจัดลำดับ และเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในระดับสูง 2 ลำดับแรก มาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน, คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และจัดทำโครงการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการสำนักงานเขตดุสิตปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี บุคลากรมีสุข เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ 2.จัดประชุมคณะทำงานของทุกส่วนราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการฯ เมือวันที่ 16 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 2.ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครให้สำนักอนามัยเมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 3.นำข้อปฏิบัติของงานที่มีความเสี่ยงตามโครงการมาปกฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติ 4.ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 1 3.การรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ดำเนินการการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 2 3.อยู๋ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่3 3.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 2.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 3.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 2 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 4.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 3 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :73.41


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.58

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
56.47

0 / 0
4
73.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 44,806,671.81 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.58 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 119,661,354.82 บาทคิดเป็นร้อยละ 31 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 159,678,928.69 บาทคิดเป็นร้อยละ 56.47 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่าย โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 73.41% เป็นเงิน 248,725,083.02 บาท ข้อมูล ณ วันที่15/9/2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(5) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมราชวัตรตลาดต้องชิม 1.ดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ 2.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำความสะอาดแผงค้า ให้สะอาด สวยงาม และจัดรายการอาหารให้สะดุดตาผู้ซื้อรวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยอาหารอร่อย 3.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ตลาดราชวัตรโดยขอความร่วมมือจากผู้ค้าให้ทำความสะอาดและจัดแผงค้าให้เป็นระเบียบ สวยงาน สะดุดตาแก่ประชาชนที่เดินผ่านร้านค้า รวมทั้งประสานฝ่่ายโยธาดำเนินการปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เพื่อประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก กิจกรรมร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง) 1.เสนอขอนุมัติโครงการจากสำนักงานส่วนกลาง 2.รอกำหนดแนวทางจากกลุ่มกรุงเทพกลาง 3.ดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพน้ำ 4.ดำเนินการประชุมคณะทำงานร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์คลองสวย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมราชวัตรตลาดต้องชิมดำเินนการ ดังนี้ 1.ซ่อมผิวจราจร 2.ดำเนินการซ่อมทางเท้าบริเวณหน้าตลาด 3.ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดกิจกรรม Ratchwat big Cleaning บริเวณตลาดราชวัตร ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่วันที่ 21 ธ.ค. 62 วันที่ 3 มี.ค.63 4. ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน รวม 177 ครั้ง ตีเส้นแผงการค้าจุดผ่อนผัน วันที่ 17 ก.พ. 63 และประสานขอรับการสนับสนุนร่มจากธนาคารกรุงไทยได้จำนวน 100 คัน และนำแจกผู้ค้าเรียบร้อย 5.บังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยจำนวน 2 ครั้ง/วัน (708 ครั้ง) กิจกรรมร่วมใจพัฒนาปรัปบรุงภูมิทัศน์รักษ์คลองสวยฯ ดำเนินการดังนี้ ดำเนินการประชุมคณะทำงานร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์คลองสวย เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 13.00 น.และมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนดำเนินการต่อไป กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ 1.วันที่ 12 ตุลาคม 2562,วันที่ 10 ธันวาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเก็บของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ เพื่อลดขยะตกค้าง ณ ชุมชนประชาระบือธรรม 4 2.วันที่ 12 ตุลาคม 2562 กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลแลกเป็นเงิน เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจากแหล่งกำเนิด ตามหลักการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs 3.วันที่ 21 พ.ย.62 พัฒนาทำความสะอาดริมคลองบางกระบือ และถนนในซอย 4.เดือนพ.ย.62 ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองบางกระบือ 5.เดือนธ.ค.62 พัฒนาทำความสะอาด รณรงค์คัดแยกขยะ เทน้ำปุ๋ยชีวภาพ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำคลองบางกระบือให้กับประชาชนริมคลอง 6.วันที่ 4 ม.ค.63 จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โดยให้ความรู้เรื่องการแปรรูปขยะจากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวนำมาทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 7.วันที่ 16 ม.ค.63 พัฒนาทำความสะอาดบริเวณริมคลองบางกระบือ ตั้งแต่ปากซอยวัดประชาระบือธรรม ถึงวัดประชาระบือธรรม 8.วันที่ 4 มกราคม 2563 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเก็บของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ เพื่อลดขยะตกค้าง ชุมชนประชาระบือธรรม 2 4.เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองบางกระบือ บริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 5.ปรับแต่งทางเท้า ทาสีรั้วราวกันตก ทาสีกำแพง ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ฯลฯ และปรับพื้นที่ริมคลองได้ความยาวประมาณ 500 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมราชวัตรตลาดต้องชิมดำเินนการ ดังนี้ 1.ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าซ่อมผิวจราจร 2.ดำเนินการซ่อมทางเท้าบริเวณหน้าตลาด ดำเนินการแล้ว 2ครั้ง 2กิจกรรม ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดฯวันที่ 21 ธ.ค.62,วันที่ 3 มี.ค.63,วันที่1 มิ.ย.63 3.ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน รวม277 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.36 (ณ 22 มิ.ย.63),ตีเส้นแผงการค้าจุดผ่อนผัน วันที่ 17 ก.พ.63 ,ประสานขอรับการสนับสนุนร่มจาก ธ.กรุงไทยได้จำนวน 100 คัน และนำแจกผู้ค้าเรียบร้อย 4.กิจกรรมส่งเสริมการขาย ฝ่ายเทศกิจขอรับการสนับสนุนกระเป๋าผ้าจากธนาคารออมสิน เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายได้รับของแล้ว แต่กิจกรรมต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวย 5.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตั้งแต่ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน 6.ทาสีจุดผ่อนผัน (รวม 798 ครั้ง)คิดเป็นร้อยละ 72.68 (ณ 22 มิ.ย. 63) -กิจกรรมร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง) 1.ซ่อมแซมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทางเดินฯลฯ ระหว่างเดือนก.พ.-เม.ย.63 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองโดยปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่ จำนวน2จุด ระหว่างเดือนมี.ค. -มิ.ย.63 3.การลดและการคัดแยกขยะ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ระหว่าง ต.ค.62-มิ.ย.63 4.ให้ความรู้เรื่องผลิตน้ำหมักชีวภาพ ระหว่างเดือน พ.ย.62-ม.ค.63 5.ทำฝายชะลอน้ำกั้นขยะ จำนวน 1 จุด เดือน พ.ค.63 6.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย เดือนก.พ.-มิ.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำโครงการและขอเสนออนุมัติ 2.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ริมคลอง 3.ประชุมประชาคมเครือข่ายร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการ 4.การดำเนินการกิจกรรมตามตัวชี้วัด ดังนี้ 4.1 คลองบางกระบือมีพื้นที่ระดับความตื้นเขินของคลองได้มาตรฐานตามที่สำนักระบายน้ำกำหนด 4.2 ไม่มีการรุกล้ำของบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ริมคลองบางกระบือ 4.3 เพิ่มค่าคุณภาพน้ำในคลองบางกระบือเชื่อมคลองบางทองหลางให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าเดิม โดยวัดจากค่าออกซิเจน (DO) และวัดจากค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ในน้ำ 4.4 จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 4.5 เอกสารถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมราชววัตรต้องชิม ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของประชาคมเครือข่ายที่ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ตลาดราชวัตร ไม่น้อยกว่า 200 คน มีความพึงพอใจระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กิจกรรมประกอบตัวชี้วัด ได้แก่ 1. ปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุง Street Furniture ทาสีแผงกั้นถนน ทาสีตีเส้น ซ่อมแซม ทางแยกจราจร ฯ จัดระเบียบบริเวณริมถนนสองฝั่ง ได้แก่ 2. ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดกิจกรรม (Ratchwat big Cleaning) บริเวณตลาดราชวัตร 3 เดือน/ครั้ง ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มี.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิ.ย. 63 3. ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุดผ่อนผัน เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ ผลการดำเนินงาน 3.1 ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน รวม 369 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 63 3.2 ตีเส้นแผงการค้าจุดผ่อนผัน วันที่ 17 ก.พ. 63 และวันที่ 21 ก.ค. 63 3.3 ประสานขอรับการสนับสนุนร่มจาก ธ.กรุงไทย ได้จำนวน 100 คัน และนำแจกผู้ค้าเรียบร้อย ตัวชี้วัดที่ 2 ประชาคมเครือข่ายย่านการค้าราชวัตร สร้างการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ย่านการค้า ราชวัตรเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยมีการกดไลด์กดแชร์จากเพจ “ราชวัตรร่วมจิต ดุสิตร่วมใจพัฒนา” มีความพึงพอใจระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประกอบด้วยกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนร้านค้า ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากธนาคารออมสิน จำนวน 250 ชิ้น กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63 มีผู้ร่วมกิจกรรม 154 คน 2. แนะนำการจัดรูปแบบร้านให้สะอาดตามมาตรฐาน 3. เผยแพร่กิจกรรมผ่านเพจ “ราชวัตรร่วมจิต ดุสิตร่วมใจพัฒนา”เพื่อให้สมาชิกเพจกดถูกใจ กดแชร์ กิจกรรม รวมจำนวน 370 คน จาก ผู้ติดตาม 375 คิดเป็น 98.67 % ตัวชี้วัดที่ 3 -การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทำให้ย่านการค้าราชวัตรมีเรื่องร้องเรียนลดลงเมื่อเทียบกว่าปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 100 -ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 แล้วปรากฏว่าไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เคยร้องในปี 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(6) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 62) จำนวน 126 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 105 เรื่อง คิดเป็น 86 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม - 25 มีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 62) จำนวน 139 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 127 เรื่อง คิดเป็น 91.37 % อยู๋ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็น 8.63%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน 1 เมษายน-24 มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.63) จำนวน115เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน101เรื่อง คิดเป็น 87.83 % อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน14เรื่อง คิดเป็น 12.17%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแล้วเสร็จ 511 เรื่อง ร้อยละ 97.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง ร้อยละ 2.11 (รายงานผลเดือน ต.ค.62 – 15 ก.ย. 63)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานคร 2.ดำเนินการพิจารณากำหนดนำ้หนักคะแนนแต่ละข้อของแบบสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยงานกนุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 0409/1436 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หนังสือกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แจ้งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตดุสิต โดยคะแนนผลสำรวจฯ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.246 คำถามที่ได้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) 4.543 ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน-หลัง ไม่ถูกลัดคิว 4.533 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 4.501 และคำถามที่ได้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ คือ มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 3.691 ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงานเขต 3.996 สำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่นฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคูคลอง ฯลฯ 4.042

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทอดแบบสอมถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯครั้งที่2 โดยเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า)เมื่อวันที่27 พฤษภาคม2563 และวันที่8มิถุนายน2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายคณะผู้สำรวจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการทอดแบบสอบถามจะดำเนินการสำรวจ 2 ครั้ง ดังนี้ -ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 250 ชุด คณะผู้สำรวจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้ามาสำรวจที่สำนักงานเขตดุสิตครั้งที่ 1 โดยได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามจากประชาชนที่มาใช้บริการของทั้ง 10 ฝ่าย สำนักงานเขตดุสิต ได้คะแนน 4.246 โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 4.543 ด้านเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) และคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.691 ด้านการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ -ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตดุสิต ปรับตามน้ำหนักแล้วได้ 4.497 ข้อคำถามที่ผู้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1.เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) คะแนนเฉลี่ย 4.737 ข้อ 2 ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน -หลัง ไม่ถูกลัดคิว คะแนนเฉลี่ย 4.699 ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ที่มีความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ คะแนนเฉลี่ย 4.667 และข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1.มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ คะแนนเฉลี่ย 4.060 ข้อ 2.สำนักงานเขตมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต เช่น การฝึกอาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ บ้านหนังสือ ลานกีฬา ฯลฯ คะแนนเฉลี่ย 4.340 ข้อ 3.สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย คะแนนเฉลี่ย 4.355 และกองงานผู้ตรวจราชการ ได้มีหนังสือ ที่ กท 0409/771 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 แจ้งเรื่องขอเชิญประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตดุสิตสรุปคะแนนความพึงพอใจฯ ได้ดังนี้ สรุปผลตามระดับความพึงพอใจ = คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยความพึงพอใจฯ = 4.246 + 4.497 =4.372

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(8) ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่ง สู่ความเป็นมืออาชีพ
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่ง   สู่ความเป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ ติดต่อสถานที่สัมมนาศึกษาดูงาน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 10,000 บาท และดำเนินการไปสัมมนาศึกษาดูงาน จำนวน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจินบุรี 3.ดำเนินการรวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการคลังดำเนินการตรวจสอบรายการ ดังนี้ 1. ค่าอาหารและค่าที่พัก 369,000 บาท 2.ค่าวิทยากร 13,200 บาท รวมเป็นเงิน 382,200 บาท 3.ค่ารถโดยสารประจำทาง 96,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,200 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำข้อมูลตามแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป.4.1 (2) และแบบพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป. 4.1 (4) และแบบปฏิทินดำเนินการ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือด่วนที่สุด 4601/1419 ลว.28 ก.พ.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามแบบฟอร์ม CSV

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการสร้างฐานข้อมูลตามรูปแบบที่สำนักยุธศาสตร์ กองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ต้องการ และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด่านต่างๆ จากแต่ละฝ่ายงาน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จเรียบร้อย และทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากแต่ล่ะฝ่ายมีการนำส่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **