ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง และเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ 7

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.46

100 / 100
2
37.08

100 / 100
3
62.58

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 20 ธค 62 คิดเป็นร้อยละ 11.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 37.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.58

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 98.52

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ 1.5

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 1.5)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(4) (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี2563
[มิติที่ 3 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ Best Service 2563 โดยรายละเอียดการดำเนินงานประกอบด้วย 1.ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรครวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่โครงการที่จะดำเนินการ 2.ได้เขียนโครงการและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะกรรมการฯ สำนักงาน ก.ก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย เพื่อแบ่งภารกิจรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ได้จัดประชุมแบ่งภารกิจกับทีมงานเพื่อดำเนินการพัฒนาในแต่ละด้าน และได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ฝั่งคลองเพื่อปลูกต้นไม้ให้สวยงาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ทำความสะอาดและขุดลอกคูคลอง 2) พัฒนาทางเดิน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ทาสีและซ่อมแซมราวกันตก กำแพง ฯลฯ 3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ริมคลอง 4) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่จุดเสี่ยงริมคลองสามเสน 5)ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดสองฝั่งคลอง 6) จัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมคลองและในคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(5) (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด(Best Service รักษารอบ)
[มิติที่ 3 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(มิติที่3)ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด(Best Service รักษารอบ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน ๘ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน 12 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน 14 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน 18 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(6) (มิติที่3)ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่3)ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 63) พบว่ามี่เรื่องร้องทุกข์จำนวน 329 เรื่อง และได้ดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจำนวน 289 เรื่องคิดเป็น 97.84% และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 40 เรื่อง คิดเป็น 12.16%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 63) พบว่ามี่เรื่องร้องทุกข์จำนวน 331 เรื่อง และได้ดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจำนวน 301 เรื่องคิดเป็น 90.94% และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 30 เรื่อง คิดเป็น 9.06%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 4 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 63) พบว่ามี่เรื่องร้องทุกข์จำนวน 331 เรื่อง และได้ดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจำนวน 278 เรื่องคิดเป็น 83.99% และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 53 เรื่อง คิดเป็น 16.01% ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมการรองรับการตรวจสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจเป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สำรวจได้เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการที่สำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 250 คน ผลสำรวจพบว่าได้รับคะแนนความพึงพอใจฯ 4.406 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจเป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผลสรุปทั้ง 2 ครั้ง ได้คะแนน 4.596 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งสำนักงานเขตจะนำผลการสำรวจฯ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดทำความเสี่ยงอย่างน้อย 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยง ในปี 2562 อย่างน้อย 1 งาน 2.จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานส่งสำนักอนามัย ภายในธันวาคม 2562 และ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 2563 3.ประเมินความสำเร็จของการดำเนินการ 4.จัดทำและทำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช้งานในหน่วยงาน 5.รายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ให้ สนอ. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดำเนินการเป็น 4 ช่วง 1.ส่งรายชือรับผิดชอบ (เดือน พ.ย.) 2.ประเมินความเสี่ยง และเขียนโครงการ ส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 1) 3.สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2 63) สำเนาแบบรายงานการติดตามโครงการ (แบบocc3 63) รายงานเดือนเมษายน 4.ส่งเอกสารหลักฐานตามที่โรคงการกำหนด ส่ง สนอ. เดือนสิงหาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ - จัดทำหนังสือถึงฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของงานที่มีความเสี่ยง - กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าด้วยการเก็บขนมูลฝอยบนถนนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเด็บขนมูลฝอย/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - กำหนดข้อปฏิบตัิแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการขุดลอกคลองลำรางและการกำจัดวัชพืช/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตรวจสอบ สอบถามเหตุเดือดร้อนรำคาญทางโทรศัพท์ - แนะนำเรื่องโรคติดต่อโคโรนา COVID-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ - มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีเกิดการระบาดของโรคโคโรนา COVID-19 เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว และ ทันท่วงที - ออกตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 ตามแผน ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ตำรวจและทหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ได้จัดส่งข้อมูลดำเนินการส่งสำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กลุ่มงานอาชุวอนามัย) ตามกำหนด 4 ช่วง 1. ส่งชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงาน เดือน พ.ย.2562 2. ส่งประเมินความเสี่ยง 3 งาน ของหน่วยงาน เดือน ธ.ค.2562 3. ส่งแบบ OCC3 (63) เดือน เม.ย.2563 ส่งแบบ R2 (63) เดือน เม.ย. 2563 ส่งแบบ OCC 4 (63) ส่งแบบ OCC 5 (63) ส่งแบบ OCC 6 (63) ส่งแบบ R3 (63) เดือนสิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) (มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

95 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 - 5 แล้ว ทั้งนี้เตรียมพร้อมรองรับการตรวจสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **