ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม ยกเลิกและคืนเงินงบประมาณ (ฝ่ายการศึกษา 5 โครงการ) 1.โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 3.โครงการประชุมครู 4.โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 5.โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ยกเลิกและคืนเงินงบประมาณ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 1 โครงการ) 1.โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ จำนวน 31 โครงการ ยกเลิก 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด