ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50130000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานโครงการงานประจำเป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกฝ่ายดำเนินโครงการงานประจำที่รับผิดชอบตามขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกฝ่ายดำเนินโครงการงานประจำที่รับผิดชอบตามขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทุกฝ่ายดำเนินโครงการงานประจำที่รับผิดชอบตามขั้นตอนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(2) ร้อยละของชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.25

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
97.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจำนวน 20 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 64 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (กิจกรรม IVM) 60 ชุมชน (จำนวน 95 ครั้ง) จากจำนวนชุมชนทั้งหมด 63 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (กิจกรรม IVM) 61 ชุมชน (จำนวน 100 ครั้ง) จากจำนวนชุมชนทั้งหมด 63 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (กิจกรรม IVM) 63 ชุมชน (จำนวน 104 ครั้ง) จากจำนวนชุมชนทั้งหมด 63 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชุมทบทวนข้อมูลที่มีในปัจจุบันของแต่ละฝ่ายที่จะนำมาพัฒนาฐานข้อมูล 2.นำข้อมูลแต่ละฝ่ายมาพิจารณาความสำคัญและคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการซึ่งได้แก่ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 2.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ในเดือนพฤษภาคม 2563 และ นำเข้าข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่และนำเข้าข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(4) ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำปี 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 5208/7542 ลงวันที่ 15 พ.ย.2562 กองบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินปี 2562 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานงบรับ-จ่ายปีงบประมณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563 -รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563 -รายงานงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 -รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนถึงเดือนสิงหาคม2563 -รอการตรวจจากคณะกรรมการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1.รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้ถึงปี 2561(แบบ 6-1 ถึง 6-5) 2.รายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 (แบบ 6-6) 3.งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน -จัดทำรายงานไตรมาส 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูลจาก โรงเรียนและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรายงานไตรมาส 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินไตรมาส 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินไตรมาส 4 โดยจะดำเนินการส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.32

100 / 100
2
22.74

100 / 100
3
48.68

0 / 0
4
87.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณหลังปรับโอน 299,609,076.00 บาท ณ ไตรมาสที่ 1 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 21,945,576.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-งบประมาณของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและหมวดค่าจ้างชั่วคราว)งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 298,871,297.00 บาท -ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ไตรมาสที่ 2 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 65,921,574.70 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) งบประมณหลังปรับโอน เป็นเงิน 280,465,051.- บาท -ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ไตรมาสที่ 3 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 136,525,378.95 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิ 232,018,612.00 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 199,193,118.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง และรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เป็นเงิน 50,740,973.00 บาทเบิกจ่ายเป็นเงิน 46,468,709.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 3. รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 282,759,585.00 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 245,661,828.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 77

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.37

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.33

100 / 100
3
4.33

0 / 0
4
4.37

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.คณะผู้ตรวจราชการฯ รับผิดชอบ โดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจและสถาบันได้ประชุมแนวทางการสำรวจและแบบสำรวจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 2.เตรียมสำรวจรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบการตรวจประเมินโดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 และวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยสรุปผลการสำรวจได้รับคะแนนความพึงพอใจ 4.327

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบการตรวจประเมินโดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบการตรวจประเมินโดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจฯซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ครั้ง สรุปผลสำรวจดังนี้ -ผลสำรวจครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.327 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 4.417 - สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย ได้คะแนน .4.372

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการแก้ไขปํญหาเรื่ิองร้องเรียนที่ได้รับแจ้งตามขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 2.บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าตามแบบรายงาน R003 และR001

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการแก้ไขปํญหาเรื่ิองร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการตามขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 2.บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าตามแบบรายงาน CPL_R001 CPL_R003 และCPL_R005

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการแก้ไขปํญหาเรื่่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการตามขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 2.บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าตามแบบรายงาน ระบบงานเรื่องร้องทุกข์ รหัสรายงาน CPL_R001 รหัส CPL_003 และ รหัส CPL_R005 แบบฟอร์ม 3.1/2 และ แบบฟอร์ม 3.1/3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ดำเนินการแก้ไขปํญหาเรื่่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการตามขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 2.บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าตามแบบรายงาน ระบบงานเรื่องร้องทุกข์ รหัสรายงาน CPL_R001 รหัส CPL_003 และ รหัส CPL_R005 แบบฟอร์ม 3.1/2 และ แบบฟอร์ม 3.1/3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.ดำเนินการปรับปรุงตลิ่งริมคลองตะโหนดโดยเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ บริษัทยูนิคร่วมกับชุมชนบึงพระยาและชุมชนคลองตะโหนด 2.ดำเนินการปรับปรุงภูมทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบโดยการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และปลุูกต้นทองอุไร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล 1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร สำหรับโครงการรักษารอบ(โครงการมีนบุรีร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. จัดทำสวนหย่อมบริเวณจุดเช็คอินริมคลองตะโหนดฝั่งถนนราษฎร์อุทิศพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และทาสีสะพานข้ามคลอง 5. จัดระเบียบยกปลายอ กระชังเลี้ยงปลา 6. เก็บตัวอย่างนำ้ในคลองส่งตรวจ 7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมุูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมทางFacebook และกลุ่มไลน์เครือข่ายคลองตะโหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล 1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร สำหรับโครงการรักษารอบ(โครงการมีนบุรีร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. จัดทำสวนหย่อมบริเวณจุดเช็คอินริมคลองตะโหนดฝั่งถนนราษฎร์อุทิศพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และทาสีสะพานข้ามคลอง 5. จัดระเบียบยกปลายอ กระชังเลี้ยงปลา 6. เก็บตัวอย่างนำ้ในคลองส่งตรวจ 7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมุูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมทางFacebook และกลุ่มไลน์เครือข่ายคลองตะโหนด 8. เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 9. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ครั้งที่ 2 9.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 9.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล 1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร สำหรับโครงการรักษารอบ(โครงการมีนบุรีร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. จัดทำสวนหย่อมบริเวณจุดเช็คอินริมคลองตะโหนดฝั่งถนนราษฎร์อุทิศพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และทาสีสะพานข้ามคลอง 5. จัดระเบียบยกปลายอ กระชังเลี้ยงปลา 6. เก็บตัวอย่างนำ้ในคลองส่งตรวจ 7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมุูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมทางFacebook และกลุ่มไลน์เครือข่ายคลองตะโหนด 8. เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 9. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ครั้งที่ 2 9.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 9.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 10. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11. กิจกรรมพิธีมอบโครงการให้ชุมชนคลองตะโหนดเพื่อสืบทอดการดำเนินการ วันที่ 3 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการฯ 2.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปี 2562 มาพัฒนาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 งาน ดังนี้ - งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง - งานเก็บขนมูลฝอย - งานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.จัดทำโครงการฯ 2.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปี 2562 มาพัฒนาจัดทำ1.จัดทำโครงการฯ 2.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปี 2562 มาพัฒนาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 งาน ดังนี้ - งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง - งานเก็บขนมูลฝอย - งานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ 3. ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยแ อาชีวอนามัย ในงานงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง - งานเก็บขนมูลฝอย - งานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 4. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้แก่ส่วนราชการในสังกัดทราบและให้ส่งรายงานการการใช้ข้อปฏิบัติกลางให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลรวบรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.จัดทำโครงการฯ 2.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปี 2562 มาพัฒนาจัดทำ1.จัดทำโครงการฯ 2.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปี 2562 มาพัฒนาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 งาน ดังนี้ - งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง - งานเก็บขนมูลฝอย - งานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ 3. ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยแ อาชีวอนามัย ในงานงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง - งานเก็บขนมูลฝอย - งานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 4. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้แก่ส่วนราชการในสังกัดทราบและให้ส่งรายงานการการใช้ข้อปฏิบัติกลางให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลรวบรวม 5. หน่วยราชการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลางด้านความปลอดภัยเพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--1.จัดทำโครงการฯ 2.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปี 2562 มาพัฒนาจัดทำ1.จัดทำโครงการฯ 2.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานและดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปี 2562 มาพัฒนาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 งาน ดังนี้ - งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง - งานเก็บขนมูลฝอย - งานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ 3. ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยแ อาชีวอนามัย ในงานงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง - งานเก็บขนมูลฝอย - งานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 4. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้แก่ส่วนราชการในสังกัดทราบและให้ส่งรายงานการการใช้ข้อปฏิบัติกลางให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลรวบรวม 5. หน่วยราชการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลางด้านความปลอดภัยเพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน 6. รวบรวม สรุปผลการดำเนินการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด