ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50150000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.51

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 32.72%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 57.01%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการ ยกเลิก 6 โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ เหลือโครงการงานประจำ 64 โครงการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 79.12%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการงานประจำทั้งหมด 71 โครงการ ยกเลิก 9 โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ เหลือโครงการงานประจำ 61 โครงการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 99.51%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด