ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50170000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :73.91

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 46 โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 46 โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 34 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 46 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.91

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.72


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.42

100 / 100
2
36.87

100 / 100
3
59.35

100 / 100
4
87.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 36.87% เป็นเงิน 110,920,900.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 59.35% เป็นเงิน 171,535,021.37บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 87.72 % เป็นเงิน 231,227,229.89 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายปกครองเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (1555) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 2. แจ้งฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งอย่างมีคุณภาพ โดยเร็วที่สุดภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่ตอบรับดำเนินการผ่านระบบฯ กรณีไม่แล้วเสร็จให้รายงานความก้าวหน้าทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 3. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ รวมถึงกรณีที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามิได้ระบุหลักฐานชัดเจนและหน่วยงานพิจารณาให้ยุติเรื่องแล้ว 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายปกครองเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (1555) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 2. แจ้งฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งอย่างมีคุณภาพ โดยเร็วที่สุดภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่ตอบรับดำเนินการผ่านระบบฯ กรณีไม่แล้วเสร็จให้รายงานความก้าวหน้าทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 3. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ รวมถึงกรณีที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามิได้ระบุหลักฐานชัดเจนและหน่วยงานพิจารณาให้ยุติเรื่องแล้ว 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายปกครองเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (1555) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 2. แจ้งฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งอย่างมีคุณภาพ โดยเร็วที่สุดภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่ตอบรับดำเนินการผ่านระบบฯ กรณีไม่แล้วเสร็จให้รายงานความก้าวหน้าทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 3. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ รวมถึงกรณีที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามิได้ระบุหลักฐานชัดเจนและหน่วยงานพิจารณาให้ยุติเรื่องแล้ว 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ฝ่ายปกครองเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (1555) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 2. แจ้งฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งอย่างมีคุณภาพ โดยเร็วที่สุดภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่ตอบรับดำเนินการผ่านระบบฯ กรณีไม่แล้วเสร็จให้รายงานความก้าวหน้าทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 3. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ รวมถึงกรณีที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามิได้ระบุหลักฐานชัดเจนและหน่วยงานพิจารณาให้ยุติเรื่องแล้ว 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับทราบทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺฺBest Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺฺBest Service)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ โดยการประสานงานกับเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ โดยการประสานงานกับเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ โดยการประสานงานกับเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.15

100 / 100
3
4.15

100 / 100
4
4.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมรับฟังแนวทางจากกองงานผุ้ตรวจราชการ - รอการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตคลองสาน ครั้งที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.150

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้รับการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตคลองสาน ครั้งที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.150 -ผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตคลองสาน ครั้งที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.250 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ ร้อยละ 4.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - รับฟังแนวทางการดำเนินงานจากกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป. ๔.๑ (๒) และ สยป. ๔.๑ (๔)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป. ๔.๑ (๒) และ สยป. ๔.๑ (๔) ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูล โดยดำเนินการสำรวจช่องทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogs) และอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป. 4.1 (2) และ สยป. 4.1(4) ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูล โดยดำเนินการสำรวจช่องทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogs) ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำบันทึกให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขต คลองสาน ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายโดยคัดเลือกจากงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน และคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 1 งาน 2.จัดทำหนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน และจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 1 งาน 3.จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ราชการ เวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 4.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำโครงการเสนอแผนปฏิบัติงาน 2.จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ความรู้เรื่องการทำงานที่ ถูกต้อง การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 4.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะท่าทางในการทำงานที่ถูกต้อง การใส่ชุดปฏิบัติงาน และชุดปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำข้อปฏิบัติแนวทางว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 งาน (งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย งานกวาด และงานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์) 2. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ นำข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการทำงาน 3.ดำเนินการเวียนแจ้งข้อปฏิบัติ ฯ ให้ทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรให้ทราบ โดยทั่วกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ - ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์ - รายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักอนามัยตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด