ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50190000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการได้ตามแผนทุกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงได้ยกเลิกการดำเนินโครงการบางโครงการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มีนาคม 63 ทั้งนี้โครงการบางส่วนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการบางส่วนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.06

100 / 100
2
24.46

100 / 100
3
35.37

0 / 0
4
75.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 13,817,100.60บาท คิดเป็นร้อยละ 7.06%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 47,449,681.82บาท คิดเป็นร้อยละ 24.46%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 67,355,767.52บาท คิดเป็นร้อยละ 35.37%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 115,256,141.23บาท คิดเป็นร้อยละ 75.50%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
73.00

100 / 100
3
83.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล), งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ กท 5808/06473 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
73.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานสามาดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) และอยู่ระหว่างดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาส3)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาส4)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(5) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการบางกอกน้อยสมาร์ทซิตี้) รักษารอบ
[มิติที่ 3 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการบางกอกน้อยสมาร์ทซิตี้) รักษารอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงถนนเป้าหมายในพื้นที่ ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ถนนตามเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) 3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ 2563
[มิติที่ 3 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และดำเนินการจัดทำคำสั่งและดำเนินการตามกิจกรรมจิดอาสาจัดเก็บขยะในคูคลองประเดือนธันวาคม แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บตรวจคุณภาพน้ำไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บวัชพืชคลองบางบำหรุเป็นประจำทุก 15 วัน รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้เป็นลานกิจกรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ได้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระด้บ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระด้บ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.50

100 / 100
3
4.50

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเข้าทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 โดยม.นิด้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 1 ได้รับคะแนน 4.498 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการในประเด็นที่ได้รับคะแนนต่ำสุด 2 ลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับการเข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับผลคะแนนการประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 91 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 71 เรื่อง กำลังดำเนินการ 20 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนพฤษจิกายน มีจำนวน 94 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 72 เรื่อง เรื่องคงค้าง 18 เรื่อง จำนวนเรื่องข้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม มีจำนวน 68 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 49 เรื่อง กำลังดำเนินการ 19 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปจำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 89 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวน 69 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม มีจำนวน 96 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปจำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 104 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน 2563 มีจำนวน 108 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนพฤษภาคม มีจำนวน 122 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนมิถุนายน มีจำนวน 87 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดส่งรายงาน และแก้ไขปัญหาได้ภายในรัะยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(9) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการประเมินความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน ได้แก่ งานดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ของฝ่ายเทศกิจ งานการบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายทะเบียน และงานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2.จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย 3.นำข้อปฏิบัติกลาง เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เวียนใช้และถือปฏิบัติ 4. รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานรายงานแก่ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน -ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติฯ -สำรวจข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติ สรุปผลสถิติอุบัติเหตุและการสอบสวนด้านอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลสถิติอุบัติเหตุและการสอบสวนด้านอุบัติเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานเพื่อรายงานไปยังสำนักอนามัยทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(10) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอรับหลักเกณฑ์การดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลของสำนักงานเขตในระบบซานข้อมูลของกรุงเทพมหานครตามหัวข้อที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลของสำนักงานเขตในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครตามหัวข้อที่กรุงเทพมหานครกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **