ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50210000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการงานประจำทั้งสิ้น 56 โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้ง 56 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการงานประจำทั้งสิ้น 56 โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้ง 56 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการงานประจำทั้งสิ้น 56 โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้ง 56 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีโครงการงานประจำทั้งสิ้น 56 โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้ง 56 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.35

100 / 100
2
35.56

100 / 100
3
62.00

0 / 0
4
87.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 และรายงานงบประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ส่งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือน ก.พ.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือน พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือน ส.ค.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักฐานการยืนยันยอดรายละเอียดทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 28 พฤศจิกายน 2562 จากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเตรียมจัดส่งรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการควบคุมทรัพย์สินในไตรมาสที่ 3 โดยการรับทรัพย์สินผ่านการจัดซื้อ การรับโอนระหว่างหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามรายงานงบหน้าทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 ณ เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 450 รายการ มูลค่าได้มา 12,651,362.50 บาท และรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการควบคุมทรัพย์สินในไตรมาสที่ 4 โดยการรับทรัพย์สินผ่านการจัดซื้อ การรับโอนระหว่างหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามรายงานงบหน้าทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 568 รายการ มูลค่าได้มา 34,096,896.50 บาท พร้อมจัดส่งรายไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 262 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 262 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 501 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 501 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 720 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 720 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 913 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 913 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ 3.สร้างเครือข่ายโครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา จำนวน 1 ครั้ง 4.จัดประชุมเครือข่าย สรุปแนวทางการดำเนินการและติดตามผล จำนวน 1 ครั้ง 5.ประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามแผน จำนวน 1 ครั้ง 6.บังคับใช้กฎหมายกับผู้รุกล้ำในคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง 7.ประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชาผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ จำนวน 1 ครั้ง 8.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง 9.ติดตั้งจุดคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค.2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมกันคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามจุดคัดแยกขยะที่สำนักงานเขตฯ ติดตั้งไว้ให้ จำนวน 1 ครั้ง 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลองภาษีเจริญปลอดการรุกล้ำ และวางมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด จำนวน 1 ครั้ง 3.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้รุกล้ำในคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง 4.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการจัดระเบียบจุดจอดเรือของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง 5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ จำนวน 1 ครั้ง 6.สำนักงานเขตภาาีเจริญร่วมกับเดอะเพรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียมและชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม จำนวน 1 ครั้ง 7.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไล่น์เฝ้าระวังการทิ้งขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง 8. สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน 1 ครั้ง 9.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการเพิ่มมาตรการทิ้งจับปรับ จำนวน 1 ครั้ง 10.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ ร่วมกันออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ 11.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ นักเรียนร่วมกันวาดภาพ"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" ให้เป็นจุด Check in และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือบางหว้าให้เป็นจุด Check in 12.ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองภาษีเจริญและบริเวณท่าเรือ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงนามในเงื่อนไขประกอบกการอนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท (เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563) -ศิลปินในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ร่วมกันวาดภาพในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราว ชาวภาษีเจริญ" บริเวณท่าเรือบางหว้าและ ฝั่งตรงข้าม โดยดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 -ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหารือกับตัวแทนภาคเอกชน ที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตัดถนนเทอดไท ตรงข้ามท่าเรือบางหว้า ริมคลองภาษีเจริญ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายรูปเช็คอิน (เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563) -ดำเนินการทาสีราวสะพานทางเดินริมคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563และติดตั้งซ่อมแซมเสาปูนราวกันตกจำนวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 -ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสู่คลองบางหลวงชมวิถีชุมชนริมคลอง ทางเพจ facebook เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 (เดือนละ 1 ครั้ง) -รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ(เดือนละ 1 ครั้ง)และอยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ -เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงงดการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 2 และส่งรายงานการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 1 ตลอดจนผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 ให้เครือข่ายโครงการฯ ทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 (เดือนละ 1 ครั้ง) -รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ (เดือนละ 1 ครั้ง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาหลักเกณฑ์และแบบสำรวจความพึงพอใจ ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงบริการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นตัวแทนจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเข้าทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 จากกองงานผู้ตรวจราชการ 4.711 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นตัวแทนจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเข้าทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับผลการประเมินฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 จากกองงานผู้ตรวจราชการ ผลปรากฎว่า สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.895 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาขอบเขตข้อมูลเพื่อเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อบรรจุลงในฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดครบถ้วนแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ทำการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และอันตรายจากการทำงาน และได้แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและแจ้งแบบรายงานการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้เสนอโครงการอาชีวอนามัยฯ และรวบรวมแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ กทม. ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับการอนุมัติดำเนินโครวงการและได้ดำเนินการทดลองใช้ข้อปฏิบัติและจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมรายงานและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ช่วงที่ 3 พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติอาชีวอนามัยฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดครบแล้ว และส่งผลดำเนินการให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **