ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50220000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการส่วนใหญ่แล้วเสร็จแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการศึกษาข้อมูลของการดำเนินการตามตัวชี้วัดและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้บันทึกข้อมูลของหน่วยงานในระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :96.00

ผลงาน :84.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.21

100 / 100
2
37.75

100 / 100
3
57.81

100 / 100
4
84.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณหลังปรับโอน 408,022,800 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-29 ธันวาคม 2562 เบิกจ่าย 49,822,382.84 บาท งบประมาณคงเหลือ 358,200,417.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 141,052,881.62 บาท งบประมาณคงเหลือ 253,527,680.38 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,888,647.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 204,728,046.12 บาท งบประมาณคงเหลือ 160,698,842.28 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 356,575,800.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 302,498,421.81 บาท งบประมาณคงเหลือ 54,077,378.19 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (รักษารอบ)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (รักษารอบ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สุนัขจรจัดที่มีการสำรวจข้อมูลลดลง (ทั้งหมด 30 ตัว) เรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดในชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สุนัขจรจัดที่มีการสำรวจข้อมูลลดลง (ทั้งหมด 28 ตัว) เรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดในชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สุนัขจรจัดที่มีการสำรวจข้อมูลลดลง (ทั้งหมด 15 ตัว) เรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดในชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สุนัขจรจัดที่มีการสำรวจข้อมูล เป้าหมาย 32 ตัว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินจับสุนัขจรจัด จำนวน 32 ตัว /ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจัด /สุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ โดย - มีการประสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ - ลงพื้นที่เจรจารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ - ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชีัวัดของโครงการ 1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108 4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว 5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ 6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจบุันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพื้นอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคูคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน 7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม้น้อยว่า 10 กิจกรรม/ปี ปัจจุบันดำเนินการไป แล้ว 7 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3. ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ) 8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชีัวัดของโครงการ 1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108 4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว จำนวน 2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ 6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจบุันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพื้นอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคูคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน 7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลอง เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมต่อไป ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมแล้ว 8 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3. ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ, 8.มอบพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ผักตามศาสตร์พระราชา) 8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(8) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.49

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.38

100 / 100
3
4.38

100 / 100
4
4.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.376

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 4.521 ค่าเฉลี่ยหลังปรับน้ำหนักได้คะแนน 4.487

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :97.94


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.94

100 / 100
2
99.44

100 / 100
3
98.34

100 / 100
4
96.62

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีเรื่องร้องเรียน 1,215 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 1,190 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีเรื่องร้องเรียน 360 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 358 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีเรื่องร้องเรียน 723 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 711 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีเรื่องร้องเรียน 1006 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 972 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๑ - กฎหมาย

(10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดส่วนราชการทั้ง 16 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ในการจัดส่งรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารความเสียง การควบคุมความเสีย่ง ตามขั้นตอนที่ 1 และได้รวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ในส่วนราชการทั้ง 16 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งส่งรายงานให้สำนักอนามัยทราบ -สำรวจจำนวน และบันทึกประวัติโดยย่อของจนท.ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงทั้ง 3 งาน -จัดกิจกรรม safety talk เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงทั้ง 3 งาน -สุ่มตรวจสอบความพร้อมการแต่งกาย อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -จัดทำคู่มือเพื่อทบทวนความรู้ พร้อมทั้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยของงานที่มีความเสี่ยงทั้ง 3 งาน -บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือประสบอันตรายจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรายงานสรุปประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรม safety talk เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงทั้ง 3 งาน -สุ่มตรวจสอบความพร้อมการแต่งกาย อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -จัดทำคู่มือเพื่อทบทวนความรู้ พร้อมทั้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยของงานที่มีความเสี่ยงทั้ง 3 งาน -บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือประสบอันตรายจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรายงานสรุปประจำเดือน -ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ในส่วนราชการทั้ง 16 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม (ครั้งที่ 2) ให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรม safety talk เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงทั้ง 3 งาน -สุ่มตรวจสอบความพร้อมการแต่งกาย อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -จัดทำคู่มือเพื่อทบทวนความรู้ พร้อมทั้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยของงานที่มีความเสี่ยงทั้ง 3 งาน -บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือประสบอันตรายจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรายงานสรุปประจำเดือน -ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ในส่วนราชการทั้ง 16 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม (ครั้งที่ 3) ให้สำนักอนามัย -ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ/ผลการดำเนินงานให้แก่สำนักอนามัย ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **