ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2   ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    2.2.2  คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประสานแจ้งทุกส่วนราชการให้ตรวจสอบและส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส - จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในกำหนดและถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประสานแจ้งทุกส่วนราชการให้ตรวจสอบและส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 1 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในกำหนดและถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประสานแจ้งทุกส่วนราชการให้ตรวจสอบและส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 1 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 2 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 - จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในกำหนดและถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประสานแจ้งทุกส่วนราชการให้ตรวจสอบและส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 1 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 2 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 3 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 - จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในกำหนดและถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :56.37


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.43

100 / 100
2
29.47

100 / 100
3
43.90

100 / 100
4
56.37

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณที่เบิกจ่าย 14 ,892,956.80 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 336,522,900 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 9.62 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 12.57 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 13.61 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 4.96 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 1.19 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง และเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 14.12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณที่เบิกจ่าย 104,950,143.38 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 356,065,362.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 31.67 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 25.08 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 37.97 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 1.96 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 26.33 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 24.16 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 91.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณที่เบิกจ่าย 153,777,178.27 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 350,307,756 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 53.57 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 30.36 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 100 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 20.80 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 32.74 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 41.79 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 91.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-งบประมาณที่เบิกจ่าย 197,304,423.56 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 350,009,756 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 69.53 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 34.14 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 100 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 42.38 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 35.44 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 56.63 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 93.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2  ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
69.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
91.00

100 / 100
4
91.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือนธันวาคม 2562 - บันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภท ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ทำรายงานประจำเดือน ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนมีนาคม 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนมิถุนายน 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนสิงหาคม 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนกันยายน 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนสิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(5) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยอยู่ระหว่างเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 1 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยอยู่ระหว่างเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 โรงเรียน รวมนักเรียน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจตามโครงการ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ทาสีสะพานทางเดิน ยาวประมาณ 140 เมตร ซ่อมศาลาในสวนบวรประชานันท์แล้วเสร็จ ติดตั้ง ป้าย QR CODE และป้ายประกาศแล้วเสร็จ 5 จุด จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร,จัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝกโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 โรงเรียน รวมนักเรียน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจตามโครงการ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ทาสีสะพานทางเดิน ยาวประมาณ 140 เมตร ซ่อมศาลาในสวนบวรประชานันท์แล้วเสร็จ ติดตั้ง ป้าย QR CODE และป้ายประกาศแล้วเสร็จ 5 จุด จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร,จัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝกโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปล่อยปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โครงการสานสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ -โดยเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 834 ร้อยละ 100 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 -ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองระดับมัธยมที่ 1 เป้าหมายร้อยละ80 ผลการดำเนินงาน สรุปความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.91 -ร้อยละจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในโรงเรียนลดลง ร้อยละ15 โดยนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน จำแนกเป็น 873 รายการ -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง คิดเป็นร้อยละ 39.40 -ดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้ -จำนวนเรื่องร้องเรียงเกี่ยวกับปัญหาขยะในคลองเฉลิมชัยพัฒนา เป้าหมาย ไม่พบเรื่องร้องเรียง ผลการดำเนินการ ไม่พบเรื่องร้องเรียงเกี่ยวกับขยะในคลองเฉลิมชัยพัฒนา -ร้อยละความสำเร็จของการจัดการสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะคลองเฉลิมชัย พัฒนาตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลดำเนินงาน ร้อยละ 100 โดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งรุกล้ำฯ ทั้งหมด จำนวน 12 ชุด -ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเฉลิมชัยพัฒนา ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2563 โดยปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางคลองจำนวน 2 แห่ง -จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันดูแลรักษาสภาพคลองทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ผลการดำเนินการได้ 10 กิจกรรม -จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชุมชน หรืออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางน้ำ เป้าหมาย 2 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 2 กิจกรรม -จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการฯ เป้าหมาย 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือถอดบทเรียน -สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ยกระดับ/พัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้เคยรับรางวัลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือโครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.68

100 / 100
4
4.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้ารับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯจากกองงานผู้ตรวจราชการแล้ว และอยู่ระหว่างให้บริการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.682 มากที่สุด อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการเพื่อเตรียมพร้อมสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.682 มากที่สุด ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ และรับการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 2 ครั้ง สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ครั่งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.635 ครั่งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.709 ผลเฉลี่ย 4.672 เมื่อปรับน้ำหนักตามคะแนนที่กำหนดได้ค่าเฉลี่ย 4.704 ระดับมากที่สุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากจากประชาชน/ ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.1  ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากจากประชาชน/ ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละขึ้นไป

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละขึ้นไป)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 526 เรื่อง ประกอบด้วย เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง แล้วเสร็จ 142 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 3 เรื่อง อยู่ระหว่างจัดทำสรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 381 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 261 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 852 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 852 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 612 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 133 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - สรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) - ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 140 เรื่อง แล้วเสร็จ 82 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 58 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 1,198 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 1,198 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 783 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 133 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 201 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 109 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนเมษายน 2563 จำนวน 145 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 62 เรื่องตามเกณฑ์ - สรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) - ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 143 เรื่อง แล้วเสร็จ 137 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง และเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 168 เรื่อง แล้วเสร็จ 112 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 1,818 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 1,818 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 1,041 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 201 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 109 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนเมษายน 2563 จำนวน 145 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 62 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 143 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 51 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 180 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 62 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 135 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิหาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 70 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 162 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 95 เรื่องตามเกณฑ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(8) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เสนอขออนุมัติโครงการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงมาจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ส่งโครงการฯให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เสนอขออนุมัติโครงการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงมาจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งโครงการฯให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมงานเอกสาร และงานขับรถยนต์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ส่วนราชการของสำนักงานเขตบางขุนเทียนประกอบด้วย 10 ฝ่าย 16 โรงเรียนทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน 2. สำนักงานเขตบางขุนเทียนเทียนได้เลือกงานเพื่อจัดการความเสี่ยงจำนวน 3 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์งานขับรถยนต์งานต่อยอดพัฒนางานสอน 3. จัดทำโครงการการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักงานเขตบางขุนเทียน 4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีนายแพทย์แรงฤทธิ์กิตติกวินนายแพทย์ชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 52 และความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและอบฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์โดยร้อยตำรวจตรีเฉลาครุฑจูและดาบตำรวจชัชพงษ์มีชื่อมภานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเป็นวิทยากรจำนวน 3 กลุ่ม 4.1 กลุ่มที่ 1 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานห้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขตรางขุนเทียนกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์จำนวน 50 คนมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมมขาวสำนักงานเขตบางขุนเทียน 4.2 กลุ่มที่ 2 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่เซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมแสมขาวสำนักงานเขตบางขุนเทียน 4.3 กลุ่มที่ 3 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ 16 ฝ่ายของสำนงานเขตบางขุนเทียนหลุ่มเป้าหมายพนักงานขับรถยนต์จานวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนจำนวน 16 แห่งไล่มเป้าหมายข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนจำนวน 50 คนซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เนห้องประชุมโรงเรียนวัดเสาสังกัดจำนวน 3 งานและเวียนแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน 20 คน 5. จัดทำข้อปฏิบัติแนวทางคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรใน 6. ติดตามผลความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคข้อเสนอะแนะของการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติแนวทางคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักงานเขตบางขุนเทียนโดยมีหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล OR CODE 8. ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักงานเขตบางขุนเทียนดังนี้ 8.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้ารับการบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เกินร้อยละ 85) และพนักงานขับรถยนต์ไม่ประสบอุบัติเหตุจากงานขับรถยนต์จนถึงขั้นหยุดงาน 8.2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เกินร้อยละ 90) และผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ประสบอุบัติเหตุจากคนขับรถยนต์จนถึงขั้นหยุดงาน 8.3 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอนโรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนจำนวน 16 แห่งเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกินเป้าหมายที่คนดไว้ (เกินร้อยละ 90) และผู้ปฏิบัติงานสอนไม่ประสบอุบัติเหตุจากงานขับรถยนต์จนถึงขั้นหยุดงาน 8.4 ห้องทำงานของส่วนราชการ 10 ฝ่ายมีแสงสว่างเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองถึงงานลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ร้อยละ 100 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ 2. ส่งหลักฐานการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมดให้สำนักอนามัยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการอบรมหลักเกณฑ์ แนวทางจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล นำภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก - ส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว รอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามภารกิจ ตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเขตบางขุนเทียนดำเนินตามขั้นตอนของตัวชี้วัดดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลเป็นการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลแล้ว ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดแล้ว วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลครั้งแรกแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **