ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 1. มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน (ทั้งหมด 16 หน่วยงาน) โดยจะมีการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน ดังนี้ 1.1 งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 136 (ต่อยอด ปี2562) 1.2 งานด้านการจราจร ของฝ่ายเทศกิจ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 102 1.3. งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของฝ่ายโยธา คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 96 1.4. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายการคลัง คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 86 1.5. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายรายได้ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 86 1.6. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายทะเบียน คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 86 1.7. งานเก็บขนมูลฝอย ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 70 1.8. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนวัดสน คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 52 1.9. งานการสอน(ยืนสอนเป็นเวลานาน) ของโรงเรียนวัดสารอด คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 52 1.10. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนวัดแจงร้อน คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 52 1.11. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายการศึกษา คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 50 1.12. งานการสอน ของโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 44 1.13. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 42 1.14. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายปกครอง คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 42 1.15. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนวัดบางปะกอก คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 40 1.16. งานขับรถราชการ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 18 2. นำงานที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดการความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานด้านการจราจรของฝ่ายเทศกิจ, งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำของฝ่ายโยธา และเลือกงานที่มีความเสี่ยงเดิมมาต่อยอด จำนวน 1 งาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน และจัดส่งสำเนา โครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยกิจกรรม ดังนี้ 1.งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 - กิจกรรมประกวดบุคลากรฉีดพ่นหมอกควันดีเด่น 2.งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการระบายน้ำและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการระบายน้ำ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 3.งานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการจราจรและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการจราจร - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการจราจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยกิจกรรม ดังนี้ 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามโครงการ และผลการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) โดยจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563 2.มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 3.ดำเนินการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม, จัดทำข้อปฎิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและให้บุคลากรที่เกี่วข้องถือปฏิบัติ และติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามแนงทางการประเมินผลตัวชีวัด ขั้นตอนที่ 1-4 ครบถ้วน 2. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ (Facebook) และ Line (การดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีฯ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ กำรถอดบทเรียน การจัดการความรู้ (KM)ระหว่างหน่วยงาน งดเว้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) สำนักอนามัยมีการปรับแนวทางการประเมินตัวชี้วัด 4.2 ในขั้นตอนที่ 5 โดยกำหนดให้อย่างน้อยหน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองนโยบาย Social Distancing) 3. ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 4.มีการรายงานผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 5.1(1) ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ให้สำนักอนามัยภายใน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 (รายงานวันที่ 14 สิงหาคม 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 42 โครงการ (รายละเอียดดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 42 โครงการ ได้ร้อยและ 21.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 โครงการ (รายละเอียดตามดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 43 โครงการ ได้ร้อยและ 53.70 ** 2 ** 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 โครงการ (รายละเอียดตามดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 มิถุนายน 2563 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.13 ( ความก้าวหน้าทั้งหมด 43 โครงการ เท่ากับ 3,102 หารด้วย 43 = 72.13 ) 72.13 ** 2 ** 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 โครงการ (รายละเอียดตามดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปทุกโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำ ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 2 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.54


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.40

100 / 100
3
70.40

100 / 100
4
93.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานช่วยตรวจราชการ) ที่ กท 0409/1427 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผุ้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 1/2563 = 4.466 มากที่สุด และอยู่ระหว่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุดอย่างน้อย 2 ลำดับ ได้แก่ 1. ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ เฟ๊ชบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงาน 2. สำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่น ฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคูคลอง 3. สำนักงานเขตดูแลสภาพของถนน ทางเท้า สะพานลอย ไฟฟ้าแสงสว่าง และคู คลอง ได้ดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ในครัังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวนแบบสอบถาม 250 ชุด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจจากจากหน่วยงานดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ เรื่องรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0409/913 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 ผลปรากฎว่า 1. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 1 เท่ากับ 4.466 2. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.888 3. ผลเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งสองครั้งเท่ากับ 4.677 คิดเป็นร้อยละ 93.54

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(4) ร้อยละของความสำเร็จของของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จของของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.72

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.72

100 / 100
2
39.69

100 / 100
3
63.86

100 / 100
4
86.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 12.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 39.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 63.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 86.72 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารแล้ว ดังนี้ - ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
74.00

100 / 100
3
83.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2563 ดังนี้ - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แบบ 5) - รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบรายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน แบบ 6-1 ถึง 6-5) - บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวดปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ6-6) - งบหน้าทะเบียนทรัพย์สิน - บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท6308/5717 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส (ไตรมาส 1) ส่งสำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไดรมาส 1 (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2) - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6308/134 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานการรับ-จำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 2 (ม.ค.2563 - มี.ค.2563) เพื่อส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไดรมาส 2 (ม.ค.2563 - มี.ค.2563) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2) - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6308/1965 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานการรับ-จำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2563 - มี.ค.2563) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) เพื่อส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2) - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6308/3685 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานการรับ-จำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 4 (ก.ค.2563 - ก.ย. 2563) เพื่อส่งสำนักการคลังภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best  Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการ/รักษา/พัฒนา/คงไว้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 100 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอืนศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์" เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป้นที่พักผ่อน และจัด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพงประชาชนริมคลองใชัสัญจรไปมาแะเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการ/รักษา/พัฒนา/คงไว้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 100 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอืนศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์" เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป้นที่พักผ่อน และจัด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพงประชาชนริมคลองใชัสัญจรไปมาแะเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร ผลการดำเนินงาน 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการรักษา/พัฒนา/คงไว้ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ส. 2563 ได่แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1. รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาเว็ปไซต์สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวน 15 คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1. 2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มี งานทำ จำนวน 22 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1.3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผลสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.40 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองข้างไปรษณีย์ โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองคลองไปรษณีย์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม “ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์” เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป็นที่พักผ่อนและจุด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก. ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563 1. จัดทำคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ ได้ 1 ฉบับ 2. จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์ จำนวน 15 กิจกรรม 3. - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ให้เป็นที่พักผ่อนเป็นจุด Check in ที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 4. สามารถขุดลอกคลองข้างไปรษณีย์ ได้ความลึก 0.50 เมตร รทก. ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 87.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.92 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.08 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง ่คิดเป็นร้อยละ 25.00 5. การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องเรียน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11 7. อาคาร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 8. บาทวิถี จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. เขื่อน คู คลอง จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. เหตเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.55 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.45 11. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 13. ไฟฟ้า จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็น่ร้อยละ 100 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 ดำเนินการแล้วเสร็จ 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.27 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้เขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 10 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนร้องทุกข์ 16 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 3. เรื่องฉุกเฉิน จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 15 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 6 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 5. การบริหารงานบุคคล จำนวนเรืืองร้องทุกข์ 2 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 6. อาคาร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 9 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 7. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 8 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 8. เขื่อน คู คลอง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 2 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 9. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวนเรื่องร้องเรียน 41 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 10. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 4 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 11. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 20 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 12. ไฟฟ้า จำนวน 9 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 142 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 128 รายคิดเป็นร้อยละ 90.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรืองร้องเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-26 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวน 51 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.76 2. เรื่องรัองทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 25 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่งดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 26 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 5. ถนน จำนวนเรืืองร้องเรียน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 6. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. การบริหารบุคคล จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. อาคาร จำนวนเรืืองร้องทุกข์ 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.48 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรือง คิดเป็นร้อยละ 9.52 9. ท่อระบายน้ำ จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. บาทวิถึ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้้อยละ 100 11. เขื่อน คู คลอง จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 117 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 90.60 อยู่ระหว่าง 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.40 13. ปัญหาจราจร จำนวเรืองร้องเรียน 19 เรือง อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.74 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.26 14.ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร้จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 15. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 47 เรื่อง ่คิดเป็นร้อยละ 97.92 อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 2.08 16. ไฟฟ้า จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 409 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 385 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.13 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 28 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ถนน จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 5. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57 6. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. การบริหารงานบุ่คคล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. อาคาร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 9. การคุ่้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 11. บาทวิถึ จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 13. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 15. ไฟฟ้า จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 123 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.05 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) ร้อยละความสำเร้จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร้จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น ได้แก่นายภูษณะ ฝักบัว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2. หลักสูตรประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ได้แก่นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่่ายปกครอง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 3. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง) เชิญประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (การปชุมแนวดิ่ง) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ในระเบียบวาระที่ 4 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมจัดลำดับความสำคัญแผนพัฒนาฐานข้อมูล และจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และส่งแบบรายงานดังกล่าวให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามหนังสือที่ กท 6301/885 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยนำข้อมูลที่สำนักงานเขตเก็บเองเชิงพื้นที่ บันทึกเข้าในระบบฐานข้อมูล และส่งเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลที่นำเข้าทั้งหมดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/2823 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลรายเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยนำข้อมูลที่สำนักงานเขตเก็บเองเชิงพื้นที่ บันทึกเข้าในระบบฐานข้อมูล และส่งเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลที่นำเข้าทั้งหมดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/2823 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลรายเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด