ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50250000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการได้ร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการได้เฉลี่ย ร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการได้เฉลี่ย ร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้เฉลี่ย ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณมนภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 27 ธ.ค.2562 คิดเป็นร้อยละ 7.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 22.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 43.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) มิติที่ 2.2.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินปีงบประมาณ 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินปีงบประมาณ 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชีครบแล้วทั้ง 5 รายการ ดังนี้ 1. ยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ตามข้อ 11) ณ วันที่ 30 ก.ย.62 ตามหนังสือที่ กท 6408/7200 ลว. 15 ต.ค.62 2. ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ.ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7393 ลว. 22 ต.ค.2562 3. ยืนยันยอดทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7409 ลว. 22 ต.ค.2562 4. รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7481 ลว. 25 ต.ค.2562 5. ยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 6408/7601 ลว. 31 ต.ค.2562 จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ กท 6408/8233 ลว. 26 พ.ย.2562) 2. สำนักการคลัง (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562) 3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชีครบแล้วทั้ง 5 รายการ ดังนี้ 1. ยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ตามข้อ 11) ณ วันที่ 30 ก.ย.62 ตามหนังสือที่ กท 6408/7200 ลว. 15 ต.ค.62 2. ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ.ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7393 ลว. 22 ต.ค.2562 3. ยืนยันยอดทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7409 ลว. 22 ต.ค.2562 4. รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7481 ลว. 25 ต.ค.2562 5. ยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 6408/7601 ลว. 31 ต.ค.2562 จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ กท 6408/8233 ลว. 26 พ.ย.2562) 2. สำนักการคลัง (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562) 3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชีครบแล้วทั้ง 5 รายการ ดังนี้ 1. ยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ตามข้อ 11) ณ วันที่ 30 ก.ย.62 ตามหนังสือที่ กท 6408/7200 ลว. 15 ต.ค.62 2. ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ.ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7393 ลว. 22 ต.ค.2562 3. ยืนยันยอดทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7409 ลว. 22 ต.ค.2562 4. รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7481 ลว. 25 ต.ค.2562 5. ยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 6408/7601 ลว. 31 ต.ค.2562 จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ กท 6408/8233 ลว. 26 พ.ย.2562) 2. สำนักการคลัง (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562) 3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชีครบแล้วทั้ง 5 รายการ ดังนี้ 1. ยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ตามข้อ 11) ณ วันที่ 30 ก.ย.62 ตามหนังสือที่ กท 6408/7200 ลว. 15 ต.ค.62 2. ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ.ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7393 ลว. 22 ต.ค.2562 3. ยืนยันยอดทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7409 ลว. 22 ต.ค.2562 4. รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท 6408/7481 ลว. 25 ต.ค.2562 5. ยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 6408/7601 ลว. 31 ต.ค.2562 จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ กท 6408/8233 ลว. 26 พ.ย.2562) 2. สำนักการคลัง (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562) 3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หนังสือที่ กท 6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) มิติที่ 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายการสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายการสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้หน่วยงาน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 1. รายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6408/7688 ลว. 31 ต.ค.2562 2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ตามหนังสือที่ กท 6408/7508 ลว. 28 ต.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้หน่วยงาน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 1. รายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6408/7688 ลว. 31 ต.ค.2562 2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ตามหนังสือที่ กท 6408/7508 ลว. 28 ต.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้หน่วยงาน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 1. รายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6408/7688 ลว. 31 ต.ค.2562 2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ตามหนังสือที่ กท 6408/7508 ลว. 28 ต.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้หน่วยงาน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 1. รายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6408/7688 ลว. 31 ต.ค.2562 2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ตามหนังสือที่ กท 6408/7508 ลว. 28 ต.ค.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(5) มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 53 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เรื่อง คิดเป็น 41.51% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 เรื่อง คิดเป็น 58.49% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการดอนเมืองร่วมใจ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา (ประจำปี 2563) - จัดประชุมเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ - ฝ่ายปกครองจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักร ไปยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกรมื่อสารทหาร เพื่อดำเนินการขุดลอกลำรางในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 โครงการดอนเมืององค์กรสุขภาวะ (รักษารอบ) - จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 5 minute happy hour ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงเวลา 16.00 - 16.30 น. สัปดาห์ละ 3 ครั้ง - จัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกและโฟมทุกวันพุธ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงลำรางเลียบถนนนาวงฯ ในวันที่ 8 และ 15 มกราคม 2563 - ขุดลอกวัชพืช ในวันที่ 6 มกราคม 2563 - ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์โครงการในวันที่ 22 มกราคม 2563 - จัดประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - จัดกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกและปรับภูมิทัศน์ลำรางฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - ดำเนินการขุดลอกลำรางและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด และสวยงาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปรับรายละเอียดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ต้องมีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก - ดำเนินการปรับปรุงภูิทัศน์บริเวณลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนาเรียบร้อยแล้ว และพัฒนาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาความสะอาด เก็บขยะและวัชพืนในลำรางเป็นประจำทุกสัปดาห์ - เตรียมจัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิลในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด สำนักงานเขตดอนเมืองคัดเลือกโครงการดอนเมืององค์กรสุขภาวะ (โครงการประจำปี พ.ศ. 2561) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สำนักงานเขต 2. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย อย่างน้อย 4 ครั้ง/สัปดาห์ 3. จัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลังงานและ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก และโฟม อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี ดำเนินการรณรงค์ทุกวันพุธ เฉลี่ยดำเนินการได้เดือนละ 4 ครั้ง 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการโครงการดอนเมืองร่วมใจ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ความลึกของลำรางฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ระดับ – 1.50 ม. รทก. 2. คุณภาพน้ำบริเวณลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนามีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ดีขึ้น 3. ไม่มีขยะและวัชพืชในลำราง 4. ลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนาได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นจุด Check – in แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 5. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลำรางฯ 6. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.28


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.26

100 / 100
3
4.26

0 / 0
4
4.28

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สะดวก ต่อการรับบริการของประชาชน และกองงานผู้ตรวจราชการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลคะแนนความพึงพอใจครั้งที่ 1 ได้ 4.262 และเมื่อปรับค่าน้ำหนักแล้วได้ 4.305

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคำแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563รายละเอียดดังนี้ ข้อ 1.8 ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ (Website), เฟสบุ๊ก (Facebook) , หรือไลน์ (Line) ของสำนักงานเขต ในระดับใด ได้คะแนน 4.008 สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าว โดยใช้ Info Graphic ในการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย และใช้คลิปวิดีโอเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดผู้เข้าชมเฟสบุ้กเพจ ยอดผู้ติดตาม และแสดงความคิดเห็นมีจำนวนมากขึ้น ข้อ 1.11 มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ได้คะแนน 3.819 สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานเขต โดยทาสีที่จอดรถคนพิการ และจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการใช้บริการที่จอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขต (นอกรั้วสำนักงานเขต) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2563 และสำนักงานเขตดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม/คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2 ครั้ง ของสำนักงานเขตดอนเมือง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ได้ 4.262 และครั้งที่ 2 ได้ 4.299 เฉลี่ยทั้งสองครั้ง ได้ 4.218

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขาภิบาลในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 4 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประเมินความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หลังการจัดกิจกรรมฯ โดยใช้แบบทดสอบก่อน-หลัง การส่งเสริมความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขาภิบาลในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 4 ครั้ง (รวมทั้งหมด 34 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขาภิบาลในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 3 ครั้ง (รวมทั้งหมด 48 ครั้ง) กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง จากทั้งหมด 35 ครั้ง (กิจกรรมที่ 2 ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 35 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด