ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(1) ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวการจราจร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวการจราจร

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รายการที่ 1 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 2.รายการที่ 2-7 อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 5 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน 2 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงซอยแล้วเสร็จครบถ้วน 100% จำนวน 7 เส้นทาง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(2) ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ครั้งต่อปี

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(3) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด