ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50280000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามรายละเอียดของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามรายละเอียดของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามรายละเอียดของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :88.88

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
31.79

100 / 100
3
59.00

100 / 0
4
88.88

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีนาคม 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 104,269,780.33 บาท คิดเป็น 31.79 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 49,358,785.20 บาท คิดเป็น 37.35 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 13,048,317.42 บาท คิดเป็น 40.82 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 19,130,686.82 บาท คิดเป็น 31.67 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 4,674,994.89 บาท คิดเป็น 36.16 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,652,100.00 เบิกจ่าย 1,372,100.00 บาท คิดเป็น 20.63 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,822,505.00 เบิกจ่าย 2,591,263.00 บาท คิดเป็น 8.14 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 4,589,180.00 บาท คิดเป็น 25.11 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,757,940.00 เบิกจ่าย 9,504,453.00 บาท คิดเป็น 28.15 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณหลังปรับโอน 317,399,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 186,777,980.09 บาท คิดเป็น 58.85 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประมาณหลังปรับโอน 294,453,105.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 261,702,491.36 บาท คิดเป็น 88.88 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 6708/6100 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 6708/6100 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 6708/6100 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 6708/5888 ลว. 24 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 6708/5888 ลว. 24 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสรุปยอดทรัพย์สินแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 6708/5888 ลว. 24 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(5) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 และดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 780 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 และดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 และดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(6) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ จากนิด้า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1 ได้ 4.044

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการเข้าสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2 ครั้ง ครั้งละ 250 ชุด - คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อปรับตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 3.982 คะแนน - คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อปรับตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 4.346 คะแนน เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยสองครั้ง ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ 4.209

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดครบถ้วน ทั้ง 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการบึงกุ่มร่วมใจ พัฒนาถนนเสรีไทย (รักษารอบฯ) 1.ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณเกาะกลาง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.ดูแลรักษาความสะอาด ล้างทางเท้า เป็นประจำ 3.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดแนวถนนที่รับผิดชอบ โครงการคลองสวยน้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา 1.ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพจากผักตบชวาแล้วเสร็จ 2.ดำเนินกิจกรรมวาดภาพศิลปะบนกำแพง ความยาวประมาณ 20 เมตร บริเวณลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้วเสร็จ 3.ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะและการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชนแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 4.ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว จำนวน 2 ครั้ง 5.ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ 6.ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว จำนวน 6 ครั้ง 7.ดำเนินกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว จำนวน 1 ครั้ง 8.ดำเนินการติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ บริเวณคลองกุ่ม ฉบับที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการบึงกุ่มร่วมใจ พัฒนาถนนเสรีไทย (รักษารอบฯ) 1.ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณเกาะกลาง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.ดูแลรักษาความสะอาด ล้างทางเท้า เป็นประจำ 3.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดแนวถนนที่รับผิดชอบ 4.กิจกรรม big cleaning day โครงการคลองสวยน้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา 1.ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพจากผักตบชวาแล้วเสร็จ 2.ดำเนินกิจกรรมวาดภาพศิลปะบนกำแพง ความยาวประมาณ 20 เมตร บริเวณลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้วเสร็จ 3.ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะและการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชนแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 4.ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว 5.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 6.ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว จำนวน 9 ครั้ง 7.ดำเนินกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว จำนวน 1 ครั้ง 8.ดำเนินการติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ บริเวณคลองกุ่ม ฉบับที่ 2 9.กิจกรรมจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบพืชกรองน้ำ 10.กิจกรรมจัดทำเส้นทางจักรยาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการบึงกุ่มร่วมใจ พัฒนาถนนเสรีไทย (รักษาหรือคงไว้ของโครงการ) 1) มีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่โดยมีสมาชิกเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 14 หน่วยงาน 2) มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ตามแผนที่กำหนดไว้แล้วเสร็จร้อยละ 100 3) มีช่องทางสื่อสารทางสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมในเพจและ เฟสบุค ชื่อ บึงกุ่มร่วมใจ พัฒนาถนนเสรีไทย มีสมาชิกเครือข่าย/ประชาชนแสดงความคิดเห็น/โพสต์/รีวิว/เช็คอิน โพสต์ /แชร์ จำนวน 100 ราย แสดงความคิดเห็น จำนวน 100 รายเช็คอิน จำนวน 570 ราย 2.โครงการคลองสวย น้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. พื้นที่บริเวณลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ มีจุด Land Mark จุด Check in ที่แสดงถึงศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ภายในเดือนเมษายน 2563 โดยมีจำนวนยอด Check in 1 จุด และมีจำนวนยอด Check in จำนวน 505 ราย บริเวณลานปฏิบัติธรรม หมู่บ้านสหกรณ์ 2. มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 10 กิจกรรม 1) ทำความสะอาดคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ 1 ครั้ง/เดือน 2) ปลูกต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลอง 3) จัดทำคอกสำหรับกั้นหญ้าแฝก ขนาด 1 x 1 เมตร 4) การคัดแยกขยะในชุมชน และการทำน้ำจุลินทรีย์ (ขยะหอม) 3 เดือน/ ครั้ง 5) กิจกรรมวาดภาพศิลปะบนกำแพงสุดเพลินตา Street Art ริมลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ 6) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ 7) กิจกรรมปรับปรุงทางเดินริมคลอง 8) กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมริมลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ ทั้ง 2 ฝั่ง 1 ครั้ง/เดือน 9) กิจกรรมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำเสีย 10) กิจกรรมฝึกอาชีพจากผักตบชวา 11) กิจกรรมพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้ จำนวน 6 ครั้ง 12) กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ 13) กิจกรรมสำรวจ ตรวจสอบ และดำเนินการกรณีพบผู้บุกรุกที่สาธารณะ 3. ความลึกของลำรางฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ระดับ – 1.50 ม. รทก. 4. คุณภาพน้ำในคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ มีคุณภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ 5.จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการฯ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 6. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะในคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ 7. ไม่มีผู้บุกรุกในคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม และเวียนแจ้งทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงานของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานตามโครงการพัฒนาและจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ทบทวนความเสี่ยงและพิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง 2 งาน และงานต่อยอดพัฒนา 1 งาน 2. จัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาและการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน 3. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรการการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 4. กำกับ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของการดำเนินการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูลของแต่ละฝ่าย เพื่อนำมาตัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ทบทวนสถานะข้อมูลแล้วเสร็จ 2. จัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกภารกิจ 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบึงกุ่ม 4.ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล 5. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล ภายในเดือนมิถุนายน 2563 แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดได้ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **