ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50310000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 7 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด