ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ไตรมาสที่ 1 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 2. ไตรมาสที่ 2 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 3. ไตรมาสที่ 3 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ยกเลิก/ชะลอโครงการจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ จาก 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 4. ไตรมาสที่ 4 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ยกเลิกโครงการจำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ จาก 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) ปี 2563 19. มิติที่ ๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 19. มิติที่ ๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.65

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.91

100 / 100
2
39.15

100 / 100
3
61.96

100 / 100
4
87.65

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 12.91% (ยอด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 39.15% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 61.96% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 87.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ปี 2563 20. มิติที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 20. มิติที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :98.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) - จัดทำการดาษทำการโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) - ทำการปรับปรุงบัญชี (แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน - งบกระแสเงินสด - กระดาษทำการงบทดลองก่อน-หลัง ปิดบัญชี - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี - จัดทำรายงานประจำเดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน 2563 -ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ปี 2563 21. ๒.๒.๒ คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 21. ๒.๒.๒ คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :98.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
83.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำบัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) - ทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินตาม แบบ 4 , แบบ 5 , แบบ 6 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) - ทำรายงานงบหน้าทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบ (แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) แล้วเสร็จและจัดส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 -อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4 -ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(5) ปี 2563 22. มิติที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ปี 2563 22. มิติที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 25 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งหมด 204 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 171 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งหมด 238 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 218 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งหมด 231 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 218 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563 จำนวนทั้งหมด 224 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 224 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 1. รับเรื่องร้องเรียนจากระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ฯ 1555) ลงรับแล้วแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อไปตรวจสอบ/แก้ไข ภายใน 3 วัน แล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายปกครองเพื่อตอบรายงานการดำเนินการในระบบฯ 2. ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน2563 จำนวน 951 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 951 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข จำนวน – เรื่อง รายละเอียดดังนี้ - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 70 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 70 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 74 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 74 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 67 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 67 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 99 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 99 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 68 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 68 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 99 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 99 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 103 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 103 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 78 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 78 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 69 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 69 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 80 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 80 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 69 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 69 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 75 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 75 เรื่อง รวมเรื่องร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 951 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้น 951 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) 15 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) 25 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) คิดเป็นร้อยละ 50 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) 0.00 60 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) คิดเป็นร้อยละ 85 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) 85 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) คิดเป็นร้อยละ 100 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)100 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) ปี 2563 24. มิติที่ ๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ปี 2563 24. มิติที่ ๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.29

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.23

100 / 100
3
4.23

100 / 100
4
4.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จัดโดยกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ที่ประชุมแจ้งกำหนดการในการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจณ ครั้งที่ 1 ประมาณกลางเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ส่งหนังสือที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 2. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/332 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ แจ้งหนังสือกองงานผู้ตรวจฯ ตามข้อ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายปกครองรวบรวมผลการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และรายงานผลให้กองงานผู้ตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์ 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 และ 11 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ จำนวน 50 ชุด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 2. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1084 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ได้ระดับ 4.231 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 ได้ระดับ 4.339 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ เฉลี่ย ระดับ 4.285

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ปี 2563 25. มิติที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2563 25. มิติที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวนข้อมูลของสำนักงานเขตและพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2. ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/123 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 แจ้งหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานฯ และส่งให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คามหนังสือที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 3. ฝ่ายปกครองรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย ส่งแบบ สยป. 4.1 (2) และ สยป. 4.1 (4) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 4. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันของสำนักงานเขตจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/560 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามบัญชีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการต่อไป 2. ส่งหนังสือ ที่ กท 7401/2732 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ศาสนสถาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตลาด ธนาคาร สถานีดับเพลิง พิพิธภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 2. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 3. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนมิถุนายน 2563 ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม 2563 และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนสิงหาคม 2563 4. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนกันยายน 2563 สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 -2 ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจของสำนักงานเขต และขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดย 1.1 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/123 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 แจ้งหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานฯ และส่งให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 1.2 ฝ่ายปกครองรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย ส่งแบบ สยป. 4.1 (2) และ สยป. 4.1 (4) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 1.3 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/1111 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่ง 1. แบบ สยป. 4.1 (2) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต จำนวน 1 ชุด 2. แบบ สยป. 4.1 (4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต จำนวน 1 ชุด 2. ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูล โดยดำเนินการสำรวจช่องทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร และจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ โดย 2.1 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/560 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามบัญชีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการต่อไป 2.2 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/2732 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อส่งเอกสารหน้าแรกของข้อมูลที่ได้จัดเก็บและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด 3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลภายในกำหนด ดังนี้ 3.1 ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี นำเข้าข้อมูลในวันที่ 27 28 และ 29 พฤษภาคม 2563 3.2 ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน นำเข้าข้อมูล ดังนี้ 3.2.1 เดือนมิถุนายน 2563 ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 จำนวน 22 รายการ ในวันที่ 27 28 และ 29 พฤษภาคม 2563 3.2.2 เดือนมิถุนายน 2563 ปรับปรุงข้อมูล หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ศาสนสถาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล ตลาด ธนาคาร สถานีดับเพลิง พิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 3.2.3 เดือนกรกฎาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2 กรกฎาคม และ 10 กรกฎาคม 2563 3.2.4 เดือนสิงหาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 3.2.5 เดือนกันยายน 2563 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 8 และ 10 กันยายน 2563 3.2.6 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนกันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ปี 2563 26. มิติที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2563 26. มิติที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผลการตรวจสอบพบมีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 131 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แก้ไขไตรมาสที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินผลอันตรายจากการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน /ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการประชุมแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /จัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด 4.2 พร้อมสำเนาส่งสำนักอนามัย ดังนี้ 1.ผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (แบบ OCC 1 (63)) 2.หนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการและสำเนาหนังสือเวียนข้อปฎิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลกรกรุงเทพมหานครให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน 3.แบบรายงานการใช้ข้อปฎิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์)ครั้งที่ 1 (แบบ R1Z)) 4.โครงการและแผนปฎิบัติงานโครงการ (แบบ OCC 2(63)) -ไตรมาสที่ 2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น 2. ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 R3 (63) พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการใช้รถราชการ ได้แก่ ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) แบบประเมินการปฏิบัติงานขับรถยนต์และการใช้รถยนต์ แบบสรุปการใช้รถยนต์ ตารางแสดงการบำรุงรักษารถยนต์ (แบบ 6) แบบรายงานสรุปการใช้นำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และประวัติการซ่อมบำรุง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 3.กลุ่มเป้าหมายส่งรายงานให้ครบตามกำหนด 4.สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามโครงการฯ พร้อมส่งสำนักอนามัย ที่ กท 7404/4407 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด