ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนโครงการต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แต่ละฝ่ายกำลังดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แต่ละฝ่ายดำเนินการอยู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จโครงการที่มี่อยู่ (หมายเหตุ ส่วนโครงการที่มีการยกเลิกโครงการและไม่ได้รับงบประมาณไม่นับรวม)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(2) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการปรับปรุงซอยเลิศแก้ว แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 24 ลงนามสัญญาแล้ว 3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเข้าดำเนินงานปรับปรุง 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขออนุมัติจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปรับปรุงซอยเลิศแก้ว (ดำเนินการตามสัญญา) 2.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 24 (ส่งใบขอเบิกแล้ว) 3.ปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 (ส่งใบขอเบิกแล้ว) 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ 4.1 ครั้งที่ 1 ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 4.2 ครั้งที่ 2 ส่งมอบงานแล้ว 4.3 ครั้งที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา (ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อลอด , ท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาฯ) 4.4 ครั้งที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปรับปรุงซอยเลิศแก้ว (ดำเนินการตามสัญญา) 2.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 24 (เบิกจ่ายแล้ว) 3.ปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 (เบิกจ่ายแล้ว) 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ - ครั้งที่ 1 (เบิกจ่ายแล้ว) - ครั้งที่ 2 (เบิกจ่ายแล้ว) - ครั้งที่ 3 (ส่งใบขอเบิกแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ปรับปรุงซอยเลิศแก้ว (ดำเนินการตามสัญญา) 2.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 24 (เบิกจ่ายแล้ว) 3.ปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 (เบิกจ่ายแล้ว) 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ - ครั้งที่ 1 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - ครั้งที่ 2 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - ครั้งที่ 3 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - ครั้งที่ 4 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - ครั้งที่ 5 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - ครั้งที่ 6 (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(3) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานและเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2562-มกราคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานและเบิกจ่าย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเดือนเมษายน-พฤษภาคม 63 เสร็จสิ้นแล้ว 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 63 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ครบทุกกิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับการแจ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน -ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.ภายหลังได้รับการแจ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับการแจ้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(5) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :93.82

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.68

100 / 100
2
40.54

100 / 100
3
58.78

100 / 100
4
93.82

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายได้ 7.68%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายได้ 40.54%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 เบิกจ่ายได้ 58.78%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-30 กันยายน 2563 เบิกจ่ายได้ 93.82%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29 กันยายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยสามารถจัดส่งงบการเงินที่ถูกต้องให้สำนักการคลังได้ภายใน วันทีี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดเก็บข้อมูลภาษีน้ำมันที่หน่วยงานรับชำระแทนหน่วยงานอื่น และหน่วยงานอื่นรับชำระให้สำนักงานเขตดินแดง เพื่อกระทบยอดภาษีน้ำมันกับหน่วยงานอื่น 2.จัดเก้บข้อมูลรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับโอนเงินงบประมาณจากคลัง กทม. ประจำ/พิเศษ เพื่อยืนยันยอด กับกองบัญชี 3.จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้ กทม.ให้คลัง กทม. เพื่อยืนยันยอดกับกองบัญชี 4.จัดเก็บข้อมูลรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 5.ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามรายงานประจำเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 6.คำนวณมูลค่าทรัพย์สินปี 2562 เพื่อกระทบยอดกับพัสดุ -ทรัพย์สินเดิมใช้มูลค่าทรัพย์สินปี 2561 เป็นฐานในการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง -คำนวณมูลค่าทรัพย์สินได้มาปี 2562 ทั้งได้จากการจัดซื้อ จัดจ้าง และรับโอนจากหน่วยงานอื่น ทรัพยืสินที่ได้จาก การบริจาค 7.จัดทำกระดาษทำการงบทดลอง 8.จัดทำใบโอนบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชีในกระดาษทำการ 9.จัดส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลังวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29 กันยายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ คือได้จัดส่งงบทรัพย์สินที่สำเร็จและถูกต้องให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้ทัน คือจัดส่งวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (กำหนดเวลาวันที่ 31 ตุลาคม 2562) มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1.พิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินของทุกฝ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อมาคำนวณค่าเสื่อมโดยเข้าในระบบ MIS 2 2.คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของทรัพย์สินทั้งหมดตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณ 2561 และทรัพย์สินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบันทึกรายการปีงบประมาณลงในแผ่นการ์ด (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 3.ทรัพย์สินตั้งแต่เริ้มได้จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน 2562 โดย นำค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพันกับยอดที่ยกมาที่รับรองไว้ ณ 30 กันยายน 2561 ตามแบบที่ 6-1 ถึง 6-5 4.ถ้ามีทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น รายงานไว้สูง/ต่ำ กว่าความเป็นจริง ได้รับความเห็นชอบ หรืออนุมัติให้จำหน่าย ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทะเบียนทรัพย์สินที่ลงจ่ายแล้ว ให้บันทึกและทำการเปลี่ยนแปลง ในเอกสารรายงานแบบที่ 6-1 ถึง 6-5 5.ทรัพย์สินที่ได้มาในปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำรายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สินแตะละประเถทที่ได้รับ ทั้งเข้าเกณฑ์และไม่เข้าเกณฑ์คงค้าง ระดับฝ่าย โรงเรียน และในภาพรวมสำนักงานเขต 6.โดยแยกทรัพย์สินที่ได้รับจากการจัดซื้อ จัดจ้าง รับบริจาค รับโอนระหว่างหน่วยงาน ตกสำรวจ ขาย ทำลาย บันทึกลงใน แบบ 4 และ 5 7.โดยในกลุ่มทรัพย์สินที่เข้าเกณฑ์คงค้างจะต้องประมวณผลจากรายงานรายไตรมาสที่จัดทำส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (ไตรมาสที่ 1-4) และสรุปผลลงในแบบ 6-6 8.พิมพ์งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์ คงค้าง งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินไม่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(ระบบ MIS) ซึ่งต้องแสดงจำนวนและมูลค่าตรงกับ ที่รายงานตามไตรมาส 9.บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน ต้องแสดงจำนวนและมูลค่าตรงกับรายงานตามไตรมาส (ระบบ MIS) 10.ตรวจสอบความถูกต้องและร่วมสอบยันระหว่างมูลค่าได้มา ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ 30 กันยายน 2562 และมูลค่าสุทธิ เอกสารที่จัดส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย 1.บัญชีสรุปรายละเอียดทรัพย์สินชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรหัสกำกับทุกรายการ 2.ทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน(MIS 2) และทะเบียนคุมทรัพย์สิน(แผ่นการ์ด) ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.บัญชีสรุปรายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.หนังสือสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5.บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน(MIS) 6.งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน(MIS) 7.รายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารรายงานแบบที่ 1-6) ทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8.รายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินตามแบบรายงานแบบที่ 6 9.รายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 30 กันยายน 2562 (แบบ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29 กันยายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(9) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
52.94

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายทางระบบอินเตอร์เน็ต เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 475 ราย รวม 3 เดือน จำนวน 1,064 ราย จากเป้าที่กำหนด 2,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายทางระบบอินเตอร์เน็ต เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 62 ราย รวม 6 เดือน จำนวน 1,363 ราย จากเป้าที่กำหนด 2,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.81 และจำนวนรายใหม่ที่ยื่นแบบ จำนวน 20 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปี 2563 (รักษารอบ )ชื่อ โครงการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายทางระบบอินเตอร์เน็ต สรุป : การรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมจำนวน 1,415 ราย จากเป้าที่กำหนด 1,407 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.40 และจำนวนรายใหม่ที่ยื่นแบบ จำนวน 23 ราย จากเป้าหมายที่กำหนด 20 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปี 2563 ชื่อ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองยายสุ่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุป : ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ติดตั้งราวเหล็กกันตก ทาสีตกแต่งกำแพง (Street Art) ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีจุดพักคอย มีป้ายบอกจุด Check-in ติดตั้งบ่อดักไขมัน ขุดลอกคลอง ให้ความรู้การคัดแยกขยะในสถานประกอบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ 1555 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ 1555 ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง ประจำเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 1/2563 คือ 4.077

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะกรรมการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาลงสำรวจและรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานเขตดินแดง และส่งให้สำนักงานเขตดินแดงเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน 2.คัดเลือกงานเพื่อนำมาจัดการความเสี่ยง 3.จัดทำโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินโครงการฯ (จัดกิจกรรมให้ความรู้,safety morning talk,กำกับติดตามการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการฯ (จัดกิจกรรมให้ความรู้,safety morning talk,กำกับติดตามการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(13) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอวิธีการดำเนินการจาก สยป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เขตทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญ และแผนพัฒนาฐานข้อมูลของเขตตามแบบที่สยป.ให้มาและจัดทำส่งให้สยป. และคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ (สยป.) กำลังพิจารณารายละเอียดการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานกำลังสรุปผลและเรียกประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งให้แต่ละฝ่ายสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดส่งรายงานไปให้สำนักยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงข้อมูลเชิงพื้นที่เขตที่ได้มาในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ทั้ง 22 รายการ ครบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **