ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50380000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด