ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ โดยดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ โดยดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จำนวน 18 โครงการ ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19จำนวน 9 โครงการ ชะลอโครงการ 5 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด