ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50480000

Home Home SED

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 44 โครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 44 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 44 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ ยกเลิกการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 44 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 37 โครงการ ยกเลิกการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ(ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.11

100 / 100
2
36.48

100 / 100
3
59.90

100 / 100
4
90.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 364,504,300.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 55,065798.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.11 รายละเอียดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ค่าครุภัณฑ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 19 รายการ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 16 รายการ - รอส่งของ จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างกำหนด Spec จำนวน 1 รายการ 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 6 รายการ - อยู่ระหว่างเปิดซอง จำนวน 3 รายการ - อยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 2 รายการ - รอเงินงวด จำนวน 1 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 355,935,450.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 129,848,046.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.48

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 338,354,701.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 202,676,194.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน 323,481,284.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 292,761,591.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) มิติที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำงบทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กองบัญชี สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน ตามรายงานทางการเงินและขอยืนยันยอดงบการเงิน ดังนี้ - ได้ตรวจสอบยืนยันยอดรายงานทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ระหว่างเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ถูกต้องตรงกันแล้ว - ยอดคงเหลือรายงานทางการเงินของเงินนอกงบประมาณตรงกับยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารแล้ว - ยอดรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือเงินทุกประเภท เมื่อมีการนำส่งคลังหรือเบิกจากคลังได้ตรงกับกองบัญชี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำงบทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กองบัญชี สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน ตามรายงานทางการเงินและขอยืนยันยอดงบการเงิน ดังนี้ - ได้ตรวจสอบยืนยันยอดรายงานทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ระหว่างเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ถูกต้องตรงกันแล้ว - ยอดคงเหลือรายงานทางการเงินของเงินนอกงบประมาณตรงกับยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารแล้ว - ยอดรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือเงินทุกประเภท เมื่อมีการนำส่งคลังหรือเบิกจากคลังได้ตรงกับกองบัญชี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำงบทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กองบัญชี สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน ตามรายงานทางการเงินและขอยืนยันยอดงบการเงิน ดังนี้ - ได้ตรวจสอบยืนยันยอดรายงานทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ระหว่างเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ถูกต้องตรงกันแล้ว - ยอดคงเหลือรายงานทางการเงินของเงินนอกงบประมาณตรงกับยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารแล้ว - ยอดรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือเงินทุกประเภท เมื่อมีการนำส่งคลังหรือเบิกจากคลังได้ตรงกับกองบัญชี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำงบทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กองบัญชี สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน ตามรายงานทางการเงินและขอยืนยันยอดงบการเงิน ดังนี้ - ได้ตรวจสอบยืนยันยอดรายงานทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ระหว่างเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ถูกต้องตรงกันแล้ว - ยอดคงเหลือรายงานทางการเงินของเงินนอกงบประมาณตรงกับยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารแล้ว - ยอดรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือเงินทุกประเภท เมื่อมีการนำส่งคลังหรือเบิกจากคลังได้ตรงกับกองบัญชี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) มิติที่ 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ทันภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(5) มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (ศูนย์ 1555) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ตามขั้นตอนครบถ้วนทุกเรื่อง ดังนี้ - เดือนตุลาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 45 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการ จำนวน 45 เรื่อง - เดือนพฤศจิกายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 50 เรื่องดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการจำนวน 50 เรื่อง - เดือนธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 54 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการจำนวน 54 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (ศูนย์ 1555) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ตามขั้นตอนครบถ้วนทุกเรื่อง ดังนี้ - เดือนมกราคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการ จำนวน 48 เรื่อง - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 39 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการจำนวน 39 เรื่อง - เดือนมีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 69 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการจำนวน 69 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (ศูนย์ 1555) ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ตามขั้นตอนครบถ้วนทุกเรื่อง ดังนี้ - เดือนเมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 72 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการ จำนวน 72 เรื่อง - เดือนพฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 68 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการจำนวน 68 เรื่อง - เดือนมิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 56 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการจำนวน 56 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (ศูนย์ 1555) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ตามขั้นตอนครบถ้วนทุกเรื่อง ดังนี้ - เดือนกรกฎาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 37 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการ จำนวน 37 เรื่อง - เดือนสิงหาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 55 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการจำนวน 55 เรื่อง - เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ครบถ้วนตามกระบวนการทุกเรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ผลการสำรวจความพึงพอใจ 4.652 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ประเด็นข้อคำถามที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ำ นำไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการสำรวจความพึงพอใจฯ ในครั้งที่ 2 จะได้รับผลความพึงพอใจสูงขึ้นจากเดิม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจ และมีการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กองงานผู้ตรวจฯ ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ทอดแบบสอบถามเพื่อสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.609 3. ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.768 4. ผลการสำรวจความพึงพอใจจากผู้มารับบริการทั้ง 2 ครั้ง พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.688

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

(7) มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบ
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. Best Service ปี 2563 โครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) - จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน - ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 - ดำเนินการตามโครงการโดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณคลองบางพรม ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 2. Best Service รักษารอบ ปี 2562 โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน - มีการจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักในวิธีและกระบวนการปลูกผักปลอดสารเคมี - ประชุมกลุ่มเกษตรผู้ปลูกผักเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. Best Service ปี 2563 โครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทเอกชน และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้ 1) กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองฯ 2) กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม 3) กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 4) กิจกรรมซ่อมแซมราวกันตก/พื้นทางเดินที่ชำรุด 5) กิจกรรมทาสีราวกันตกบริเวณริมคลองบางพรม 6) กิจกรรมปรับปรุงแปลงผักเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงถังน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 7) กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาคูคลองให้กับนักเรียนในโรงเรียนคลองบางพรหม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2. Best Service รักษารอบ ปี 2562 โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน - มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักในวิธีและกระบวนการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง 2) ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และสอนให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาทำสารชีวภัณฑ์ใช้เองได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. Best Service ปี 2563 โครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทเอกชน และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้ 1) กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองบางพรม 2) กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ 3) กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรม ข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 350 เมตร 4) กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถางบริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม 5) กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 6) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง 7) กิจกรรมปรับปรุงร้านจำหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ริมคลองบางพรม 8) กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน 9) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะนำมาใช้ประโยชน์ 2. Best Service รักษารอบ ปี 2562 โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน - มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักในวิธีและกระบวนการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง 2) ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และสอนให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาทำสารชีวภัณฑ์ใช้เองได้ 3) เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินแปลงเกษตรให้กับเกษตรกรเพื่อรับรอง GAPและให้เครื่องหมายรับรอง Q กับผลผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารเคมีได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. Best Service ปี 2563 โครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทเอกชน และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้ 1. สร้างทีมงานเพื่อร่วมกันนำเสนอแนวคิด ค้นหาความต้องการ ลงพื้นที่สำรวจทางกายภาพ ศึกษาวิถีชุมชนและ สภาพปัญหา 2. ประชุมทีมงาน สถานศึกษา ประชาชนริมคลองบางพรมเพื่อสรุปปัญหา ความต้องการ ระดมความคิดเห็น กำหนดเป้าหมาย แนวทาง วางแผนการดำเนินการ และออกแบบกิจกรรมร่วมกัน 3. จัดทำโครงการและประชุมทุกภาคส่วน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 3.1 จัดทำโครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) 3.2 จัดส่งสำเนาโครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) ให้สำนักงาน ก.ก. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 3.3 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม กำกับ ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสภาพคูคลองให้สะอาด สวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง จำนวน 14 กิจกรรม ดังนี้ - การทำความสะอาดคลองและริมคลอง - ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง - ล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลอง - ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก/พื้น/ทางเดิน - การทาสีราวเหล็กกันตก - ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก - ปลูกพืชผักสวนครัว - จัดพื้นที่ให้มี Co-Shopping Space พร้อมจุด Check-in - ปรับปรุงร้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ติดตั้งถังดักไขมัน - วาดภาพพื้นทางเดิน (Street Art) - การประชาสัมพันธ์ความรู้ประชาชนริมคลอง เกี่ยวกับการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะ - ปลูกจิตสำนึกในการรักษาคูคลองให้นักเรียน - จัดทำจักรยานปั่นเติมอากาศเพื่อสุขภาพและเพิ่มค่า DO - คัดแยกขยะเพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก 4. ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้ 4.1 พัฒนาพื้นที่ริมคลองบางพรมให้มี Co-Shopping Space พร้อมจุด Check-in จำนวน 1 แห่ง 4.2 ผลสำรวจสภาพคลองบางพรมไม่มีวัชพืชปกคลุมผิวน้ำและต้นไม้รุกล้ำแนวคลองบางพรมตลอดระยะโครงการ 1 กม. 4.3 ผลการสำรวจสภาพคลองบางพรม ไม่มีขยะในคลองตลอดระยะโครงการ 1 กม. 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองบางพรม โดยวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และค่าปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 4.5 คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการของประชาชนในพื้นที่ผู้สัญจรและนักท่องเที่ยว มีคะแนนร้อยละ 86.20 4.6 ดำเนินกิจกรรมที่ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบและดำเนินการร่วมกันในการดูแลรักษาสภาพคูคลองและริมคลองให้สะอาด สวยงาม จำนวน 14 กิจกรรม 4.7. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วม จำนวน 1 ฉบับ 2. Best Service รักษารอบ ปี 2562 โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน - มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการดังนี้ 1. อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่องการผลิตพืชตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) มีเกษตรกร เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตทวีวัฒนา เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการอบรม ได้นำความรู้ไปดำเนินการปลูกพืชผักที่ขอรับการรับรอง (GAP) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจรับรองแปลงผลิต ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 และเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารเคมี จำนวน 30 ราย ได้รับการตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 20 ราย ไม่มีผลผลิตในแปลงเกษตรให้ตรวจรับรอง จำนวน 10 ราย เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายแล้ว 3. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารเคมี ได้ขอรับการตรวจรับรองผลผลิตจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 86 ตัวอย่าง แต่สามารถส่งตรวจได้จริงเพียง 26 ตัวอย่าง เนื่องจากเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายแล้ว ผลการตรวจรับรองต้องรอจากห้องปฏิบัติการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจรับรอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ 1. เวียนแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีวัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 2. จัดทำคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานและส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้สำนักอนามัย 3. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกงานความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน และคัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 มาพัฒนาต่อยอด 4. จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงหรืออันตรายจากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตทวีวัฒนา 5. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 6. ส่งเอกสารประกอบการประเมินตัวชี้วัด 4.2 ขั้นตอนที่ 1 และโครงการแผนปฏิบัติงานให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ 1. ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บขนมูลฝอย และงานสอนหนังสือโดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนคลองบางพรหม 2. ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม และโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 งานธุรการ พิมพ์เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม และโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)) เมื่อ14 - 28 ก.พ. 2563 และงานสอนหนังสือ (โรงเรียนคลองบางพรหม) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 5. ส่วนราชการปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 7. ส่วนราชการติดตามการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 8. ส่วนราชการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ การสอบสวนด้านอุบัติเหตุ และรายงานผลการปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน เช่น เผยแพร่เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค เวียนแจ้งภายใน กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลาง ครั้งที่3 3.ส่งเอกสารหลักฐานการประเมินตัวชี้วัด 4.2 ให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(9) มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 1. ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมีการนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 22 ฐานข้อมูล ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมีการนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **