ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 03000000

Home Home SED

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(1) ร้อยละของบริการสาธารณะที่มีการสำรวจว่าควรให้ สำนักงานเขตเป็นหน่วยดำเนินการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
ร้อยละของบริการสาธารณะที่มีการสำรวจว่าควรให้  สำนักงานเขตเป็นหน่วยดำเนินการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงาน ในปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นำบางภารกิจที่จะให้สำนักงานเขตดำเนินการ ปรึกษากับที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงาน และโครงสร้างสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
30.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง (Executive Interviews) และจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 5 ครั้ง เชิญตัวแทนผู้บริหารในระดับรองผู้อำนวยการ- สำนัก ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่ายเพื่อรวบรวม ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างสมรรถนะประจำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างสมรรถนะประจำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนำเสนอร่าง พจนานุกรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร กรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1. เห็นคุณค่าในตัวคน (Value People) 2. สร้างสรรค์ความร่วมมือ (Collaboration) 3. คิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) 4. กล้าตัดสินใจ (Making Decision) 5. เปลี่ยนแปลงทันการณ์ (Change) 6. ใช้นวัตกรรมทำงาน (Process Innovation) 7. คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ (Promoting Innovative Thinking /Non-Technology)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1. เห็นคุณค่าในตัวคน (Value People) 2. สร้างสรรค์ความร่วมมือ (Collaboration) 3. คิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) 4. กล้าตัดสินใจ (Making Decision) 5. เปลี่ยนแปลงทันการณ์ (Change) 6. ใช้นวัตกรรมทำงาน (Process Innovation) 7. คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ (Promoting Innovative Thinking /Non-Technology)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

หน่วยนับ :จำนวน (หลักสูตร)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (หลักสูตร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ดำเนินการศึกษาข้อมูลและประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่ 3 เรื่องการประยุกต์หลักความพอเพียง ด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตและ แบบทดสอบในรายวิชาดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ แล้วเสร็จ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรฯ บนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) กรุงเทพมหานครมีร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและแนวทาง/วิธีการเปลี่ยนผ่านใช้บัญชีเงินเดือนฉบับเก่ากับฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
กรุงเทพมหานครมีร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและแนวทาง/วิธีการเปลี่ยนผ่านใช้บัญชีเงินเดือนฉบับเก่ากับฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขร่างขอบเขต ของงานตามมติของคณะกรรมการพิจารณากำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเผยแพร่เอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการยกเลิกโครงการ ตามที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการตามที่สำนักงบ- ประมาณกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 2. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาของที่ปรึกษา (SASIN) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างตรวจรับรายงานผลงวดที่ 2 และที่ปรึกษาขอขยายสัญญา แต่ทั้งนี้ ได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ แล้ว คือ มีร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและแนวทาง/วิธีการเปลี่ยนผ่านใช้บัญชีเงินเดือนฉบับเก่ากับฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) จำนวนกลุ่มภารกิจที่มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) แล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
จำนวนกลุ่มภารกิจที่มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า  ในสายอาชีพ (Career Path)  และแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) แล้วเสร็จ

หน่วยนับ :จำนวน (กลุ่มภารกิจ)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (กลุ่มภารกิจ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและ เอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบ E-GP เว็บไซต์ของ กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. และสถานที่ปิดประกาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงานงวดแรก ในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบ งานงวดแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ 2 ทั้งในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลในการสัมภาษณ์เพื่อใช้สำหรับจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ในงานงวดที่ 2 จะส่งมอบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติรับงานจ้างงวดที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จำนวน 3 กลุ่มภารกิจ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าตัวชี้วัดของโครงการฯบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ 3 ที่ที่ปรึกษาได้ส่งมอบให้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็น Career Path ใน 4 กลุ่มภารกิจ นอกจากนี้กรุุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยายสัญญาของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการขยายสัญญาออกไป 60 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) รายงานผล Best Practice ที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
รายงานผล Best Practice ที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษารายละเอียดของ Best Practice ที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในแต่ละด้านเพื่อเป็นต้นแบบ Best Practice ที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม กับบริบทของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการเสร็จเรียบร้อย แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการเสร็จเรียบร้อย แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลของ กทม. ต่อการพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคน คุณภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลของ กทม. ต่อการพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรกำลังคน คุณภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะ ทำงานโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรร กำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากร บุคคลของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาในการช่วยปฏิบัติหน้าที่ ราชการในโครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับหน่วยงานบริหารทรัพยากร บุคคลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ท่านคือ นายบวรนันท์ ทองกัลยา และนางเบญจวรรณ สร่างนิทร พร้อมได้ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้งในเดือนมีนาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอเลื่อนการดำเนินการจัดประชุมและสนทนากลุ่ม กับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการ ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการ สรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพสำหรับ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานครหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ในเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการจัดประชุมกับอาจารย์ ที่ปรึกษาในวัน 10 , 16 - 17 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion ในวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 และจัดทำรายงานการประชุมสนทนากลุ่มให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานของ กทม. ต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานของ กทม. ต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนดโจทย์การฝึกงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร และจัดประชุมหารือแนวทางการฝึกงาน ร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการฝึกงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอยกเลิกโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0302/348 ลว. 2 เม.ย. 63 เรื่องขอยกเลิกโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็น ต้องยกเลิกโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี การศึกษา 2562 กับกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด