ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04010000

Home Home SED

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(1) 2. ความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
2. ความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๔ - การเมืองสีขาว

(2) 3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ :อย่างน้อยร้อยละ 10

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อยร้อยละ 10)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จัดการประชุมกลุ่มย่อยการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) 1. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.73

100 / 100
2
99.05

100 / 100
3
99.28

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-26 ธ.ค.62 มีจำนวน 44 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 43 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2563 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 จำนวน 105 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 104 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63 จำนวน 157 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 156 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.36 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 จำนวน 214 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 213 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.53 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) 5. ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5. ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการใช้งานระบบฯ จากผู้ใช้งานระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการใช้งานระบบฯ จากผู้ใช้งานระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมกำหนดเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรูปแบบการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ มีผลการศึกษาฯ 1 ฉบับ และมีการนำชิ้นงานไปพัฒนา 1 ชิ้นงาน คือ Applocation Line @ร้องทุกข์ 1555 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์ กทม.1555 กับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
83.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เสนอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 -หัวหน้าหน่วยงานได้โปรดให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ และอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ -ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาทบทวนร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 4. ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4. ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
60.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน line@ (เดือนแรกมีผู้ใช้บริการจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 จากจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 50 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 7 คน รวม 4 เดือน (ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563) มีผู้ใช้บริการ จำนวน 29 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58 จากเป้าหมายที่กำหนด 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 29 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.55 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จ ที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 29 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.55 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 11 คน (รวม 7 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 52 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 52 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.08 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 52 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.08 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินโครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ดังนี้ ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50 คน ผลการดำเนินงาน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 112) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ได้ภายใน 15 นาที เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21) 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้า ของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21) 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ ในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๑ - กฎหมาย

(7) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝค.)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝค.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.32

100 / 100
2
35.82

100 / 100
3
59.73

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 22.89 2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 28.99 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.87 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 20.33 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.33 6.หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 12.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 35,150,107.96 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.10 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 2,016,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 57.98 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,975,700.-บาท เบิกจ่าย 29,630,354.60 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 34.87 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 12,480,625.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 38.69 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,574,295.-บาท เบิกจ่าย 3,912,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 11.65 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 28.30 ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 72,121,488.-บาท เบิกจ่าย 52,922,414.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 73.38 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 3,024,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.97 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 49,584,579.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.49 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 18,800,331.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.28 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 10,895,795.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.27 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 54.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,953,883 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,616,488.-บาท เบิกจ่าย 65,546,711.24 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.52 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,958,336.-บาท เบิกจ่าย 3,646,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.12 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 80,398,250.-บาท เบิกจ่าย 77,226,430.- บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.05 (กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,171,820.-บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 24,997,008.-บาท เบิกจ่าย 24,996,552.55.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 11,002,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 67,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 กทม. มีโนบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 2.2 (2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
2.2  (2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย อยู่ระหว่างดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 2.จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 3.ความถูกต้องของงบการเงิน ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 4.จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน รอการตรวจสอบ ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ค.63 ความก้าวหน้าร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน (ต.ค. 62- มี.ค. 63) สมุดบัญชีแยกประเภท (ต.ค. 62-ก.พ. 63) สมุดบัญชีย่อย (ต.ค. 62-ก.พ. 63) 2. จัดทำงบการเงินประจำปี งปม. 2562 ส่งให้กองบัญชี ได้ทันภายในกำหนด ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 3. ความถูกต้องของงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน รอการตรวจสอบ ระหว่างเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 ความก้าวหน้าของงานฯ 35%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน (ต.ค. 62- มิ.ย. 63) สมุดบัญชีแยกประเภท (ต.ค. 62-มิ.ย. 63) สมุดบัญชีย่อย (ต.ค. 62-มิ.ย. 63) 2. จัดทำงบการเงินประจำปี งปม. 2562 ส่งให้กองบัญชี ได้ทันภายในกำหนด ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 3. ความถูกต้องของงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน รอการตรวจสอบ ระหว่างเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน (เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.ย. 63) สมุดบัญชีแยกประเภท (เดือน ต.ค. 62-ถึงเดือน ก.ย. 63) สมุดบัญชีย่อย (เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.ย. 63) 2. จัดทำงบการเงินประจำปี งปม. 2562 ส่งให้กองบัญชี ได้ทันภายในกำหนด ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 3. ความถูกต้องของงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน รอการตรวจสอบ ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 - ก.ค. 2563 ความก้าวหน้าของงานฯ 90% ความก้าวหน้าของงาน 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(9) 2.2(2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2(2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 1.จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 1 2.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี)สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด (31 ต.ค.62) ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 ความก้าวหน้าของงาน คิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 2 (ครบกำหนดส่ง 10 เม.ย. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 3 (ครบกำหนดส่ง 10 ก.ค. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - ไตรมาสที่ 1-3 ส่งรายงานได้ภายในกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 4 (ครบกำหนดส่ง 10 ต.ค. 2563) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด (สามารถส่งได้ทันภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 ความก้าวหน้าของงาน 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(10) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1-30 พฤสจิกายน 2562 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 103,203.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 304,560 หน่วย ลดลงจาก ค่าเฉลี่ย (ระหว่าง กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) จำนวน 118,603.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.03 เกินกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน 2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน) 3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย 3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 13,120 หน่วย รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 363,120 หน่วย 3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 60,043.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.19 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2563 1.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน 1.2 เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน) 1.2.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย 1.2.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 9,520 หน่วย รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 359,520 หน่วย 1.2.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 63,643.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15.04 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดังนี้ เป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เปรียบเทียบ ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 กับ ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 17.55 การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(11) 3.1 ข การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.1 ข การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรม 3.1 ข การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในชื่อสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครสัญจร (สลป.สัญจร) ครั้งที่ 1 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการที่ปฏิบัติราชการที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสำนักที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรม สลป.สัญจร ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 63 แล้วเสร็จ ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือกับสำนักงาน ก.ก.เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรม สลป.สัญจรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิท19) ในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัด สลป.สัญจร เป็น สลป.สัญจร Online โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล และวีดิทัศน์แล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ดำเนินการจัดโครงการ สลป.สัญจรแล้วเสร็จ และสรุปผลโครงการรายงาน ผอ.สลป.ทราบแล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการได้จัดทำร่างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพื่อจัดทำแบบสอบถามที่ใช้ประเมินแต่ละหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สลป.ทราบผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 1 และเตรียมการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการสำหรับครั้งที่ 2 ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (สลป.ได้รับทราบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(13) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) BEST รักษารอบ ฝ่ายการคลัง
[มิติที่ 3 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) BEST รักษารอบ  ฝ่ายการคลัง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ จำนวน 5 ชั้น ทุกๆ 2 เดือน ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 1 2.อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ จำนวน 5 ชั้น ทุกๆ 2 เดือน ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค.-พ.ย.62) เรียบร้อยแล้ว 3.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการฯ 1 จุด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 3 ครบกำหนด วันที่ 31 มี.ค. 63 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 3 ครบกำหนด วันที่ 31 มี.ค. 63 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 5 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 5 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 100% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - ตรวจสอบความพร้อมครบถ้วน ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ 100 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - ตรวจสอบความพร้อมครบถ้วน ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ 100 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อย ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(14) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะนำมาจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งแบบ สยป. 4.1(1) 4.1(3) และปฏิทินการดำเนินการตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของ สลป.ให้กับ สยป.แล้ว รอ สยป.แจ้งผลติดต่อกลับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563 ในฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน เวียนข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์)และจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติฯกลาง(การใช้รถยนต์)และจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานจัดการความเสี่ยงในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการตามแผนงานจัดการความเสี่ยงในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **