ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) (1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31 ต.ค. 62 เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 21 พ.ย. 62 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2563 25 ธ.ค. 62 เวียนคำสั่ง สกจ.ที่ 688/62ลว.19 ธ.ค.62 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาแบบประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 21/02/63 ให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับแบบประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 22/03/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 23/05/63 ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานเพื่อยกร่างแบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : lDP ) 21/06/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/63 จัดทำร่างคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเสนอคณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบ 23/08/63 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือฯและมอบฝ่ายเลขานุการนำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการนำไปฏิบัติต่อไป 18/09/63 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ครบถ้วน 6 ขั้นตอน และจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ สกจ.สนป.กทม. จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ สกจ.สนป.กทม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดประชุมคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

16/3/2563 :ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านบุคลากรแก่ข้าราชการบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการรวมทัี้งจัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง การลาของข้าราชการให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-17/6/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง ความผิดทางวินัยที่น่าสนใจ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลการดำเนินการโครงการ HR Channel สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการด้านงานบุคคลแก้ข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้มาติดต่อราชการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และขออนุมัติโครงการ 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และขออนุมัติโครงการ 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการฯ 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563) 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ(ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ตามหนังสือส่วนบรรจุและแต่งตั้งที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ (จัดทำหนังสือสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ) 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันพุทธที่ 26 สิงหาคม 2563 (ตามหนังสือ กท 0404/7270 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMA Pro 21st Competency Model) โดยดำเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จากสำนักงาน การเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติงานด้านบริหาร งานบุคคลตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (4) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(4) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :55.00

ผลงาน :84.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.87

100 / 100
2
46.39

100 / 100
3
75.75

100 / 100
4
84.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจัางที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 9.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนนิการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09 -20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัด ที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 46.39 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.88 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้า่งที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 86 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 46.39 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.88 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 86 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.81 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 58.82 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 53 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 49.07 ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 130 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 87 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.92 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 75.75 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 78 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.22 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 189 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.77

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 79.22 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ค่าเป้าหมายร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 79 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.14 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 200 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 165 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.50 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 78.28 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ค่าเป้าหมายร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.07 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 242 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 194 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.16 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 84.70 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ค่าเป้าหมายร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 96 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.88 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 245 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 203 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.85

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (5) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(5) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ 20/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบและสำรวจสถานที่จัดอบรม 18/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติโครงการและประสานโรงแรมสำหรับจัดสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/1/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการสัมมนาฯ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานและประสานโรงแรมสำหรับการจัดสัมมนาตามกำหนดการ 18/3/2563 : 1.ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/4/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 20/5/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว 19/6/2563 : มีการประชุมคณะทำงา่นฯ เพื่อดำเนินโครงการ "สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง" จำนวน 4 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/7/2563 : ดำเนินการตามโครงการ "สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง" แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ 20/8/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลสำรวจความพึงพอใจและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ 17/09/2563 : สรุปผลการดำเนินการและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (16) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(16) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" และเปิดช่องทางตอบคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดช่องทางตอบคำถามทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 25/2/2563 : จัดทำแนวทางปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ."

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถามเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง และรวบรวมคำถาม/คำตอบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ชะลอการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19) 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." (จัดกิจกรรมวันที่ 26 สิงหาคม 2563) 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) (17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ 17/12/2562 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 15.0026 จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5% (21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) 20/12/2562 : ประชุมคณะทำงานร่วมคิดกิจกรรมตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2563 หมาายเหตุ ผลคะแนนเฉลี่ยจากความก้าวหน้าของ ข้อ17 และ ข้อ 21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) - เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 20/1/2563 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2562 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19.3886% 20/2/2563 : ยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15.74 % 16/3/2563 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28.02 % (21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) 6/2/2563 : จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา ฟังเทศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดสุุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 16/3/2563 : จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเพิ่อพัฒนาองค์กรสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 18/6/2563 : ยอดรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14.18 % (21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) 18/6/2563 : ให้คงตัวชี้วัดเดิมไว้ 1. เรื่องการจัดพื้นที่สีเขียว 2. กิจกรรมเต้นแอโรบิค เวลา 14.00 น. 3. กิจกรรมนันทนาการประจำเดือน อยู่ระหว่างจัดเตรียมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ยอดรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2563 ลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15.04 % สรุปผลการดำเนินงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 17.54 % ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) 1. เรื่องการจัดพื้นที่สีเขียว 2. กิจกรรมเต้นแอโรบิค เวลา 14.00 น. 3. กิจกรรมนันทนาการประจำเดือน จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้ 3.1 จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา ฟังเทศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดสุุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 3.2 จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเพิ่อพัฒนาองค์กรสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3.3 จัดกิจกรรมโครงการ สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมบริจาคหน้ากากผ้า สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้นเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดราชนัดดา 3.4 จัดกิจกรรมโครงการ สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมบริจาคหน้ากากผ้า สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้นเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ 3.5 จัดกิจกรรมโครงการ สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมบริจาคหน้ากากผ้า สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้นเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 3.6 จัดกิจกรรมโครงการ สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมบริจาคหน้ากากผ้า สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้นเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 3.7 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 3.8 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 3.9 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 สิงหาคม 2563 *หมายเหตุ ตั้งแต่กิจกรรมที่ 3.3 - 3.6 ชะลอการจัดกิจกรรมตั้งเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงเลื่อนมาจัดกิจกรรมภายในเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อให้เป็นไปตัวชี้วัดที่ตั้งไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (18) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(18) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : รอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/1/2563 : ได้รับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครมหานคร จากคุณอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์ นักวิจัยผู้ดำเนินการสำรวจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 และได้แจกแบบสำรวจดังกล่าวให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตอบแบบสำรวจและส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว 17/2/2563 : อยู่ระหว่างรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ 19/3/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้มีหนังสือที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สำรวจฯ ได้เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ จำนวน 250 คน ซึ่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 3.757

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/4/2563 : ดำเนินการนำผลการสำรวจความพึงพอใจข้อคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ 20/5/2563 : ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ และรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เรียบร้อยแล้ว 19/6/2563 : ได้รับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จากคุณอาทิตย์ บุญจินดาทรัีพย์ นักวิจัยผู้ดำเนินการสำรวจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 47 ชุด และได้แจกแบบสอบถามดังกล่าวให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตอบและได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้กองงานผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/7/2563 : ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 18/8/2563 : ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 17/09/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการด้วยสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เฉลี่ยความพึงพอใจ 3.757 - ครั้งที่ 2 เฉลี่ยความพึงพอใจ 3.757 โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการในการสำรวจประจำปี 2563 (เฉลี่ยคะแนนจากการสำรวจทั้งสองครั้ง) ในระดับ มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.757

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะทำงาน 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการดังนี้ (1) จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (2) คณะทำงานกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงงานของปีงบประมาณ 2563 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เพื่อเขียนโครงการพร้อมทั้งเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ เพื่อเวียนแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขข้อมูลที่สำนักอนามัยประสานมาเพื่อจัดกิจกรรม 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทำงาน และแนะนำวิธีป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานในรูปแบบการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางและวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานให้สำนักอนามัยทราบถึงผลการดำเนินการตามโครงการ 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแนวทางออกข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสียง 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (19) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(19) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ 26/11/2562 : จัดประชุมคกก.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 และทำการทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม 25 ธ.ค.62 : ขออนุมัติโครงการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ กทม. สามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป ตามหนังสือ ที่ ที่ 1095/62 ลว. 11 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่อนุมัติแผนพัฒนาฯ 21/02/63 ดำเนินการส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ กทม.สามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป จำนวน 1 เล่ม(หนังสือ ที่ กท 0404/965 ลว. 27 ม.ค. 63) และส่งข้อมูลเพื่อประกอบตัวชี้วัด 4.1(หนังสือ ที่ กท 0404/2013 ลว. 28 ก.พ. 63) 22/03/63 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป 23/05/63 ดำเนินการศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 22/06/63 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คะเเนนที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดเรียบร้อบแล้วจำนวน 4 ขั้นตอน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งต้องนำเข้าข้อมูลผ่านระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

28/07/63 ดำเนินการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ได้แก่ -จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป -จำนวนสำนวนดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) -จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต) ประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 25/08/63 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ -จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุดสขึันไป -จำนวนสำนวนดำเนินการทางวินัย(ทุจริต) -จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ(ทุจริต)ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 18/09/63 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ - จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป - จำนวนสำนวนดำเนินการทางวินัย(ทุจริต) - จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการงโทษ(ทุจริต) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด