ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04060000

Home Home SED

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(1) สปท.5/ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สปท.5/ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใช้งานงช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใช้งานงช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ความสำเร็จของการสร้างช่องทางสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าว (1) กรุงเทพมหานคร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน) ได้ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้สร้างช่องทางการสื่อสารสำหรับมวลชนในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขต เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและแจ้งเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักงานเขตเชิญชวน กลุ่มมวลชน และบุคคลในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น เจ้าของผู้ประกอบการบ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์ อพปร. มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ ร่วมกันสร้างเบาะแส และรายงานสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ผ่านช่องทางโอเพนแชทไลน์ (2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งาน ผ่านช่องทาง - ไลน์กลุ่มหัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 50 สำนักงานเขต - ไลน์กลุ่มเครือข่ายสายข่าว - หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/408 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวียนแจ้งผู้อำนวยการสำนัก และสำนักงานเขต50 เขต 2. ความสำเร็จของการแจ้งข่าว (1) มีการสื่อสารและแจ้งเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางโอเพนแชทไลน์ และไลน์กลุ่ม ISOC operation (2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน รอบ 3 เดือน ให้เลขาธิการ รมน.กทม. (ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน) ทราบเป็นรายไตรมาส ดังนี้ - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/58 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 63) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/262 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 63) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/696 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(2) สปท.4/ร้อยละของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ออกตรวจเยี่ยม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
สปท.4/ร้อยละของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ออกตรวจเยี่ยม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครบทุกศาลเจ้า ตามแผนที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผลการออกตรวจประเมินให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานศาลเจ้าแก่ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า และคณะผู้บริหารศาลเจ้าอันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกับศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วย ที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตได้ออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่เขตรับผิดชอบ และเพื่อให้ศาลเจ้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 2. โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดทำคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 3/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าฯ 2.2 ประชุมจัดทำแผนออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้า 2.3 ประสานงานกับสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง 2.4 ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าตามแผนฯ ร่วมกับสำนักงานเขตทั้งสิ้น 18 เขต ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 และชะลอ การออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเริ่มดำเนินการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าตามแผนฯ อีกครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ดูแลและตรวจตราศาลเจ้า ได้ครบทั้ง 18 สำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 78 ศาลเจ้า คิดเป็นร้อยละ 100 3. จากการที่คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลดีในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 3.1 หลายศาลเจ้าบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ศาลเจ้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบพื้นที่จริงของที่ตั้งศาลเจ้า หรือมีใครเข้าไปบุกรุกพื้นที่หรือไม่ส่งผลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวปกปักษ์รักษาศาลเจ้ามีการรังวัดพื้นที่และอื่น ๆ และต่อยอดโดยการนำศาลเจ้าเอกชนและศาลเจ้าที่ขึ้นที่เบียนมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้มีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(3) สปท.1/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
สปท.1/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานสถานที่ดําเนินการฝึกอบรม และวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จ และรายงาน ผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง หรือพนักงานปกครอง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กำหนดจัดการอบรมแบบไป – กลับ เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2. การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว โดยผลการฝึกอบรมสรุปได้ดังนี้ 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ หลักการสำคัญ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการปฏิบัติในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ การจดทะเบียนแต่งตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการ การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และการอุทธรณ์ รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานต่อกัน 2.2 สำนักงานปกครองและทะเบียนได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินผลโครงการ ดังนี้ 2.2.1 การทำแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการดำเนินงาน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 65 คน ได้รับคะแนน ร้อยละ 80 จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 ของผู้รับการฝึกอบรม 2.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ การนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีความชัดเจน อธิบาย และเชื่อมโยงเนื้อหาได้ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84.62 2) ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หลังการฝึกอบรม ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 81.54 3) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.69 2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะ สรุปว่า ควรจัดการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี และควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม รวมถึงควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับเจ้าหน้าที่และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(4) สปท.2/ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.2/ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดําเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียนแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียนแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) สปท.3/ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.3/ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สําคัญ ของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อมูลสําคัญของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ และกรุงเทพตะวันออกแล้วเสร็จ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดทำระบบสืบค้นข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ดังกล่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) สปท.6/ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.6/ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จัดการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ประกอบด้วย 1.1 การบรรยายและอภิปราย - หัวข้อ “นโยบายในการปฏิบัติงานและแนวทางในการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)” บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน - หัวข้อ “การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา” บรรยายโดย วิทยากรจากส่วนบริหารการทะเบียน - หัวข้อ “การปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา” บรรยายโดย วิทยากรจากส่วนบริหารการทะเบียน 1.2 ทดสอบความรู้หลังการบรรยาย ด้วยแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนผ่านการทดสอบ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 100 2. สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มารับบริการที่รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) จำนวน 120 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 (งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563) ปรากฏผลดังนี้ 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม - เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.33 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ผู้ใช้บริการ มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.33 อายุ 20 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.83 อายุระหว่าง 36 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.34 - การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.67 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.67 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.16 และอื่น ๆ (เช่น ปวช. ปวส. ประถมศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 22.50 - ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.83 พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 4.17 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.33 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอื่น ๆ (เช่น แม่บ้าน ไม่ได้ทำงาน เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 1.67 2.2 การใช้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) - ใช้บริการเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 98.33 - มากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 2.3 ช่องทางการรับทราบข้อมูลการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) - จากการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 22.50 - ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานที่จอดรถบริการ คิดเป็นร้อยละ 34.17 - สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 10.83 - ได้รับคำแนะนำจากผู้เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 10 - อื่น ๆ (เช่น Website, มาเที่ยวห้าง เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 22.50 2.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของผู้รับบริการในภาพรวม ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.06 ดังนี้ (1) ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83) (2) เจ้าหน้าที่ให้บริการ - การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.50 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7.50 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50) - ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตรและเอาใจใส่ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.17 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00) - สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ5.83 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.51 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.66) (3) ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ - มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83) - ขั้นตอนและระยะเวลามีความเหมาะสมและถูกต้อง ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.84 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.16)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(7) สปท.10/ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
สปท.10/ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 16 กันยายน 2563) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ร้อยละ 75.29 และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) สปท.11/ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
สปท.11/ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกรายการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันทั่วไป และบันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกรายการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันทั่วไป และบันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ส่งให้สำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/6748 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(9) สปท.12/การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.12/การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นหน่วยงานที่อยู่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกำหนดให้รับการประเมิน ในตัวชี้วัดที่ 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการปกครองและการทะเบียน เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออีกทางหนึ่งในการนำองค์ความรู้ที่กระจายอยู่ในตัวบุคลากรและเอกสาร มาพัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บุคลากร ของสำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองและการทะเบียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันอาจทำให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น แสดงถึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่และวิสัยทัศน์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน 2. สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยกลุ่มงานในสังกัด ภายใต้โครงการฯ จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ 1 29 ต.ค. 62 “แกะรอยการทุจริตทางทะเบียน” 2 20 พ.ย. 62 "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ : กรณีศึกษาวิกฤติการณ์ รศ. 112 3 24 ธ.ค. 62 “การเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ หรือ น่ากลัว” 4 9 ม.ค. 63 “คุยเฟื่องเรื่องภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562” พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 5 12 ก.พ. 63 “เราคนไทย ภูมิใจที่มี...บัตรประจำตัวประชาชน” 6 26 ก.พ. 63 “เพราะครอบครัวดุจ ชีวิต ให้ ฌาปนกิจ ดูแล” 7 2 ก.ค. 63 "รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ในยุค New Normal” 8 31 ก.ค. 63 “การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” 9 7 ส.ค. 63 “การจดทะเบียนสมรสเป็นรักแท้จริงหรือ” 10 28 ส.ค. 63 “ทำดี... ได้ดี... มีอยู่จริง !!!” (ประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและการให้รางวัล) 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด องค์ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้ที่จำเป็น/แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานหรือแก้ไขปัญหา/แนวปฏิบัติที่ไม่ควรทำ/เทคนิควิธีการทำงานในภารกิจ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 4. ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปกครองและทะเบียน สามาทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ภายหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้ง 10 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 5. บันทึกการถ่ายทอดองค์ความรู้เผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้แก่ 5.1 เว็บไซต์ สปท. http//: office.bangkok.go.th/ard 5.2 เฟซบุ๊ก สปท. www.facebook.com/bangkok.sopoto 6 สรุปเนื้อหาที่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อนำเรียน ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยแบ่งการรายงานเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) สปท.13/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.13/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดอนุมัติโครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงาน/ส่วนราชการตามโครงการฯ 17 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ตกลงร่วมกันดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครได้ให้กรอบและแนวทางความร่วมมือภายในขอบเขตหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2101/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะทำงานฯ รวม 45 ราย และมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยประสานความร่วมมือกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อกำกับดูแลลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ให้ลดไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า (7.5) ประกอบกับให้คณะทำงานฯ กำกับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและรายงานความก้าวหน้าการใช้ปริมาณไฟฟ้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะทุก 3 เดือน 4. การใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ลดลง 17.5478 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ต้องรักษา/พัฒนา/คงไว้ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. สำนักงานปกครองและทะเบียนได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต ๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๐ คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้เดิม รวมมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ฯ ทั้งสิ้น ๕๒๐ คน 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ในวันดังกล่าว สามารถตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๑๘ คน และไม่ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ คน จากผู้ตอบแบบทดสอบทั้งสิ้น จำนวน ๕๒๐ คน คิดเป็นผู้ผ่านการตอบแบบทดสอบ ฯ ร้อยละ 99.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) สปท.14/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.14/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 25 ธ.ค. 62 – 5 ก.พ. 63 โดยสถาบันนิด้า แล้วเสร็จ โดย สปท. มีคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.338

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.338 ครั้งที่ 2 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.216 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานปกครองและทะเบียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 4.233 อยู่ในระดับ มากที่สุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) สปท.15/ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.15/ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด ภายในเดือน พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากสำนกยุทธสาสตร์และประเมินผล เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รับมอบหมายให้นำข้อมูล เข้าสู่ฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ จัดลำดับความสำคัญภารกิจ ตัวชี้วัดระดับเมือง ข้อมูลประกอบ ของหน่วยงาน (ลำดับที่ 1 สำคัญที่สุด โดยระบุชื่อภารกิจ) 1. กรุงเทพมหานครเติบโต 1. ความหนาแน่นของประชากร จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม - ในเขตเมืองชั้นในการ เปลี่ยนแปลงของจำนวน (1) พื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก - ในเขตเมืองชั้นกลาง 2. จำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและ จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นกลางเพิ่มขึ้น จำแนกตามเขต 2. กรุงเทพมหานครปลอดโรค ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด คนเมือง อาหารปลอดภัย และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 2. รายละเอียดผลการดำเนินการของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินเป็นผู้ตรวจประเมินจากฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) สปท.16/ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.16/ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้ สนอ. ภายในเดือน เม.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน-ปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 1.1 สำเนาโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามแบบ OCC2 (63) 1.2 สำเนาคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 31/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน 1.3 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ตามแบบ R1 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 1.4 สำเนาหนังสือเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ช่วงที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามโครงการ ตามแบบ OCC3 (63) จำนวน 3 ชุด พร้อมภาพถ่ายประกอบ ประกอบด้วย - งานที่ 1 งานจัดทำเอกสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ - งานที่ 2 งานสำนักงาน (การจัดการองค์ความรู้แบบบูรณาการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) - งานที่ 3 งานขับรถยนต์ 2.2 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ตามแบบ R2 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ ช่วงที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจตัวชี้วัดที่ 4.2 กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักอนามัยเกี่ยวกับการปรับแนวทางการดำเนินงานและการประเมินตัวชี้วัดให้เหมาะสม ช่วงที่ 4 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 4.1 สำเนาแบบรายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ตามแบบOCC4 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.2 สำเนาข้อปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน ตามแบบ OCC5 (63) ยกเว้นงานที่ 3 จัดส่งในรูปสำเนาคำสั่งฯ 4.3 สำเนาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมภาพถ่ายการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้ 4.4 สำเนาแบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ ตามแบบ OCC6 (63) 4.5 สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.6 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ตามแบบ R3 (63) 4.7 สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 4.8 สำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด