ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 11000000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :45.00

ผลงาน :45.44

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณน้ำเสียตามที่ออกแบบของโรงควบคุมคณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่งและโรงบำบัดน้ำเสียชุมชน12แห่ง เท่ากับ1,136,800 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับปริมาณน้ำประปา (ปี61) เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด เท่ากับ ร้อยละ 45.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปริมาณน้ำเสียตามที่ออกแบบของโรงควบคุมคณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่งและโรงบำบัดน้ำเสียชุมชน12แห่ง เท่ากับ1,136,800 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับปริมาณน้ำประปา (ปี62) เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด เท่ากับ ร้อยละ 43.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณน้ำเสียตามที่ออกแบบของโรงควบคุมคณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่งและโรงบำบัดน้ำเสียชุมชน12แห่ง เท่ากับ1,136,800 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับปริมาณน้ำประปา (ปี62) เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด เท่ากับ ร้อยละ 43.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณน้ำเสียตามที่ออกแบบของโรงควบคุมคณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่งและโรงบำบัดน้ำเสียชุมชน12แห่ง เท่ากับ1,136,800 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับปริมาณน้ำประปา (ปี62) เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด เท่ากับ ร้อยละ 43.72

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) จุดตรวจวัดของน้าคลองและแม่น้าเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จุดตรวจวัดของน้าคลองและแม่น้าเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (สจน.)

หน่วยนับ :จำนวนจุด

เป้าหมาย :305.00

ผลงาน :310.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนจุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
310.00

100 / 100
2
310.00

100 / 100
3
310.00

100 / 100
4
310.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกำหนดให้มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 310 จุด (เดิม 305 จุด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกำหนดให้มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 310 จุด (เดิม 305 จุด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกำหนดให้มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 310 จุด (เดิม 305 จุด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกำหนดให้มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 310 จุด (เดิม 305 จุด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :55.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.90

100 / 100
2
49.10

100 / 100
3
56.10

100 / 100
4
55.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มก./ลิตร เฉลี่ยไตรมาสที่ 1(ต.ค.-พ.ย.62) คิดเป็นร้อยละ 42.9 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์(BOD)ไม่เกินกว่า 4.0 มก./ลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 เฉลี่ยไตรมาสที่ 1(ต.ค.-พ.ย.62) คิดเป็นร้อยละ 18.7 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย (NH3N)ไม่เกินกว่า 0.5 มก./ลิตร เฉลี่ยไตรมาสที่ 1(ต.ค.-พ.ย.62) คิดเป็นร้อยละ 14.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มก./ลิตร เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 2(ต.ค.62-ก.พ.63) คิดเป็นร้อยละ 49.1 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์(BOD)ไม่เกินกว่า 4.0 มก./ลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 2(ต.ค.62-ก.พ.63) คิดเป็นร้อยละ 12.5 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย (NH3N)ไม่เกินกว่า 0.5 มก./ลิตร เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 2(ต.ค.62-ก.พ.63) คิดเป็นร้อยละ 14.0 ** 2 ** 49.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มก./ลิตร เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 3(ต.ค.62-พ.ค.63) คิดเป็นร้อยละ 56.1 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์(BOD)ไม่เกินกว่า 4.0 มก./ลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 3(ต.ค.62-พ.ค.63) คิดเป็นร้อยละ 1.6 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย (NH3N)ไม่เกินกว่า 0.5 มก./ลิตร เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 3(ต.ค.62-มี.ค.63) คิดเป็นร้อยละ 5.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มก./ลิตร เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 4(ต.ค.62-ส.ค.63) คิดเป็นร้อยละ 55.5 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์(BOD)ไม่เกินกว่า 4.0 มก./ลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 4(ต.ค.62-ส.ค.63) คิดเป็นร้อยละ 2.9 - จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย (NH3N)ไม่เกินกว่า 0.5 มก./ลิตร เฉลี่ยสะสมถึงไตรมาสที่ 4(ต.ค.62-ส.ค.63) คิดเป็นร้อยละ 5.2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.)

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ มกราคม 2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษารายงานที่เกี่ยวข้อง กุมภาพันธ์ 2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษารายงานที่เกี่ยวข้อง มีนาคม 2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และดำเนินการจัดเก็บข้อมูล เมษายน 2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR พฤษภาคม 2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR มิถุนายน 2563 : ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์วัสดุและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กรกฎาคม 2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บข้อมูล สิงหาคม 2563 : อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์วัสดุและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กันยายน 2563 : อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์วัสดุและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์  (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.40

ผลงาน :8.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.38

100 / 100
2
7.85

100 / 100
3
7.46

100 / 100
4
5.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณน้ำเข้าระบบปีงบ 63(ต.ค.-พ.ย.62) เท่ากับ 45,305,526 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 3,796,910 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,258 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณน้ำเข้าระบบปีงบ 63(ต.ค.62 - ก.พ.63) เท่ากับ 120,332,157 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 9,414,578 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,370 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณน้ำเข้าปีงบ 63(ต.ค.62-พ.ค.ุ63) เท่ากับ 200,990,505 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 15,003,928 ลบ.ม. เฉลี่ย 61,768 ลบ.ม./วัน คิดร้อยละ7.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณน้ำเข้าปีงบ 63(ต.ค.62-ส.ค.ุ63) เท่ากับ 280,976,593 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 20,247,952 ลบ.ม. เฉลี่ย 60,262 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.21

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม จัดประชุมคณะกรรมการ TOR ของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ลงนามในTOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติ E-bidding

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และจัดทำร่าง MOU ร่วมกับการประปานครหลวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (สจน.)

หน่วยนับ :ไม่เกินร้อยละ

เป้าหมาย :2.72

ผลงาน :3.92


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.92

100 / 100
3
3.92

100 / 100
4
3.92

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม รอข้อมูลน้ำประปาปีปัจจุบัน (2562) จากการประปานครหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณน้ำเสียปี 2562 เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียปี 2561 เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน ร้อยละ 3.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณน้ำเสียปี 2562 เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียปี 2561 เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน ร้อยละ 3.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณน้ำเสียปี 2562 เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียปี 2561 เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน ร้อยละ 3.92

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบในหลักการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม จัดทำแบบสำรวจข้อมูล ะจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขต รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการฯที่สำนักงานเขตจัดส่ง และสำนักงานเขตสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนส.ค.63 โดยสำนักการระบายน้ำทยอยจัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่ได้รับรายงานจากสนข. (ขยายเวลาจากเดิมมิ.ย.เป็น ส.ค.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน สำนักงานเขตจัดส่งข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำครบถ้วนทั้ง 50 เขต โดยสำนักการระบายน้ำเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ...ของพื้นที่

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (สพน.) (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน  (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (สพน.) (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต) (สพน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต) (สพน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.30


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
66.50

100 / 100
3
81.91

100 / 100
4
88.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เตรียมงานตอกเสาเข็มและวางท่อขนส่งน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ -อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม -ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง -ขุดลอกพร้อมขนย้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม -ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง -ขุดลอกพร้อมขนย้าย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

หน่วยนับ :กิโลเมตร

เป้าหมาย :240.00

ผลงาน :88.45


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
41.78

100 / 100
3
83.81

100 / 100
4
88.45

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 40.21 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 41.78 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 83.81 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 88.45 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

หน่วยนับ :ไม่เกิน...นาที

เป้าหมาย :150.00

ผลงาน :56.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :71.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
55.30

100 / 100
4
71.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่งแล้วเสร็จ - โครงการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ และปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพท์) (กรบ.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ และปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพท์) (กรบ.)

หน่วยนับ :คลอง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 30 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 43.5 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 52.16 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทั้ง 2 โครงการสามารถดดำเนินการได้ร้อยละ 58.37 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(17) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :2.73

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.32

100 / 100
2
1.37

100 / 100
3
2.17

100 / 100
4
2.73

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,024,842,520 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 126,342,784.69 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 24,340,437.13 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 68,611,020.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 81,681,065.81 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,231,507,621 บาท เบิกจ่าย 28,914,129.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย 31,018,256.05 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 360,907,693.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 8,009,657,736 บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 373,833,331.52 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 72,740,036.15 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 208,125,616.04 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 146,291,077.31 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,216,304,916 บาท เบิกจ่าย 719,247,913.70 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 624,124,921 บาท เบิกจ่าย 52,587,755.24 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,572,825,729.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,903,341,946.-บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 780,605,155 .-บาท เบิกจ่าย 495,965,979.93 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 152,128,949 .-บาท เบิกจ่าย 97,276,715.93 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 773,453,259.-บาท เบิกจ่าย 329,580,992.74 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900.-บาท เบิกจ่าย 179,113,470.25 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,186,111,862.-บาท เบิกจ่าย 1,051,393,439.05 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 623,985,821.-บาท เบิกจ่าย 62,992,988.10 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,449,225,198.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,764,359,201 บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 780,605,155 บาท เบิกจ่าย 753,061,002.11 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 152,128,949 บาท เบิกจ่าย 145,112,591.37 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 730,901,065 บาท เบิกจ่าย 585,863,496.66 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 290,626,349 บาท เบิกจ่าย 286,468,545.27 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,186,111,862 บาท เบิกจ่าย 1,150,870,905.80 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 623,985,821 บาท เบิกจ่าย 79,984,711.43 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,001,361,252.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.66

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สก.สนน.)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สก.สนน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(19) ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ต. 62-27 ธ.ค.62 เสร็จสิ้นรวม 66.47 เปอร์เซนต์ (220 รายการ จากทั้งหมด 331 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 เสร็จสิ้นรวม 78.66 เปอร์เซนต์ (199 รายการ จากทั้งหมด 253 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 เสร็จสิ้นรวม 81.39 เปอร์เซนต์ (293 รายการ จากทั้งหมด 360 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 - 29 ก.ย. 63 เสร็จสิ้นรวม 81.41 เปอร์เซนต์ (416 รายการ จากทั้งหมด 511 รายการ)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สคน.)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สคน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. สำรวจเส้นทางการเดินเรือสัญจร 3. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อกำหนดแนวทางในการเดินเรือสัญจรในคลองบางกอกใหญ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4 ดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและวัชพืช 5 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเดินเรือ 6 ดำเนินการตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการการเดินเรือ 7 ประชุมคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

4 ดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและวัชพืช 5 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเดินเรือ 6 ดำเนินการตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการการเดินเรือ 7 ประชุมคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

4 ดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและวัชพืช 5 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเดินเรือ 6 ดำเนินการตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการการเดินเรือ 7 ประชุมคณะทำงาน 8 สรุปรายละเอียด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(21) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สนน.)
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สนน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.80

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 2. ทบทวน วิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากจากการทำงานที่มีคะแนนประเมินอยู่ในระดับสูง 2 งาน 3. พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานต่อยอดพัฒนา 2 งาน 4. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ตามแบบ R1 (63) 5. นำเสนอผู้บริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการ 6. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ ตามแบบ OCC2 (63) 7. ส่งหลักฐานให้สำนักอนามัย ช่วงที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้ยอแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ ตามแบบ OCC2 (63) นำเสนอให้ ผอ.สนน. พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวียนแจ้งให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ เพื่อจัดทำข้อปฏิบัตินำเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนำเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้หน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอกได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 แล้ว ได้แก่ 1. รายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ แบบ OCC4(63) 2. สำเนาข้อปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน แบบ OCC5(63) 3. สำเนาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมหลักฐานการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้ 4. สำเนาแบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติแบบ OCC6(63) 5. สำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม 6. สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 แบบ R3 (63) 7. สำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(22) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กสน.)
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กสน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ส่งแบบ สยป.4.1(1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ สยป. ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 แล้วตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ออกแบบโครงสร้างและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ "ระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1" ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านระบบน้ำท่วม 5 ตัวชี้วัด (22 ฐานข้อมูล) และตัวชี้วัดด้านระบบนำเสีย 9 ตัวชี้วัด (13 ฐานข้อมูล)เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุด ที่ กท1003/1779 ลว.29 พ.ค. 63 - ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 ด้านน้ำท่วม (5 ตัวชี้วัด 22 ฐานข้อมูล) update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. สถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก (กรณีฝนตก 80-100 มม./ชม.) 2. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำท่วมถนน. 3. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำของสถานีตรวจวัดระดับน้ำ 4. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำขึ้นสูงสุด และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา 5. ตารางแสดงข้อมูลอัตราการไหลของน้ำของสถานีตรวจวัดอัตราการไหล ด้านน้ำเสีย (9 ตัวชี้วัด 13 ฐานข้อมูล) update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. ตารางคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563 2. ตารางข้อมูลปริมาณน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเสีย 3. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ด้านน้ำท่วม update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล - ด้านน้ำเสีย update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 3 ฐานข้อมูล - เพิ่มแผนที่จำนวน 4 รายการดังนี้ 1. แผนที่แสดงตำแหน่งของพื้นที่รองรับน้ำ เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) และบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water bank) 2. แผนที่แสดงตำแหน่งของอุโมงค์ระบายน้ำ 3. แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ปี 2563 4.แผนที่แสดงตำแหน่งคลอง คู ลำราง ของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **