ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 18000000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย

หน่วยนับ :รายงาน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รายงาน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(งปม.2562 ร้อยละ 65) -ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลางและเบิกจ่ายเงิน งวดที่2เรียบร้อยแล้ว (3)ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4ธันวาคม2562โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมและมีมติตรวจรับเมื่อวันที่12ธันวาคม2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯต่อ ผู้บริหารตามลำดับชั้น -จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง ย่านสะพานใหม่เมื่อวันที่20ธันวาคม2562 ณโรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

หน่วยนับ :ผังแม่บท

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผังแม่บท)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
78.00

100 / 100
4
90.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25กรกฎาคม2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่11กันยายน2562 -คณะกรรมการฯขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน2562 -ลงนามในสัญญาจ้างฯเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562 -อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณา การตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการตรวจรับ พัสดุฯวันที่20มกราคม2563 -ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 21มกราคม2563 -เตรียมการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองบุรี และพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา ขั้นกลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุม เพื่อพิจารณาวันที่16เมษายน2563 -เตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุม กลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่1 เมื่อวันที่16กรกฎาคม2563เวลา9.00-12.30น. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัทจันทร์สว่างเฮิร์บเบิล ไลน์ จำกัด เขตคันนายาว -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2 ในวันที่8กันยายน2563เกี่ยวกับรายละเอียดของ ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง การออกแบบรายละเอียด -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้่งที่2 เมื่อวันที่8กันยายน2563 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯพิจารณา การขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ เมื่อวันที่14กันยายน2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการ พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 21กันยายน2562 -ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ (ผอ.สวพ.) เมื่อวันที่22กันยายน2563 -ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่23กันยายน2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(3) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :61.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.00

0 / 0
2
61.00

100 / 100
3
61.00

100 / 100
4
61.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศทดแทนในเขตพื้นที่ห้ามบิน ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. วางแผนการบินเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างรอผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้มีหนังสือ กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ และระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) 2. จากการประสานติดตามขอทราบความก้าวหน้า จากกรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า ได้ส่งหนังสือขออนุญาต ดำเนินการจัดทำข้อมูล ภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 3. จากการประสานติดตามอีกครั้ง ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน ข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กรมแผนที่ทหารมีหนังสือที่ กห 0314/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้ กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ โครงการฯ 2. ผู้รับจ้างได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล สถานที่สำคัญ (Point of Interest : POI) การจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูลที่ได้จากโครงการฯ และวิธีการจัดทำองค์ประกอบระวางแผนที่ ของโครงการฯ 3. ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการ รักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กรมแผนที่ทหารมีหนังสือที่ กห 0314/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร หารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อจัดทำมาตรการ รักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามขั้นตอนของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 3. กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) 4. ผู้รับจ้างได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล สถานที่สำคัญ (Point of Interest : POI) การจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูล ที่ได้จากโครงการฯ และวิธีการจัดทำองค์ประกอบระวางแผนที่ของ โครงการฯ 5. กรมแผนที่ทหารมีหนังสือ ที่ กห 0314/1375 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประสานแจ้งให้ กรุงเทพมหานครทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมอนุมัติให้บินสำรวจแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 28 กันยายน 2563 6. กรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ 1703/3151 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียนกรมแผนที่ทหาร ขอขยายระยะเวลา การบินสำรวจออกไปอีก 180 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของกรมแผนที่ทหาร 7. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลฯ ตามหนังสือที่ นร 0611/1023 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อจะได้ส่งให้กรมแผนที่ทหารนำเสนอกองบัญชาการกองทัพไทยพิจารณาประกอบการอนุญาตบินสำรวจต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
84.12

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงจุดแสดง ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 2. กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา 3.ปรับปรุงแผนที่เชิงเลข แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคาร ตามที่ได้รับรายงานผลและเชื่อมโยงข้อมูล สู่ระบบภูมิสารสนเทศ 4. ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจาก สำนักงานเขต 5. ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาต ให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการ ออกเลขรหัสประจำบ้าน 6. นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารได้ร้อยละ 84.12 จากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต 2. ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารได้ร้อยละ 70 จาก ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต 2. ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารได้ร้อยละ 85.13 จากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และ สำนักงานเขต 2. ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :22.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.33

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
22.50

100 / 100
4
22.50

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประสานสำนักการคลัง เพื่อขอรายชื่อกรรมการ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง และมีรายละเอียดของงานค่อนข้างมาก จึงมีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เพื่อปรับรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลาง (TOR) ให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงได้มีหนังสือ ถึงคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลางอีกครั้งหนึ่ง 4.คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุมเพื่อปรับแก้รายละเอียด ของ TOR ตามที่ได้มีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 5.อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุม เพื่อปรับแก้รายละเอียดของ TOR ตามที่ได้มีการ ประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง 3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศพิจารณา ให้ความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 4. จัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/497 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 5. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรด สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณา เสนอด่วน ซึ่งได้ประสานแจ้งว่า ขอบเขตของงาน บางส่วนยังไม่มีความชัดเจนและควรแก้ไข 6. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศได้มีหนังสือ ที่ กท 1703/187 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ขอให้ คณะกรรมการ TOR พิจารณาทบทวนขอบเขต ของงานและราคากลางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรายละเอียดของงาน ค่อนข้างมากและมีการใช้งบประมาณสูง จึงต้องมีการ พิจารณาอย่างรอบคอบ 7. คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวน ขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. คณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวนขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด ใน TOR ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลฯ ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 3. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) ได้โปรดให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ (คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 115/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว 4. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์ของกรม บัญชีกลาง และเว็บไซต์สำนักการวางผังและ พัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 5. พบว่า มีบริษัทส่งข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง ขอบเขตของงาน จำนวน 5 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 6. ขณะนี้ อยู่ระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานพิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ บริษัทหรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ผลการเผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ มีบริษัทส่ง ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน 5 บริษัท ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้พิจารณา ข้อร้องเรียนดังกล่าว และรายงานต่อผู้มีอำนาจ พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 2. ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ มีหนังสือ ที่ กท 1703/611 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลการบันทึก การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามโปรแกรมจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (PTAX) ของสำนักการคลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อมูลฯ จากสำนักการคลัง เพื่อส่งให้คณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.วางแผนการดำเนินการนำเข้าขอบเขต ข้อมูลที่ดินของรัฐในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจาก กรมธนารักษ์และกรมที่ดิน 2.อยู่ระหว่างออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การนำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐในรูปแบบ ขอบเขตรูปแปลงที่ดินในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การนำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐในรูปแบบ ขอบเขตรูปแปลงที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน 2. อยู่ระหว่างนำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐ ในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดินในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน 3. ขณะนี้ดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 50 (จำนวน 25 เขต)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างนำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดิน ของรัฐในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดินในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และ กรมที่ดิน และประกอบระวางแผนที่ในรูปแบบ pdf 2. ขณะนี้ดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงที่ดินของรัฐใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 80 (จำนวน 40 เขต)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. นำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐในรูปแบบขอบเขต รูปแปลงที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน และประกอบระวางแผนที่ในรูปแบบ pdf 2. มีแผนที่แสดงที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 (จำนวน 50 เขต)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) จำนวนพื้นที่ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนพื้นที่ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

หน่วยนับ :พื้นที่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(พื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการศึกษาภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 1.วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 2.ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /เจ้าของที่ดินร้องขอ 3.ประสานหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของปากทาง เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานของโครงการ (ขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) -สำรวจกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของพื้นที่ศึกษา -วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของพื้นที่ศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและ เตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 2.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 3.รายงานความคืบหน้าการดำเนินการศึกษา ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 4.สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5.สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมิน ความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน 6.นำมติที่ประชุมฯ ไปดำเนินต่อในการศึกษา ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ 7.เข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือแนวทางในการจัดรูปที่ดินต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อ ประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน - ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ - วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน - แนวคิดการพัฒนาโครงการ - สถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน - ปัญหาและอุปสรรค - แนวทางการประเมินราคาที่ดิน 2. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร - จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณาวุฒิฯ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ ซึ่ง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งมาจากผลการคัดเลือกมาจาก วิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จากมติที่ประชุมคณะ กรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 2. นายไพรัช มณฑาพันธ์ 3. รศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 4. ผังแนวคิดโครงการ - วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ เหมาะสม 5. วางแผนการดำเนินโครงการ - ตรวจสอบและติดต่อประสานงานเจ้าของที่ดิน เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินการจัดรูป ที่ดิน พร้อมทั้งเตรียมพร้อมในการจัดประชุมเจ้าของ ที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พื้นที่บริเวณข้างสำนักงาน ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตพระโขนง 6. วางแผนการดำเนินการจัดประชุม - ประชุมเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พื้นที่ บริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เขตพระโขนง (31 กรกฎาคม 2563) - ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 (28 สิงหาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.วางแผนการดำเนินโครงการ ตรวจสอบและติดต่อประสานงานเจ้าของที่ดินและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สอบถามความคิดเห็นในการ ดำเนินการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ และจัดทำข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการ ศึกษาฯเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ศึกษาฯเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณข้าง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่3เขตพระโขนง 2.วางแผนการดำเนินการจัดประชุมรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการศึกษาความเป็น ไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอต่อคณะ กรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2563 พื้นที่บริเวณข้างสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตพระโขนงดำเนิน โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเตรียมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การนำที่ราชพัสดุบางส่วนมาใช้โครงการจัดรูป ที่ดินบริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 3 เขตพระโขนง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง 1) กรมธนารักษ์ 2) กรมการขนส่งทางบก 3) สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 4) สำนักงานเขตพระโขนง หมายเหตุได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ปรับลดค่าเป้าหมาย โดยตัดขั้นตอนการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นออกไปเนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ Covid-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.50

100 / 100
2
72.00

100 / 100
3
85.10

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ 3.เตรียมการออกตรวจสอบ(ประชุมผู้รับผิดชอบ และเตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่1วันที่16ธันวาคม2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่1วันที่16ธันวาคม2562 2.สรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ออกเมื่อวันที่16ธันวาคม2562) 3.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ถนน4สายได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้าถนนนิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่2วันที่25กุมภาพันธ์2563 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่2เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์2563 5.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่3เมื่อวันที่4 มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่ เป้าหมายบริเวณถนนคุ้มเกล้า(ออกเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์2563) 2.อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่ เป้าหมายบริเวณถนนนิมิตรใหม่(ออกเมื่อวันที่4 มีนาคม2563) 3.สรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เมื่อวันที่15มิถุนายน2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดกับข้อกำหนด กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่4เมื่อวันที่17 มิถุนายน2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ถนน4สายได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้าถนนนิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคาร หรือสถานที่ครั้งที่5เมื่อวันที่1กรกฎาคม2563 2.สรุปผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ถนน4สายดังนี้ 2.1ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพ.ศ.2556 นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตามหนังสือที่กท1706/342ลงวันที่15 มิถุนายน2563 2.2ถนนคุ้มเกล้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบอาคาร จำนวน1รายที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพ.ศ.2556นำเรียน ปลัดกรุงเทพมหานครและแจ้งสำนักงานเขต ลาดกระบังเรียบร้อยแล้ว 2.3ถนนนิมิตใหม่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่พบ อาคารที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงฯนำเรียน ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองตาม หนังสือที่กท1706/393ลงวันที่3กรกฎาคม 2563แล้ว 2.4ถนนหทัยราษฎร์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบอาคารจำนวน2รายที่อาจเข้าข่ายขัดต่อ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและแจ้ง สำนักงานเขตคลองสามวาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
62.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้ขออนุญาต จำนวน 12 ราย และดำเนินการพิจารณา แล้วเสร็จภายในกำหนด 24.5 วันทำการ ได้แก่ 1. กรมศุลกากรเรื่องขอความเห็นและคำรับรองการ ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานและโป๊ะเทียบเรือ ศุลกากรบริเวณเบิงสะพานกรุงเทพฯผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2456 ลว. 10 ตุลาคม 2562) 2. บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาขน) เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูก สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2557 ลว. 24 ต.ค. 2562) 3. บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัดเรื่องขอความเห็น ชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจเรียบร้อย แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา 4. สำนักการระบายน้ำผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบ เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2411 ลว. 7 ต.ค. 2562) 5. สำนักการระบายน้ำ(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ห่นังสือที่ กท 1704/2509 ลว. 17 ต.ค. 2562) 6. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท 37 จำกัด) อยู่ระหว่างการออกสำรวจ 7. บริษัท มหานทีเจ้าพระยา จำกัด เรื่อง ขอความเห็น ชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตัน กรอสส์สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้ว (หนังสือ ที่ กท 1704/2607 ลว.30 ต.ค. 2562) 8. บริษัทเดอะสลิลริเวอร์ไซต์จำกัดเรื่่องขอความเห็น ชอบในการขออนุญาตก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือและ สะพานปรับระดับขนาดไม่เกิน100ตันกรอสส์ จำนวน 1 โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อย แล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2802 ลว. 22 พย. 2562) 9. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท 37 จำกัด) ทำ หนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2593 ลว. 28 ต.ค. 2562 10. สำนักการระบายน้ำ (รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2743 ลว.14 พ.ย. 2562) 11. บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตทจำกัดเรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย3) ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหนังสือ และข้อมูลประกอบ 12. สำนักการระบายน้ำ(นางสาวสุจินดาลีวานิชย์) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/286 ลว.13 ธ.ค. 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 7 ราย และดำเนินการพิจารณา แล้วเสร็จภายในกำหนด 24.5 วันทำการ ได้แก่ 1. สำนักการระบายน้ำ (รายวัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/94 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 2. สำนักการระบายน้ำ (รายบริษัทแอลเอชมอลล์แอนด์ โฮเทลจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/129 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 3. สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณถนนคู่ขนานวงแหวนรอบนอก (บางปะอิน-บางนา) ช่วงคลองระบายน้ำถึงคลองทับ ช้างบน ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้ว ที่ กท 1704/433 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 4. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พีแอลเคเอสเตท จำกัด) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่ 5. บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาต ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง ดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป 6. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พีแอลเคเอสเตท จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนกการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/556 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 7. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด) (มหาชน) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/676 วันที่ 18 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน16รายคือ 1.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้(กรุงเทพ)จำกัดเรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอ อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่ กท1704/751ลงวันที่26มีนาคม2563 2.บริษัทวีแอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วง ล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้วหนังสือที่กท1704/894ลงวันที่17เมษายน2563 3.บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนท์จำกัดเรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการ ขออนุญาตและนำส่่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/893ลงวันที่ 17เมษายน2563 4.สำนักการระบายน้ำ(น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือ ตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท 1704/906ลงวันที่17เมษายน2563 5.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทเจ้าพระยารีสอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการรระบายน้ำเรียบร้อยแล้วที่ กท1704/907ลงวันที่17เมษายน2563 6.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาข้ามคลองและลอดคลองเก้า ถนนไมตรีจิต ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1031ลงวันที่ 1พฤษภาคม2563 7.การไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบหรือ ยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอด คลองปลัดเปรียงถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย28 (ซอยวัดตะกล่ำ)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1032 ลงวันที่1พฤษภาคม2563 8.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1294 ลงวันที่4มิถุนายน2563 9.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความ เห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน (ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มัณฑนาถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1295 ลงวันที่4มิถุนายน2563 10.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่งผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่ กท1704/1344 ลงวันที่11มิถุนายน2563 11.สำนักการระบายน้ำ(กรมธนารักษ์)ลงสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติม จากกรมธนารักษ์ 12.สำนักการระบายน้ำอยู่ในขั้นตอนการวางแผน ลงสำรวจพื้นที่ 13.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ 14.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความ เห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน (ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มัณฑนาถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ 15.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและ เตรียมลงสำรวจพื้นที่ 16.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ สรุป รายที่1-10ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่11-16อยู่ระหว่างรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 17 ราย คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทเรื่องขอความเห็น ชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะพระรามเก้า 97ถนนพระรามเก้า ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1581ลว.9ก.ค.2563 2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อ ประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและ นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656 ลงวันที่17กรกฎาคม2563 3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำ หนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท 1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563 4.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกูวติอิสลาม)ทำหนังสือ ตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/ 1632 ลงวันที่15ก.ค.2563 5.สำนักการระบายน้ำ(สนง.ประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่22ก.ค.2563 6.สำนักการระบายน้ำ(สนง.ประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่22ก.ค.2563 7.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาต ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วหนังสือที่กท1704/1733ลว.24ก.ค.2563 8.การไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ ก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลอง บางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3 โครงการพระราม3(ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึง สะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17ส.ค.2563 9.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24ส.ค.63 10.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องต้น เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32 ผู้รับผิดชอบส่งหนังสือที่กท1704/2110 ลว.11ก.ย.63 11.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วง ล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563 12.บริษัทแลนด์แอนเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตปลูก สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563 13.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 14.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานปะปาสาขาแม้นศรี) 15.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง 16.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) 17.รีเจ้นท์กรีนเพาเวอร์จำกัด รายที่1-12ดำเนินการพิจารณาและนำส่งหนังสือเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.10

ผลงาน :0.90


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.49

100 / 100
2
0.88

100 / 100
3
0.88

100 / 100
4
0.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(งปม.2562 ดำเนินการถึง 85.5) อยู่ระหว่างกิจกรรมที่4:ดำเนินการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมฯ 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)เบิกจ่ายเงินงวดที่3เรียบร้อยแล้ว (3)จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯเมื่อวันที่ 6พย.2562และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ (4)จัดส่งข้อมูลกรรมการผังเมืองจังหวัดในส่วนผู้แทน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4ท่านและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4ท่าน รวม12ท่านให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเสนอ ให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (5)ผว.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมือง รวมฯตามมาตรา24แห่งพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562 แล้วตามคำสั่งกทม.ที่4176/2562ลว.19ธ.ค.2562 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้ (1)เบิกจ่ายเงินงวดที่2ให้บ.ดาวฤกษ์ฯเรียบร้อยแล้ว (2)ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อพิจารณา ขยายระยะเวลาสัญญาฯเมื่อ23ก.ย.2562 (3)อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสำหรับขั้นตอนการขยาย ระยะเวลาสัญญาฯ (4)รอร่างผังเมืองรวมกทม.(ผลจากการจ้างที่ปรึกษา ข้อ4.1)เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ90วัน ต่อไป (5)ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รับทราบมติของคณะกรรมการตรวจรับแล้ว เมื่อ16ธ.ค2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมที่4ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดง โครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่3เมื่อวันที่14มกราคม 2563 (3)สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวาง และจัดทำผังเมืองรวมตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562เมื่อวันที่15มกราคม2563 (4)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการ วางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่1เมื่อวันที่20มกราคม2563 (5)ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดง โครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่4ในวันที่30มกราคม2563 (6)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการ วางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่2เมื่อวันที่29มกราคม2563 ครั้งที่3เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่4เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่5เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่6เมื่อวันที่3มีนาคม2563 ครั้งที่7เมื่อวันที่11มีนาคม2563 ครั้งที่8เมื่อวันที่18มีนาคม2563 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ผลจากการจ้างที่ปรึกษาข้อ4.1 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ90วัน (2)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผังเมืองรวมกทม.ครั้งที่1/2563ในวันที่19มีนาคม 2563แต่ต้องเลื่อนไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19 (3)เตรียมจัดทำหนังสือหารือกรมโยธาธิการและ ผังเมืองเรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทาง การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครตาม มาตรา110แห่งพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่4ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง (2)ที่่่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ มีดังนี้ -เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผังเมืองรวม กทม.ครั้งที่1/2563ครั้งใหม่(เดิมกำหนด ไว้ในวันที่19มีนาคม2563 แต่ประธานได้เลื่อนการ ประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่4ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่้4)ดำเนินงานดังนี้ (1)ที่้ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้ (1)จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่13ส.ค.63 (2)รอมติคณะกรรมการผังเมืองเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ตาม มาตรา110ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)

หน่วยนับ :ไม่เพิ่มจากปี 2562

เป้าหมาย :9.00

ผลงาน :9.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เพิ่มจากปี 2562)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
9.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ 3.เตรียมการออกตรวจสอบ(เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่1วันที่24ธันวาคม2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้ง1วัน24ธันวาคม2562 2.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ เขตบางแคและบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคาร หรือสถานที่ครั้งที่2วันที่13กุมภาพันธ์2563 3.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ เขตบางแคและบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคาร หรือสถานที่ครั้งที่2วันที่13กุมภาพันธ์2563 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่2เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563 5.นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแคครั้งที่1(เมื่อวันที่24ธันวาคม2562) และครั้งที่2(เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563) มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ก่อนสรุปผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขต บางแคและบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือ สถานที่ครั้งที่3ในวันที่13พฤษภาคม2563 2.เลื่อนการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขต บางแคครั้งที่3เมื่อวันที่13พฤษภาคม2563เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 3.อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่ เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคครั้งที่1 (ออกเมื่อวันที่24ธันวาคม2562) 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่3 เมื่อวันที่24มิถุนายน2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่3 เมื่อวันที่24มิถุนายน2563 2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครตามหนังสือ ที่กท1706/1671ลงวันที่20กรกฎาคม2563 ผลการดำเนินงานขณะนี้ยังไม่พบการละเมิดเพิ่มเติม จากปีพ.ศ.2562ซึ่งได้แก่ -โรงงานบริเวณก.2-9จำนวน1แห่ง -อาคารอยู่อาศัยรวมบริเวณก.2-9จำนวน2แห่ง -อาคารอยู่อาศัยรวมบริเวณก.2-10จำนวน6แห่ง เป้าหมายไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2562 จำนวน9ราย) 3.ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครตามหนังสือที่กท1706/1671ลงวันที่20กรกฎาคม 2563รายงานผลการตรวจสอบพบอาคารจำนวน9ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมกรุงเทพมหานครพ.ศ.2556และแจ้งสำนักงาน เขตบางแคเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ:สำนักงานเขตบางแคตรวจสอบแล้วพบการละเมิด8รายโดยในส่วนของโรงงานสำนักงานเขตแจ้ง ว่าขอเป็นที่พักอาศัยและยังไม่มีการใช้อาคารจึงอาจ ถือได้ว่ายังไม่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการ ละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมือง
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมือง

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :146.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
146.00

100 / 100
3
146.00

100 / 100
4
146.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.เตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง 2.1จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2.2ตรวจสอบข้อกฎหมายด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 2.3อยู่ระหว่างจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2.3.1แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพ- มหานครพ.ศ.2556ในที่ดินประเภทก.2บริเวณ เขตบางแคและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มี วัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดม สมบูรณ์ใกล้เมืองจำนวน300ชุด 2.3.2โปสเตอร์ขนาดA0สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.เตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง 2.1จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2.2ตรวจสอบข้อกฎหมายด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 2.3จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2.3.1แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพ มหานครพ.ศ.2556ในที่ดินประเภทก.2บริเวณ เขตบางแคและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มี วัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดม สมบูรณ์ใกล้เมืองจำนวน300ชุด 2.3.2โปสเตอร์ขนาดA0สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย 2.3.3จัดทำหนังสือประสานงานไปยังสำนักงานเขต บางแคเพื่อขอประสานงานกับตัวแทนชุมชนในการ ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านผังเมืองให้แก่ประชาชนในที่ดิน ประเภทอนุรักษ์และเกษตรกรรมบริเวณแขวงบางไผ่ และแขวงบางแคเหนือตามหนังสือที่กท1706/14 ลงวันที่6มกราคม2563 2.3.4เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับ ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคในวันที่23มกราคม2563 3.การดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ กฎหมายด้านผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรมพื้นที่แขวงบางแคเหนือเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 3.1จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองใน พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเมื่อวันที่23 มกราคม2563ณศูนย์สาธารณสุข40แขวงบางแคเหนือ เขตบางแคเวลา8.30–12.00น.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน146คน 3.2จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองใน พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมโดยการลง พื้นที่ชุมชนเป้าหมายจำนวน3ชุมชนได้แก่ชุมชน บ้านพุทธมณฑลชุมชนบ้านชมเดือนและชุมชน เทวินรวมใจแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพ มหานครโดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563เวลา13.00–16.00น. 4.สรุปผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายด้าน ผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ เกษตรกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2563 (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 146 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม 2563(มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 146 คน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :92.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
77.50

100 / 100
4
92.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(งปม.2563 ร้อยละ90 งปม.2564 ร้อยละ10) -ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ31กรกฎาคม2562 -เห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯและราคากลาง เมื่อ 23 สิงหาคม 2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาฯแล้ว เมื่อ 3 กันยายน2562 -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯพิจารณา ข้อเสนอฯและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตาม เกณฑ์ด้านคุณภาพและราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทแพลนเนอร์26 จำกัด และบริษัทซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2562 -ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน2562 -อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาข้ั้นต้น (Inception Report)วันที่6มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณา การตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้นวันที่ 6มกราคม2563 -ดำเนินการสำรวจภาคสนามเบื้องต้น(พื้นที่ TestCase)ในวันที่ 6-8กุมภาพันธ์2563 -ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการสำรวจภาคสนาม เบื้องต้น(พื้นที่TestCase)เมื่อวันที่10มีนาคม2563 -เบิกจ่ายเงินงวดที่1(รายงานการศึกษาขั้นต้น) จำนวน1,489,000บาทสั่งจ่ายวันที่17มีนาคม2563 -ติดตามการนำส่งงานตามสัญญางวดที่๒(รายงาน การศึกษาขั้นกลาง)ซึ่งกำหนดส่งมอบงาน ในวันที่30มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา ขั้นกลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุม เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่17เมษายน2563 -เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่2 (รายงานการ ศึกษาขั้นกลาง)จำนวนเงิน 3,722,500 บาท -เตรียมจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นฯ(ย่านท่า พระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน)ในวันที่3กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กรณีตัวอย่างดังนี้ 1)พื้นที่ท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น. ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพฯ 2)พื้นที่บางลำพู-ราชดำเนิน-วัดบวรนิเวศ จัดขึ้นใน วันพุธที่8กรกฎาคม2563เวลา8.30-12.00น. ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพฯ 3)พื้นที่สามแพร่ง-บำรุงเมือง-วัดสุทัศน์ จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น. ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า 4)พื้นที่บ้านหม้อ-วังบูรพา-พาหุรัด-ปากคลองตลาด จัดขึ้นในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น.ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า 5)พื้นที่บางยี่ขัน-วังหลัง-วัดอรุณ-กุฎีจีน จัดขึ้นใน วันพุธที่22กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น. ณ มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน -จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสร้าง ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์มาตรการ การควบคุมพื้นที่ซ้อนทับในวันที่25สิงหาคม2563 ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น4 -จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสร้าง ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อมาตรการ การควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) ตามโครงการฯ เมื่อวันที่15กันยายน2563 ณ ห้องกรุงธน ชั้น3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ -ประชุมหารือแนวทางการกำหนดรายละเอียด มาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับร่วมกัน ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีตรงข้าม กรุงรัตนโกสินทร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ สำนักการโยธาและสำนักง่านเขตเมื่อวันพุธที่ 23กันยายน2563 เวลา13.30-16.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาขยายสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
90.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 31กรกฎาคม2562 -เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและ ราคากลาง เมื่อวันที่ 29สิงหาคม2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 4กันยายน2562 -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณา ข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี คะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวม มากที่สุด ได้แก่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์จำกัด และบริษัทออโรสจำกัด เมื่อวันที่ 30ตุลาคม2562 -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ขออนุมัติ สั่งจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน2562 -ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่ 22พฤศจิกายน2562 -ส่งสำเนาสัญญางานจ้างที่ปรึกษาฯแก่สำนักบริหาร หนี้สาธารณะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาฯโดยกลุ่มที่ปรึกษาฯ ส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น(InceptionReport) ในวันที่20ธันวาคม2562และประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯในวันที่25ธันวาคม2562ณห้องประชุม ชั้น4สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่9มกราคม2562 -กลุ่มที่ปรึกษาฯได้เข้าร่วมประชุมหารือเกณฑ์การแบ่ง กลุ่มประเภทสถานีและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มี ศักยภาพให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกับคณะกรรมการดำเนิน งานจ้างฯก่อนดำเนินการต่อไป (ระบุตามTORข้อ 6.2.6และ6.3.1) เมื่อวันที่21มกราคม2563 -ประชุมหารือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเภทสถานีและ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ ต้นแบบตามTOR ข้อ6.2.6 และ6.3.1 เมื่อวันที่21มกราคม2563 -ประชุมหารือการจัดทำผังแม่บทและเกณฑ์การ คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์2563 -ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นร่างผังแม่บท การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบสถานี เมื่อวันที่11มีนาคม2563ณโรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง -ประชุมหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯพิจารณา ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานประชาชน และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเรื่องร่างผังแม่บท การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่ง มวลชน(TOD)และร่างผังแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยรอบสถานีเมื่อวันที่19มีนาคม2563 -กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษา ขั้นกลางเมื่อวันที่20มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่ 7เมษายน2563 -อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินงวดที่2จำนวนเงิน 5,875,000 บาท(รายงานการศึกษาขั้นกลาง) -ได้ดำเนินการหารือการคัดเลือกโครงการนำร่อง จำนวนไม่น้อยกว่า2โครงการพร้อมทั้งเตรียมการ ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนผังการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสง มวลชน(TOD)และการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯใน เดือนกรกฎาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาค ประชาชน เอกชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นแผนผังการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบโดยครั้งที่1ประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีประตูน้ำ ในวันพุธที่29กรกฎาคม2563 เวลา9.00-12.00น. ณ โรงแรมเดอะเบสท์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี และเตรียมจัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2-5 ดังนี้ ครั้งที่2 -แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี บางขุนพรหม ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร ครั้งที่3-แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี วงเวียนใหญ่ ในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2563 เวลา 9.00-12.00 น. อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น7 เขตคลองสาน ครั้งที่4-แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ลำสาลีในวันพุธที่5ส.ค.2563 เวลา9.00-12.00น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ฯ เขตบางกะปิ ครั้งที่5-แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี เตาปูน ในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น6 เขตจตุจักร -จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการ นำร่องเพื่อออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบ ก่อสร้างจำนวน2โครงการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางกะปิ คลองสานและธนบุรี เมื่อวันที่19สิงหาคม2563 ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น4 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อคัดเลือก โครงการนำร่อง2โครงการ เมื่อวันที่31ส.ค.2563 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณา ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา เมื่อวันที่ 14กันยายน2563 -ประชุมหารือการออกแบบรายละเอียดและจัดทำ แบบก่อสร้างโครงการนำร่องร่วมกับสำนัก การระบายน้ำ เมื่อวันที่18กันยายน2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการ พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานเมื่อวันที่21ก.ย.62 -ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ(ผอ.สวพ.) เมื่อวันที่22กันยายน2563 -ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่22กันยายน2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(15) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :38.92

ผลงาน :38.82

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.64

100 / 100
2
29.92

100 / 100
3
38.02

100 / 100
4
38.82

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง 2.ติดตั้งโครงสร้างเหล็กบนโครงสร้างสะพาน บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า 3.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 4.ดำเนินการงานบันไดทางขึ้นสะพานฝั่งพระนคร 5.ดำเนินการงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ฝั่ง 6.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 7.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ ตรวจรับงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง 2.ดำเนินการงานพื้นทางเดินบนโครงสร้างสะพาน 3.ดำเนินการงานทางบันไดทางขึ้นฝั่งพระนคร 4.ดำเนินงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ฝั่ง 5.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC ตรวจรับงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังนี้ 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่กรวดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิง 6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่กรวดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิง 6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน 7.ติดตั้งผนังกระจกนิรภัยลิฟต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.จัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" เรียบร้อย แล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้า เจ้าพระยา โดยมี ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 3.อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 (งบกลาง) เป็นเงิน 23,240,334.31.- 4.อยู่ระหว่างปรับเพิ่มลดเนื้องานเพื่อแก้ไขสัญญา และขอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ เบิกจ่ายงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.62

100 / 100
2
12.48

100 / 100
3
18.72

100 / 100
4
25.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย 1.ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน 2.ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน 2.ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 3.ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ- มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,6 และ 17 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้รับจ้างส่งรายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดี งานจ้างปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพง เมืองเก่า ตาม หนังสือที่ TOB. 260/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

๑.ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคา 1 ชุด แต่ไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กเทรอนิกส์) ๒.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่18 ธ.ค.61-17 ม.ค. 62 3. ลงนามในสัญญา สพฟ.9-2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัททริโอไบรท์จำกัด 4. ดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :32.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.50

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
32.50

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบ รูปรายงานการก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 105/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการกำหนด แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 150/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 106/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และได้อนุมัติขยายระยะเวลาประมาณราคากลาง งานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 151/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 3.รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ. 231/62 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 4..รายงานผลราคากลางก่อสร้างโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.232/62 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 5.ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ขอเห็นชอบทบทวนราคากลางโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/28 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 2.ขอเห็นชอบกำหนดค่าปรับสำหรับการจ้าง โดยฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/213 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 3.รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ.109/63 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 4.ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสาร จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ. 110/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 5.รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (กำหนดยื่นข้อเสนอและ เสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) 2.รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ สอฟ.109/63 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 3. ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ สอฟ. 110/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 4. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่าน กะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 6. กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. 7. มีผู้ยืนข้อเสนอและเสนอราคาจำนวน 2 ราย / 8.อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขออนุมัติจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการ พิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวด ราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด ตามเอกสารประกวดราคาฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และกำหนดวันเสนอ ราคาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระหว่าง เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. 2.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และหนังสือที กท 305/4107 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียด ตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ และแบบแจ้ง ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/1252 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 4. บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทธรณ์ผล การประกวดราคาฯ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม อธ.2 ที่ WD 63/071 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 5.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือ และวินิจฉันอุทธรณ์ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งไม่เห็น ด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว และได้รายงานผล การพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางราย ละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/2146 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด