ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(1) กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร 2. จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดการดำเนินการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการ covid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและตัวชี้วัดฯ เนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และให้ดำเนินการในปีต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 2. ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมฯ และจัดทำคำสั่งข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม 3. จัดการฝึกอบรมข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและประเมินผลการฝึกอบรม เสนอผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเสนอโครงการฯเข้ารับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้หารือร่วมกันกับกองพัฒนาระบบงานระบบ ERP และกองควบคุมระบบเครือข่าย สยป.ในประเด็นข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกัน Data Center 2. ประชุมบอร์ดอนุกรรมการฯ มีมติให้สำนักงานระบบงบประมาณปรับรายละเอียดและนำเสนอเข้าคณะอนุกรรมการฯอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 / 2.รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เสอนผู้บริหารทราบ 3.เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการcovid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance based Budgeting Information System) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) แนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
แนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการวางแผนการดำเนินโครงการ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล 2. เตรียมเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 3. ประสานจัดหาสถานที่ในการอบรมสัมมนาและทีมวิทยากรดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประสานวิทยากร กำหนกหลักสูตรวิเคราะห์คำขอฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขอปรับตัวชี้วัดเนื่องติดมาตรการcovid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เห็นชอบได้ยกเลิกโครงการและตัวชี้วัด เนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 และให้ดำเนินการในปีต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิช์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิช์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ.2563 ให้กับหน่วยงานและ ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม.เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 2. สำนักงานระบบงบประมาณสรุปรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประกอบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ 3. ติดตามผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานตามข้อตกลงฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สรุปผลการดำเนินการตามข้อตกลงฯไตรมาสที่1 ของทุกหน่วยงาน 2.เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่สำนักป้องกันฯ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรฯ และสำนักงานเขตปทุมวันในวันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 14.00น. โดยมีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร(ท่านโสภณ)เป็นประธานติดตามผลการก่อหนี้ของหน่วยงาน 3. เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันฯ สำนักการแพทย์ เริ่มวันที่ 18 มี.ค.63 เวลา10.30น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขอปรับค่าเป้าหมายตัสชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการcovud

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สภา กทม. เห็นชอบให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 257 รายการ เป็นเงิน 439,285,011.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการคลังได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 วันที่ 14 พ.ย.62 และวันที่ 17 ธค 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักการคลังได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 ก.พ.2563 2. อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกทม.เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเวียนแจ้งหน่วยงานทราบและดำเนินการตามแผน ดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ป.กทม.เห็นชอบแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 และสำนักการคลังได้เวียนหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำนักงานเลขานุการจัดกิจกรรมเสาวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สงม. 2. สำนักงานระบบงบประมาณจัดกิจกรรมเสาวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..." เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สงม. 3. กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 จัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในกาบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สงม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 จัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง การออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดิน) ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณฯ ชั้น 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณและรวบรวมตัวชี้วัดของโครงบการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการ "สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ" เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 1. มีแนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล จำนวน 1 เล่ม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. จำนวนคำขอตั้งงบประมาณ (หมวดรายจ่ายอื่น) ที่สามารถผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ในครั้งเดียว โดยไม่ต้องนำเข้าพิจารณาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคำขอตั้งงบประมาณฯ (หมวดรายจ่ายอื่น) ทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ "การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร" ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครน 2. ประชุมคณะกรรมการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในศาลาว่าการ กทม. จำนวน 2 ครั้ง 4. ตรวจประเมินการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและติดตามผล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการตรวจการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และประเมินผลโดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการ กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการ "ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ประชุมวางการดำเนินงานกับหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 3. กำหนดวิธีการมาตรการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและใช้อย่างคุ้มค่า 4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนและความร่วมมือ/มาตรการของหน่วยงาน 5. ติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและสรุปรายงานการใช้ไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(10) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ และประชุม จำนวน 2 ครั้ง 2. เสนอผู้อำนวยการสำนักงบประมาณฯ เห็นชอบโครงการเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการสยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผู้มีอำนาจในสำนักงบประมาณฯ เห็นชอบโครงการเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการสยป. 2.ประชุมร่วมกับสยป. แล้ว และได้แนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูล และได้ประชุมคณะกรรมการภายในสำนักงบประมาณ 3.รอผลการพิจารณาจากสยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการ "การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร" เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. มีการประชุมพิจารณาฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง 3. เสนอโครงการ "การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร" เสนอหัวหน้าหน่่วยงานทราบ 4. ประชุมหารือกับผู้แทน สยป. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูล 5. ดำเนินการเสนอระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 6. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตามที่ สยป.กำหนด เป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(11) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน 2. จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและดำเนินการงานด้านความปลอดภัยฯ ส่งให้สำนักอนามัยได้ทันตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมงานด้านความปลอดภัยฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการ "พัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน" และได้ส่งผลการดำเนินการให้สำนักอนามัยตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **