ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 24000000

Home Home SED

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(1) ร้อยละของสำนักงานเขตมีชุมชนต้นแบบที่บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของสำนักงานเขตมีชุมชนต้นแบบที่บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักงานการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการน้ำ ให้กับกรรมการชุมชนดำเนินการจำนวน 15 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 985 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จาก 50 เขต รวมทั้งสิ้น 2,250 คน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 7 รุ่น อบรมกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 1,050 คน จาก 19 เขต 2.สำนักงานการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการประกวด To Be Number One ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพ ดินแดง 1 โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ชี้แจงเนื้อหาการทำแผนพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดส่ง แผนพัฒนาชุมชน โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตที่มีโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ตามที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดภายในเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการชะลอการจัดอบรมตามโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรีให้กับกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เขตจำนวน 15 รุ่น ดังนี้ -รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 2 ก.พ.63 -รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 – 9 ก.พ.63 -รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 – 16 ก.พ.63 -รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.พ.63 -รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค.63 -รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 7 – 8 มี.ค.63 -รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 14 – 15 มี.ค.63 -รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 11 – 12 ก.ค.63 -รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 18 – 19 ก.ค.63 -รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 – 26 ก.ค.63 -รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 1 – 2 ส.ค.63 -รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 8 – 9 ส.ค.63 -รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 15 – 16 ส.ค.63 -รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 22 – 23 ส.ค.63 -รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 29 – 30 ส.ค.63 2. สำนักพัฒนาสังคมมีหนังสือ ที่ กท 1503/1857 ลงวันที่ 24 ก.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงาน เขตจัดส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว 3. จำนวนสำนักงานเขตที่มีชุมชนต้นแบบฯ (อย่างน้อยสำนักงานเขตละ 3 ชุมชน) มีจำนวน 50 สำนักงานเขต จากจำนวนสำนักงานเขตทั้งหมด 50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :81.83

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
79.93

100 / 100
2
80.43

100 / 100
3
81.34

100 / 100
4
81.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 816,053 คน 2.จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,020,917 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 79.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร และได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 821,170 คน 2.จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,020,917 คน (821,170 / 1,020,917)x100 = 80.43%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร และได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 830,419 คน 2.จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,020,917 คน (830,419 / 1,020,917)x100 = 81.34%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครและได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวน 835,373 คน 2. จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครทั้งหมด มีจำนวน 1,020,917 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้บริการอุปการะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2562 จำนวน 128 ราย 2.บ้านพักฉุกเฉินของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 90 ราย 3.รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้การอุปการะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 15 มี.ค.63 จำนวน 130 ราย 2.ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 15 มี.ค.63 จำนวน 90 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้การอุปการะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 15 มิ.ย.63 จำนวน 130 ราย 2.ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - มี.ค.63 จำนวน 90 ราย ปัจจุบันศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงและหน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวางปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 25563-ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 15 เมษายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัย มีดังนี้ - สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 126 ราย - ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 90 ราย 2. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย มีดังนี้ - สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 126 ราย - ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 90 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด 116 ราย และได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน 116 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :31.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
31.59

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องในศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดสำนักพัฒนาสังคม และเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้ 1.เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 3,484 คน 2.เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 629 คน รวม 4,113 คน จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมและมีงานทำอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร จำนวน 5 ศูนย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ดังนี้ 1.ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ 2.ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1) 3.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา 4.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา 5.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภาษีเจริญ 6.ศูนย์ฝึกอาชีพพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด 2,786 คน อยู่ระหว่างการติดตามผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีงานทำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร จำนวน 6 ศูนย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ดังนี้ 1.ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ 2.ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1) 3.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา 4.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา 5.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภาษีเจริญ 6.ศูนย์ฝึกอาชีพพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด 2,786 คน อยู่ระหว่างการติดตามผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีงานทำ ในเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กำหนดเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร จำนวน 5 ศูนย์ 1. ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ 2. ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1) 3. ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา 4. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา 5. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภาษีเจริญ 2. ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 3,802 คน และได้รับการติดตามผลแล้วมีงานทำหรือมีรายได้จากการทำงาน 1,201 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในเดือนเมษายน 2563 2.เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และพบผู้ติดเชื้อมาขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกืจกรรม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในเดือนเมษายน 2563 2.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักพัฒนาสังคมเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมจึงของดการจัดกิจกรรมและได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตคัดเลือกมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 สำนักพัฒนาสังคมจะดำเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักพัฒนาสังคมกำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”ในเดือนเมษายน 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) สำนักพัฒนาสังคม เห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงของดการจัดกิจกรรม และได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งเจ้า ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตคัดเลือกมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 สำนักพัฒนาสังคมจะดำเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ“ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ จำนวน 45 คน จากทั้งหมด 50 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 3. ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมีจำนวนทั้งหมด 11,904 คน จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 5,715 คน โดยแบ่งการถ่ายทอดออกเป็น - ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุคคลอื่นต่อ - เป็นแนวทางไปประกอบอาชีพ - ผ่อนคลายจิตใจ - งานอดิเรก - มีรายได้เสริม - ประกอบอาชีพ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :48.01


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
48.01

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" กำหนดจัดงานในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในเดือนเมษายน 2563 2.เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และพบผู้ติดเชื้อมาขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกืจกรรม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักพัฒนาสังคมเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมจึงของดการจัดกิจกรรม และได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตคัดเลือกมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 สำนักพัฒนาสังคมจะดำเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักพัฒนาสังคมกำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”ในเดือนเมษายน 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) สำนักพัฒนาสังคม เห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงของดการจัดกิจกรรม และได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งเจ้า ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตคัดเลือกมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 สำนักพัฒนาสังคมจะดำเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ“ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ จำนวน 45 คน จากทั้งหมด 50 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 3. ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมีจำนวนทั้งหมด 11,904 คน จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 5,715 คน โดยแบ่งการถ่ายทอดออกเป็น - ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุคคลอื่นต่อ - เป็นแนวทางไปประกอบอาชีพ - ผ่อนคลายจิตใจ - งานอดิเรก - มีรายได้เสริม - ประกอบอาชีพ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :91.75


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
91.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการโอนงบประมาณไปยังสำนักงานเขต 2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำหนังสือถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักพัฒนาสังคมให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ในพื้นที่ 26 สำนักงานเขต เป็นเงิน 5,707,882.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สำนักพัฒนาสังคมให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ในพื้นที่ 26 สำนักงานเขต เป็นเงิน 5,707,882.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ -รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 -รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 -รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ในพื้นที่ 26 สำนักงานเขต เป็นเงิน 5,707,882.- บาท 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 3. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 291 ศูนย์ เด็กจำนวน 19,086 คน ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต 4. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และแบบประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการสมวัย มีจำนวน 267 ศูนย์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :93.54


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
93.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำหนังสือถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ -รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 -รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 -รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ในพื้นที่ 26 สำนักงานเขต เป็นเงิน 5,707,882.- บาท 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 3. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการสมวัยมีจำนวนทั้งหมด 19,086 คน ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต ตามแบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และแบบประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการสมวัย 4. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่ามีพัฒนาการสมวัย จำนวนทั้งหมด 17,853 คน ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต ตามแบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และแบบประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการสมวัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(9) ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากกรมการขนส่งทางบก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ 2563 กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ 1.กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนวินทั้งหมด 690 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 13,327 คน ประกอบด้วย - เขตทุ่งครุ จำนวนวิน 63 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,314 คน - เขตบางแค จำนวนวิน 63 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,314 คน - เขตบางขุนเทียน จำนวนวิน 117 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,248 คน - เขตบางบอน จำนวนวิน 108 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,476 คน - เขตภาษีเจริญ จำนวนวิน 94 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,661 คน - เขตราษฎร์บูรณะ จำนวนวิน 44 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,746 คน - เขตหนองแขม จำนวนวิน 129 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,655 คน 2.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนวินทั้งหมด 862 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 14,087 คน ประกอบด้วย - เขตคลองสามวา จำนวนวิน 88 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 860 คน - เขตคันนายาว จำนวนวิน 52 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 982 คน - เขตบางกะปิ จำนวนวิน 120 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,583 คน - เขตบึงกุ่ม จำนวนวิน 54 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,216 คน - เขตประเวศ จำนวนวิน 135 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,021 คน - เขตมีนบุรี จำนวนวิน 124 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,802 คน - เขตลาดกระบัง จำนวนวิน 182 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,319 คน - เขตสะพานสูง จำนวนวิน 27 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 602 คน - เขตหนองจอก จำนวนวิน 80 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 702 คน 3.กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนวินทั้งหมด 1,287 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 21,428 คน ประกอบด้วย - เขตวัฒนา จำนวนวิน 169 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,018 คน - เขตบางคอแหลม จำนวนวิน 96 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,773 คน - เขตบางนา จำนวนวิน 121 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,638 คน - เขตบางรัก จำนวนวิน 139 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,209 คน - เขตปทุมวัน จำนวนวิน 147 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,896 คน - เขตพระโขนง จำนวนวิน 45 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,320 คน - เขตยานนาวา จำนวนวิน 122 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,392 คน - เขตคลองเตย จำนวนวิน 187 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,934 คน - เขตสวนหลวง จำนวนวิน 105 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,168 คน - เขตสาทร จำนวนวิน 156 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,080 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2563 กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ 1.กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนวินทั้งหมด 690 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 13,327 คน ประกอบด้วย - เขตทุ่งครุ จำนวนวิน 63 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,314 คน - เขตบางแค จำนวนวิน 63 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,314 คน - เขตบางขุนเทียน จำนวนวิน 117 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,248 คน - เขตบางบอน จำนวนวิน 108 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,476 คน - เขตภาษีเจริญ จำนวนวิน 94 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,661 คน - เขตราษฎร์บูรณะ จำนวนวิน 44 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,746 คน - เขตหนองแขม จำนวนวิน 129 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,655 คน 2.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนวินทั้งหมด 862 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 14,087 คน ประกอบด้วย - เขตคลองสามวา จำนวนวิน 88 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 860 คน - เขตคันนายาว จำนวนวิน 52 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 982 คน - เขตบางกะปิ จำนวนวิน 120 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,583 คน - เขตบึงกุ่ม จำนวนวิน 54 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,216 คน - เขตประเวศ จำนวนวิน 135 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,021 คน - เขตมีนบุรี จำนวนวิน 124 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,802 คน - เขตลาดกระบัง จำนวนวิน 182 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,319 คน - เขตสะพานสูง จำนวนวิน 27 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 602 คน - เขตหนองจอก จำนวนวิน 80 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 702 คน 3.กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนวินทั้งหมด 1,287 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 21,428 คน ประกอบด้วย - เขตวัฒนา จำนวนวิน 169 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,018 คน - เขตบางคอแหลม จำนวนวิน 96 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,773 คน - เขตบางนา จำนวนวิน 121 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,638 คน - เขตบางรัก จำนวนวิน 139 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,209 คน - เขตปทุมวัน จำนวนวิน 147 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,896 คน - เขตพระโขนง จำนวนวิน 45 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,320 คน - เขตยานนาวา จำนวนวิน 122 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,392 คน - เขตคลองเตย จำนวนวิน 187 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,934 คน - เขตสวนหลวง จำนวนวิน 105 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,168 คน - เขตสาทร จำนวนวิน 156 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,080 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2563 กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ 1.กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนวินทั้งหมด 690 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 13,327 คน ประกอบด้วย - เขตทุ่งครุ จำนวนวิน 63 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,314 คน - เขตบางแค จำนวนวิน 63 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,314 คน - เขตบางขุนเทียน จำนวนวิน 117 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,248 คน - เขตบางบอน จำนวนวิน 108 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,476 คน - เขตภาษีเจริญ จำนวนวิน 94 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,661 คน - เขตราษฎร์บูรณะ จำนวนวิน 44 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,746 คน - เขตหนองแขม จำนวนวิน 129 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,655 คน 2.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนวินทั้งหมด 862 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 14,087 คน ประกอบด้วย - เขตคลองสามวา จำนวนวิน 88 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 860 คน - เขตคันนายาว จำนวนวิน 52 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 982 คน - เขตบางกะปิ จำนวนวิน 120 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,583 คน - เขตบึงกุ่ม จำนวนวิน 54 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,216 คน - เขตประเวศ จำนวนวิน 135 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,021 คน - เขตมีนบุรี จำนวนวิน 124 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,802 คน - เขตลาดกระบัง จำนวนวิน 182 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,319 คน - เขตสะพานสูง จำนวนวิน 27 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 602 คน - เขตหนองจอก จำนวนวิน 80 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 702 คน 3.กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนวินทั้งหมด 1,287 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 21,428 คน ประกอบด้วย - เขตวัฒนา จำนวนวิน 169 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 3,018 คน - เขตบางคอแหลม จำนวนวิน 96 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,773 คน - เขตบางนา จำนวนวิน 121 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,638 คน - เขตบางรัก จำนวนวิน 139 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,209 คน - เขตปทุมวัน จำนวนวิน 147 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,896 คน - เขตพระโขนง จำนวนวิน 45 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1,320 คน - เขตยานนาวา จำนวนวิน 122 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,392 คน - เขตคลองเตย จำนวนวิน 187 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,934 คน - เขตสวนหลวง จำนวนวิน 105 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,168 คน - เขตสาทร จำนวนวิน 156 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2,080 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการกำหนดดำเนินการ 3 กลุ่มเขต ดังนี้ 1.กลุ่มกรุงเทพใต้ 2.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 3.กลุ่มกรุงธนใต้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักพัฒนาสังคมมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มเขต ประกอบด้วย 1.กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต 2.กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต 3.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต ขณะนี้อยู่ระหว่างให้แต่ละกลุ่มเขตรวจสอบรายชื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักพัฒนาสังคมมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มเขต ประกอบด้วย 1.กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต 2.กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต 3.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลข้อมูลจากการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ข้อมูลของแรงงานนอกระบบ (วินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ) ในพื้นที่ 3 กลุ่มเขต ได้แก่ 1. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง และหนองจอก มีจำนวน 862 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 14,087 คน 2. กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา บางคอแหลม บางนา บางรัก ปทุมวัน พระโขนง ยานนาวา คลองเตย สวนหลวง และสาทร จำนวน 1,287 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 21,428 คน 3. กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต ได้แก่ เขตทุ่งครุ บางแค บางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ และหนองแขม จำนวน 690 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 13,327 คน รวมจำนวนวินทั้งหมด 2,839 วิน รวมจำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 48,842 คน 2. สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบได้รับทราบสวัสดิการและส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้ช่องทาง QR CODE ของสำนักพัฒนาสังคมเป็นหลักในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายจำนวน 3 กลุ่มเขต รวมทั้งสิ้น 2,839 วิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :12.17


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
12.17

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนากับสำนักงานการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้ารับการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนากับสำนักงานส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 1,964 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับความรู้และมีการวางแผนทางการเงิน จำนวน 239 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าการอบรมประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอน มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดงานในระดับดีขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าการอบรมประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอน มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดงานในระดับดีขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :82.03


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
82.03

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ภาคเรียนที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อรับรองหลักสูตรที่จะเปิดสอนภาคเรียนที่ 3/2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับดีขึ้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 38 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) จำนวน 25 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) จำนวน 28 หลักสูตร 4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 32 หลักสูตร 5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 28 หลักสูตร 6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จำนวน 19 หลักสูตร 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) จำนวน 26 หลักสูตร 8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 30 หลักสูตร 9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) จำนวน 25 หลักสูตร กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลของหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับดีขึ้นไป มีจำนวน 5,390 คน จากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมด 6,571 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :84.21


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
84.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ภาคเรียนที่ 2/2562 (ระหว่าง 1 กันยายน - 3 ธันวาคม 2562) มีผู้สมัคร 7,701 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 5,670 คน และมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 4,844 คน 2. ภาคเรียนที่ 3/2562 (ระหว่าง 22 ธันวาคม 2562 - 17 มีนาคม 2563) มีผู้สมัคร 6,571 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 4,710 คน มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,948 คน 3. ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2563) มีผู้สมัคร 2,578 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 2,020 คน และมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 1,650 คน สรุป 1. มีผู้สมัครเรียน จำนวน 16,850 คน 2. มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 12,400 คน 3. มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 10,442 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละหลักสูตรที่เปิดสอน ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละหลักสูตรที่เปิดสอน ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ภาคเรียนที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อรับรองหลักสูตรที่จะเปิดสอนภาคเรียนที่ 3/2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 26 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 26 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 25 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 25 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 25 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 25 หลักสูตร 4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 28 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 28 หลักสูตร 5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 32 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 32 หลักสูตร 6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 23 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 23 หลักสูตร 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 16 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 16 หลักสูตร 8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 21 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 21 หลักสูตร 9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 32 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 32 หลักสูตร 10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 22 หลักสูตร และทำการเปิดสอนตามมติกรรมการฯ จำนวน 22 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 38 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) จำนวน 25 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) จำนวน 28 หลักสูตร 4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 32 หลักสูตร 5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 28 หลักสูตร 6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จำนวน 19 หลักสูตร 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) จำนวน 26 หลักสูตร 8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 30 หลักสูตร 9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) จำนวน 25 หลักสูตร กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนในโรงเรียนฝีกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งสิ้น 101 หลักสูตร ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 101 หลักสูตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน แต่ละพื้นที่ ทั้ง 101 หลักสูตรแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.37


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.85

100 / 100
3
93.37

100 / 100
4
93.37

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1.ช่างแต่งผมสตรี 2.ช่างซ่อมรถยนต์ 3.พนักงานนวดไทย 4.ผู้ประกอบอาหารไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดการทดสอบมาตรฐานฝึกมือแรงงานเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1.ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 123 คน ผ่าน 10 คน 2.สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 5-13 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 152 คน ผ่าน 143 คน 3.สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 20 คน ผ่าน 16 คน 4.สาขาช่างแต่งผมสตรี เลื่อนการทดสอบฯ ไม่่มีกำหนดเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโควิด-19 รวมจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ 184 คน ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 91.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดทดสอบมาตรฐานฝึกมือแรงงานระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2563 จำนวน 3 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1.ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 123 คน ผ่าน 10 คน 2.สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 5-13 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 152 คน ผ่าน 143 คน 3.สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 20 คน ผ่าน 16 คน 4.สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 งดทดสอบเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 181 คน ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 169 คน คิดเป็นร้อยละ 93.37

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคม โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-19 มี.ค.63 ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 1.ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ผู้เข้าทดสอบ 13 คน ผ่าน 10 คน 2.สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ผู้เข้าทดสอบ 152 คน ผ่าน 143 3.สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ผู้เข้าทดสอบ 16 คน ผ่าน 16 คน รวมผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 181 คน ผ่านการทดสอบจำนวน 169 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(16) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักงานการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการน้ำ ให้กับกรรมการชุมชนดำเนินการจำนวน 15 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 985 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จาก 50 เขต รวมทั้งสิ้น 2,250 คน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 7 รุ่น อบรมกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 1,050 คน จาก 19 เขต 2.สำนักงานการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการประกวด To Be Number One ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพ ดินแดง 1 โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ชี้แจงเนื้อหาการทำแผนพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดส่ง แผนพัฒนาชุมชน โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตที่มีโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ตามที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดภายในเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการจัดอบรมตามโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรีให้กับกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เขตจำนวน 15 รุ่น ดังนี้ -รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 2 ก.พ.63 -รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 – 9 ก.พ.63 -รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 – 16 ก.พ.63 -รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.พ.63 -รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค.63 -รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 7 – 8 มี.ค.63 -รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 14 – 15 มี.ค.63 -รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 11 – 12 ก.ค.63 -รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 18 – 19 ก.ค.63 -รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 – 26 ก.ค.63 -รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 1 – 2 ส.ค.63 -รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 8 – 9 ส.ค.63 -รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 15 – 16 ส.ค.63 -รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 22 – 23 ส.ค.63 -รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 29 – 30 ส.ค.63 2. สำนักพัฒนาสังคมมีหนังสือ ที่ กท 1503/1857 ลงวันที่ 24 ก.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว 3. จำนวนชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีจำนวน 2,014 ชุมชน จากจำนวนชุมชนทั้งหมด 2,014 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักงานการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการน้ำ ให้กับกรรมการชุมชนดำเนินการจำนวน 15 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 985 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จาก 50 เขต รวมทั้งสิ้น 2,250 คน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 7 รุ่น อบรมกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 1,050 คน จาก 19 เขต 2.สำนักงานการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการประกวด To Be Number One ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพ ดินแดง 1 โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ชี้แจงเนื้อหาการทำแผนพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดส่ง แผนพัฒนาชุมชน โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตที่มีโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ตามที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดภายในเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการจัดอบรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรีให้กับกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เขตจำนวน 15 รุ่น ดังนี้ -รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 2 ก.พ.63 -รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 – 9 ก.พ.63 -รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 – 16 ก.พ.63 -รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.พ.63 -รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค.63 -รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 7 – 8 มี.ค.63 -รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 14 – 15 มี.ค.63 -รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 11 – 12 ก.ค.63 -รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 18 – 19 ก.ค.63 -รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 – 26 ก.ค.63 -รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 1 – 2 ส.ค.63 -รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 8 – 9 ส.ค.63 -รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 15 – 16 ส.ค.63 -รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 22 – 23 ส.ค.63 -รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 29 – 30 ส.ค.63 2. สำนักพัฒนาสังคมมีหนังสือ ที่ กท 1503/1857 ลงวันที่ 24 ก.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว 3. จำนวนชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีจำนวน 2,014 ชุมชน จากจำนวนชุมชนทั้งหมด 2,014 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(18) ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานสถานที่และวิทยากรและการจัดทำข้อมูลรายวิชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :29.91


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
29.91

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขณะนี้ดำเนินการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) มีจำนวนทั้งหมด 652 ผลิตภัณฑ์ 2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ มีจำนวน 195 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ Primium จำนวน 44 ราย 2.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Platinum จำนวน 151 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ร้อยละของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลาง 2.อยู่ระหว่างการสำรวจสถานที่ดำเนินโครงการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 และโครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมคืนเงินงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.75


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
93.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและประสานสถานที่อบรมและวิทยากร โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างจัดทำแผนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (กำหนดลงพื้นที่หลังอบรม 3-6 เดือน) 2.ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการแล้ว จนำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ้๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ 3.ดำเนินการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 45 คน จาก ทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.อยู่ในระหว่างการติดตามและประเมินผล เกษตรกรที่ผ่านการอบรมฯ จำนวน 48 คน 2.ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กทม. ดำเนินการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 45 คน จาก 48 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 91 คน (เจ้าหน้าที่ 43 คน เกษตรกรผู้ประกอบการ 48 คน เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1. ผลการทดสอบความรู้ การทดสอบ Pretest และ Post test แก่เกษตรกรฯ จำนวน 48 คน พบว่ามีเกษตรกร จำนวน 45 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.75 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ สำนักพัฒนาสังคมได้ส่งแบบสอบถาม เพื่อติดตามประเมินผลจากเกษตรกรฯ จำนวน 48 ราย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้หรือไม่อย่างไร พบว่ามี เกษตรกรฯ จำนวน 45 ราย สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติได้จริง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร 2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจะจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 3.กำหนดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำแผนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)และคืนเงินให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ได้ดำเนินการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจากสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ 2. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ และได้จัดประชุมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 3. ได้ข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของ กทม.แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 4. ได้คืนเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการตามนโยบายผู้บริหาร เช่นค่าวัสดุ ค่าชุดตรวจสารเคมี ค่าใช้จ่ายในการอบรมทำความเข้าใจเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร 2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจะจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 3.กำหนดจัดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนลงพื้นที่การตรวจติดตามและประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)และคืนเงินให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ได้ดำเนินการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจากสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ 2. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ และได้จัดประชุมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 3. ได้ข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของ กทม.แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 4. ได้คืนเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการตามนโยบายผู้บริหาร เช่นค่าวัสดุ ค่าชุดตรวจสารเคมี ค่าใช้จ่ายในการอบรมทำความเข้าใจเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :35.00

ผลงาน :44.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
44.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริม แนะนำให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีจำนวนกี่ผลิตภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการแนะนำให้ความรู้ ส่งเสริม ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบสินค้าเกษตรที่เพิ่มมูลค่ากับสินค้าเกษตรไม่เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่า สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าได้มากขึ้น และสำนักพัฒนาสังคมได้จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่เกษตรกร (กทม.1, 2) ในการนี้มีสินค้าเกษตรเข้าร่วม 50 ชนิด และมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 22 ชนิด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(25) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลสถิติตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลประกอบด้วย 1.แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน 2.แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ตามหนังสือ กท 0502/574 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทดสอบระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลสถิติตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย 1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อนำเข้าระบบ 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบเรียกดูข้อมูลสถิติตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม 3. ดำเนินการพัฒนาระบบฯ 4. ทดสอบระบบฯ 5. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพัฒนาสังคม 5 ระบบ ประกอบด้วย 1. ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 2. ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3. นักศึกษามีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 4. ข้อมูลทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5. ข้อมูลชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(26) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :81.58

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.33

100 / 100
2
29.52

100 / 100
3
51.31

100 / 100
4
81.58

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักพัฒนาสังคมเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 18.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ เดือนมีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 29.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ เดือน มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 51.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ เดือน กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 81.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักพัฒนาสังคมส่งงบการเงินวันที่ 26 พ.ย.62 ตามหนังสือที่ กท 1501/3559 ลงวันที่ 26 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมส่งงบการเงินวันที่ 26 พ.ย.62 ตามหนังสือที่ กท 1501/3559 ลงวันที่ 26 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมส่งงบการเงินวันที่ 26 พ.ย.62 ตามหนังสือที่ กท 1501/3559 ลงวันที่ 26 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมจัดส่งงบการเงินวันที่ 26 พ.ย.62 ตามหนังสือ ที่ กท 1501/3559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีการแก้ไข 3 ครั้ง ใช้เวลา 6 วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กิจกรรมการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 2.กิจกรรมการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ภายในวันที่ 31 ต.ค.62 ตามหนังสือที่ กท 1501/3234 ลว.30 ต.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ภายในวันที่ 31 ต.ค.62 ตามหนังสือที่ กท 1501/3234 ลว.30 ต.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ภายในวันที่ 31 ต.ค.62 ตามหนังสือที่ กท 1501/3234 ลว.30 ต.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 1501/3234 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ข้อมูลถูกต้องไม่มีการแก้ไข

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(29) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองงานผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองงานผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 = 3.938 ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 = 4.113 ผลสำรวจความพึงพอใจฯ เฉลี่ย 2 ครั้ง = 4.029

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(30) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.จัดประชุมวางแผนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่วนราชการละ 1 เรื่อง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ด้านสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2.ด้านการเงินการคลัง ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 เรื่อง จากทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1.เรื่องสวัสดิการสังคม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2.เรื่องการเงินการคลัง วันที่ 11 มีนาคม 2563 3.เรื่องพัฒนาชุมชน วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 4.เรื่องการฝึกอาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งสำนักพัฒนาสังคม ที่ 025/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักพัฒนาสังคมและข้าราชการของทุกส่วนราชการ 2. วางแผนและดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม โดยกำหนดให้ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 1) เรื่องสวัสดิการสังคม หัวข้อ การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2) เรื่องการเงินการคลัง หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้าง และเงินยืมใช้ในราชการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 3) เรื่องพัฒนาชุมชน หัวข้อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 4) เรื่องการฝึกอาชีพ หัวข้อ แนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 5) เรื่องสารสนเทศ หัวข้อ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และการใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 3. กำหนดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมเพื่อส่งเสริมการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านความสามารถของเจ้าหน้าที่และผลสำเร็จของงาน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการสู่ประชาชน ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เป็นการนำความรู้จากการทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทั้ง 5 เรื่อง มาเผยแพร่สู่ประชาชน โดยข้าราชการที่ไม่ได้ สังกัดส่วนราชการเจ้าของภารกิจนั้น เรื่องที่นำมาเผยแพร่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสวัสดิการสังคม เรื่องการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 2) ด้านพัฒนาชุมชน เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ เรื่องแนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 โรงเรียน 4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ 4.1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 4.2 มีกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม 1 กิจกรรม 5. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ผ่านทาง Social Media ของสำนักพัฒนาสังคม เพื่อทบทวนการเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปและส่งผลงานเชิงบูรณาการไปยังสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมผู้ประกอบการ Online market Place

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ดำเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการ Bangkok Brand แล้ว 2.เปิดคลินิก Bangkok Brand เพื่อให้คำปรึกษาและนำเข้าข้อมูลของผู้ประการในแฟลตฟอร์มออนไลน์เทพช็อป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 3.มีผู้สมัครเข้าร่วม Platform Online Marketplace จำนวน 70 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการ Bangkok Brand 2.เปิดคลินิก Bangkok Brand เพื่อให้คำปรึกษาและนำเข้าข้อมูลของผู้ประการในแฟลตฟอร์มออนไลน์เทพช็อป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 3.มีผู้สมัครเข้าร่วม Platform Online Marketplace จำนวน 70 ราย 4.มีร้านค้าที่จัดทำร้านค้าออนไลน์ได้จำนวน 54 ร้านค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักพัฒนาสังคม เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการดำเนินโครงการ กำกับดูแลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand สู่ Online Market Place ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 2. รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เพื่อคัดสรรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาด Online Market place เพื่อให้เกิดการคัดเลือกช่องทาง Market place ที่เหมาะสมกับระดับผลิตภัณฑ์ 3. สำรวจความพร้อมผู้ประกอบการในการทำการค้าบนตลาด Online Market place เพื่อวางแผนการจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 4. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีและการจำหน่ายสินค้าบน Market place ณ ห้องประชุมชั้น 6 (เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) 5. ตรวจสอบติดตามการนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ใน Platform และติดตามผลการจำหน่ายสินค้าบนตลาด Online Market place ของผู้ประกอบการ เช่น การตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand 6. จัดคลินิก Bangkok Brand เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีในการเข้าสู่ระบบการขายสินค้าบนตลาด Online Market place (เปิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563) โดยมีขั้นตอนการรับบริการคลินิก Bangkok Brand สำนักพัฒนาสังคม ดังนี้ 1) ศึกษาจากไฟล์คู่มือ ,ดู VDO การสอน 2) สอบถามใน application Line กลุ่ม คลินิก Best Serviec 3) โทรศัพท์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 4) โปรแกรม Remote (ควบคุมคอมพิเตอร์จากระยะไกลด้วยอินเตอร์เน็ต) 7. ส่งข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ลงเว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม และเว็บไชต์กรุงเทพมหานคร 8. เมื่อสิ้นสุดโครงการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ได้ทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 รายงานผู้บริหาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(32) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินโครงการ 2.จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 งาน ดังนี้ 2.1 การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ถังความดันไนโตรเจนในวิชาช่างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เป็นผู้รับผิดชอบ 2.2 การจัดการความเสี่ยงในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เป็นผู้รับผิดชอบ 2.3 การจัดการความเสี่ยงในการทำงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (สำนักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบ) 3.มีการนำข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 4.รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในข้อ 1-3 ให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินโครงการตามแผนงาน ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.1 การจัดการความเสี่ยงในการทำงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม (ยกเว้นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง) ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2) 1.2.การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ถังความดันไนโตรเจนในวิชาช่างเครื่องปรับอากาศของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) 1.3.การจัดการความเสี่ยงในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลางฯ (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 แบบ R2(63) 3.รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในข้อ 1-2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักพัฒนาสังคมสำหรับงานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่าทางการนั่งพิมพ์เอกสารที่ถูกต้อง การยกเอกสาร โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง 3.จัดกิจกรรมยืดเหยียดและบริหารกล้ามเนื้อขณะนั่งปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ 4.จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า โดยจัดทำมาตรฐานปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าและชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานก่อนเข้าห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า และนำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าไปใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัยทราบ 2. จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย 3. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 4. จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5. ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใข้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้สำนักอนามัยทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(33) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลสถิติตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ สยป.4.1 (1) แบบทดทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 1502/574 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลักที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 2. ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3. นักศึกษามีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 4. ข้อมูลทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5. ข้อมูลชุมชน 3. ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 4. ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 5. ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล มีการพัฒนาฐานข้อมูล 5 เรื่อง และนำเข้าในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามหนังสือ ที่ กท 1502/1444 ลงวันที่ 26 พ.ค.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **