ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50040000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.75

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งเอกสารขอข้อมูลจากสถานประกอบการเเละจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 196 เเห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :24.23


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการได้ 44,395.55 กก. เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการได้ 67.66 กก. เดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ได้ 44,463.21 กก. - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการได้ 1,780 กก. เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการได้ 730 กก. เดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้ 2,510 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ได้ 5,070 ตัน - เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้ 1,870 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการได้ 3,200 ตัน - เดือนมีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้ 5,920 กิโลกรัม - เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้ 1,320 กิโลกรัม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้ 3,080 กิโลกรัม - เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้ 1,520 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการได้ 2,902.20 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการได้ 1,895.11 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 480 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 760 กิโลกรัม เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการได้ 4 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการได้ 2.780 ตัน เดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างรอผลดำเนินการจากสำนักสิ่งแวดล้อม - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 14,830 กิโลกรัม เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1,080 กิโลกรัม เดือนกันยายน 2563 แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 3. ดำเนินการตามคำสั่ง โดยชุดสายตรวจ 253 ออกตรวจตราท่าเทียบเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ท่าเทียบเรือด่วนสี่พระยา และท่าเรือสาทร 4. นายกำพล เลี้ยงบำรุง หัวหน้างานกิจการพิเศษ ดำเนินการ ประสานฝ่ายปกครองขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง ประสานฝ่ายโยธา ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 5. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 ออกตรวจตราท่าเทียบเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ท่าเทียบเรือด่วนสี่พระยา และท่าเรือสาทร 2. นายกำพล เลี้ยงบำรุง หัวหน้างานกิจการพิเศษ ดำเนินการ - ประสานฝ่ายปกครอง ขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV - ประสานฝ่ายรักษาฯ ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง - ประสานฝ่ายโยธา ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง - รวบรวมข้อมูลตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร การตรวจจุดเสี่ยงภัย 3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ออกตรวจตราท่าเทียบเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ท่าเทียบเรือด่วนสี่พระยา และท่าเรือสาทร 2. นายกำพล เลี้ยงบำรุง หัวหน้างานกิจการพิเศษ ดำเนินการ - ประสานฝ่ายปกครอง ขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV - ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาด - ประสานฝ่ายโยธา ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง - รวบรวมข้อมูลตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร การตรวจจุดเสี่ยงภัย 3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ออกตรวจตราท่าเทียบเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ท่าเทียบเรือด่วนสี่พระยา และท่าเรือสาทร 2. นายกำพล เลี้ยงบำรุง หัวหน้างานกิจการพิเศษ ดำเนินการ - ประสานฝ่ายปกครอง ขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV - ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาด - ประสานฝ่ายโยธา ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง - รวบรวมข้อมูลตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร การตรวจจุดเสี่ยงภัย 3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) - จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม
- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :730.00

ผลงาน :1,095.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
276.00

100 / 100
2
549.00

100 / 100
3
822.00

100 / 100
4
1,095.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยง จำนวน 9 จุด ได้แก่ - ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง)- สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ - บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ - ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 - สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 4. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด - นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - นายจิรฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง), สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ - นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ - นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน สีลม ซอย 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง), สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง), สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :94.82


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
94.82

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำประกาศรับสมัครอาสาฯ 2. กำหนดหัวข้อ รายละเอียด ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปี 2563 และเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปี 63 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เรียบร้อย 3. เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จากเดิม 23/3/63 เนื่องจาก COVID - 19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ COVID - 19 จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบเรียบร้อยแล้ว โดยมีระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยรวมที่ 94.82 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ 2. รอการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมการประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/63 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก ประจำปี 2563 3. ชะลอการจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - กำหนดประชุม ศป.ปส.ข. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารเขตทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) จำนวนการตรวจสอบแนะนำ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันปัญหายาเสพติด แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนการตรวจสอบแนะนำ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันปัญหายาเสพติด แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
13.00

100 / 100
4
14.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เขียนโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อย 3. ประสานขอรับสื่อประชาสัมพันธ์และขอสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเป็นที่เรียบร้อย 4. ดำเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานในสถานประกอบการและสถานบริการ พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจสอบแนะนำประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดแก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 116.67

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) จำนวนการตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนการตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :120.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
49.00

100 / 100
4
120.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. มีการขออนุมัติโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. วางแผนการตรวจสถานบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการการเข้าตรวจสถานบริการบริเวณซอยสีลม 4 ซอยสีลม 2 และซอยธนิยะ เป็นจำนวน 38 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยธนิยะและซอยพัฒน์พงศ์ จำนวน 11 แห่ง ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานในสถานบริการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ชะลอการดำเนินโครงการ ไม่สามารถออกตรวจสถานบริการได้ เนื่องจากสถานบริการ ปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 120 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ฯ จัดระเบียบความเรียบร้อยป้าย และหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ซ่อมแซมผิวจราจร ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี รวมถึงมีการตรวจตราพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ คลองหัวลำโพงเก่า ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรเหนือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ฯ จัดระเบียบความเรียบร้อยป้าย และหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า เก็บขยะในคลอง จัดระเบียบทางเท้า/ทางเดินริมคลอง ซ่อมแซมผิวจราจร ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี รวมถึงมีการตรวจตราพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ คลองหัวลำโพงเก่า ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรเหนือ แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ฯ จัดระเบียบความเรียบร้อยป้าย และหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า เก็บขยะในคลอง จัดระเบียบทางเท้า/ทางเดินริมคลอง ซ่อมแซมผิวจราจร ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี รวมถึงมีการตรวจตราพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ คลองหัวลำโพงเก่า ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรเหนือ แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ฯ จัดระเบียบความเรียบร้อยป้าย และหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า เก็บขยะในคลอง จัดระเบียบทางเท้า/ทางเดินริมคลอง ซ่อมแซมผิวจราจร ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี รวมถึงมีการตรวจตราพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ คลองหัวลำโพงเก่า ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรเหนือ แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ล้างทำความสะอาดคู ท่อระบายน้ำตามตรอก ซอย ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งมักเกิดกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ล้างทำความสะอาดคู ท่อระบายน้ำตามตรอก ซอย ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งมักเกิดกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ล้างทำความสะอาดคู ท่อระบายน้ำตามตรอก ซอย ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งมักเกิดกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจงานเรียบร้อยแล้ว - เตรียมการและเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกวัน - จัดเก็บขยะในคูคลอง ตามแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจสอบจุดอ่อน จัดเก็บขยะในคู คลอง ตามแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณถนนเจริญกรุง ฝั่งตรงข้ามซอยเจริญกรุง 36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะอุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) จำนวนครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครอปพร. เพื่อเข้ารับการอบรมฯ 2. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เสนอปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครฯ - เตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน - ประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.เขต และสรุปรายงานเสนอ ผอ.เขต เพื่อทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้ว เพราะมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน 2. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน - ประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.เขต และสรุปรายงานเสนอ ผอ.เขต เพื่อทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้ว เพราะมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน 2. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน - จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.เขต และสรุปรายงานเสนอ ผอ.เขต เพื่อทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้ว เพราะมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน 2. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - ได้ดำเนินการตามแผนฯ 100 % - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร เขตบางรัก งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จำนวน 292,200 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตบางรัก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากสถานประกอบ จำนวน 150 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.3 ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 2. ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 21 โรงเรียน และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากโรงเรียน ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 3. เก็บตัวอย่างนมโรงเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 2 โรงเรียน ผลการตรวจวิเคราะห์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารจากสถานประกอบการอาหาร จำนวน 296 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 2. สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ร้อยละ 40 3. ดำเนินการเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 5 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนด้านชีวภาพ ผลการวิเคราะห์ ไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสุขาภิบาล ซึ่งได้มีการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 21 โรงเรียน และจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย 5. ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารจากสถานประกอบการอาหาร จำนวน 456 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 2. สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารจากสถานประกอบการอาหาร จำนวน 668 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 86.86 ของสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 2. สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ร้อยละ 86.86 3. มีการปรับค่าเป้าหมายจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 80 ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) - การกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
- การกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1,095.00

ผลงาน :1,095.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
276.00

100 / 100
2
549.00

100 / 100
3
822.00

100 / 100
4
1,095.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาท น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาท น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด 3. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า = ร้อยละ 92

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :72.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
26.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
72.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บกวาดขยะ ใบไม้ และฉีดล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ ของโรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดเขตบางรัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารเขตบางรัก โรงเรียน ชุมชน จิตอาสา ร่วมดำเนินการกิจกรรมล้างทำความสะอาดชุมชนศรีเวียง - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก โรงเรียน ชุมชน จิตอาสา ร่วมดำเนินการกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่ง - วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมกับโรงแรมเรดแพลนเน็ต ล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณทางเท้า และโดยรอบอาคารโรงแรมเรดแพลนเน็ต - วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมกับชุมชนตรอกห้านาย ดำเนินการล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองในชุมชน ฟุตบาททางเท้า ณ ชุมชนตรอกห้านาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค บริเวณซอยเจริญกรุง 42/1 – ซอยเจริญกรุง 50/1 - วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค บริเวณชุมชนพระนคเรศ - วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด เขตบางรัก - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง เขตบางรัก - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT หัวลำโพง เขตบางรัก - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี เขตบางรัก - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ เขตบางรัก - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด ณ ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณคลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ในสำนักงานเขตบางรัก ฉีดล้างทำความสะอาด เก้าอี้รับบริการประชาชน ราวบันไดและจุดนั่งพักคอย - วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการล้างทำความสะอาด Big Cleaning โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ในสำนักงานเขตบางรัก ฉีดล้างทำความสะอาด เก้าอี้รับบริการประชาชน ราวบันไดและจุดนั่งพักคอย - วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ คลองหัวลำโพงเก่า - วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าวัดหัวโพง) - วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าอาคารอื้อจือเหลียง) - วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณซอยธนิยะ ถนนสีลมขาออก - วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ ชุมชนเพชรพลอย - วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทานดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าโรงแรมคราวน์ พลาซ่า) - วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง - วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนสาทรเหนือ (ปากซอยคอยแวนต์) - วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการล้างทำความสะอาด Big Cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยฉีดล้างทำความสะอาดลานจอดรถสำนักงานเขตบางรัก ฉีดพ่นทำความสะอาด เก้าอี้รับบริการประชาชน ราวบันไดและจุดนั่งพักคอย - วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการล้างทำความสะอาด Big Cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ตู้สัญญาณสื่อสาร ป้ายสัญญาณจราจร จุดจอดรถจักรยาน และสะพานลอย บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาด Big cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี เขตบางรัก - วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ จิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ถนนพระรามที่ 4 ศาลแขวงปทุมวัน เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพื้นที่เขตบางรัก - วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค - วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ตู้สัญญาณสื่อสาร ป้ายสัญญาณจราจร จุดบริการจักรยาน และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย ถนนสาทรเหนือ ด้านหน้ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ถึง ด้านหน้าอาคารแสงทองธานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวจับบันได BTS เสากั้นรถจักรยานบนทางเท้า และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณถนนสาทรเหนือ สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ จิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนสุรวงศ์ ปากซอยประดิษฐ์ เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค ในพื้นที่เขตบางรัก - วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ จำนวน 20 คน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนพระรามที่ 4 หน้าอาคารอือจื่อเหลียง ราวจับบันไดขึ้นสะพานลอย พื้นที่สะพานลอยโดยรอบ และจุดป้ายสัญญาณจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดราวจับบันไดขึ้น - ลง พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน เช่น ตู้กดเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตู้หยอดเหรียญ จุดจำหน่ายบัตร และจุดป้ายสัญญาณจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายโดยสารรถประจำทาง และจุดจอดรถจักรยาน บริเวณถนนสาทรเหนือ ปากซอยคอนแวนต์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดพักคอยผู้โดยสาร และจุดจอดรถประจำทาง ป้ายโดยสารรถประจำทาง และจุดจอดรถจักรยาน ตู้สัญญาณสื่อสาร สะพานลอยคนเดินข้ามถนน บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดพักคอยผู้โดยสาร และจุดจอดรถประจำทาง ป้ายโดยสารรถประจำทาง และจุดจอดรถจักรยาน ตู้สัญญาณสื่อสาร ตู้ไปรษณีย์ บริเวณปอศ. ถึง ด้านหน้าอาคารแสงทองธานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาด BTS ศาลาแดง เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพื้นที่เขตบางรัก - วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการเขตบางรัก คณะผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก ร่วมด้วยจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid - 19) รายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ จัดเก็บเศษขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดระเบียงนั่งพักคอย ห้อง BFC ประตูรั้ว จุดพักคอยศาลาไทย และทำความสะอาดจุดที่ประชาชนสัมผัสฝ่ายต่างๆ (ชั้น 1 - ชั้น 5) และฉีดล้างทำความสะอาดลานจอดรถ ณ สำนักงานเขตบางรัก - วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก นำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน ร่วม จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยการเช็ดถูทำความสะอาดราวบันไดสะพานลอยทางขึ้น - ลง ราวกั้นทางเดิน จุดบริการจักรยาน ป้ายจราจรและบอกจุดต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และ Sky Walk (ช่องนนทรี) - วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning ณ คลองหัวลำโพงเก่า - วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก นำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid - 19) ดำเนินการจัดเก็บเศษขยะมูลฝอยในคอกต้นไม้ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันไดสะพานลอยคนเดินข้าม เช็ดทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย เช็ดทำความสะอาดจุดนั่งพักและพนักพิง บริเวณลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ (BTS สุรศักดิ์) - วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ตู้กดเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ไปรษณีย์ สตรีทเฟอร์นิเจอร์ ราวกั้นทางเท้า บันไดทางขึ้นลงสะพานลอย และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณถนนสาทรเหนือ ด้านหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน - วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) บริเวณราวจับบันได ตู้อิเล็กทรอนิกส์ จุดหยอดเหรียญ ป้ายบอกทาง และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อยๆ ณ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 25 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยการเช็ดทำความสะอาดป้ายจอดรถประจำทาง ราวบันไดสะพานลอย บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดง - แยกอังรีดูนังต์ (ด้านหน้าโรงแรมคราวน์ พลาซ่า) - วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าอาคารอื่อจือเหลียง) - วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning ณ บริเวณถนนสาทรเหนือ ปากซอยคอนแวนต์ - วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม Big cleaning ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง - วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางรัก จิตอาสา รวมจำนวน 80 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก ตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 1 เขต 1 คลองน้ำใส โดยมีกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดพื้นทางเท้า ตัดแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ และทาสีสะพานข้ามคลอง - วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการเช็ดทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) บริเวณราวจับบันได และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อยๆ ณ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน - วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรม Big cleaning ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าโรงแรมคราวน์พลาซ่า - วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ - วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) บริเวณถนนสาทรเหนือ ด้านหน้า ปอศ.- อาคารแสงทองธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาด Big cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ลานเลิฟลี่) เขตบางรัก - วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ จิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าศาลแรงงานปทุมวัน) เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพื้นที่เขตบางรัก - วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาดบริเวณถนนสาทรเหนือ ปากซอยคอนแวนต์ เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค - วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรค COVID - 19 - วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนคลองวัดหัวลำโพงเก่า ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรค COVID - 19 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี (BTS ช่องนนทรี) ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กิจกรรมร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ และกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ เกาะกลางลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ฝั่งขาเข้า) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพื้นที่เขตบางรัก - วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร โดยเช็ดทำความสะอาดถนน ฟุตบาททางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 4 หน้าอาคารอื่อจื่อเหลียง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรค และการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 - วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง (BTS ศาลาแดง) เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพื้นที่เขตบางรัก - วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณชุมชนเพชรพลอย - วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนคลองหัวลำโพงเก่า - วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ลานเลิฟลี่) - วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง - วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าโรงแรมคราวน์ พลาซ่า - วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาดกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าตากสิน - วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถนนสาทรเหนือ ด้านหน้า ปอศ. - วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระรามที่ 4 - วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าคริสตจักรไครสต์เชิร์ช ถนนสาทรเหนือ - วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ เกาะกลางลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ฝั่งขาเข้า)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) - จำนวนครั้งในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
- จำนวนครั้งในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1,095.00

ผลงาน :1,095.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
276.00

100 / 100
2
549.00

100 / 100
3
822.00

100 / 100
4
1,095.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาท น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 3. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ. รักษาความสะอาดฯ 4. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 5. รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาท น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ. รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาท น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ. รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาท น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ. รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ = ร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(17) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรัก ให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และลงระบบพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามองและเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - เป้าหมาย 2 ไร่ ดำเนินการได้ 1 - 0 - 90 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรัก ให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามองและเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และลงระบบพื้นที่สีเขียว - เป้าหมาย 2 ไร่ ดำเนินการได้ 1 - 1 - 20 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรัก ให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามองและเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และลงระบบพื้นที่สีเขียว - เป้าหมาย 2 ไร่ ดำเนินการได้ 2 ไร่ 85 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(18) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรักทั้ง 5 โรงเรียน ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ทั้ง 5 โรงเรียน ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรัก เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ทั้ง 5 โรงเรียน ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรัก เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการประชุมครู 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 3. โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 4. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5. โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ทั้ง 5 โรงเรียน ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2563 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตบางรัก = 7.97 คิดเป็นคะแนนผลสำเร็จตามตัวชี้วัดบูรณาการกับสำนักการศึกษา = ร้อยละ 79.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.92

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
93.92

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - มีแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเดือน มี.ค.- เม.ย. 63 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - แผนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ในเดือน ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 หน้าห้างซีพี ทาวเวอร์ 18 ธ.ค. 62 หน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูวัดหัวลำโพง 19 ธ.ค. 62 ศูนย์อาหารยิ้ม 20 ธ.ค. 62 หน้าตลาดวัดแขก 22 ธ.ค. 62 หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก 24 ธ.ค. 62 ชุมชนพระนคเรศ , ชุมชนซอยสองพระ 25 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยไวตี , ชุมชน สน.บางรัก 26 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูน , ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย 3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม 4. โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 590,400 บาท และสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,000 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้าง - เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค.- พ.ย. จำนวน 103,000.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 - มีแผนจัดกิจกรรม บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธ.ค. 62 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตั้งแต่เดือน ต.ค.- พ.ย. จำนวน 2,596 คน - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือน ต.ค.- พ.ย. จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 อยู่ระหว่างคืนเงินโครงการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 14 สถานที่ - ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,150 คน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 37,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตบางรักและสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 8 วิชาชีพ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. มีพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานเขตบางรัก ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพไปแล้ว 2 วิชา ได้แก่ วิชาการจัดดอกไม้สด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก จัดฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน และวิชาการสานตะกร้าพลาสติก ณ ชุมชนซอยพิพัฒน์ จัดฝึกอบรมในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน - ขณะนี้ ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ จะดำเนินโครงการฝึกอาชีพต่ออีก 6 วิชาชีพที่เหลือ 4. โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 295,789.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.78 - จัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 62 จำนวน 6,742 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 - อยู่ระหว่างคืนเงินโครงการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 14 สถานที่ - ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,150 คน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 37,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตบางรักและสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 8 วิชาชีพ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. มีพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานเขตบางรัก ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพไปแล้ว 2 วิชา ได้แก่ วิชาการจัดดอกไม้สด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก จัดฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน และวิชาการสานตะกร้าพลาสติก ณ ชุมชนซอยพิพัฒน์ จัดฝึกอบรมในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน - ขณะนี้ ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ จะดำเนินโครงการฝึกอาชีพต่ออีก 6 วิชาชีพที่เหลือ - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามบันทึกที่ กท 4310/229 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 5. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,458.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.45 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63 จำนวน 6,963 คน * งดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามบันทึกที่ กท 4310/253 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนการให้ความรู้ด้านการออมและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 1,150 คน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 37,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.075 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรักผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 11.33 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเรียบร้อยแล้ว 8 วิชา คือ วิชาการจัดดอกไม้สด 7 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก , วิชาการสานตระกร้าพลาสติก 8 มี.ค. 63 ชุมชนซอยพิพัฒน์ , วิชาการทำเสื้อบาติก วันที่ 8 ส.ค. 2563 ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า), การเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน วันที่ 9 ส.ค. 2563 สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ , วิชาการทำขนมครกชาววัง วันที่ 15 ส.ค. 2563 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร , วิชาการทำหมูสะเต๊ะ 16 ส.ค. 2563 ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย , วิชาการขนมจีนน้ำเงี้ยว 22 ส.ค. 2563 ชุมชนซอยสองพระ , วิชาการทำเล้งแซ่บ 23 ส.ค. 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก - ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 160 คน - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.21 - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 93.75 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามบันทึกที่ กท 4310/229 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 5. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - จัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธ.ค. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 62 – กันยายน จำนวน 8,693 คน - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,380,739.03 บาท คิดเป็นร้อยละ78.34 - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(20) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - ต.ค. ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน พ.ย. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแล้ว ธ.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน เดือนตุลาคม 2562 ลงจุด 1 ราย เดือนพฤศจิกายน 2562 ลงจุด 2 ราย และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - ม.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป ก.พ. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป มี.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน เดือนมกราคม 2563 ลงจุด 2 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลงจุด 1 ราย และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - เม.ย. ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป พ.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป มิ.ย. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน เดือนเมษายน 2563 ลงจุด 2 ราย เดือนพฤษภาคม 2563 ลงจุด 1 ราย และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - ก.ค. มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป ส.ค. ไม่มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป ก.ย. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน เดือนกรกฎาคม 2563 ลงจุด 1 ราย เดือนสิงหาคม 2563 ลงจุด 1 ราย เดือนกันยายน 2563 ลงจุด 1 ราย และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(21) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนตามโครงการ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 53,890.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 จัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุน ดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรม สน.บางรักห่วงใยประชาชน จัดชุดสายตรวจเข้าตรวจตราในชุมชน 2. โครงการ/กิจกรรม อาสาเฝ้าระวังภัยในชุมชน การอบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตบุคคลต้องสงสัย และจัดเวรยามดูแลชุมชน จำนวน 1 ชุด 3. โครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. โครงการจัดเก็บขยะในชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 6 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 354,569.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 จัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุน ดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรม สน.บางรักห่วงใยประชาชน จัดชุดสายตรวจเข้าตรวจตราในชุมชน 2. โครงการ/กิจกรรม อาสาเฝ้าระวังภัยในชุมชน การอบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตบุคคลต้องสงสัย และจัดเวรยามดูแลชุมชน จำนวน 1 ชุด 3. โครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. โครงการจัดเก็บขยะในชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน 5. ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างวางแผนการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน * ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อร้ายแรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และไม่สามารถเปิดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนได้ตามเป้าหมาย จำนวน 15 ชุมชน 1) ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา) 2) ชุมชนแฟลตครอบครัวสน. บางรัก 3) ชุมชนซอยสันติภาพ 4) ชุมชนซอยสองพระ 5) ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 6) ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย 7) ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า) 8)ชุมชนศรีเวียง(ชุมชนตรงข้ามโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.) 9) ชุมชนซอยพระนคเรศ 10) ชุมชนตรอกขุนนาวา 11) ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 12) ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง 13) ชุมชนตรอกห้านาย 14) ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ 15) ชุมชนซอยไวตี 2. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 757,621.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.75 3. ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) จำนวนครั้งของสมาชิกเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางรัก
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งของสมาชิกเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางรัก

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก จากสมาชิกที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่เขต ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และเครือข่าย จำนวน 30 คน ผลการคัดเลือก นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ได้รับเลือกเป็นประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน 2. เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โดย นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธาน และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ในเดือนธันวาคม จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2. ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก 3. ร่วมกิจกรรมระบายสีภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 5. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพ่อแม่วัยใส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โดย นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธาน และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ในเดือนธันวาคม จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2. ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก 3. ร่วมกิจกรรมระบายสีภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 5. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพ่อแม่วัยใส - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ปัจจุบัน จำนวน 5 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก จำนวน 17 คน 2. ตัวชี้วัด คือ จำนวนครั้งของสมาชิกเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขต ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 การเข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนอาคารกีฬาเวสน์ ครั้งที่ 2 การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก ครั้งที่ 3 ร่วมกิจกรรมระบายสีภาพพระบรมฉายาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ครั้งที่ 4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ ครั้งที่ 5 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพ่อแม่วัยใส 3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 21,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(23) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี - ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
- ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
- ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ซึ่งจะดำเนินการแจ้งการประเมินในเดือนมิถุนายน 2563 - ร้อยละของการบังคับภาษี ซึ่งจะดำเนินการบังคับภาษีได้ต้องมีการค้างชำระภาษีก่อน โดยการชำระภาษี จะชำระในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่เขตบางรักและนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Ptax) - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี โดยจะมีการแจ้งการประเมินภาษีในเดือนมิถุนายน 2563 - ร้อยละของการบังคับภาษี โดยมีกำหนดเวลาในการชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 ดังนั้นจึงยังไม่มีลูกหนี้ภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการนำข้อมูลที่สำรวจพื้นที่เขตบางรักลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Ptax) เรียบร้อยแล้ว 87 % และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,960 ราย ซึ่งเป็นยอดการแจ้งประเมินถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **