ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50050000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รวบรวมข้อมูลจำนวน และรายชื่อสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียแต่ละประเภทในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลจำนวน และรายชื่อสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียแต่ละประเภทในพื้นที่เขต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รวบรวมข้อมูลจำนวน และรายชื่อสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียแต่ละประเภทในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R และส่งเสริมให้นำมาใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R และส่งเสริมให้นำมาใช้ประโยชน์ ณ สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R และส่งเสริมให้นำมาใช้ประโยชน์ ณ สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R และส่งเสริมให้นำมาใช้ประโยชน์ ณ สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
15.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ศูนย์จุฬาฯ 10 คณะวิศวกรรมศาตร์จุฬาฯ ห้างสยามพารากอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ชุมชนในพื้นที่เขต ห้างสยามพารากอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ชุมชนในพื้นที่เขต ห้างสยามพารากอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้วยการดูแลตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่และป้ายรถประจำทางและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงโดยการตรวจสอบและติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผน/โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ โดยการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) 4. ฝ่ายเทศกิจจัดให้มีการติดตั้งตู้เขียวบริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด ดังนี้ 4.1 บริเวณสะพานจักรยานข้างสวนลุมพินี ถนนวิทยุ 4.2 บริเวณสะพานลอยหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ 4.3 บริเวณลานกีฬาจารุเมือง ถนนพระรามที่ 6 4.4 บริเวณทางด้านใต้สะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 4.5 บริเวณในซอยสิงหเสนีย์ ถนนจารุเมือง 4.6 บริเวณศาลท้าวมหาพรหม ถนนราชดำริ 4.7 บริเวณท่าเรือราชดำริ ถนนราชดำริ 4.8 บริเวณแยกหลังสวน ข้างสวนลุมพินี ถนนสารสิน 4.9 บริเวณทางเข้าวัดปทุมวนาราม ถนนพระรามที่ 1 4.10 บริเวณตลาดหลังห้างโลตัส ถนนพระรามที่ 1 4.11 บริเวณทางออกหอศิลป์ ถนนพระรามที่ 1 4.12 บริเวณในซอยสมคิด ถนนเพลินจิต 4.13 บริเวณทางด้านข้างคลองแสนแสบ 5. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) โดยตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด (เป้าหมายวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด) 6. ฝ่ายเทศกิจดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 7. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยงวันละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานตามแบบรายงานการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV 8. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ช่วงเช้าและช่วงเย็น (โรงเรียน กทม. 4 โรง เอกชน 1 โรง) และแหล่งชุมชน จำนวน 1 แห่ง วันละ 1 ครั้ง ช่วงเช้า ดังนี้ 8.1 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยมงคล 8.2 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดดวงแข 8.3 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ 8.4 บริเวณหน้าโรงเรียนปลูกจิต 8.5 บริเวณหน้าโรงเรียนมาแตร์เดอี 8.6 บริเวณหน้าประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 9. จัดหน้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจพื้นที่กวดขันห้ามมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 10. จัดให้มีสมุดควบคุมการตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) และสมุดควบคุมการตรวจรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้วยการดูแลตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่และป้ายรถประจำทางและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงโดยการตรวจสอบและติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผน/โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ โดยการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) 4. ฝ่ายเทศกิจจัดให้มีการติดตั้งตู้เขียวบริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด ดังนี้ 4.1 บริเวณสะพานจักรยานข้างสวนลุมพินี ถนนวิทยุ 4.2 บริเวณสะพานลอยหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ 4.3 บริเวณลานกีฬาจารุเมือง ถนนพระรามที่ 6 4.4 บริเวณทางด้านใต้สะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 4.5 บริเวณในซอยสิงหเสนีย์ ถนนจารุเมือง 4.6 บริเวณศาลท้าวมหาพรหม ถนนราชดำริ 4.7 บริเวณท่าเรือราชดำริ ถนนราชดำริ 4.8 บริเวณแยกหลังสวน ข้างสวนลุมพินี ถนนสารสิน 4.9 บริเวณทางเข้าวัดปทุมวนาราม ถนนพระรามที่ 1 4.10 บริเวณตลาดหลังห้างโลตัส ถนนพระรามที่ 1 4.11 บริเวณทางออกหอศิลป์ ถนนพระรามที่ 1 4.12 บริเวณในซอยสมคิด ถนนเพลินจิต 4.13 บริเวณทางด้านข้างคลองแสนแสบ 5. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) โดยตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด (เป้าหมายวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด) 6. ฝ่ายเทศกิจดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 7. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยงวันละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานตามแบบรายงานการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV 8. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ช่วงเช้าและช่วงเย็น (โรงเรียน กทม. 4 โรง เอกชน 1 โรง) และแหล่งชุมชน จำนวน 1 แห่ง วันละ 1 ครั้ง ช่วงเช้า ดังนี้ 8.1 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยมงคล 8.2 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดดวงแข 8.3 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ 8.4 บริเวณหน้าโรงเรียนปลูกจิต 8.5 บริเวณหน้าโรงเรียนมาแตร์เดอี 8.6 บริเวณหน้าประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 9. จัดหน้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจพื้นที่กวดขันห้ามมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 10. จัดให้มีสมุดควบคุมการตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) และสมุดควบคุมการตรวจรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้วยการดูแลตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่และป้ายรถประจำทางและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงโดยการตรวจสอบและติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผน/โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ โดยการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) 4. ฝ่ายเทศกิจจัดให้มีการติดตั้งตู้เขียวบริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด ดังนี้ 4.1 บริเวณสะพานจักรยานข้างสวนลุมพินี ถนนวิทยุ 4.2 บริเวณสะพานลอยหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ 4.3 บริเวณลานกีฬาจารุเมือง ถนนพระรามที่ 6 4.4 บริเวณทางด้านใต้สะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 4.5 บริเวณในซอยสิงหเสนีย์ ถนนจารุเมือง 4.6 บริเวณศาลท้าวมหาพรหม ถนนราชดำริ 4.7 บริเวณท่าเรือราชดำริ ถนนราชดำริ 4.8 บริเวณแยกหลังสวน ข้างสวนลุมพินี ถนนสารสิน 4.9 บริเวณทางเข้าวัดปทุมวนาราม ถนนพระรามที่ 1 4.10 บริเวณตลาดหลังห้างโลตัส ถนนพระรามที่ 1 4.11 บริเวณทางออกหอศิลป์ ถนนพระรามที่ 1 4.12 บริเวณในซอยสมคิด ถนนเพลินจิต 4.13 บริเวณทางด้านข้างคลองแสนแสบ 5. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) โดยตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด (เป้าหมายวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด) 6. ฝ่ายเทศกิจดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 7. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยงวันละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานตามแบบรายงานการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV 8. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ช่วงเช้าและช่วงเย็น (โรงเรียน กทม. 4 โรง เอกชน 1 โรง) และแหล่งชุมชน จำนวน 1 แห่ง วันละ 1 ครั้ง ช่วงเช้า ดังนี้ 8.1 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยมงคล 8.2 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดดวงแข 8.3 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ 8.4 บริเวณหน้าโรงเรียนปลูกจิต 8.5 บริเวณหน้าโรงเรียนมาแตร์เดอี 8.6 บริเวณหน้าประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 9. จัดหน้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจพื้นที่กวดขันห้ามมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 10. จัดให้มีสมุดควบคุมการตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) และสมุดควบคุมการตรวจรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานเขตปทุมวัน ไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 และในขณะนี้มีจำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดทั้งสิ้น 18 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ 5,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดประชุมยาเสพติดแล้วในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรงตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
31.00

100 / 100
4
87.69

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนสถานประกอบการอาหาร 1,224 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 1,224 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จำนวนสถานประกอบการอาหาร 1,218 แห่ง ได้รับต่อป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 383 แห่ง (ที่ยังไม่ได้ต่อ ป้ายยังไม่หมดอายุ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

** อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19​ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการตรวจประเมินได้ โดยสำนักอนามัยได้มีหนังสืองดการเข้าตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมายังสำนักงานเขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จำนวนสถานประกอบการอาหาร 1,186 แห่ง ได้รับต่อป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 1,040 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(9) ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ  ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :45.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เป้าหมาย : 1 ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เป้าหมาย : 1 ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต)

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(12) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมข้าราชการครู เพื่อกำหนดแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการสอนเสริมแบบเข้ม ระหว่างเดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 กำหนดการทดสอบ O-NET ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน ได้ดำเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอประกาศผลคะแนนการทดสอบ (O-Net) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการศึกษา มีหนังสือ ที่ กท 0805/3764 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) ปีการศึกษษ 2562 ของสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว คะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (10 คะแนน) ได้คะแนน 7.63 และคะแนนรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (10 คะแนน) ได้คะแนน 6.88 คะแนนรวมทุกระดับชั้น 14.51 คะแนนสำนักงานเขต (เต็ม 10 คะแนน) ได้ 7.255 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต 72.55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(13) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ(โครงการจัดการวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ(โครงการจัดการวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :27.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
27.00

100 / 100
3
27.00

100 / 100
4
27.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(14) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :35.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้มาขอเลขหมายประจำบ้าน เดือน ต.ค.62 จำนวน 2 เลขหมาย, เดือน พ.ย.62 จำนวน 2 เลขหมาย, เดือน ธ.ค.62 จำนวน 5 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้มาขอเลขหมายประจำบ้าน เดือน ม.ค.63 จำนวน 1 เลขหมาย, เดือน ก.พ.63 จำนวน 3 เลขหมาย, เดือน มี.ค.63 ไม่มี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีผู้มาขอเลขหมายประจำบ้าน เดือนเม.ย. จำนวน 1 เลขหมาย, เดือน พ.ค. จำนวน 2 เลขหมาย เดือน มิ.ย. จำนวน 8 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--มีผู้มาขอเลขหมายประจำบ้าน เดือนก.ค. 63จำนวน 1 เลขหมาย, เดือน ส.ค.63 จำนวน 2 เลขหมาย เดือน ก.ย.63จำนวน 4 เลขหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(15) กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ(โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร)
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ(โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :67.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
61.00

100 / 100
4
67.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยาวชนได้เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(16) ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้   
  1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
  2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งพนักงานสำรวจ จัดทำหนังสือหรือคำสั่งมอบหมายพื้นที่ในการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด และส่งบัญชีรายการห้องชุดทางไปรษณีย์แล้ว 8,634 กรรมสิทธิ์ (ข้อมูลรายงานสรุปในระบบสารสนเทศที่ดิน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) รวมถึงการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / บัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลห้องชุดเพิ่มเติม บันทึกข้อมูลในระบบ Ptax

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแบบแจ้งข้อมุลรายการห้องชุด/แบบแจ้งข้อมุลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งรับคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32, การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) และแก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / บัญชีรายการห้องชุด ในระบบ PTax

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ร้อยละ 100 1.1 . ยอดประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) มีจำนวนทั้งหมด 3,000 แปลง รวม 4,729 รายการ - แบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) 9,106 ห้อง 1.2. ยอดหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6), (ภ.ด.ส.7), (ภ.ด.ส.8) มีจำนวน 8,566 ราย 2. ร้อยละของการบังคับภาษี - ยังไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ไม่มีลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.11


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.30

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
60.11

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เนื่องจากมีรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และได้ทำเรื่องขออุทธรณ์ตัวชี้วัดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(19) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) คูสวย น้ำใส กลางใจเมือง (คูน้ำซอยต้นสน)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) คูสวย น้ำใส กลางใจเมือง (คูน้ำซอยต้นสน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(20) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการประเมินความพึงพอใจฯครั้งที่1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 = 4.275 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

NIDA ได้เข้ามาทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจครั้งที่2/2563 จำนวน260ชุด ที่สำนักงานเขตปทุมวันในวันที่ 9 มิ.ย.63 และวันที่15 มิ.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

NIDA ได้เข้ามาทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทั้ง 2 ครั้ง สำนักงานเขตปทุมวัน ได้คะแนนเฉลี่ย = 4.182 คะแนน หลังจากถ่วงน้ำหนักแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
99.46

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ใน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 มีเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 186 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนที่รายงานเกิน 3 วัน จำนวน 1 เรื่อง (เรื่องร้องเรียนเดือนธ.ค. 63 อยู่ในระหว่างสรุปผล)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในเดือนม.ค.-ก.พ.63 มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งทั้งสิ้น 139 เรื่อง ทุกเรื่องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ มีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 90 เนื่อง ทุกเรื่องมีความสมบูรณ์ครบถ้วน (เรื่องร้องเรียนเดือน มี.ค. 63 อยู่ระหว่างรวบรวม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในเดือนมี.ค.-มิ.ย.63 ไม่มีเรื่องคงค้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(22) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน - ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน โดยพิจารณานำงานที่มีระดับความเสี่ยงสูง มาจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 งาน - พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตปทุมวัน - ส่งเอกสารหลักฐาน ให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีการดำเนินโครงการตามแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีการดำเนินโครงการตามแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตปทุมวัน - รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 - มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ - จัดทำและนำข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน -สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ -รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 -จัดส่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(23) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำลังดำเนินการให้แจ้งเวียนให้ทราบว่าเขตจะต้องดำเนินการเตรียมข้อมูลบ้างที่ใช้ในการพัฒนาข้อมูลที่พัฒนาจะเป็นข้อมูลที่ทางเขตมีอยู่แอะไรล้ว โดยข้อมูลที่มีอยู่แล้วจะเอาไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เวียนหนังสือ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 1.ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามแบบสยป. 4.1(2) 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบสยป. 4.1(4) 3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล ดำเนินการข้อ 1 – 3 ส่ง สยป.แล้ว (ภายในกำหนด 28 กุมภาพันธ์ 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เวียนหนังสือ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัด4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังนี้ 1.จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 22 ไฟล์ ดำเนินการแล้ว 2.แจ้งผลการดำเนินการตามข้อ1. ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการแล้ว 3.นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1ดังนี้ 3.1ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงรายปีให้นำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดำเนินการแล้ว 3.2ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนให้นำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15ของเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันนายน 2563 ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เวียนหนังสือ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัด4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังนี้ 1.จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 22 ไฟล์ 2.แจ้งผลการดำเนินการตามข้อ1. ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 3.นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1ดังนี้ 3.1ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงรายปีให้นำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 3.2ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนให้นำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15ของเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันนายน 2563 ทั้งหมด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด