ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50070000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
51.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการขั้นตอนสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตให้ครบถ้วน 2.จัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักการระบายน้ำกำหนดครบถ้วน จำนวน 20 แห่ง จากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักการระบายน้ำกำหนดครบถ้วนจำนวน25แห่งจากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด49 แห่งคิดเป็นร้อยละ 51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ตัน

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนงานการลงพื้นที่ 2.ดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง 3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกนำ้ยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนสวนอ้อย และชุมชนเสริมสุข 4.ดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกนำ้ยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และชุมชนสุคันธาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทางและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ ร.ร.วัดเบญจมบพิตร ชุมชนท่าน้ำสามเสน ชุมชนถนนนครไชยศรี ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ ชุมชนหลังสโมสรกองทัพบก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน และสามารถคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 287.29 ตัน ขยะอินทรีย์ 849.99 ตัน รวม ขยะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1,137.28 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ3Rsการคัดแยกขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้วโฟมบรรจุอาหารตั้งแต่ต้นทางและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ ณ ชุมชนสื่อสารสะพานแดง ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ บ้านพักข้าราชการหน่วยบัญชาการกองกำลังสำรอง ชุมชนทอผ้าและสามารถคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ขยะรีไซเคิล346.33 ตันขยะอินทรีย์ 2,137.40 ตัน รวมขยะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2,483.73ตัน ขยะอันตราย12.67ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขยะทั้งหมด จำนวน 17,674.8415 ตัน/ปีข้อมูล วันที่ 31 ส.ค. 63 ร้อยละ 103

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ตัน

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :105.25


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
69.96

0 / 0
4
105.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการและการจัดทำแผนงานการลงพื้นที่ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง บริเวณชุมชนสวนอ้อย และชุมชนเสริมสุข และสามารถทำการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 1,000 กิโลกรัม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง บริเวณชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และชุมชนสุคันธาราม และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบันสามารถทำการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 1,850 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทางและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ ร.ร.วัดเบญจมบพิตร ชุมชนท่าน้ำสามเสน ชุมชนถนนนครไชยศรี ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ ชุมชนหลังสโมสรกองทัพบก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน รวมขยะอันตราย 3.39 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้วโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทางและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ ณ ชุมชนสื่อสารสะพานแดง ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ บ้านพักข้าราชการหน่วยบัญชาการกองกำลังสำรอง ชุมชนทอผ้า และสามารถคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมขยะอันตราย 12.67 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกเดือน โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร ขยะอันตราย และการงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 3.จัดรถเข้าเก็บขยะอันตราย จำนวน 18.24 ตัน/วัน ข้อมูล วันที่ 30 ก.ย. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
44.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และประสานฝ่ายรักษาฯให้ตัดกิ่งไม้ที่รกรุงรัง 2. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ครวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯตัดและตบแต่งกิ่งไม้ไม่ให้รกรุงรัง ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่โดยรอบ 3. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตดุสิต ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 4.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ทีขึ้นรกรุงรังออก ประสานฝ่ายโยธาร่วมตรวจกล้องวงจรปิดเพื่อให้กล้องมีสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.มีการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (1,460 ครั้ง) 2.จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด (730 ครั้ง) 3.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งครบ 5 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.มีการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด(2,650ครั้ง)2.จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด1 ครั้ง/วัน/จุด 1ครั้ง/วัน/จุด(1,325ครั้ง)3.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งครบ 5จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด (รวม 3,650 ครั้ง) 2.ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด (รวม 1,825 ครั้ง) 3.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งครบ 5จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.18

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
71.00

0 / 0
4
87.18

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการอาหาร เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 116 ราย จาก 429 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการอาหาร เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 236 ราย จาก 429 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 236 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการอาหารเดือนตุลาคม 2562 -มิถุนายน 2563 จำนวน306รายจาก429ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน306รายคิดเป็นร้อยละ 71.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 429 แห่ง ดำเนินการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบอาหารด้านคุณภาพอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 374 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.18

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(6) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน และการกวดขันรถยนต์และจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีผู้จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าหากฝ่าฝืน จะดำเนินการจับปรับตามพรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 2. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์และติดป้ายห้ามไม่ให้จอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้า หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ 3.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนจอดรถบนทางเท้า และหากตรวจพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการจับปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ พร้อมทั้งสำรวจเรื่องร้องเรียนของผู้กระทำผิดในการจอดรถบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ 2 ครั้ง/วัน/จุด( 337 ครั้ง) 2.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์และติดป้ายห้ามไม่ให้จอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้า หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ 3.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนจอดรถบนทางเท้า และหากตรวจพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการจับปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ พร้อมทั้งสำรวจเรื่องร้องเรียนของผู้กระทำผิดในการจอดรถบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ 2ครั้ง/วัน/จุด(538 ครั้ง) ,ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 80.07(แบบสอบถาม 200 ชุด)2.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์และติดป้ายห้ามไม่ให้จอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้า หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ 3.เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนจอดรถบนทางเท้า และหากตรวจพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการจับปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ พร้อมทั้งสำรวจเรื่องร้องเรียนของผู้กระทำผิดในการจอดรถบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน รวมทั้งหมด 732 ครั้ง ร้อยละ 100 2.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า ร้อยละ 82.93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมดำเนินการตามรายละอียด หลักเกณฑ์ และแนวทางของมติที่ประชุมกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 9 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม จำนวน 9 กลุ่มเขตกุรงเพทกลาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 กำหนดเปิดกิจกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ คลองคูเมืองเดิม และในส่วนของสำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตวังทองหลาง ร่มมือกับหน่วยงานเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาา ร่วมพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ ปูลกต้นทองอุไรริมคลอง จำนวน 100 ต้น เทน้ำหมักชีวภาพ EM จำนวน 100 ลิตร และปรับปรุงภูมืทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ คลองเปรมประชากร ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร โดยสำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตวังทองหลาง ร่วมพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ ปูลกต้นทองอุไรริมคลอง จำนวน 88 ต้น เทน้ำหมักชีวภาพ EM จำนวน 100 ลิตร เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมืทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ เทน้ำหมักชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทาสีตีเส้นจราจร ปลูกต้นทองอุไรและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมโดยดำเนินกร 6 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 21 ก.พ. 63 ตั้งแต่สะพานอรทัยถึงแยกวัดเบญจมบพิตร 2. วันที่ 24 เม.ย. 63 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร 3. วันที่ 29 พ.ค. 63 ตั้งแต่แยกราชวัตรถึงแยกเกษะโกมล 4. วันที่ 26 มิ.ย. 63 ตั้งแต่แยกเกษะโกมลถึงวัดประชาระบือธรรม 5. วันที่ 29 ก.ค. 63 ตั้งแต่วัดประชาระบือธรรมถึงแยกสะพานแดง 6. วันที่ 28 ส.ค. 63 ตั้งแต่แยกสะพานแดงถึงแยกถนนพระราม 6

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(8) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจพื้นที่ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการสำรวจพื้นที่ดำเนินการ และปรับแก้ไขโครงการ เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ 2.บันทึกพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครในฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 2.1ที่ว่างบริเวณปากซอยพิษณุโลก 9 พื้นที่ 53 ตรว. 2.2 ที่ว่างบริเวณข้างวัดจอมสุดาราม ถนนสวรรคโลกพื้นที่ 90 ตรว. 2.3 สนามกีฬากลางแจ้งภายในกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ พื้นที่ 2 งาน 50 ตรว.และขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ฯ 3. สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณด้านข้างศาลแขวงดุสิตพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 4. สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 5. ที่ว่างภายใสนกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานถนนทหาร พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ 2.บันทึกพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครในฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 6 แห่งได้แก่ 2.1ที่ว่างบริเวณปากซอยพิษณุโลก 9 พื้นที่ 53 ตรว. 2.2ที่ว่างบริเวณข้างวัดจอมสุดาราม ถนนสวรรคโลกพื้นที่ 90 ตรว. 2.3สนามกีฬากลางแจ้งภายในกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ พื้นที่ 2 งาน 50 ตรว. 2.4 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณด้านข้างศาลแขวงดุสิตพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 2.5 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 2.6ที่ว่างภายใสนกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานถนนทหาร พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 2.7ที่ว่างริมคลองบางกระบือ ชุมชนประชาระบือธรรม2,3 พื้นที่ 26.ตรว. 2.8 ที่ว่างบริวเณบ้านเลขที่ 263/1 ซ.มิตรอนันต์ ถ.เทอดดำริห์ พื้นที่ 66 ตรว.2.9ที่ว่างบริเวณข้างบ้านเลขที่ 4 ถ.อำนวยสงคราม พื้นที่ 3งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. บันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะบริเวณกรมสวัสดิการทหารบก พื้นที่จำนวน 1 ไร่ 3. ดำเนินการบันทึกพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครในฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 12 แห่ง ดังนี้1. ที่ว่างบริเวณปากซอยพิษณุโลก 9 พื้นที่ 53 ตรว.2. ที่ว่างบริเวณข้างวัดจอมสุดาราม ถนนสวรรคโลก พื้นที่ 90 ตรว.3.สนามกีฬากลางแจ้งภายในกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ พื้นที่ 2 งาน 50 ตรว. 4. สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณด้านข้างศาลแขวงดุสิตพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 5. สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 6. ที่ว่างภายใสนกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 7. ที่ว่างริมคลองบางกระบือ ชุมชนประชาระบือธรรม 2, 3.พื้นที่ 26 ตรว. 8. ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 263/1 ซ.มิตรอนันต์ ถนนเทอดดำริห์ พื้นที่ 66 ตรว. 9. ที่ว่างบริเวณข้างบ้านเลขที่ 4 ถนนอำนวยสงครามพ้นที่ 3 งาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(9) ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 360 ราย 2.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนข้างวัดสุคันธาราม,ชุมชนถนนสุคันธารามและชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ ทางแผ่นพับ ใบปลิว เว็บไซค์ สื่ออนไลน์ จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค.62 3.ประชาสัมพันธ์ในงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดุสิต วันที่19 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 232 ราย 2.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 44 ชุมชนจำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-21 มี.ค.63 3.ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.63 จำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน98ราย 2.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 44 ชุมชนจำนวน3เดือน ตั้งแต่เดือน 22 มี.ค.-21 มิ.ย.63 3.ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.63 จำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน 2.การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว 3.การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์กลุ่มประธานชุมชน ไลน์กลุ่มผู้สูงอายุเขตดุสิต เฟซบุ๊กฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตดุสิต 2.ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 ร้อยละ 86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :73.52

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
73.52

0 / 0
4
73.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเสนอผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัคิในแผนเรียบร้อยแล้ว 2.ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งผู้อำนวยการเขตอนุมัติแล้ว 3.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562-เดือนมกราคม 2563 ในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.จำนวน 10 ครั้ง งบประมาณ 92,400 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รอประมวลผลคะแนนที่นำมาคำนวณตัวชี้วัดจากสำนักการศึกษา และทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยจะประกาศผลการทดสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยในเบื้องต้นมีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดราชผาติการาม โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาทดสอบระดับชาติประกาศผลการทดสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563โดยในเบื้องต้นมีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดราชผาติการาม โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมได้ดำเนินการครบร้อยละ 100 ช่วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน 2562–เดือนมกราคม 2563 ผลงานที่ได้ = ร้อยละ 73.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่1. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 2. โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 3. โรงเรียนวัดราชผาติการาม มีคะแนนเฉลี่ย 3 รายวิชาในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม (ไทย,คณิต,วิทย์) 2. โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (อังกฤษ,คณิต,วิทย์) 3. โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร (ไทย,คณิต,วิทย์) - มีคะแนนเฉลี่ย 2 รายวิชาในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร (ไทย,คณิต) - มีคะแนนเฉลี่ย 1 รายวิชาในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่1. โรงเรียนสุโขทัย (ไทย) 2. โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (คณิต) ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยในระดับสำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ทุกรายวิชา ผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ = 7.35 คะแนน ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต = 73.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(11) 7 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินสำรวจข้อมูลอาคารชุดทั้งหมด จำนวน 1649 ราย ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ออก ภดส.4 และดำเนินการจัดส่ง ปณ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 2.ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ทัั้งหมด 6690 โฉนด ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 2387 โฉนด คิดเป็นร้อยละ 35.68 3. ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 83 ราย เป็นเงิน 4,098,703.75 บาท 4. ดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 23,944.07 บาท 5. ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 77,899.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินสำรวจข้อมูลอาคารชุดทั้งหมด จำนวน 1,649 ราย ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ออกภดส.4 และดำเนินการจัดส่ง ปณ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 2.ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ทั้งหมดโฉนด 6782 แปลง จัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จจำนวน 6782แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 3.ดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 15,912 หลัง จัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ4,018 หลัง คิดเป็นร้อยละ 25.25 4. ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 136 ราย เป็นเงิน 5,124,365.92 บาท ร้อยละ 104.58 ของประมาณการ 5. ดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 23,944.07 บาท ร้อยละ 118.32 ของประมาณการ 6. ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 662 ราย เป็นเงิน 2,487.219.- บาท ร้อยละ 47.83 ของประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินสำรวจข้อมูลอาคารชุดทั้งหมด จำนวน1,649 ราย ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลออกภดส.4 และดำเนินการจัดส่ง ปณ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 2.ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ทั้งหมดโฉนด 6782 แปลงจัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จจำนวน 6782แปลง คิดเป็นร้อยละ100 3.ดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 15,912 หลังจัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ7,956 หลัง คิดเป็นร้อยละ 50 4.ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 224ราย เป็นเงิน 6,024,210.13 บาทร้อยละ 122.94 ของประมาณการ 5.ดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 15ราย เป็นเงิน 24,211.48 บาทร้อยละ 121.06 ของประมาณการ 6.ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 1,157ราย เป็นเงิน 4,128,869.10บาท ร้อยละ 79.40 ของประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานครให้ขยายกำหนดเวลาชำระเงินจากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งมีผลให้เริ่มดำเนินการบังคับภาษีลูกหนี้ค้างชำระภาษีได้ในเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ดังนั้น ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงไม่สามรถดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ได้ - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอด ณ วันที่ 31 ส.ค. 63 รับชำระแล้ว 25 ราย จำนวน 925,724.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.33 (ยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 38 ราย จำนวนเงิน 1,297,839.30 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :63.94


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
63.94

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนิ นการออกหนังสือเตือนค้างชำระและเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 510,0003.01 บาท 2.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ยังอยู่ภายในเวลากฏหมายกำหนด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการออกหนังสือเตือนค้างชำระและเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 17 ราย เป็นเงิน929,444.55 บาท 2.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ยังอยู่ภายในเวลากฏหมายกำหนด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการออกหนังสือเตือนค้างชำระและเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 17ราย เป็นเงิน929,444.55 บาท2.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ยังอยู่ภายในเวลากฏหมายกำหนด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดุสิตสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 จำนวน 3,832 ราย จำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด 5,993 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :73.41


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.58

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
56.47

0 / 0
4
73.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 11.58% เป็นเงิน 44,806,671.81 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 119,661,354.82 บาท คิดเป็น 31%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 159,678,928.69 บาท คิดเป็น 56.47%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 248,725,083.02 บาท คิดเป็น 73.41%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.1 การจัดงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.1 การจัดงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินงานจัดทำรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 1 2.รายงานสรุปผลยอดทรัพย์สินประจำปี อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินไตรมาส 2 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 3 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว -ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว -ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 2 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว -ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 3 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด