ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50100000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 01. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
01. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างสำรวจรวบรวมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการน้ำเสียให้สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งเอกสารให้สำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
13.79

100 / 100
4
14.24

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จัดเก็บได้ 153.891 ตัน จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จัดเก็บได้ 55.119 ตัน จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้ 154.285 ตัน จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้ 54.949 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จัดเก็บได้ 153.891 ตัน จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จัดเก็บได้ 55.119 ตัน จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้ 154.285 ตัน จัดเก็บและคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้ 54.949 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. นำไปเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563 จัดเก็บได้ 446.739 ตัน 2. นำไปทำปุ๋ยหมัก ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563 จัดเก็บได้ 2,141.728 ตัน 3. นำไปทำน้ำชีวภาพ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563 จัดเก็บได้ 13.834 ตัน ซึ่งค่าเป้าหมาย 3,774.102 ตัน/ปี ร้อยละ 20 จัดเก็บได้ 2,602.301 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.79

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.62-ส.ค.63 สามารถจัดเก็บปริมาณมูลฝอยได้ 18.916 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 14.24

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :35.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
8.97

100 / 100
4
8.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บได้ 1,450 กิโลกรัม เดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้ 1,500 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 2,950 กิโลกรัม และรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บมูลฝอยอันตรายเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บได้ 1,450 กิโลกรัม เดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้ 1,500 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 2,950 กิโลกรัม และรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62-พ.ค. 63 จัดเก็บได้ 9.19 ตัน จากค่าเป้าหมาย 15.36ตัน/ปี ร้อยละ 15 คิดเป็นร้อยละ 8.97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ตั้งแต่ ต.ค.63-ส.ค.63 สามารถจัดเก็บได้ 12.82 ตัน/ปี ร้อยละ10คิดเป็นร้อยละ 8.72

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) 03. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
03. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้องcctv ฝ่ายรักษาความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่รกร้าง ฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้าหากไฟฟ้าดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายเทศกิจตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้องcctv ฝ่ายรักษาความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่รกร้าง ฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้าหากไฟฟ้าดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้องcctv ฝ่ายรักษาความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่รกร้าง ฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้าหากไฟฟ้าดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ฝ่ายเทศกิจตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้องcctv ฝ่ายรักษาความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่รกร้าง ฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้าหากไฟฟ้าดับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 04. ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
04. ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 มีการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 15 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง จำนวน 127 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 มีการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 16 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง จำนวน 143 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 83 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 มีการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 21 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 92 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 05. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
05. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมตามโครงการฯ เดือนมี.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการจักกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการจักกิจกรรมตามโครงการฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) 06. ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
06. ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินได้ตามเกณฑ์เป้าหมายของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินได้ตามเกณฑ์เป้าหมายของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินได้ตามเกณฑ์เป้าหมายของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินได้ตามเกณฑ์เป้าหมายของตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 07. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
07. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งมูลฝอยในคลอง 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งมูลฝอยในคลอง 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะในคูคลองแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะในคูคลองแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(9) 08. ร้อยละของความสำเร็จใน การดำเนินการปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตพระโขนง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
08. ร้อยละของความสำเร็จใน การดำเนินการปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตพระโขนง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 จากแนวเขตทางพิเศษสาย S1 ถึงบ้านเลขที่ 241 อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาประกาศ e-bidding 2. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3 จากบ้านเลขที่ 31 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศ e- bidding

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 จากแนวเขตทางพิเศษสาย S1 ถึงบ้านเลขที่ 241 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง 2. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3 จากบ้านเลขที่ 31 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 จากแนวเขตทางพิเศษสาย S1 ถึงบ้านเลขที่ 241 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3 จากบ้านเลขที่ 31 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) 09. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
09. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน มีการเผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าวในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ชะลอการพ่นยุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกปฎิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์ เรื่องยุงลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ออกปฎิบัติงาน พ่นยุงลายตามชุมชน ตามแผนปฏบัติงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 10. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
10. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สนอ. กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารในพื้นที่จำนวน 241 ราย ได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีจำนวน 252 ราย ผลตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 231 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
93.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจระหว่างเดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจเดือน พ.ค. 63- มิ.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจเดือน ก.ค.-ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(13) 12.1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
12.1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายเทศกิจ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า - ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย - ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย - ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย - ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า - สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบ ทางเท้าให้ชัดเจน - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ - ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ไช้การได้ และติดตั้ง เพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ - จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร - ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า - ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา - ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง - ทำความสะอาดสะพานลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า - ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย - ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย - ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย - ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า - สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบ ทางเท้าให้ชัดเจน - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ - ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ไช้การได้ และติดตั้ง เพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ - จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร - ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า - ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา - ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง - ทำความสะอาดสะพานลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ฝ่ายเทศกิจ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า - ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย - ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย - ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย - ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า - สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบ ทางเท้าให้ชัดเจน - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ - ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ไช้การได้ และติดตั้ง เพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ - จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน - ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร - ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า - ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา - ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง - ทำความสะอาดสะพานลอย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 12.2 ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
12.2 ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางจากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางจากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางจากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางจากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(15) 13. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
13. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปีงบประมาณ 2563 แล้ว จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 47.81 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 171.56 เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามศักยภาพที่กำหนดไว้ คื อ2 ไร่ 40 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง รวม 2 แห่ง ได้ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 42.81 ตร.ว. คิดเป็นร้อยละ 124 เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามศักยภาพที่กำหนดไว้ คือ2 ไร่ 40 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(16) 14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :92.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
96.00

100 / 100
3
94.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(17) 15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :92.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
93.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(18) 16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.88

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.88

100 / 100
4
6.88

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดสอบเดือน ก.พ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 4 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการสอบของนักเียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสอบของนักเียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
89.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดือนม.ค.-ก.พ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-งดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(20) 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(21) 19.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
19.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 27 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 38 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 35 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) 19.2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
19.2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 คำร้อง และดำเนินการนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 24 คำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 คำร้อง และดำเนินการนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 25 คำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 27 คำร้อง แยกเป็น ประจำเดือน เมษายน 2563จำนวน 6 คำร้อง ,ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 9 คำร้อง ,ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 12 คำร้อง รวมทั้งสิ้น 27 คำร้อง สรุป ไตรมาส 1 จำนวน 24 คำร้อง ไตรมาส 2 จำนวน 25 คำร้อง ไตรมาส 3 จำนวน 27 คำร้อง รวมทั้ง 3 ไตรมาส 76 คำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 18 คำร้อง แยกเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563จำนวน 4 คำร้อง ,ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 8 คำร้อง ,ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 6 คำร้อง รวมทั้งสิ้น 18 คำร้อง สรุป ไตรมาส 1 จำนวน 27 คำร้องไตรมาส 2 จำนวน 25 คำร้องไตรมาส 3 จำนวน 30 คำร้อง คำร้องไตรมาสที่ 4 จำนวน 18 คำร้อง รวมทั้ง 4 ไตรมาส 100 คำร้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(23) 20. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
20. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแผน จำนวน 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแผน จำนวน 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแผน จำนวน 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแผน จำนวน 19 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(24) 21.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
21.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 26,133 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.36%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 26,133 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.36%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 26,133 ราย คิดเป็นร้อยละ 98%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 26,133 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) 21.2 ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
21.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี ในเดือนกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **