ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) (เจรจาตกลง) 1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(เจรจาตกลง) 1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งน้ำเสีย ส่งสำนักการระบายนำ้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 80 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งน้ำเสีย ส่งสำนักการระบายนำ้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 80 ราย อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในพื้นทีตามกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการ จำนวน 82 ราย ในพื้นทีตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการสำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการ จำนวน 82 ราย ในพื้นทีตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการสำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนด และมีสถานศึกษาเลิกกิจการจำนวน 8 แห่ง สรุปดังนี้ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 82 แห่ง ผลการสำรวจข้อมูลน้ำเสีย 74 แห่งเลิกกิจการ 8 แห่งและจัดส่งเอกสารให้สำนักการระบายน้ำครบทันตามกำหนดเวลา วันที่ 31 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :17.09


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
17.09

100 / 100
4
19.64

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม 2. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 22 กิโลกรัม 3. ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการดังนี้ 1.ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม 2.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 17.086

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการ 1.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม 2. ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 10 กิโลกรัม 3.ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 19.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.82

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
10.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายพื้นที่เขต ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2562 หลอดไฟ 515 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 120 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 2,015 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กิโลกรัม อื่น ๆ (กระจก) 80 กิโลกรัม รวม 2,930 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.93 ตัน) / 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 หลอดไฟ 710 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 480 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,040 กิโลกรัม รวม 2,230 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.23 ตัน) 3.เดือนธันวาคม 2562 หลอดไฟ 800 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 850 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 962 กิโลกรัม ชากบรรจุภัณฑ์ 138 กิโลกรัม รวม 2,750 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.750 ตัน) 4.เดือนมกราคม 2563 หลอดไฟ 570 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 514 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,656 กิโลกรัม ชากบรรจุภัณฑ์ 171 กิโลกรัม รวม 2,911 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.91 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายพื้นที่เขต ดังนี้ 1.เดือนเมษายน 2563 หลอดไฟ 820 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 320 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,160 กิโลกรัม รวม 2,300 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.3 ตัน) 2.เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 778 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 80 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,782 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 70 กิโลกรัม รวม 2,710 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.710 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 350 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 845 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 485 กิโลกรัม รวม 1,680 กิโลกรัม (เฉลี่ย 1.680 ตัน) 2. เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 1100 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 800 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 910 กิโลกรัม รวม 2,410 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.410 ตัน) 3.เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 1,500 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 7,830 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,330 กิโลกรัม รวม 10,660 กิโลกรัม (เฉลี่ย 10.66 ตัน) 4ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (จัดเก็บขยะอันตรายได้ 33.15 ตัน/ปี) สถานการณ์โควิค มีการปรับลดเป้าหมายจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 10 (30.85 ตัน/ปี) ผลการดำเนินงานจัดเก็บได้ ร้อยละ 10.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (เจราจาตกลง) 8. (1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง ริมทาง (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจราจาตกลง) 8. (1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง
ริมทาง (ผลผลิต)

หน่วยนับ :จำนวน/ครั้ง

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :24.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
24.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดเตรียมร่างโครงการและขออนุมัติโครงการ และดำเนินการสำรวจข้อมูลฯ จำนวน 9 แห่ง 2.ประชุมชีแจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินการสำรวจพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต 3. ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางถนนรามอินทรา 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลักลอบการรทิ้งขยะประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางรกและที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณถนนพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ 3. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณซอยรามอินทรา 4. ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณถนนเทพรักษ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลักลอบการรทิ้งขยะประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 2.ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 และถนนวัชรพล บริเวณตรงข้ามเวนิส ดิ ไอริส แขวงท่าแร้ง 3.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (เจรจาตกลง) 8. (2) - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาตกลง) 8. (2) - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินการสำรวจพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบการทิ้งขยะของประชาชน ดังนี้ 1.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 2.ล้อมรั้ว 3.จัดทำหนังสือประกาศหาเจ้าของที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลักลอบการรทิ้งขยะประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 และถนนวัชรพล บริเวณตรงข้ามเวนิส ดิ ไอริส แขวงท่าแร้ง 3.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่ เป้าหมาย -ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข อย่างน้อยร้อยละ 20 ( 7 แห่ง) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ณ ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม 2.ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้างที่ประชาชนลักลอบนำมูลฝอยมาทิ้ง ณ ถนนเทพรักษ์ ใก้ลหมู่บ้านหลุยส์แกรนด์เพลส บางเขน 3. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และข้อมูลที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางฯ ณ บริเวณ ประดิษฐ์มนูญธรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) 1.จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :จำนวน/ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการออกตรวจและดำเนินการออกตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จำนวน 15 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้ 2.ตรวจสอบร้านจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จำนวน 5 แห่ง และสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้ 2.ตรวจสอบร้านจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จำนวน แห่ง และสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 7. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 5. 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 7. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 5. 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 7. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (เชิงยุทธศาสตร์) 4.ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(เชิงยุทธศาสตร์) 4.ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

หน่วยนับ :ร้อยละ 60

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :65.25


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 60)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
65.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และประสานแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยกรุงเทพมหานครเขตบางเขน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน -เนื่องจากกรุงเทพมหานครขอให้ทุกหน่วยงานคืนเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และสำนักอนามัยสั่งการให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากกรุงเทพมหานครขอให้ทุกหน่วยงานคืนเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และสำนักอนามัยสั่งการให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน โดยมีอาสาสมัครกรุงมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 246 คน คิดเป็น 246X100 377 เท่ากับ 65.25 คิดเป็นร้อยละ 65.25

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(9) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอก ซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอก ซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :57.14

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
28.57

100 / 100
4
57.14

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการปรับปรุงถนน ดังนี้ 1.รายงานขอจ้าง 2.ประกาศประกวดราคา 3.ขออนุมัติสั่งจ้าง 4..รออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการดังนี้ 1.ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-1,22-3,22-5,22-7,22-9,22-11,22-13(หมู่บ้านทิมเรืองเวช) -ลงนามสัญญา 11 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 15,357,320.-) (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63) 2.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ซอย 1 ซอย 1-1และซอย 1-2 ลงนามสัญญา 17 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 8,357,320.-) สิ้นสุดสัญญา 16/7/63) 3.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 12 -ลงนามสัญญา 31 ม.ค.63 (ยอดจ้าง 2,198,200.-) สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 4.ปรับปรุงซอยบุรุษพัฒน์ 6/1 -ลงนามสัญญา 11 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 4,113,050.-) (สิ้นสุดสัญญา 10/6/63) 5.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-10 ช่วงปลาย (ซอยบุรุษพัฒน์ 6) -ลงนามสัญญา 31 ม.ค.63 (ยอดจ้าง 2,433,160.-) (สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 6.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 จากต้นซอยถึงสะพานข้ามคลองบัวมล -ลงนามสัญญา 21 มกราคม 2563 (สิ้นสุดสัญญา 19/6/63) 7.ปรับปรุงซอยหมู่บ้านเธียรสวน แยก 1 แยก 2 และแยก 3 (ซ้าย) -ลงนามสัญญา 21 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 3,494,368.-) (สิ้นสุดสัญญา 20/6/63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินการดังนี้ 1.ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-1,22-3,22-5,22-7,22-9,22-11,22-13(หมู่บ้านทิมเรืองเวช) -ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 15,357,320.-) (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63) 2.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ซอย 1 ซอย 1-1และซอย 1-2 ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 8,357,320.-) สิ้นสุดสัญญา 16/7/63) 3.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 12 ดำเนินการเรียบร้อย (ยอดจ้าง 2,198,200.-) สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 4.ปรับปรุงซอยบุรุษพัฒน์ 6/1 -ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 4,113,050.-) (สิ้นสุดสัญญา 10/6/63) 5.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-10 ช่วงปลาย (ซอยบุรุษพัฒน์ 6) -ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยอดจ้าง 2,433,160.-) (สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 6.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 จากต้นซอยถึงสะพานข้ามคลองบัวมล -ดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 19/6/63) 7.ปรับปรุงซอยหมู่บ้านเธียรสวน แยก 1 แยก 2 และแยก 3 (ซ้าย) -ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 3,494,368.-) (สิ้นสุดสัญญา 20/6/63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 3 ซอย ดังนี้ - 1.ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-1,22-3,22-5,22-7,22-9,22-11,22-13 (หมู่บ้านทิมเรืองเวช) 2.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ซอย 1 ซอย 1-1 และซอย 1-2 3.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 จากต้นซอยถึงสะพานข้ามคลองบัวมล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) (เชิงยุทธศาสตร์) 1.จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และ ด้านความมั่นคง (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(เชิงยุทธศาสตร์) 1.จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
และ ด้านความมั่นคง (ผลผลิต)
2.ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ 
ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.57

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน บาท 2.ดำเนินการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในพื้นที่ และเรียนรู้การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ร่วมกับบริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ณ ชุมชนบางบัว 3.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2563 ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประสานดับเพลิงบางเขนร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้ายของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนรกิจบริหาร และฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้าย บริเวณลานจอดรถยนต์ หน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงบางเขน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัด ร่วมฝึกซ้อมฯ 2.ร่วมฝึกซ้อมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 2.1.บริษัทอิออน(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 2.2.บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการอพยพหนีไฟภายในชุมชน ณ ชุมชนบางบัว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 3.ร่วมจัดตั้งกองอำนวยการร่วม รับลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จากเหตุไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 03.09 น. ประมาณ 218 ราย 4.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 65 ชุด จำนวนผู้ร่วมฝึกซ้อมฯ ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 65 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.569 คิดเป็นร้อยละ 91.38

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) เจรจาตกลง) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต 2) จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เจรจาตกลง) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
           2)  จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการขุดลอกคลอง ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการส่งตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตบางเขน ดังนี้ 1.กิจกรรมการขุดลอกคู คลอง 1.1.ขุดลอกคลองแยกคลองกระเฉด 1 ลงนามสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.2.ขุดลอกคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ลงนามสัญญา 18 ก.พ.63 สิ้นสุดสัญญา 17 มิถุนายน 2563 1.3.ขุดลอกคลองแยกคลองบัวมน ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.4.ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านชวนชื่น ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1.5 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคู คลอง ลำราง จำนวน คลอง 30 คลอง ระยะทาง 47,749 เมตร ดำเนินการแล้ว 13 คลอง ระยะทาง 30,560 เมตร (แรงงานเขต) 2.กิจกรรมการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 2.1 จำนวน 37 ซอย ระยะทาง 24,766 เมตร ดำเนินการ ได้ 16 ซอย ระยะทาง 13,660 เมตร โดยแรงงานเขต 2.2 จำนวน 13 ซอย ระยะทาง 15,872 เมตร อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตบางเขน ดังนี้ 1.กิจกรรมการขุดลอกคู คลอง 1.1.ขุดลอกคลองแยกคลองกระเฉด 1 ดำเนินการเรียบร้อย สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.2.ขุดลอกคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ดำเนินการเรียบร้อย สิ้นสุดสัญญา 17 มิถุนายน 2563 1.3.ขุดลอกคลองแยกคลองบัวมน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.4.ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านชวนชื่น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2563 1.5 ดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 31 คลอง ความยาว 47,536 เมตร 1.6 จ้างเหมาขุดลอกคลอง จำนวน 3 คลอง ความยาว 4,548 เมตร และรายงานผลการดำเนินการในระบบสนน.01 และ สนน.02 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตบางเขน ดังนี้ 1.กิจกรรมการขุดลอกคู คลอง 1.1.ขุดลอกคลองแยกคลองกระเฉด 1 ดำเนินการเรียบร้อย สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.2.ขุดลอกคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ดำเนินการเรียบร้อย สิ้นสุดสัญญา 17 มิถุนายน 2563 1.3.ขุดลอกคลองแยกคลองบัวมน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.4.ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านชวนชื่น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2563 1.5 -ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคู คลองลำรางในพื้นที่ จำนวน 34 คลองโดยใช้แรงงานเขต 30 คลอง ความยาว 47,749 เมตร โดยการจ้างเหมา 4 คลองความยาว 4,850 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 1.6 จ้างเหมาขุดลอกคลอง จำนวน 3 คลอง ความยาว 4,548 เมตร และรายงานผลการดำเนินการในระบบสนน.01 และ สนน.02 เรียบร้อย 1.7 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจำนวน 50 ซอย ความยาว 40,638 เมตร โดยใช้แรงงานเขต 37 ซอย ความยาว 24,766 เมตร โดยการจ้างเหมา 13 ซอย ความยาว 15,872 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 1.8มีการซ่อมแซมฝาบ่อพัก ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ โดยดำเนินการแก้ไข จากเรื่องร้องเรียน ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 61 ฝา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) (เชิงยุทธศาสตร์) 2. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
(เชิงยุทธศาสตร์) 2. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
32.85

100 / 100
3
62.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2562 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 124 ราย - ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 125 ราย - ในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง - ในชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง 3.เดือนธันวาคม 2562 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 36 ราย - ในศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง - ในชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง 4.เดือนมกราคม 2563 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 10 ราย - ในชุมชน จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง 5.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีดังนี้ - รง.506 จำนวน 5 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง 6.เดือนมีนาคม 2563 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน -มิถุนายน 2563 1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 7 ราย - ในสถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง - ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 ชุมชน 1.1 ชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 1.2 ชุมชนสุขฤดี 1.3 ชุมชนเพชรสยาม 1.4 ชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า 1.5 ชุมชนศิริชัย 1.6 ชุมชนฝนทองนิเวศน์ 1.7 ชุมชนอุทิศอุสรน์ 1.8 ชุมชนบางบัว 1.9 ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 1.10 ชุมชนเอี่ยมพานิช 2.สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 แห่ง 3.สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 3 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) (เจราจาตกลง) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(เจราจาตกลง) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :52.31


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
52.31

100 / 100
3
52.31

100 / 100
4
90.57

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขต จำนวนทั้งหมด 346 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 152 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 167 ราย ตลาด 18 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรอง 182 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 71 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 90 ราย ตลาด 12 ราย คิดเป็น 52.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขต จำนวนทั้งหมด 346 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 152 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 167 ราย ตลาด 18 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรอง 182 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 71 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 90 ราย ตลาด 12 ราย คิดเป็น 52.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต - จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขตบางเขนจำนวน....350....ราย - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน...317....ราย คิดเป็นร้อยละ 90.57

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) (งานเชิงยุทธศาสตร์)1.จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2.ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(งานเชิงยุทธศาสตร์)1.จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
2.ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
4.71

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ดังนี้ ควบคุมผู้ค้าไม่ให้ตั้งวาง จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดพิเศษโดยเด็ดขาด จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1. บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 2. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน 3. บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยฺธิน 4. บริเวณหน้าตลาดปั้นทอง ถนนรามอินทรา กม.4 5. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ดังนี้ ควบคุมผู้ค้าไม่ให้ตั้งวาง จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดพิเศษโดยเด็ดขาด จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1. บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 2. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน 3. บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยฺธิน 4. บริเวณหน้าตลาดปั้นทอง ถนนรามอินทรา กม.4 5. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ดังนี้ ควบคุมผู้ค้าไม่ให้ตั้งวาง จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดพิเศษโดยเด็ดขาด จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1. บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 2. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน 3. บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยฺธิน 4. บริเวณหน้าตลาดปั้นทอง ถนนรามอินทรา กม.4 5. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) (งานประจำ) 3.จำนวนครั้งในจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (เฉลี่ย/เดือน) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(งานประจำ) 3.จำนวนครั้งในจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
(เฉลี่ย/เดือน) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :1ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฏหมาย 1.ในเดือน ตุลาคม 2562 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 52 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ 6 คดี เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 2.ในเดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 36 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับ 4 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 3.ในเดือน ธันวาคม 2562 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 5 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เดือน มกราคม 2563 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 2.เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 29 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับ - คดี เป็นเงิน - บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 3.เดือน มีนาคม 2563 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 28 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 9 ราย เปรียบเทียบปรับ 9 คดี เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เดือน เมษายน 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 30 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 2.เดือน พฤษภาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 55 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 3.เดือน มิถุนายน 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 31 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เดือน กรกฎาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 24 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จำนวน 3 ราย เปรียบเทียบปรับ 3 คดี เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 2.เดือน สิงหาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 29 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดี เนื่องจากไม่พบผู้กระทำความผิด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(16) (เจรจาตกลง) 9. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(เจรจาตกลง) 9. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ 2.ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้ดอก ไม้ประดับ 3.ขอความเห็นชอบ 4.ประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หนังสือที่ 1907/00032 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรัปปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1,300,000.-บาท ให้กับสำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการตามโครงการฯ -ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อต้นไม้วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 988,800.-บาท ขอให้นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำประกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการสั่งซื้อต้นไม้วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวน 15 รายการ เรียบร้อยแล้ว 2.เป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ตกลงร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม (10 ไร่) ผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำได้ 11 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 4 แห่ง คือ 1.สวนรักษ์ธรรมชาติหน้าหมู่บ้านอัมรินทร์ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 2.สวนถนนริมคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 3.สวนถนนเกาะกลางถนนพหลโยธิน ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 4.สวนหย่อมหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ขนาดพื้นที่ 3 งาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(17) (เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก้าหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :68.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
68.50

100 / 100
4
68.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 68.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 68.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(18) 8.) -จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม -ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
8.) -จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
   -ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ :ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.61

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ฯ รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม และถวายสัฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานวัดบางบัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการวางแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 -เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกหน่วยงานคืนเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบางบัว วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 2.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน 3..พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน -สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.614

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(19) (เจราตกลง) 10 (1) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(เจราตกลง) 10 (1) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่ง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการฝ่ายทะเบียน ดังนี้ การออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่ประชาชนยื่นคำร้องมา และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย 1.ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 24 จุด จำนวนบ้าน 430 หลัง 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 37 จุด จำนวนบ้าน448 หลัง 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 29 จุด จำนวนบ้าน 106 หลัง ผลการดำเนินการลงจุดแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฝ่ายโยธา ดังนี้ 1.เดือน ต.ค.62 จำนวน 41 ราย 2.เดือน พ.ย.62 จำนวน 29 ราย 3.เดือน ธ.ค.62 จำนวน 27 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการฝ่ายทะเบียน ดังนี้ การออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่ประชาชนยื่นคำร้องมา และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย 1.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 จุด จำนวนบ้าน 112 หลัง 2.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 33 จุด จำนวนบ้าน 133 หลัง 3.ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 28 จุด จำนวนบ้าน 125 หลัง ผลการดำเนินการลงจุดแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฝ่ายโยธา ดังนี้ 1.เดือน ม.ค.63 จำนวน 24 ราย 2.เดือน ก.พ.63 จำนวน 17 ราย 3.เดือน มี.ค.63 จำนวน 35 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ ฝ่ายโยธา 1.เดือน เม.ย.63 จำนวน 16 ราย 2.เดือน พ.ค.63 จำนวน 1 ราย 3.เดือน มิ.ย.63 จำนวน 8 ราย ผลการดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียน 1.ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 18 จุด จำนวนบ้าน 844 หลัง 2.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 27 จุด จำนวนบ้าน 154 หลัง 3.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 17 จุด จำนวนบ้าน 55 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียน 1.เดือน ก.ค.63 ลงครบ = 19 จุด จำนวนบ้าน 162 หลัง 2.เดือน ส.ค.63 ลงครบ = 27 จุด จำนวนบ้าน 284 หลัง 3.เดือนก.ย. 63 ลงครบ = 25 จุด จำนวนบ้าน 136 หลัง -ผลการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ ฝ่ายโยธา เดือน ก.ค.63 จำนวน 25 ราย เดือน ส.ค.63 จำนวน 21 ราย เดือน ก.ย. 63 จำนวน 19 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) (เจรจาตกลง) 10. (2)นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน จำนวน 1 ฝ่าย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(เจรจาตกลง) 10. (2)นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน จำนวน 1 ฝ่าย

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกที่ดูแลระบบ line และจัดทำแผนที่การจัดเก็บมูลฝอยภายในพื้นที่เขตให้มองเห็นความชัดเจน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีการพัฒนาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตโดยดำเนินการติด QR-CONE ไว้ข้างถังขยะในพื้นที่เขต และซักช้อมทำความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ยอดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฯ 43 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ยอดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฯ 12 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(21) เจราจาตกลง) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ (1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เจราจาตกลง) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
(1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ดังนี้ 1.การคีย์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าระบบ P-tax 2.ส่งแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ ภ.ด.ส.4 ให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง 3.รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน -มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1.การคีย์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าระบบ P-tax 2.ส่งแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ ภ.ด.ส.4 ให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง 3.รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการดังนี้ 1.ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18,189 ราย 2.ประกาศบัญชีรายการห้องชุด จำนวน 33,171 ราย 3.ยอดที่ได้รับการยกเว้น ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8,103 ราย 4.ยอดที่ได้รับการยกเว้นห้องชุด จำนวน 13,268 ราย 5.ยอดที่สำนักงานเขตแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5,331 ราย 6.ยอดที่สำนักงานเขตแจ้งประเมินห้องชุดจำนวน 3,667 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) (เจรจาตกลง) 7.(2). ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(เจรจาตกลง) 7.(2). ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการตรวจสอบ -ขั้นตอนออกหนังสือติดตามผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ออกหนังสือติดตามผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ออกหนังสือติดตามผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ออกหนังสือติดตามผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -ไม่มียอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ตัวชี้วัดที่ 2.1.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :53.98


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.73

100 / 100
2
41.26

100 / 100
3
53.98

100 / 100
4
75.87

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2562 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 41.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 53.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 75.87

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน 1.คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 2.คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน
1.คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 
2.คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ป.กทม. ที่ กท 5108/9903, ผอ.กองบัญชี ที่ กท 5108/9904,ผอ.สตน. ที่ กท 5108/9905 และ ผวก.ตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 5108/9906 ลว. 26 พ.ย. 2562) 2.ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 62 แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562, อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รายงานงบการเงินประจำเดือนเรียบร้อย 2.รายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62) 3.รายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 2 (1 ม.ค.63-31 มี.ค.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เม.ย.63 - 30 มิ.ย. 63)เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 4 (1 ก.ค 63 - 30 ก.ย. 63)เรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(25) มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการบางเขนรักษ์เทพรักษ์ (โครงการให้บริการที่ที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563)
[มิติที่ 3 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการบางเขนรักษ์เทพรักษ์ (โครงการให้บริการที่ที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563)

หน่วยนับ :ร้อยละ 7

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ/กกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การล้างผิวการจราจร และการติดตั้งไฟฟ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การล้างผิวการจราจร และการติดตั้งไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การล้างผิวการจราจร และการติดตั้งไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(26) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :8.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562 1.เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 133 เรื่อง 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 135 เรื่อง 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 170 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 1.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 141 เรื่อง 2.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 142 เรื่อง 3. ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 132 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 1.ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 150 เรื่อง 2.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 188 เรื่อง 3.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 178 เรื่อง แก้ไขเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 1.ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 165 เรื่อง 2.ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 168 เรื่อง 3.ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 187 เรื่อง แก้ไขเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน

หน่วยนับ :ร้อยละ 7

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.จัดกิจกรรมทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ครั้ง ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ คลองบึงพระยาสุเรนทร์ โดยกำหนดมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พื้ชพื้นถิ่น จำนวน 5 ฐาน 2.ตรวจวัดคุณภ่าพน้ำ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2563 3.ดำเนินกิจกรรมส่องศูนย์เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศุนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 4.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1..ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศุนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 2.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน 3.ดำเนิืนการจัดเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 4.ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1..ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศุนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 2.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน 3.ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 4.ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ 6

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 6)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
4.14

100 / 100
3
4.70

100 / 100
4
4.23

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน ครั้งที่ 1 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.138 -ผลสำรวจความพึงพอใจของฝ่ายทะเบียนเขตบางเขน ดังนี้ 1.ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 76 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 66 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 4.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 78 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 5.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 72 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 6.ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นจำนวน 78 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จ้างเหมาสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 2.ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นจำนวน 66 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นจำนวน 61 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จ้างเหมาสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(29) มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอยนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอยนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ 4

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 4)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางเขน ไดจัดทำข้อปฏิบัติกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ และเวียนแจ้งผู้ปฏิบัติทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำข้อปฏิบัติกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ และเวียนแจ้งผู้ปฏิบัติทราบเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งผลการดำเนินการตามข้อปฏิบัติให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำข้อปฏิบัติกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ และเวียนแจ้งผู้ปฏิบัติทราบเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งผลการดำเนินการตามข้อปฏิบัติให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(30) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ฐาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางเขนที่ 466/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต ส่งสำนักยุทธศาสตจร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต ส่งสำนักยุทธศาสตจร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต และดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงกันยายน 2563 โดยดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **