ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50190000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรวบรวมแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลและรายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้สำนักการระบายน้ำ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียมกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียมกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :19.78


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.60

100 / 100
2
7.15

100 / 100
3
17.62

0 / 0
4
19.78

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,247.73 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,596.21 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,086.075 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 982.27 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 19.78 (ปรับค่าเป้าหมาย ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จากร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 15)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :17.82


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.44

100 / 100
2
4.25

100 / 100
3
9.89

0 / 0
4
17.82

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,960 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 2.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนธันวาคม 2562- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5,140 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 จำนวน 3,875 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 9.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 5,815 กิโลกรัม ปรับค่าเป้าหมาย ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จากร้อยละ 15 เป็น ร้อยละ 10 ผลสำเร็จ 17.819 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 1.ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/จุด 2.ตรวจตราประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 2 ครั้ง/จุด 3.ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดังนี้ 1.ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/จุด 2.ตรวจตราประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 2 ครั้ง/จุด 3.ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนด ตั้งแต่เดือนมษายน - มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1.ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/จุด 2.ตรวจตราประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 2 ครั้ง/จุด 3.ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ดังนี้ 1.ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/จุด 2.ตรวจตราประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 2 ครั้ง/จุด 3.ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างจัดทำแผนการติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำแผนการติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนการติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแผนการติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.56

100 / 100
2
69.01

100 / 100
3
90.94

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 20 ซอย ความยาว 7,318 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 31.63) การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 15 คลอง ความยาว 12,605 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 43.93)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 28 คลอง ความยาว 21,822 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร ดำเนินการได้ 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(7) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
81.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) จากบ้านเลขที่ 15/1 ถึง 417/31 คิดเป็นร้อยละ 45 -ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 แยก 7 คิดเป็นร้อยละ 30 -ปรับปรุงทางเดินเท้าชุมชนวัฒนสุขนิเวศน์ จากซอยบางขุนนนท์ 29 ถึงบ้านเลขที่ 113/18 คิดเป็นร้อยละ 30 -ปรับปรุงซอยบางขุนนนท์ 14 คิดเป็นร้อยละ 45 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) จากบ้านเลขที่ 15/1 ถึง 417/31 คิดเป็นร้อยละ 90 -ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 แยก 7 คิดเป็นร้อยละ 100 -ปรับปรุงทางเดินเท้าชุมชนวัฒนสุขนิเวศน์ จากซอยบางขุนนนท์ 29 ถึงบ้านเลขที่ 113/18 คิดเป็นร้อยละ 70 -ปรับปรุงซอยบางขุนนนท์ 14 คิดเป็นร้อยละ 85 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) จากบ้านเลขที่ 15/1 ถึง 417/31 คิดเป็นร้อยละ 95 -ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 แยก 7 คิดเป็นร้อยละ 70 -ปรับปรุงทางเดินเท้าชุมชนวัฒนสุขนิเวศน์ จากซอยบางขุนนนท์ 29 ถึงบ้านเลขที่ 113/18 คิดเป็นร้อยละ 90 -ปรับปรุงซอยบางขุนนนท์ 14 คิดเป็นร้อยละ 100 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ชุมชนซอยประชาร่วมใจ ชุมชนสวนหลวง ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนจรัญฯ 29 (ฝั่งขวา) ชุมชนซอย 31 รวมใจ ชุมชนวัดมะลิ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งซ้าย ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา ชุมชนชวนชื่น ชุมชนพรพิพัฒน์ วัดดุสิดารามวรวิหาร มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดบางบำหรุ วัดนายโรง วัดปฐมบุตร วัดฉิมทายิกาวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดวิเศษการ ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.วัดเจ้าอาม ร.ร.วัดโพธิ์เรียง วัดเจ้าอาม วัดบางขุนนนท์ วัดสุวรรณคีรี วัดภาวนาภิรตาราม วัดศรีสุดารามวรวิหาร วัดใหม่ยายแป้น วัดอัมพวา กุฎีหลวง วัดดงมูลเหล็ก วัดไชยทิศ วัดเพลงวิปัสสนา วัดมะลิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ชุมชนซอยสุดสาคร ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนวัดอมรทายิการาม ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนวัดครุฑ ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง ชุมชนคลองล่าง ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย มิสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ชุมชนวัดบางขุนนนท์ ชุมชนหลังตลาดนครหลวง ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย วัดพระยาทำวรวิหาร วัดครุฑวัดชิโนรสารามวรวิหาร วัดอมรทายิการาม วัดสุทธาวาส วัดลครทำ ชุมชนตรอกข้าวเม่า ชุมชนวัดพระยาทำชุมชนวัดรวกสุทธาราม ชุมชนวัดมะลิ 1 ชุมชนวัดยางสุทธาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ชุมชนตรอกไผ่วัดบางเสาธง ชุมชนวัดสุวรรณาราม บ้านผู้ป่วยจำนวน 1 ราย สถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม โรงเรียนวัดสุวรรณาคีรี โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดพระยาทำ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนวัดมะลิ ๒ ชุมชนสวนหลวง ชุมชนสันติสุข ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายิกาวาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 39 ราย 2.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 78 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนธันวาคม 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 20 ราย 2.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมกราคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 10 ราย 3.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 16 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมีนาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย 2.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนเมษายน 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 2 ราย 3.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.89


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.19

100 / 100
2
72.65

100 / 100
3
88.82

0 / 0
4
95.89

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 656 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 139 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 669 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 486 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 680 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 604 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 682 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 654 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.89

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง - ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง - ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนวัดครุฑ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จำนวน 17 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ชุมชนวัดอัมพวา - ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ - ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก - ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย) - ครั้งที่ 8 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ชุมชนสายใต้เก่า - ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น - ครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ชุมชนเคหะสน.บางกอกน้อย - ครั้งที่ 11 วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ - ครั้งที่ 12 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนพรพิพัฒน์ - ครั้งที่ 13 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ - ครั้งที่ 14 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนวัดรวกสุทธาราม - ครั้งที่ 15 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนวัดอมรทายิการาม - ครั้งที่ 16 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนวัดมะลิ 1 - ครั้งที่ 17 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนตรอกข้าวเม่า - ครั้งที่ 18 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนวัดมะลิ 2 - ครั้งที่ 19 วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ - ครั้งที่ 20 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดยางสุทธาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(12) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูก จำนวน 16 รายการขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดและราคากลาง จัดทำรายงานครั้งที่ 1 จำนวน 3 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1.พื้นที่ลุ่มท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 23 ขนาด 3,200 ตารางเมตร 2.พื้นที่ว่างเลียบทางรถไฟ (ตรงข้ามปากทางหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 1,600 ตารางเมตร 3.พื้นที่ว่างปากทางหมู่บ้านเศษฐสิริ ขนาด 1,200 ตารางเมตร สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวดังนี้ 1.ประเภทสวนหย่อมขนาดเล็ก บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว ขนาด 1,600 ตารางเมตร รวมจำนวนพื้นที่ 7,600 ตารางเมตร สำหรับจำนวนเป้าหมายปี 2563 สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 จัดทำรายงานครั้งที่ 2 จำนวน 3 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1.พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐศิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 2.พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 3.พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 6,400 ตารางเมตร สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 7 ประเภท ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 รายงานครั้งที่ 3 จำนวน 5 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างซอยวัดดุสิดาราม ขนาด 400 ตารางเมตร 2. พื้นที่ว่างซอยวัดดุสิดาราม ขนาด 800 ตารางเมตร 3. พื้นที่ว่างภายในซอยตรงข้างสน.บางกอกน้อย ขนาด 1,200 ตารางเมตร 4. พื้นที่ว่างภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แยก 10 ขนาด 1,200 ตารางเมตร 5.พื้นที่ว่างฝั่งตรงข้ามวัดบางบำหรุ ขนาด 1,200 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานครั้งที่ 4 จำนวน 4 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ขนาด 40 ตารางเมตร 2. ที่ว่างริมทางรถไฟ ขนาด 12 ตารางเมตร 3. ที่ว่างริมคลองบางกอกน้อย ขนาด 8 ตารางเมตร 4. ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 จุด 2 ขนาด 400 ตารางเมตร และขอยกเลิกรายงานครั้งที่ 2 จำนวน 3 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐศิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 2. พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 3. พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 6,400 ตารางเมตร เนื่องจากมีการสำรวจและลงโปรแกรมฯ แล้วเมื่อปี 2562 โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน กันยายน 2563 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1.ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 1 ขนาด 1,600 ตารางเมตร 2. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 2 ขนาด 1,600 ตารางเมตร 3. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 3 ขนาด 1,600 ตารางเมตร สรุป จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ปี 2563 รวม 6,400 ตารางเมตร = 4 ไร่ เท่ากับ 127.80% เป้าหมายปี 2563 ที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ = 5,008 ตารางเมตร ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ครบตามจำนวนที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะในปีงบประมาณ 2563 แล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร”เรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ จึงนำโครงการนี้ ของบประมาณปี พ.ศ.2565 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จำนวนภูมิปัญญา

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2563 ได้แก่ นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ สาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม (งานปักเลื่อม) รวมทั้งมีภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมจัดนิทรรศการด้วยอีก 2 ราย ได้แก่ 1. นางประภัสสร เฟื่องการกล ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านอาหาร (ขนมตาล ขนมเทียน ข้าวต้มมัด) 2. นางสาววราภรณ์ ศรีม่วง ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์ (หมวกพระเจ้าตาก) รวมจำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2563 ได้แก่ นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ สาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม (งานปักเลื่อม) รวมทั้งมีภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมจัดนิทรรศการด้วยอีก 2 ราย ได้แก่ 1. นางประภัสสร เฟื่องการกล ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านอาหาร (ขนมตาล ขนมเทียน ข้าวต้มมัด) 2. นางสาววราภรณ์ ศรีม่วง ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์ (หมวกพระเจ้าตาก) รวมจำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2563 ได้แก่ นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ สาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม (งานปักเลื่อม) รวมทั้งมีภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมจัดนิทรรศการด้วยอีก 2 ราย ได้แก่ 1. นางประภัสสร เฟื่องการกล ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านอาหาร (ขนมตาล ขนมเทียน ข้าวต้มมัด) 2. นางสาววราภรณ์ ศรีม่วง ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์ (หมวกพระเจ้าตาก) รวมจำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2563 ได้แก่ นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ สาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม (งานปักเลื่อม) รวมทั้งมีภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมจัดนิทรรศการด้วยอีก 2 ราย ได้แก่ 1. นางประภัสสร เฟื่องการกล ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านอาหาร (ขนมตาล ขนมเทียน ข้าวต้มมัด) 2. นางสาววราภรณ์ ศรีม่วง ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์ (หมวกพระเจ้าตาก) รวมจำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว จำนวน 1 ครั้ง โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2563 ได้แก่ นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ สาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม (งานปักเลื่อม) รวมทั้งมีภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมจัดนิทรรศการด้วยอีก 2 ราย ได้แก่ 1. นางประภัสสร เฟื่องการกล ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านอาหาร (ขนมตาล ขนมเทียน ข้าวต้มมัด) 2. นางสาววราภรณ์ ศรีม่วง ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์ (หมวกพระเจ้าตาก)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว จำนวน 1 ครั้ง โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2563 ได้แก่ นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ สาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม (งานปักเลื่อม) รวมทั้งมีภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมจัดนิทรรศการด้วยอีก 2 ราย ได้แก่ 1. นางประภัสสร เฟื่องการกล ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านอาหาร (ขนมตาล ขนมเทียน ข้าวต้มมัด) 2. นางสาววราภรณ์ ศรีม่วง ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์ (หมวกพระเจ้าตาก)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาครบทุกภูมิปัญญา ผ่านช่องทางของสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1. ผ่านบอร์ดนิทรรศการ ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเอ สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2. ผ่าน Facebook ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยการประชาสัมพันธ์แผ่นพับภูมิปัญญา 3. ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยการประชาสัมพันธ์แผ่นพับภูมิปัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(15) ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการใช้เงิน การออมเงิน และการวางแผนทางการเงินที่ดี มีการวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการใช้เงิน การออมเงิน และการวางแผนทางการเงินที่ดี มีการวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานและเตรียมการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ และชุมชนพรพิพัฒน์ และเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการ ครั้งที่ 3-8 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(16) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
66.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (o-net) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว รอผลการสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว รอผลการสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนกิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานและเตรียมการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นฐานตามโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2563 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา - ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2563 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา และเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(18) จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดเานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดเานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางสื่อ จำนวน 1 ช่องทาง ได้แก่ บอร์ดนิทรรศการ ในการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธณรมประเพณี ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าจะมีมติให้จัดกิจกรรมได้ ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมตามโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2563 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(19) ร้อยละของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สวนสิรินธรพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย เป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และปลูกฝังเยาวชนให้หวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 100 คน รวม 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ่อแม่วัยใส ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอ สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ มีชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งแรก และที่ประชุมได้มีมติจัดสรรตำแหน่งกรรมการชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 38 ชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกชุมชน จำนวน 4 ชุมชน เนื่องจากไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนครบตามจำนวนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนตามโครงการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอ สำนักงานเขตบางกอกน้อย - สำนักพัฒนาสังคม แจ้งเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานชุมชน ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคม แจ้งเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานชุมชน ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ทั้งหมด 37 ชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนครบทั้ง 37 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้รวบรวมส่งแผนพัฒนาชุมชนทั้งหมดให้แก่สำนักพัฒนาสังคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(21) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.54

100 / 100
2
62.00

100 / 100
3
67.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุดที่สำรวจและเก็บข้อมูลภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง -รับคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สำรวจและเก็บข้อมูลภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแจ้งการประเมินได้ครบทุกรายจากที่มีการสำรวจยอดสำรวจ 19,541 ราย ยอดหนังสือแจ้ง ภ.ด.ส.6 จำนวน 8,516 ราย และรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.8) 12,325 ราย และรายที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงห้องชุด จำนวน 7,216 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของการบังคับคดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับคดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
7.50

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด