ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50220000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานรายชื่อแหล่งกำเนิดน้ำเสียภายในเขตหนองแขมให้สำนักระบายน้ำแล้ว รอแบบสำรวจจากสำนักการระบายน้ำเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจจากผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดนำ้เสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รวบรวมแบบสำรวจจากผู้ประกกอบการที่เป็นแหล่งน้ำเสียส่งสำนักระบายน้ำแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
39.46

100 / 100
2
77.00

100 / 100
3
94.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็คทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 7,540 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 7,330 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่ทำการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 3,270 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เจ้าหน้าที่ทำการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 1,140 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 30 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยได้ทำการชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุขและชุมชนเอี่ยมวุฒิดำเนินการเรียบร้อย - โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 40 % อยู่ระหว่างขั้นตอน....ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ อปพร.เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 - โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 30% อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหรรษาร่วมใจ ชุมชนซอยสถิตย์ ชุมชนหรรษามาเจริญ ชุมชนสร้อยมาลา - กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด 34.29 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 560 ตัน - กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 30.24 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สำรวจการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 1,920 ตัน - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 60% อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3ข. แก่ผู้เข้าอบรม อปพร.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 65 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยได้ทำการชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุขและชุมชนเอี่ยมวุฒิ ดำเนินการเรียบร้อย - โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 80 % อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ และสาธิตการมาทำน้ำหมักชีวภาพ ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนรักเจริญ ชุมชนวัดวงษ์ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ชุมชนชายคลอง - โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 70% อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกำนันวิจิตร ชุมชนกองขยะหนองแขม - กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด 70 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 560 ตัน - กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 60 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 1,860 ตัน - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 80% อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ตามหลัก 3ช. การงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนรักเจริญ ชุมชนวัดวงษ์ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ชุมชนชายคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 85 % อยู่ระหว่างขั้นตอน... อาสาสมัครชักลากมูลฝอยได้ทำการชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุขและชุมชนเอี่ยมวุฒิ ดำเนินการเรียบร้อย - โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 95 % อยู่ระหว่างขั้นตอน.... วันที่ 4 มิ. 63 ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ชุมชนศูนย์การค้าหนองแขม พร้อมทั้งแจกน้ำหมักให้กับประชาชน สนับสนุนถังหมักจำนวน 1 ใบ และกากน้ำตาลจำนวน 1 แกลลอน วันที่ 9 มิย. 63 ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ชุมชนตลาดหนองแขม พร้อมทั้งแจกน้ำหมักให้กับประชาชน สนับสนุนถังหมักจำนวน 1 ใบ และกากน้ำตาลจำนวน 1 แกลลอน วันที่ 11 มิย. 63 ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ชุมชนตลาดหนองแขม พร้อมทั้งแจกน้ำหมักให้กับประชาชน สนับสนุนถังหมักจำนวน 1 ใบ และกากน้ำตาลจำนวน 1 แกลลอน วันที่ 13 มิ.ย. 63 ตรวจเยี่ยมการทำน้ำหมักขยะหอมวัดทองเนียม - โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 85% อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเบญจพร หมู่บ้านบุษรา หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4 - กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด 104 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 530 ตัน - กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 90 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,870 ตัน - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 90% อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 มิย. 63 รณรงค์่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 ช. ชุมชนตลาดศูนย์การค้าวันที่ 9 มิย. 63 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3 ช. ชุมชนตลาดหนองแขม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% อาสาสมัครชักลากมูลฝอยได้ทำการชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุขและชุมชนเอี่ยมวุฒิดำเนินการเรียบร้อย - โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ตรวจติดตาม และสนับสนุนชุมชนตลาดหนองแขมในการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยกากกาแฟ ปุ๋ยฮอร์โมนนมสด และแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน - โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชมเดือน 2 และชุมชนจันทร์ทรัพย์ - กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 380 ตัน - กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % สำรวจการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,480 ตัน - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ เข้าร่วมประกวดจังหวัดปลอดขยะต้นแบบ (Zero Waste Provinces) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดดล้อม จำนวน 3 ชุมชน และได้รับรางวัลระดับจังหวัดทั้ง 3 ชุมชน ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนขนาดใหญ่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอัตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอัตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินจัดส่งแผนให้ สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1603/7000 ลว. 9 ต.ค.61 (แผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง และซ่อม 110 ดวง รวมทั้งสิ้น 150 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินจัดส่งแผนให้ สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1603/7000 ลว. 9 ต.ค.61 (แผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง และซ่อม 110 ดวง รวมทั้งสิ้น 150 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินจัดส่งแผนให้ สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1603/7000 ลว. 9 ต.ค.61 (แผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง และซ่อม 110 ดวง รวมทั้งสิ้น 150 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินจัดส่งแผนให้ สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1603/7000 ลว. 9 ต.ค.61 (แผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง และซ่อม 110 ดวง รวมทั้งสิ้น 150 ดวง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอจัดสรรค่าติดตั้งไฟฟ้า 5 รายการ ได้รับจัดสรร 1 รายการ และดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน 77ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 ยอดติดตั้งนอกแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 469 ดวง ีรวมทัังสิ้น 469 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนซ่อมแซม 100 % ในส่วนติดตั้งตามแผนยังไม่มี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน ตุลาคม - มิถุนายน ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 503 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของติดตั้ง 100% ในส่วนติดตั้งตามแผน 87.5% (ตามแผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง อีก 5 ดวงไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ตุลาคม - กันยายน ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 586 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของติดตั้ง 100% ในส่วนติดตั้งตามแผน 87.5% (ตามแผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง อีก 5 ดวงไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน เดือน ตุลาคม จัดทำโครงการ ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ (โรงเรียนปิดเทอม) เดือน พฤศจิกายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 39 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน เดือน ธันวาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 36 ครั้ง/เดือน/จุด รวม ปฏิบัติ 5 จุด 180 ครั้ง/เดือน 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง เดือนตุลาคม ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน เดือนพฤศจิกายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน เดือนธัววาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน 3. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือนตุลาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 131 ราย เดือนพฤศจิกายน บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 135 ราย เดือนธันวาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 126 ราย 4. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนตุลาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 12 ราย ปรับเป็นเงิน 13,000 บาท เดือนพฤศจิกายน 2561 เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 18 ราย ปรับเป็นเงิน 20,000 บาท เดือนธันวาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 8 ราย ปรับเป็นเงิน 10,000

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 1. ในรอบเดือนมกราคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/ เดิอน 2. ในรอบเดือนกุมภาพันธ์...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 754 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 348 ครั้ง/ เดิอน 3. ในรอบเดือน มีนาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/ เดิอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน เดือน เมษายน ปิดเรียน เดือน พฤษาภาคม ปิดเรียน(โรคระบาด) เดือน มิถุนายน ปิดเรียน(โรคระบาด) 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง เดือนเมษายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน เดือนพฤษภาคม ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน เดือนมิถุนายน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน 3. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน เมษายน หยุดบริการรับส่งประชาชน(โรคระบาด) เดือน พฤษภาคม หยุดบริการรับส่งประชาชน(โรคระบาด) เดือน มิถุนายน หยุดบริการรับส่งประชาชน(โรคระบาด) 4. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนเมษายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 6 ราย ปรับเป็นเงิน 11,000 บาท เดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 7,000 บาท เดือนมิถุนายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 2 ราย ปรับเป็นเงิน 6,000

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปรายงานโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ดังนี้ 1. โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน เดือนกรกฎาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 38 ครั้ง/เดือน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน เดือนสิงหาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 40 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 200 ครั้ง/เดือน เดือนกันยายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 44 ครั้ง/เดือน/จุด รวม ปฏิบัติ 5 จุด 220 ครั้ง/เดือน 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง เดือนกรกฎาคมคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน เดือนสิงหาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน เดือนกันยายน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน 3. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน กรกฎาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน - ราย (ไม่มีผลดำเนินการ โรคระบาด) เดือน สิงหาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 58 ราย เดือน กันยายน บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 106 ราย 4. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือน กรกฎาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 5 ราย ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท เดือน สิงหาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 3,500 บาท เดือน กันยายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 5,500

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.งานวันลอยกระทง 2.รณรงค์การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.งานวันลอยกระทง 2.รณรงค์การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.งานวันลอยกระทง 2.รณรงค์การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(8) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค.- ธค.62 ดำเนินการตามแผนโดย - แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ทำได้ 7 รายการ) - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ทำได้ 31 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ต.ค.- มีค.63 ดำเนินการตามแผนโดย - แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ทำได้ครบ 15 รายการ) - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ทำได้ 70 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกรายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกรายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกรายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ความสำเร็จของโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นทันภายในกำหนดสัญญา
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสำเร็จของโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563  ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นทันภายในกำหนดสัญญา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำ TOR / 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น รอเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) ร้อยละของงานปรับปรุง/ขยายถนน ตรอกซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละของงานปรับปรุง/ขยายถนน ตรอกซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.67

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
76.67

100 / 100
3
85.33

100 / 100
4
95.67

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ (อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง) งานปรังถนนสวัสดิการ 1ฯ (อยู่ระหว่างแจ้งค้ำ) งานปรับปรุงซอยแยกซองสนองฯ (อยู่ระหว่งอนุมัติจ้าง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) งานปรังถนนสวัสดิการ 1ฯ (ส่งงานเรียบร้อย) งานปรับปรุงซอยแยกซองสนองฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 42%) งานปรังถนนสวัสดิการ 1ฯ (ส่งงานเรียบร้อย) งานปรับปรุงซอยแยกซองสนองฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 45%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 18 ก.พ.63 เริ่มสัญญา 21 ก.พ. สิ้นสุดสัญญา 18 ส.ค.63) สัญญา 180 วัน และมีการขยายอายุสัญญาออกไปอีก 60 วัน คิดเป็นเนื้องาน 65%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27 ชุมชนมีการดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-36 ชุมชนมีการดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

60 ชุมชนมีการดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

74 ชุมชนมีการดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
96.50

100 / 100
3
96.50

100 / 100
4
94.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตหนองแขมมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตหนองแขมมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 96.50 (สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 143 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตุลาคม 2562 มีนาคม 2563 แล้วจำนวน 138 ราย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตหนองแขมมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 96.5 (สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 143 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 แล้วจำนวน 138 ราย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตหนองแขมมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 94.29 (สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 140 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 แล้วจำนวน 132 ราย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย / แข่งขันกีฬา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย / แข่งขันกีฬา

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมปรับสภาพและทำความสะอาดลานเพื่อเตียมการแข่งขันกีฬา และอาสาสมัครลานฯ ลงพื้นที่ลานที่รับผิดชอบ / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดการแข่งขันเปตอง รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพุดตาน รุ่นประชาชนทั่วไปชาย วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาเปตองชุมชนหรรษา 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ณ สนามแบดมินตัน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 19 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมแข่งขันตะกร้อ ณ ลานกีฬาสวนพุทธรักษ์ / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดส่งลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เพื่อประกวดลานกีฬาดีเด่นระดับกลุ่มเขตกรุงธนใต้ / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการปิดให้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ปฏิบัติหน้าที่ลงลานกีฬาเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาและตรวจสอบผู้มาใช้บริการลาน - ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับข้าราชการสำรวจขอบเขตชุมชน - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้บริการลาน / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการลานกีฬา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 9 ) / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงตรวจสอบลานกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้งาน และลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อาสาสมัครลานกีฬาลงปฏิบัติหน้าที่ในลานกีฬาที่รับผิดชอบ และลงดื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย / 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงปฏิบัติหน้าที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบ และปฏิบัตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา / 29/9/2563 ดำเนินแล้วเสร็จตามโครงการและแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนตุลาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 12 ราย ปรับเป็นเงิน 13,000 บาท เดือนพฤศจิกายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 18 ราย ปรับเป็นเงิน 20,000 บาท เดือนธันวาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 8 ราย ปรับเป็นเงิน 10,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือน มกราคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 14 ราย ปรับเป็นเงิน 21,000 บาท จำนวนร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 6 เรื่อง เดือน กุมภาพันธ์ เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 14 ราย ปรับเป็นเงิน 23,500 บาท จำนวนเรื่องร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 3 เรื่อง เดือน มีนาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 16 ราย ปรับเป็นเงิน 30,000 บาท จำนวนเรื่องร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 7 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนเมษายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 6 ราย ปรับเป็นเงิน 11,000 บาท ร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 4 เรื่อง เดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 7,000 บาท ร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 4 เรื่อง เดือนมิถุนายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนกรกฎาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 5 ราย ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท ร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 7 เรื่อง เดือนสิงหาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 3,500 บาท ร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 6 เรื่อง เดือนกันยายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 5,500 บาท ร้องเรียนรถจอดขับขี่บนทางเท้า 2 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(15) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งต้นไม้และวัสดุปลูก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(16) ร้อยละความสำเร็จของภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละความสำเร็จของภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหาภูมิปัญญาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหาภูมิปัญญา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหาภูมิปัญญา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ภูมิปัญญาแล้ัว และเตรียมจัดข้อมูลของภูมิปัญญาเพื่อทำการเผยแพร่ในวันผู้สูงอายุ / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ แต่งดการจัดกิจกรรมไว้เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การงดการรวมตัวชองประชานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ผ่านสื่อประชาสัมพันธุ์ของการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอชื่อภูมิปัญญาให้กับทางสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อย / 30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(17) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งบุคลากรในสำนักงานเขต / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการบริหารการเงินแต่ประชาชนทั่วไป / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การบริหารการเงินแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมให้ประชาชนทั่วไป / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการเงิน แก่ประชาชนทั่วไป / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการเงิน แก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป จากที่มาติดต่อราชการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการชลอการลงพื้นที่ในชุมชน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการออมให้กับผระชาชน / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้เรื่องการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการอบรมการออมให้กับประชาชน 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินการโครงการ รายงานผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์โครงการฯ / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมฝึกอาชีพวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดอบรมฝึกอาชีพวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า และมีการสอนทำหน้ากากผ้าทั้งเย็บมือ และใช้จักรเย็บ จากอาจารย์จากโรงเรียนฝึกอาชีพฯ สำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียนฝึกอาชีพ วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าโดยได้สอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าทั้งการเย็บมือ และใช้จักรเย็บจากอาจารย์โรงเรียนฝึกอาชีพฯ และชะลอการฝึกอาชีพวิชาอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการชลอการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงกาแพร่เชื้อไ/วรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ วิชาถักเชือกเมคราเม่ และวิชาแปรรูปสมุนไพร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... หยุดการฝึกอาชีพ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการได้ 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(19) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.87

100 / 100
4
66.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดสอนเสริมอย่างเข้มให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 ในรายวิชาหลัก จำนวน 4 รายวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ - จัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ในรายวิชาหลัก 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ - อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวมรายวิชา 6.77 คะแนน (ภาษาไทย 2.50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 1.43 คะแนน, คณิตศาสตร์ 1.35 คะแนน, วิทยาศาสตร์ 1.49 คะแนน) - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวมรายวิชา 6.60 คะแนน (ภาษาไทย 2.50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 1.84 คะแนน, คณิตศาสตร์ 1.02 คะแนน, วิทยาศาสตร์ 1.24 คะแนน) คะแนนรวม 2 ระดับชั้น เท่ากับ 13.37 คะแนน คะแนนรวมสำนักงานเขต เท่ากับ 6.686688153 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต เท่ากับ 66.86688153

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

*แก้ไขผลคะแนนจากรายงานในไตรมาส 3* ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวมรายวิชา 6.78 คะแนน (ภาษาไทย 2.50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 1.43 คะแนน, คณิตศาสตร์ 1.35 คะแนน, วิทยาศาสตร์ 1.49 คะแนน) 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวมรายวิชา 6.60 คะแนน (ภาษาไทย 2.50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 1.84 คะแนน, คณิตศาสตร์ 1.02 คะแนน, วิทยาศาสตร์ 1.24 คะแนน) คะแนนรวม 2 ระดับชั้น เท่ากับ 13.38 คะแนน คะแนนรวมสำนักงานเขต (เต็ม 10 คะแนน)เท่ากับ 6.690 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต เท่ากับ 66.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(20) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมการประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อเตียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผน / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่สวนจำปีเพื่อทำการพัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 17 มกราคม 2563 ลงสื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการจักเรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM25 ของส่วนจำปี และสถานีตำรวจรตรบาลหนองแขม (เดิม) / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่เขตร่วมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สวนจำปี และผลิตภัณฑ์จากดอกจำปี เกษตรกรรายนายพยุง หนูแย้ม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - พัฒนาสวนกล้วยไม้เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การจัดกิจกรรมนำชมสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม (เดิม) และสวนจำปี เกษตรกร รายนายพยุง หนูแย้ม ในพื้นที่เขตหนองแขม วันที่ 4 มี.ค.2563 - ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พื้นที่สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ วันที่ 6 มี.ค.2563 - จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตหนองแขมรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน วันที่ 11 มี.ค.2563 ณ สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ - ประชาสัมพันธ์สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ โดยรายการจักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM 25 วันที่12 มี.ค.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 3 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ ผ่านรายการร่วมแรงร่วมใจ วิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ A.M.1107 กิโลเฮิร์ต / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 จัดกิจกรรมนำชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนกล้วยไม้เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ปรับปรุง - พัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยว สวนจำปี เกษตรกร รายนายพยุง หนูแย้ม / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งเสริมแหล่งท่่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสือออนไลท์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามตามจุดต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมจัดงานวันลอยกระทง / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอเงินประจำงวด 2 เพื่อจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน 2563 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 2 แล้ว และจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับลดการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุได้ / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการงดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถจัดชึึ้นได้ ต้องยกเลิก / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การขออนุมัติเงินประจำงวดในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมปัญหาในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(22) -ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
-ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ต.ค. 62 รวม 23 จุด จำนวน 144 หลัง , ประจำเดือน พ.ย. 62 รวม 29 จุด จำนวน 127 หลัง, ประจำเดือน ธ.ค. 62 รวม 10 จุด จำนวน 41 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 = 62 จุด จำนวน 312 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 19 ราย (ลงได้ 18 ราย เสาสัญญาณ 1 ราย) / 30/11/2562 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 32ราย (ลงได้ 29 ราย รื้อถอน 2 ราย ต่ออายุ 1 ราย) 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ธันวาคม 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 16 ราย(ลงได้ 15 ราย ต่ออายุ 1 ราย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ม.ค 63 รวม 23 จุด จำนวน 86 หลัง , ประจำเดือน ก.พ. 63 รวม 32 จุด จำนวน 160 หลัง, ประจำเดือน มี.ค. 63 รวม 19 จุด จำนวน 32 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 63 = 74 จุด จำนวน 278 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน เม.ย. 63 รวม 19 จุด จำนวน 31 หลัง , ประจำเดือน พ.ค. 63 รวม 10 จุด จำนวน 77 หลัง, ประจำเดือน มิ.ย. 63 รวม 16 จุด จำนวน 48 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 = 45 จุด จำนวน 156 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ -ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 20 ราย 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พ.ค. 63 ยื่นขออนุญาต จำนวน 12 ราย 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน มิ.ย. 63 ยื่นขออนุญาต จำนวน 27 ราย ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 = 59 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ก.ค. 63 รวม 14 จุด จำนวน 34 หลัง , ประจำเดือน ส.ค. 63 รวม 20 จุด จำนวน 67 หลัง, ประจำเดือน ก.ย. 63 รวม 22 จุด จำนวน 97 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ก.ย.2563 = 56 จุด จำนวน 198 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ -ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ก.ค. 63 จำนวน 17 ราย (ลงได้ 16 ราย ก่อสร้างชั่วคราว 1 ราย) 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ส.ค. 2563 ยื่นขออนุญาต จำนวน 27ราย (ลงได้ 25 ราย ต่ออายุ 2 ราย) 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ก.ย. 2563 ยื่นขออนุญาต จำนวน 41 ราย(ลงได้ 40 ราย ต่ออายุ 1 ราย) ยอดรวมทั้งหมดตั้งแต่เดือน ก.ค.- ก.ย.2563 = 259 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(23) ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดการประชุมของสภาเยาวชนฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชีมอบหมาย / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายฯ / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวฃน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 19 มกราคม 2563 จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ครั้งที่ 2/2563 พร้อมจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ร่วมกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นรี่วมกับ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม - ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการเลิฟแคร์ร่วมกับโครงการ Bangkok for teen ณ ลานอัฒจันทร์ สยามสแควร์วัน กรุงเทพ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - ประชุมเครือข่ายสภาเด็กฯ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะ ณ สำนักงานเขตหนองแขม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย งดการประชุม การอบรม สัมมนาต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และลงชุมชนพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการลานกีฬา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 9 ) / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เข้าร่วมประชุมกับสภาเด็กเขตอื่นๆเพื่อการสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว วันที่ 18 มิ.ย. 63 - การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการจัดการสร้างแกนนำเยาวชนบนที่พื้นที่เกมส์ออนไลน์ วันที่ 30 มิ.ย.63 โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คูลซีฟ สาทร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม ครั้งที่ 6/2563 ลงพื้นที่เตรียมกิจกรรม Plant For Fun พืชพันธ์หรรษาเพื่อการสื่อสารในครอบครัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม Plant For Fun พืชพันธ์หรรษาเพื่อการสื่อสารในครอบครัวนำต้นกล้าและน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายให้กับประชาชนชุมชนสวัสดิการ 100 ครัวเรือน / 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครฯปฏิบัติงนในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา / 29/9/63 : ดำเนินการตามโครงการและแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(24) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อย

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านเกษตร / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดหาวัสดเพื่อทำการจัดซื้อฯ / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมของเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมวัสดุเพื่อให้เกษตรกรในไปใช้ในการเกษตร / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการประชุมเกษตรกร / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมประจำเดือนเกษตรกร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาวัสดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ของกิจกรรมตามศูนย์ถ่ายทอดฯ / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เกษตรเพื่อสอบถามปัญหาในระหว่าง พรก.ฉุกเฉิน และการลงทะเบียนของเกษตรกร / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาวัสดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ของกิจกรรมตามศูนย์ถ่ายทอดฯ ไปแล้ว และดำเนินการจัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรายงานสรุปผลการดำเนินแล้วเสร็จ 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(25) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ 224/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ เฉพาะอาคารชุดได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,605 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 59 รายการ พร้อมทั้งส่งแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประกาศเรียบร้อยแล้ว - การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2563 - การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่นๆ และที่ว่างเปล่า จะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ 224/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ โดยได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 1. ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 2. ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 3. ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประกาศเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างให้ประชาชนแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด กรณีรายการไม่ถูกต้อง - จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบแจ้งการประเมินภาษี เพื่อส่งให้ผู้รับประเมินชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ 224/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ โดยได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 1. ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 2. ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 3. ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประกาศเรียบร้อยแล้ว - จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 - แจ้งการประเมินภาษี จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีจำนวน 10,054 ราย ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10,054 ราย ส่งหนังสือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด