ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียจำนวน 130 แห่ง - ส่งข้อมูลฯ ให้สำนักการระบายน้ำวันที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียจำนวน 130 แห่ง- ส่งข้อมูลฯ ให้สำนักการระบายน้ำวันที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียจำนวน 129 แห่ง จากทั้งหมด 130 แห่ง เลิกกิจการ 1 แห่ง - ส่งข้อมูลฯ ให้สำนักการระบายน้ำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียจำนวน 129 แห่ง จากทั้งหมด 130 แห่ง เลิกกิจการ 1 แห่ง -ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ - ส่งข้อมูลฯ ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ให้สำนักการระบายน้ำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560  (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :19.58


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.45

100 / 100
2
16.73

100 / 100
3
20.18

100 / 100
4
19.58

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) รวม 11,340.55 ตัน แบ่งเป็นมูลฝอยรีไซเคิล 9,111.50 ตัน และมูลฝอยอินทรีย์ 2,229.05 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนด 35,124.25 ตัน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 32.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) รวม 29,386.56 ตัน แบ่งเป็น มูลฝอยรีไซเคิล 24,109.41 และมูลฝอยอินทรีย์ 5,277.15 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนด 35,124.25 ตัน คิดเป็นความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 83.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563) รวม 35,445 ตัน แบ่งเป็น มูลฝอยรีไซเคิล 28,114 ตัน (จากเป้าหมาย 35,124 ตัด คิดเป็นร้อยละ 80.04) และมูลฝอยอินทรีย์ 7,331 ตัน (จากเป้าหมาย 8,781.06 ตัน) คิดเป็นความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 100.91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) รวม 43,944.34 ตัน แบ่งเป็น มูลฝอยรีไซเคิล 35,341.1 ตัน และมูลฝอยอินทรีย์ 8,603.24 ตัน (จากเป้าหมาย 33,660.84 ตันคิดเป็นร้อยละ 15)คิดเป็นความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 130.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-  ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :้ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.47


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.48

100 / 100
2
5.06

100 / 100
3
9.01

100 / 100
4
10.47

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอันตราย (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) รวม 3.35 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนด 35.35 ตันต่อปี คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 9.37 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอันตราย (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) รวม 12.07 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนด 35.35 ตันต่อปี คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 33.76 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอันตราย (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) รวม 21.48 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนด 35.35 ตันต่อปี คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 60.07 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอันตราย (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) รวม 35.81 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนด 34.21 ตันต่อปี คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 104.7 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความล่อแหลมการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความล่อแหลมการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจจุดเสี่ยงภัยและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มี 21 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/ 21 จุด - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/ 11จุด - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ และส่งสำนักเทศกิจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 - จัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด ดำเนินการปรับแก้ไขจำนวน 3 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจจุดเสี่ยงภัยและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มี 20 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/ 20 จุด - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/ 11จุด - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ และส่งสำนักเทศกิจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 - จัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด ดำเนินการปรับแก้ไขจำนวน 5 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจจุดเสี่ยงภัยและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มี 20 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/ 20 จุด - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/ 11จุด - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ และส่งสำนักเทศกิจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 - จัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด ดำเนินการปรับแก้ไขจำนวน 5 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำรวจจุดเสี่ยงภัยและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มี 20 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/ 20 จุด - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/ 11จุด - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ และส่งสำนักเทศกิจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 - จัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด ดำเนินการปรับแก้ไขจำนวน 5 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) จำนวนคลองที่ได้รับการขุดลอก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนคลองที่ได้รับการขุดลอก

หน่วยนับ :จำนวนคลอง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนคลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จำนวนไร่

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :73.60


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.26

100 / 100
2
25.93

100 / 100
3
73.60

100 / 100
4
73.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปลูกต้นกล้าได้จำนวนรวม 6,905 ต้น (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) แบ่งเป็นประชาชน 1,368 ต้น เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันปลูกทดแทนและบำรุงรักษาต้นกล้า จำนวน 1,400 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปลูกต้นกล้า ได้จำนวนรวม 10,375 ต้น (ตุลาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,832 คน เพาะต้นกล้า 32,700 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปลูกต้นกล้า รวม 29,438 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 73.60 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6,460 คน เพาะต้นกล้า 33,100 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปลูกต้นกล้า รวม 29,438 ต้น (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6,460 คน เพาะต้นกล้า 33,100 ต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.87

100 / 100
2
39.22

100 / 100
3
58.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม จำนวน 10 ชุมชน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 53 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม จำนวน 20 ชุมชน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 51 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม จำนวน 30 ชุมชน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 51 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรมจำนวน 51 ชุมชนครบถ้วน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 51 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.31


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.01

100 / 100
2
33.08

100 / 100
3
33.08

100 / 100
4
97.31

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ได้รับป้ายรับรองแล้ว จำนวน 50 ราย จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 263 ราย ประกอบด้วย สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 21 ราย สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 5 ราย ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 ราย ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ได้รับป้ายรับรองแล้ว จำนวน 87 ราย จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 263 ราย ประกอบด้วย สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 41 ราย สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 22 ราย ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 ราย และตลาดประเภท 2 จำนวน 20 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ได้รับป้ายรับรองแล้ว จำนวน 87 ราย จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 263 ราย ประกอบด้วย สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 41 ราย สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 22 ราย ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 ราย และตลาดประเภท 2 จำนวน 20 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ได้รับป้ายรับรองแล้ว จำนวน 253 ราย จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 260 ราย ประกอบด้วย สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 170 ราย ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 5 ราย มินิมาร์ท จำนวน 54 ราย ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 ราย และตลาดประเภท 2 จำนวน 20 ราย และตลาดประเภท 2 จำนวน 20 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

หน่วยนับ :จำนวนชนิดกีฬา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจำนวน 3 ชนิด ดังนี้ ฟุตซอล ชักเย่อ และกอล์ฟคนจน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจำนวน 3 ชนิด ดังนี้ ฟุตซอล ชักเย่อ และกอล์ฟคนจน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจำนวน 3 ชนิด ดังนี้ ฟุตซอล ชักเย่อ และกอล์ฟคนจน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :704.51

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.36

100 / 100
3
23.25

100 / 100
4
704.51

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างกำหนดเป้าหมายให้สำนักงานเขตดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พัฒนาพื้นที่สีเขียวได้พื้นที่ 3,784 ตร.ม. จากเป้าหมายที่กำหนด 86,800 ตร.ม. - เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม 7 ประเภท ดำเนินการได้ 6 แห่ง 2 ไร่ 1 งาน 46 ตร.ม. - สวนหย่อม 9 ประเภท ดำเนินการได้ 5 แห่ง 5 ไร่ 3 งาน 35 ตร.ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พัฒนาพื้นที่สีเขียวได้พื้นที่ 20,184 ตร.ม. จากเป้าหมายที่กำหนด 86,800 ตร.ม. - เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม 7 ประเภท ดำเนินการได้ 8 แห่ง 12 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ม. - สวนหย่อม 9 ประเภท ดำเนินการได้ 10 แห่ง 60 ไร่ 2 งาน 68 ตร.ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-พัฒนาพื้นที่สีเขียวได้พื้นที่ 90,176.76 ตร.ม. จากเป้าหมายที่กำหนด 86,800 ตร.ม. - เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม 7 ประเภท ดำเนินการได้ 27 แห่ง 56 ไร่ 1 งาน 44.19 ตร.ม. - สวนหย่อม 9 ประเภท ดำเนินการได้ 18 แห่ง 163 ไร่ 2 งาน 98.95 ตร.ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(11) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :67.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
67.30

100 / 100
4
67.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยสอนเสริมให้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 โรงเรียน และชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน ในวันหยุดราชการเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดสอนเสริมแบบเข้มในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยสอนเสริมให้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน โดยสอนในวันหยุดราชการเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับเขต ร้อยละ 68.80 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับเขต ร้อยละ 65.80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ เฉลี่ย 67.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีการวัดประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับเขตร้อยละ 68.80 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับเขตร้อยละ 65.80 -โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาต่อเนื่อง 8 ปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2562 -โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศทุกรายวิชา 1 ปีการศึกษา 2562 -สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาที่มีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คนประกอบด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คนและวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(12) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

หน่วยนับ :จำนวนกิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ดังนี้ 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธัันวาคม2562 ณ สวนพักผ่อน เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 2. โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ดังนี้ 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธัันวาคม2562 ณ สวนพักผ่อน เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 2. โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ดังนี้ 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธัันวาคม2562 ณ สวนพักผ่อน เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 2. โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 3. กิจกรรมเปิดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(13) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
- ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เก็บข้อมูลอาคารชุด จัดทำประกาศกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว อยู่ระหว่างการรับยื่นคำร้องในกรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับยื่นคำร้องในกรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยังไม่มีการบังคับใช้ภาษี เนื่องจากมีการขายกำหนดเวลาการชำระภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(14) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้   
-  ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :111.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
111.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอแจ้งสรุปยอดลูกหนี้ภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รอแจ้งสรุปยอดลูกหนี้ภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รอแจ้งสรุปยอดลูกหนี้ภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จำนวนรายชื่อของผู้เสียภาษีที่ดิน ที่ได้รับใบแจ้งการประเมินของสำนักงานเขต13,535 ราย จำนวนรายชื่อของผู้เสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต 12,166 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **