ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50260000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย สถานประกอบการ ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์และสำรวจ จำนวนทั้งหมด 212 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และประชาสัมพันธ์ระบบรวบรวมน้ำเสีย จำนวน 104 แห่ง ทั้งหมด 212 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และประชาสัมพันธ์ระบบรวบรวมน้ำเสีย จำนวน 137 แห่ง จากทั้งหมด 212 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และประชาสัมพันธ์ระบบรวบรวมน้ำเสีย จำนวน 212 แห่ง จากทั้งหมด 212 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 8.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง ริมทาง (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
8.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง
ริมทาง (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
24.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ - จัดทำคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพร้อมมอบหมายภารกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน เดือนละ 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง (งดกิจกรรมรณรงค์ ประจำเดือนเม.ย. - พ.ค. 63 เนื่องจากสถานการณการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะประชุมเจ้าหน้าทีมอบหมายภารกิจ - ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนต.ค. - ธ.ค. 62 จำนวน 12,014.37 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน ต.ค.-ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนม.ค.- มี.ค. 63 จำนวน 12,619.48 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน ม.ค.- มี.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนเม.ย.- มิ.ย. 63 จำนวน 10,242.69 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน เม.ย.- มิ.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนก.ค.- ก.ย. 63 จำนวน 12,878.46 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน ก.ค. - ก.ย. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
15.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายภารกิจ -จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 รวม 10,250 กก.หรือ 10.25 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63 รวม 7,340 กก.หรือ 7.34 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 รวม 11,950 กก.หรือ 11.95 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนก.ค. 63 - ก.ย. 63 รวม 13.60 ตัน พร้อมรายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 63 เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 8.2 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
8.2 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ จัดทำคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพร้อมมอบหมายภารกิจ เวียนแจ้งคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขอระวางที่ดินจากฝ่ายโยธา เพื่อตรวจสอบข้อมูลเจ้าของที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแจ้งหนังสือไปยังเจ้าของที่ว่างเพื่อมาดำเนินการล้อมรั้ว จำนวน 1แห่ง แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือแจงไปยังเจ้าของที่ว่างเพื่อมาดำเนินการ ล้อมรั้ว จำนวน 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 2 แห่ง โดยการจัดเก็บมูลฝอยให้สะอาดและเกลี่ยพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมล้อมรั้ว - ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 1 แห่ง โดยการจัดเก็บมูลฝอยให้สะอาดพร้อมประสานเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของได้ทำมาทำเป็นลานจอดรถเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชกรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพภารทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชกรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชกรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชกรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2562 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว จำนวนเต็ม 329 คน เข้าร่วมฯ 264 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว จำนวนเต็ม 329 คน เข้าร่วมฯ 264 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว จำนวนเต็ม 329 คน เข้าร่วมฯ 264 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- .ฝ่ายปกครองได้เสนอโครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรและได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เริ่มเตรียมกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2563 และดำเนินกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์โรคติดต่อ โรคระบาดจะทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปต้องดูตามสถานการณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่มีการรวมตัวและเคลื่อนย้ายของประชาชนจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด - 19 สำนักงาน ปปส. ที่ขอความร่วมมือในการงดการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่มีการรวมตัวและเคลื่อนย้ายของประชาชนจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด - 19 สำนักงาน ปปส. ที่ขอความร่วมมือในการงดการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมมอบหมายงาน จัดทำแผนการดำเนินการ ตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบการจัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและการดำเนินการตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้เนื่องจากต้องคืนเงินงบประมาณจากในสถานการณ์เชื้อไวรัสระบาดโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้เนื่องจากต้องคืนเงินงบประมาณจากในสถานการณ์เชื้อไวรัสระบาดโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) 9.1 - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
9.1 - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ลอกท่อแรงงานเขต จำนวน 36 ซอย ระยะทาง 20,680 เมตร - ลอกท่อโดยการจ้างเหมา จำนวน 140 ซอย ระยะทาง 80,464 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 9.2 - จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
9.2 - จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
38.38

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ และได้รับอนุมัติแผนงานแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เปิดทางน้ำไหล ดำเนินการรอบที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ - เปิดทางน้ำไหล ดำเนินการรอบที่ 1 เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 ระยะทาง 1,090 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :97.85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.56

100 / 100
2
98.78

100 / 100
3
97.09

100 / 100
4
97.85

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารตามแผนปฎิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร การสอบสุขาภิบาลอาหาร และจัดทำป้ายรับรองอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร การสอบสุขาภิบาลอาหาร และจัดทำป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 998 แห่ง ดำเนินการได้ 969 แห่ง คิดป็นร้อยละ 97.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร การสอบสุขาภิบาลอาหาร และจัดทำป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 976 แห่ง ดำเนินการได้ 955 แห่ง คิดป็นร้อยละ 97.85

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(13) 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ - สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาสที่ 1 รวม 3 แห่ง ตามเป้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานพื้นที่สีเขียวในระบบรายไตรมาส ที่ 2 จำนวน 3 แห่ง ตามเป้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาสที่ 3 รวม 3 แห่ง ตามเป้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาสที่ 4 รวม 3 แห่ง ตามเป้า - สำรวจพื่นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธาณะพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 ไร่ 1 งาน ได้แก่ สวนหย่อมกรมพัฒนาที่ดิน ตามเป้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(14) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ผู้ได้ัรับการคัดเลือกได้แก่นางจันทร์แรม ประสารวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ผู้ได้ัรับการคัดเลือกได้แก่นางจันทร์แรม ประสารวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ผู้ได้ัรับการคัดเลือกได้แก่นางจันทร์แรม ประสารวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ผู้ได้ัรับการคัดเลือกได้แก่นางจันทร์แรม ประสารวงศ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.40

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.40

100 / 100
4
75.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว และ สทศ.ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล่ว อยู่ในช่วงประเมินผลการทดสอบแยกตามสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว และ สำนักการศึกษาได้แจ้งผลการทดสอบ และแจ้งคะแนนตัวชี้วัด ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ได้คะแนนรวม 8.31 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนรวม 7.23 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนรวม 7.08 ได้คะแนนเฉลี่ย = 7.540 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จเท่ากับ 75.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว และ สำนักการศึกษาได้แจ้งผลการทดสอบ และแจ้งคะแนนตัวชี้วัด ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ได้คะแนนรวม 8.31 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนรวม 7.23 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนรวม 7.08 ได้คะแนนเฉลี่ย = 7.540 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จเท่ากับ 75.40

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(16) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วัฒนธรรม และประเพณี
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วัฒนธรรม และประเพณี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) 10.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
10.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียน -กำหนดผู้รับผิดชอบ -ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 17 จุด, เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18 จุด เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 14 จุด รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 49 จุด ฝ่ายโยธา -ลงจุดเดือนกันยายน 2562 จำนวน 20 จุด / 30/11/2562 : -ลงจุดเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 จุด -ลงจุดแสดงตำแหน่งเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 18 จุด -รายงานการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลงจุด - ลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 9 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 99 จุด - ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 25 จุด, เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 13 จุด, เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12 จุด รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 99 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 10 จุด, เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 16 จุด, เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 21 จุด รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 ทั้งหมดจำนวน 146 จุด - ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารทีมีการก่อสร้างอาคารประจำเดือน เมษายน- มิถุนายน 2563 รวม 114 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 13 จุด, เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 11 จุด, เดือนกันยายน 2563 จำนวน จุด รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 170 จุด - ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือน ก.ค. 2563 จำนวน 16 จุด รวมเดือนต.ค.62-ก.ค.63 จำนวน 167 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(18) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร เดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชน เดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ทำให้ต้องคืนเงินงบประมาณทั้งหมดตามนโยบายผู้บริหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ทำให้ต้องคืนเงินงบประมาณทั้งหมดตามนโยบายผู้บริหาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ Tax map

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจได้ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563ฯ เรื่องการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ระยะเวลาที่ขยายออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจได้ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อจัดเตรียมส่งหนังสือ ภ.ด.ส. 3 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563ฯ เรื่องการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ระยะเวลาที่ขยายออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / บัญชีรายการห้องชุด - ดำเนินการ แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยขยายกำหนดเวลาการดำเนินการ ต่อจากรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 - ประเมินรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างกับรายการห้องขุดจำนวน 30,752 ราย ทำได้ 30,752 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างดำนินการ เร่งรัดติดติดลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ภาษีบำรุงท้องที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. 31/10/2562 จัดทำโครงการ พร้อมวัน เวลา สถานที่ในการอบรม 2. 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งฯ 3. 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. 22/1/2563 อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งฯ 5. 27/2/2563 อยุ่ระหว่างติดต่อวิทยากร มาบรรยายฯ 6. 24/3/2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ตรงกับสถานการณ์โรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

7.29/04/63 อยู่ระหว่างชะลอกิจกรรมเนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของบุคลากร ทำให้เกิดความเสี่ยงของการติดโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 8. 28/05/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการอบรม ให้ผู้บริหารทราบ 9. 22/06/2563 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผ่านการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 และได้รายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

7.29/04/63 อยู่ระหว่างชะลอกิจกรรมเนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของบุคลากร ทำให้เกิดความเสี่ยงของการติดโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 8. 28/05/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการอบรม ให้ผู้บริหารทราบ 9. 22/06/2563 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผ่านการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 และได้รายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(22) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการฯดำเนินงาน - กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชุมแล้วสรุปช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา (COVId-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองได้สำรวจลงพื้นที่ถนนเทสบาลสงเคราะห์และได้กำหนดการประชุมในต้นเดือนกรกฎาคม 2563ที่สำนักงานเขตจตุจักร -ประชาชนและจิตอาสาเขตจตุจักร ได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนริมคลองลาดพร้าวไม่ให้ทิ้งขยะและวัสดุต่างๆลงคลองหรือลงในน้ำ ไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลอง -ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ให้ความรู้แก่ชุมชนในการทำหน้ากากอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการครบตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนต.ค.- ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนม.ค.- มี.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนเม.ย.- พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนมิ.ย.- ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๑ - กฎหมาย

(24) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.57

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.27

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
4.57

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกับกองงานผู้ตรวจราชการในเดือน ธ.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ซึ่ง สถาบัน นิด้า จะเข้าประเมินความพึงพอใจเขตจตุจักรในเดือนธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้เข้าสำรวจได้เข้ามาสำรวจความพึงพอใจสำนักงานเขตจตุจักรครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2563 และผลการสำรวจออกมาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจสำนักงานเขตจตุจักร คิดเป็น 4.270

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้เข้าสำรวจได้เข้ามาสำรวจความพึงพอใจสำนักงานเขตจตุจักรครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ได้สำรวจความพึงพอใจ 250 ชุด ซึ่งต้องรอผลการสำรวจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสำรวจครั้งที่1+ครั้งที่2 หาร2 เท่ากับ 4.568

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานสยป. ดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งแบบรายงาน สยป.4.1(2)และสยป.4.1(4)ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563แล้วขั้นตอนที่ 1-2 และ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายปกครองได้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล อยู่ระหว่างการกำหนดฐานข้อมูลในของแต่ละสำนัก และสำนักงานเขตว่าต้องเก็บข้อมูลอะไร แล้วจึงจะแจ้งหน่วยงานทราบ - มีหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประสานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรับ User และ Password สำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 และระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตแล้ว 2. ศึกษาวิธีการใช้งานระบบบันทึกฐานข้อมูลปรพกอบตัวชี้วัด 4.1 และได้เข้าร่วมประชุมแนะนำการใช้งานระบบฯ ผ่าน Video Conference ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 3. ประสานขอรับข้อมูลเชิงพื้นที่กับกองสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมนำเข้าข้อมูลในระบบฯแล้ว 4. เวียนแจ้งทุกฝ่ายเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบแล้ว 5. กำหนดให้มีการส่งเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายการ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 6. ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2563 และนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 15 ของเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **