ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
65.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตลาดพร้าวทั้งหมดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการให้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขต ทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการให้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขต ทั้งหม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ถนนนาคนิวาส ถนนสตรีวิทยา และถนนโชคชัย 4 รวมจำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 12 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1.2 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
16.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานตามโครงการซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 2.ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมุลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 2 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมุลฝอยที่ว่างริมทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมุลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตุลาคม-ธันวาคม2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด = 1,701.83 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มกราคม-มีนาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์มี่แหล่งกำเนิด = 3,595.50 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เมษายน-มิถุนายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์มี่แหล่งกำเนิด = 4,369 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กรกฎาคม-กันยายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์มี่แหล่งกำเนิด = เดือนกรกฎาคม = 1,470.50 ตัน สิ่งหาคม =1,491.80 ตัน เดือนกันยายน = ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตัน/ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตัน/ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :0.22


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.22

100 / 100
2
0.32

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 590 กิโลกกรัม 2.เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1,390 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 2020 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1470 กิโลกรัม -เดือนพฤษภาคม จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1470 กิโลกรัม -เดือนมิถุนายน จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1770 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 4900 กิโลกรัม -เดือนสิงหาคม จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 4840 กิโลกรัม -เดือนกันยายน จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1830 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม จำนวน 50 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2. ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 80 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 จำนวน 574 ดวง/ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 15 ดวง เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 0
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวิทยากรการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลอง จำนวน 3 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชน จำนวน 5 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 20 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลอง จำนวน 10 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชน จำนวน 26 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 30 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลองแล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชนแล้วเสร็จ จำนวน 26 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขตแล้วเสร็จ จำนวน 68 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลองแล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชนแล้วเสร็จ จำนวน 26 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขตแล้วเสร็จ จำนวน 68 ซอย 4.จ้างเหมาขุดลอกคลองสองตอนแล้วเสร็จครบ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย 6.ติดป้ายประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย 6.ติดป้ายประชาสัมพันธ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

บสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 64 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 52 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 38 ร้าน-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 298 ร้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(12) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 2.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมัยลาภตั้งแต่ถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคามที่สองฝั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุงภุมิทัศน์ถนนนาคนิวาสทั้ง 2 ฝั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปรับปรุงภุมิทัศน์ถนนสังคมสงเคราะห์และพื้นที่เขตลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปรับปรุงภุมิทัศน์ถนนประดิษฐ์มนูธรรม สวนอยู่เย็นเป็นสุข ถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนสุคนธสวัสดิ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ **โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 87,240 บาท ***โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 72,898 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

* โครงการค่าใช้จ่ายประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์ และประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง * โครงการค่าใช้จ่ายจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตลาดพร้าวมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม) จำนวน 119,038 บาท *โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 124,376 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

* โครงการค่าใช้จ่ายประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ชลอการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 * โครงการค่าใช้จ่ายจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตลาดพร้าวมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม) เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม 2563 จำนวน 118,869 บาท *โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกเงินค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม จำนวน 123,848 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

* โครงการค่าใช้จ่ายประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตลาดพร้าวมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม) เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563 จำนวน 157,967 บาท *โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกเงินค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน จำนวน 167,869 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(14) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ - ขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ และประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่และกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ (โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 20,000 บาท - จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 12,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - ประชาสัมพันธ์ และประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่และกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 และแจ้งผลคณะแนนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกเงินค่าจัดซื้อของขวัญและของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ ตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 48,000 บาท - จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 8 รายการ ตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 18,000 บาท **โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว จำนวน 4,914 บาท ***โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 93,744 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - วันที่ 22 มกราคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 10,800 บาท) ตามโครงการค่่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - วันที่ 3 มีนาคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 10,800 บาท) ตามโครงการค่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน **โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (เดือนมกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2563) จำนวน 21,546 บาท ***โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา (เดือนธันวาคม 62,เดือนมกราคม,กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 195,300 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - ชลอการจัดกิจกรรมตามประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 **โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,2563) จำนวน 21,787 บาท ***โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา (เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม 2563) จำนวน 82,755 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-*โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - เบิกเงินค่าอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม 2563 จำนวน 32,400 บาท **โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563 จำนวน 22,302 บาท ***โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563) จำนวน 139,580 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(17) ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมน้อมสำสึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศศร มหาภูมิภลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ (โครงการค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมน้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 75,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - เบิกงานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โครงการค่าใช้จายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 45,800 บาท - เบิกเงินจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลพิมพ์ภาพ) โครงการค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 4,200 บาท - เบิกเงินชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และตามฎีกาเลขที่ 1205/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จำนวน 60,000 บาท - เบิกเงินจ้างเหมาการแสดง จำนวน 6 ชุด โครงการค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ เลขที่บัญชี 927-7-03396-6 จำนวน 15,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ชลอการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 - เตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

*โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภัตตาหารเช้าและเพลถวายพระภิกษุสงฆ์ **จัดซื้อชุดเครื่องไทยทานจำนวน 9 ชุด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทร จำนวน 8,100 บาท **จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร จำนวน 43,050 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(18) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 26 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 34 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 40 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 29 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 39 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 8 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 19 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 16 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 30 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 27 เลขหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 161 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 แล้วเสร็จครบถ้วน 100% จำนวน 276 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(20) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำ * วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 17 ชุมชน (ยอด 107,772 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน *วันที่ 6 มกราคม 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 22 ชุมชน (ยอด 141,389 บาท) *วันที่ 20 มกราคม 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 26 ชุมชน (ยอด 169,300.75 บาท) *วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 29 ชุมชน (ยอด 185,269 บาท) *วันที่ 25 มีนาคม 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 26 ชุมชน (ยอด 162,912 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน *วันที่ 30 เมษายน 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 30 ชุมชน (ยอด 185,277.55 บาท) *วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 24 ชุมชน (ยอด 153,355.64 บาท) *วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 25 ชุมชน (ยอด 156,899 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563 จำนวน 520,051.06 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(21) ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - วันที่ 31 มกราคม 2563 เบิกค่าตอนแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 2,800 บาท - วันที่ 31 มีนาคม เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 7,000 บาท )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกค่าสมนาคุณวิทยากร ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6-10 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(22) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน -จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 -จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สนค.
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
-จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
-จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สนค.

หน่วยนับ :เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ร้อยละ 100 - ร้อยละของการบังคับภาษี ร้อยละ 100
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
- ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ร้อยละ 100
- ร้อยละของการบังคับภาษี ร้อยละ 100

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 0
3
0.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำรวจ 2. แจ้งส่งจดหมายให้ผู้เสียภาษีมาตรวจสอบข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของกรรมสิทย์ให้ถูกต้อง 3. แจ้งราคาประเมินและชำระภายใน 30 สิงหาคม 2562 4. จัดเก็บภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด 5. จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 20,897 ราย เป็นเงิน บาท ตามเป้าหมายกำหนดให้จัดเก็บได้ จำนวน ราย เป็นเงิน บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(24) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

85 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียน แล้วเสร็จจำนวน 498 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียน แล้วเสร็จจำนวน 522 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

85 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชุมชี้แจงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

85 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลของสำนักงานเขต ในระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 22 รายการ ดังนี้ 1. subdist 2. ข้อมูลมูลนิธิกู้ภัย 3. ข้อมูลปลอดยาเสพติด 4. ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 5. district 6. ข้อมูลอาคาร 7. ไฟส่องสว่าง 8. ข้อมูลรวมกลุ่มกิจกรรม 9. ข้อมูลการท่องเที่ยว 10. ข้อมูลป้าย 11. ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 12. ข้อมูลแหล่งน้ำ 13. com_library 14. ข้อมูลสะพาน 15. ข้อมูลชักลากขยะ 16. ข้อมูลถนน 17. ข้อมูลน้ำเสีย_สถานประกอบการ 18. ข้อมูลOTOP 19. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 20. sport_ 21. ข้อมูลวินจักรยานยนต์ 22. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **