ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50280000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการตูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำรวจและจัดทำข้อมูลประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 105 แห่ง 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในเดือน มิถุนายน 2563 2.มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของคลอง พร้อมภายถ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลอง 2. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองเพื่อยกร่างแผนฯ 3. จัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง (พ.ศ.2563 - 2567) สำนักงานเขตบึงกุ่ม คณะกรรมการฯ นำเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติแผน และประกาศใช้แผนดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขต และสำเนาแจ้ง สยป.เพื่อรับทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ 2.กวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมาย 3.กวดขัน ตักเตือน ปรับ จักรยานยนต์ที่ขับบนหรือจอดทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ 2.กวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมาย 3.กวดขัน ตักเตือน ปรับ จักรยานยนต์ที่ขับบนหรือจอดทางเท้า 4.มีกิจกรรม Small Cleaning Day ถนนเสรีไทยเป็นประจำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปลูกต้นไม้ตัดแต่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง 3.จัดให้มีที่พักขยะที่สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4.กวดขัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมาย 5.กวดขัน ตักเตือน ปรับ กรณีนำรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า 6.จัดกิจกรรม big cleaning day 7.:ซ่อมแซม ปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น บริเวณถนนเสรีไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์ของเขต การจัดระเบียบ 3. กิจกรรมการจัดให้มี/ปรับเปลี่ยนที่พักขยะ ให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4. กิจกรรมการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้าย ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ 5. กิจกรรมการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดบนทางเท้า การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม 6. กิจกรรม Big Cleaning Day 7. กิจกรรมการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :20.56


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
8.59

100 / 100
3
16.52

100 / 0
4
20.56

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2563 ของเขตบึงกุ่ม แบ่งเป็น 1.เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม จำนวน 21,403.10 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 9,187 ตัน 2.เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 5,350.77 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 2,303.20 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.59 จากเป้าหมายร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2563 ของเขตบึงกุ่ม แบ่งเป็น 1.เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม จำนวน 21,403.10 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 18,387.77 ตัน 2.เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 5,350.77 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 3,706.99 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.52 จากเป้าหมายร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ส.ค. 63 ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น จำนวน 20,937.28 ตัน/ปี เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 21,403.10 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 20.56

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.93


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
10.39

100 / 100
3
15.33

100 / 0
4
10.93

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายขยะอันตรายของเขตบึงกุ่ม จำนวน 21.78 ตัน/ปี ดำเนินการได้ จำนวน 15.08 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.39 จากเป้าหมายร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายขยะอันตรายของเขตบึงกุ่ม จำนวน 21.78 ตัน/ปี ดำเนินการได้ จำนวน 22.25 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15.33จากเป้าหมายร้อยละ 15.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ส.ค. 63 ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 28.85 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22.79 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 10.93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.ฝ่ายรักษาฯ ดูแลตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง 3.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้อง CCTV 4.รายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.ฝ่ายรักษาฯ ดูแลตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง 3.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้อง CCTV 4.รายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.ฝ่ายรักษาฯ ดูแลตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง 3.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้อง CCTV 4.รายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกวัน อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) หากพบว่าชำรุด ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 4. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร ตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถและขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 6.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่จุดเสี่ยงภัย 7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
30.00

100 / 0
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อน เบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรม โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ทำให้ไม่สามารถรจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(8) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน สนน.01 สนน.02 ผ่านเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน สนน.01 สนน.02 ผ่านเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน สนน.01 สนน.02 ผ่านเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(9) การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานการปรับปรุงถรร ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้สำนักการโยธา ทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม และรายงานให้สำนักการโยธา ทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรายงานการปรับปรุงถรร ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้สำนักการโยธา ทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรายงานการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้สำนักการโยธา ทราบทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.51

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
91.00

100 / 0
4
96.51

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 143 แห่ง จากทั้งหมด 153 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 156 แห่ง จากทั้งหมด 156 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 156 แห่ง จากทั้งหมด 172 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ส่งเสริมสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 1.1 ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ 1.2 ตรวจคุณภาพอาหารด้านเคมี และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารเบื้องต้น (Test-kit) 1.3 ส่งเสริมผู้สัมผัสอาหารให้ผ่านการอบรม หรือเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 2. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักอนามัย เพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 3. ส่งมอบป้ายรับรองฯ ให้กับสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและตรวจติดตาม กำกับสถานประกอบการให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสถานประกอบการทั้งหมด 172 แห่ง ข้อมูลการดำเนินการ ณ 10 กันยายน 2563 ดำเนินการแล้ว 166 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
61.87

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ 40 ตารางวา ประกอบด้วย 1. สวนสาธารณะโครงการหมู่บ้านพฤกษา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 2. สวนหย่อมริมคลองโต๊ะลี ซอยเสรีไทย 43 จำนวน 40 ตารางวา 3. สวนสาธารณะภายในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 จำนวน 3 ไร 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 แห่ง ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา ประกอบด้วย 1. สวนริมกำแพงภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 96 ตารางวา 2.สวนหย่อมด้านหลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 95 ตารางวา 3. สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 4. สวนสาธารณะสโมสรและหอประชุมหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 3 งาน 60 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1. สวนริมกำแพงภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม 2. สวนหย่อมด้านหลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม ๓. สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นหมู่บ้านสหกรณ์ ๔. สวนสาธารณะสโมสรและหอประชุมหมู่บ้านสหกรณ์ ๕. สวนสาธารณะท้ายหมู่บ้านสหกรณ์ ๖. สวนสาธารณะโครงการหมู่บ้านวีเวเอกมัย-รามอินทรา ๗. สวนสาธารณะโครงการหมู่บ้านโกลเด้นนีโอ ๒ ลาดพร้าว-เกษตร ๘. สวนแนวตั้งด้านหน้าสำนักงานเขตบึงกุ่ม ๙. สวนหย่อมริมถนนภายในซอยนวมินทร์ 163

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
166.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น แล้วจำนวน 25 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น แล้วจำนวน 50 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น แล้ว จำนวน 125 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ สาธิตพิจารณาเฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น และความหลากหลายทางชีวภาพ 2. กิจกรรมผลักดันการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1 โดยเพิ่มพื้นที่ร่มเงา สร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชนด้วยการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสวนป่า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(14) 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
40.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -29 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการอบรมวิชาชีพออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการอบรมวิชาชีพออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบึงกุ่ม จัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ในหลักสูตร 50 ชั่วโมง จำนวน 5 วิชา ประกอบด้วย 1. วิชาแปรรูปสมุนไพร 2. วิชาสานผักตบชวา 3. วิชาศิลปะประดิษฐ์ 4. วิชาอาหารว่าง 5. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน และสามารถสร้างชิ้นงานได้ทุกคน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :68.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
68.25

100 / 0
4
68.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมวลผลคะแนนในภาพรวมจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูลตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/4552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต บึงกุ่มได้ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(16) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
55.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1ในไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในวันสำคัญ จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมอบของขวัญของรางวัลให้กับชุมชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม จำนวน 38 ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 7 ศูนย์ และร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในชุมชน 2. การลงนามถวายพระพร และจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 3. การลงนามถวายพระพร และจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 4. การลงนามถวายพระพร และจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้าน ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้าน ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้าน ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้าน ทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(18) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่และแจ้งประเมินภาษี ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างการแจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต ซึ่งขยายระหว่างเวลาเป็นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 83 และอยู่ระหว่างการแจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต ซึ่งขยายระหว่างเวลาเป็นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และแจ้งประเมินภาษีจำนวน 9,640 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
45.00

100 / 0
4
45.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดเก็บและส่งบังคับคดีภาษีต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบยอดจัดเก็บและยอดลูกหนี้ทั้งหมดได้ในปีงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด