ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50300000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ และจัดทำข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมด ส่งสำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำและส่งหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียและเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานครไปยังสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย -มีผู้ประกอบการส่งแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำสีย 43 ราย จากทัังหมด 120 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ติดตามผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือที่ส่งไปให้เพื่อตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียพร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร -มีผู้ประกอบการส่งแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำสีย 97 ราย จากทัังหมด 120 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ติดตามผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือที่ส่งไปให้เพื่อตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียพร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร - รวบรวมแบบตอบรับแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียครบตามเป้าหมายทั้งหมด 120 ราย และส่งรายงานไปสำนักการระบายน้ำตามกำหนดเวลา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.54


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.94

100 / 100
2
7.85

100 / 100
3
11.75

100 / 100
4
15.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,219.23 ตัน สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,179.90 ตัน สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 983.35 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 สามารถจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ จำนวน 3,382.48 ตัน (รายงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (26-31 ธ.ค.63) จำนวน 236 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,219.36 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,140.86 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,219.54 ตัน รวมไตรมาสที่ 2 สามารถจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ จำนวน 3,815.76 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,180.20 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,219.54 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน (1-25 มิถุนายน 2563)จำนวน 983.50 ตัน รวมไตรมาสที่ 3 สามารถจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ จำนวน 3,383.24 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (26-30 มิ.ย.63) จำนวน 196.70 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 1,168.39 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1,168.53 ตัน -สามารจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,136.55 ตัน รวมไตรมาสที่ 4 สามารถจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ จำนวน 3,670.17 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.52


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.90

100 / 100
2
3.93

100 / 100
3
6.67

100 / 100
4
10.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 920 กก. เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 220 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนฯ (ถังดับเพลิง) จำนวน 400 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 300 กก. -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 920 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ตลับหมึก) จำนวน 920 กก. -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 820 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 820 กก. รวมไตรมาสที่ 1 สามารจัดเก็บขยะอันตราย รวมทั้งสิ้น 2,660 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมกราคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 850 กก. เป็นผลิตภัณฑ์อื่น(ตลับหมึก) จำนวน 850 กก. -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 1,250 กก. เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 100 กก. ผลิตภัณฑ์อื่น(ถังดับเพลิง) จำนวน 1,150 กก. -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และรวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 รวมไตรมาสที่ 2 สามารจัดเก็บขยะอันตราย รวมทั้งสิ้น 2,100 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 730 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 730 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2563 -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 630 กก. เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 130 กก. ถ่ายไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 400 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 370 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 370 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมไตรมาสที่ 3 สามารถคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย จำนวน 1,730 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และสามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,790 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 2,790 กก. - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และสามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,490 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 2,490 กก. - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกันยายน 2563 และสามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 100 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 100 กก. รวมไตรมาสที่ 4 สามารถคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายจำนวน 5,380 กก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำและขออนุมัติแผน-โครงการ 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.ดำเนินการตามแผนโครงการ 4.รายงานความคืบหน้า-ผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำและขออนุมัติแผน-โครงการ 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.ดำเนินการตามแผนโครงการ 4.รายงานความคืบหน้า-ผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตบางคอแหลมได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน 23 จุด จาก 25 จุด คิดเป็นร้อยละ 92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตบางคอแหลมได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน 23 จุด จาก 25 จุด ยกเลิก 2 จุดเนื่องจาปรับปรุงพื้นที่เป็นแคมป์คนงานกรมการทางพิเศษและปรับปรุงเป็นที่พักคนงานก่อสร้างคอนโดมิเนี่ยม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.80

100 / 100
2
71.00

100 / 100
3
76.66

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำแผนการสำรวจ เป้าหมายซ่อมแซมไฟฟ้าจำนวน 150 ดวง -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11 ดวง เดือน พฤศจิกายน จำนวน 2 ดวง รวม 13 ดวง คิดเป็นร้อยละ 8.67 -เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการได้ 59 ดวง รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม ติดตั้งได้ทั้งหมด 72 ดวง คิดเป็นร้อยละ 48.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ได้ 107 ดวง คิดเป็นร้อยละ 71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 28 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 87 ดวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 115 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 53 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 119 ดวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 172 ดวง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมที่1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ห้องอินทร์บรรจง ชั้น 9 ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ห้องอินทร์บรรจง ชั้น 9 ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสร็จสิ้น - อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดเขตบางคอแหลม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยจัดกิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม สามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเฉลี่ย 4.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ในรายงานปริมาณน้ำฝนประจำวันของสำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีฝนที่ตกลงมาระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 62 – 25 มี.ค. 63 เฉลี่ย 5.647 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายคือกรณีฝนตกไม่เกิน 60 ม.ม. ต้องไม่มีน้ำท่วมขัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีฝนที่ตกลงมาระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 62 – มิ.ย. 63 มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายคือกรณีฝนตกไม่เกิน 60 ม.ม. ต้องไม่มีน้ำท่วมขัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีฝนที่ตกลงมาระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 62 – ก.ย. 63 มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายคือกรณีฝนตกไม่เกิน 60 ม.ม. ต้องไม่มีน้ำท่วมขัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนและโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง - รายงานขอซื้อขอจ้าง และเสนอขออนุมัติจ้าง - ดำเนินการขุดลอกดำเนินแล้ว ได้แก่ คูน้ำมัสยิดบางอุทิศ คูน้ำแยกคลองสวนหลวง 1 คูน้ำปลายซอยเจริญกรุง 109 คลองสวน คูน้ำข้างสุเหล่าเก่า คูน้ำแยกคลองกรวย คูน้ำซอยประดู่ 4 คลองข้างหมู่บ้านภักดี คลองตาเหล็ก คูน้ำพระราม 3 ซอย 8 รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ทั้งหมด 10 คู-คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้ 2 คูคลอง คือ 1. คูน้ำข้างปั้มน้ำมัน ปตท. 2. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง คือ 1. ลำกระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้ำมันละหุ่ง) 2. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) 3. คูน้ำหมู่บ้านธนูรักษ์ 4. คูน้ำมไหสวรรย์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา และเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการได้ 2 คูคลอง 1. คูน้ำข้างกองฝึกกรมศุลการกร 2. คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 20 คูคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำดีขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำดีขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
83.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามสัญญาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง -รายงานผลพร้อมขออนุมัติจ้าง -ตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ และรายงานผลการตรวจรับ จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :86.96

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
86.96

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๒๔ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๘๐ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๒๔๒ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๑๔๓ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๐๐ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๘๐๙ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๒๓,๙๐๐.- บาท เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน ๕๕๐.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๒๙ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๑๘๙ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๑,๗๕๐.- บาท เบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน ๘,๖๕๐.- บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑๖,๐๐๐.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๕๓ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๑๖๐ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๓๐๑ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(12) ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก -จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แต่ละฝ่าย -ดำเนินการตามแผนการปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ -ดำเนินการตามแผนการปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 2.โครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก -จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แต่ละฝ่าย -จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ตามแผนการพัฒนาคลอง -ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ ณ ชุมชนสวนหลวง 1 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คูคลอง รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะให้เป็นที่และไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง ตลอดจนปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านหลังบ้านให้น่ามองน่าอยู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามเกณฑ์ที่วางไว้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สำรวจพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เป้าหมาย 12 แห่งต่อปี ขณะนี้สำรวจได้ 3 แห่ง ไตรมาสที่ 1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ที่ว่างบริเวณซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก35-1 ข้างทางเข้า-ออก หจก.เหรียญทองการพิมพ์ 2. ที่วางบริเวณถนนพระรามที่ 3 ซอย 19 3. ที่ว่างบริเวณหลังบริษัท ยู่หลีฮวดสติลเวอร์ค จำกัด ถนนพระรามที่ 3 -อยู่ระหว่างสำรวจและจัดเตรียมพื้นที่ตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท เป้าหมาย 10.65 ตร.ว. ทำได้ 12.65 ตร.ว. -สำรวจพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เป้าหมาย 12 แห่งต่อปี ขณะนี้สำรวจได้ 6 แห่ง ไตรมาสที่ 2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ที่ว่างบริเวณหลังสำนักงานคุมประพฤติ ซ.จันทน์ 42 2. ที่ว่างบริเวณซอยเจริญกรุง 107 แยก 15-1 ริมคลองวันทร์ใน 3. ที่ว่างซอยเจริญกรุง 85 แยก 16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท เป้าหมาย 10.65 ตร.ว. ทำได้ 12.65 ตร.ว. -สำรวจพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เป้าหมาย 12 แห่งต่อปี ขณะนี้สำรวจได้ 9 แห่ง ไตรมาสที่ 3 สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ที่ว่างบริเวณข้างสถานี BRT พระราม 3 ถนนพระรามที่ 3 2. ที่วางบริเวณหลังบริษัท ที พี ซี ฟาสเทนเนอร์ จำกัด ถนนพระรามที่ 3 3. ที่ว่างบริเวณถนนพะรามที่ 3 ซอย 6 แปลงที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท เป้าหมาย 10.65 ตร.ว. ทำได้ 12.65 ตร.ว. -สำรวจพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เป้าหมาย 12 แห่งต่อปี สำรวจได้ 12 แห่ง ไตรมาสที่ 4 สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ที่ว่างบริเวณถนนพระรามที่ 3 ซอย 6 แปลงที่ 2 2. ที่ว่างบริเวณถนนพระรามที่ 3 ซอย 6 ข้างวัดอินทร์บรรจง 3. ที่ว่างบริเวณถนนพระรามที่ 3 ซอย 6 ข้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(14) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จำนวนภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ศึกษาข้อมูลโครงการ - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - วางแผนกำหนดรูปแบบรายละเอียดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งชะลอการดำเนินการหมวดรายจ่ายอื่น ประกอบกับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งชะลอการดำเนินการหมวดรายจ่ายอื่น ประกอบกับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :69.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
69.90

100 / 100
4
69.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการส่งรายชื่อคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สำนักการศึกษา เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและคณะทำงานดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลประเมินจากสำนักการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ประชุมหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่เขตบางคแอแหลม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลม เพื่อให้คะแนน O-NET ในปีต่อไปมีผลคะแนนที่สูงขึ้น ดังนี้ 1.1 ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานของโรงเรียนในสังกัด เพื่อประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่เข้าเกณฑ์เป็นเด็กพิเศษ 1.2 ครูที่ดูแลต้องเพิ่มการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าเข้าข่ายเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ 2. หารือกับทางโรงพยาบาลเจริญกรุงเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(16) ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ศึกษาข้อมูลโครงการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่ 1 วันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 53,150 บาท - จัดกิจกรรมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติแล้ว - เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ เป็นเงิน 8,850 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 11 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 11 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 หลัง คิดเป็นร้อนละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 10 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 18 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 18 หลัง คิดเป็นร้อนละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 10 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 14 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 14 หลัง คิดเป็นร้อนละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตลอดปีงบประมาณ 2563 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 42 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 54 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 54 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(18) ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ศึกษาข้อมูลโครงการ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนตุลาคม 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนพฤศจิกายน 2562 - การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 5,130บาท 2.เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,500 บาท 3.อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมสภาเด็กฯ / 17/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมกราคม 2563 / 23/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 5,472 บาท 2.เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมที่2 เป็นเงิน 13,448 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-20/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,394 บาท 2.เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,500 บาท3.ชดใช้เงินยืมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 24,400 บาท / 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กฯ 22/6/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท 4.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด และรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด และรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประกาศราคาประะเมินทุนทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง 2.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด และรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมิน จึงยังบังคับภาษีไม่ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ขยายระยะเวลาดำเนินการ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 . ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 1. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 2. ขยายกำหนดเวลามีหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระจากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 . ซึ่งมีผลให้ดำเนินการบังคับภาษีได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด